Нормативно-правова база

І. Установчі документи

II. Ліцензування та акредитація

ІI. Загальні питання організації освітнього процесу

IV. Окремі положення та накази ХНУРЕ

V. Звітність

VI. Бюджетні кошти

VІI. Студентське самоврядування

VIІI. Гуртожитки


І. Установчі документи

1. Статут ХНУРЕ

2. Витяг ЄДРПОУ

3. Колективний договір

          3.1. Зміни та доповнення до колективного договору в 2021 році

3.2. Наказ про продовження строку дії Колективного договору

3.3. Зміни до Колективного договору в 2023 році

4. Правила внутрішнього трудового розпорядку ХНУРЕ

5. Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ХНУРЕ

6. Стратегія інтернаціоналізації ХНУРЕ

       7. Система забезпечення якості освітньої діяльності

IІ. Ліцензування та акредитація

1. Ліцензія ХНУРЕ

2. Ліцензія МОЗ (медична практика) ХНУРЕ

3. Відомості про право здійснення освітньої діяльності (сайт МОН України)

4. Свідоцтво про внесення до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (до 2025 року)

5. Сертифікати про акредитацію

6. Фактична кількість осіб, які навчаються (денна форма) (з 2022/2023 – див. п. 8):

2017/2018 навчальний рік

2018/2019 навчальний рік

2019/2020 навчальний рік

  2020/2021 навчальний рік

  2021/2022 навчальний рік

7. Фактична кількість осіб, які навчаються (заочна форма) (з 2022/2023 – див. п. 8):

2017/2018 навчальний рік

2018/2019 навчальний рік

2019/2020 навчальний рік

  2020/2021 навчальний рік

  2021/2022 навчальний рік

8. Зведена інформація про ліцензовані обсяги та фактичну кількість осіб, які навчаються в університеті

ІII. Загальні питання організації освітнього процесу

1. Положення про організацію освітнього процесу в ХНУРЕ

2. Положення про організацію дистанційного та змішаного навчання у ХНУРЕ; Положення про єдину освітню платформу у ХНУРЕ; Положення про дистанційний курс у ХНУРЕ.

3. Положення про роботу екзаменаційних комісій ХНУРЕ

4. Положення про стипендіальне забезпечення в ХНУРЕ

5. Положення про організацію освітнього процесу з підвищення кваліфікації слухачів в ХНУРЕ

6. Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, та надання їм академічної відпустки

7. Положення про протидію академічному плагіату в ХНУРЕ

8. Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, які вступили до ХНУРЕ для повторного здобуття вищої освіти

9. Положення з організації практики студентів за кордоном

10. Положення про організацію проведення практики здобувачів вищої освіти ХНУРЕ

11. Положення про визнання іноземних документів про освіту в ХНУРЕ

12. Положення про кваліфікаційну роботу здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні

13. Положення про організацію інклюзивного освітнього процесу та спеціального навчально-реабілітаційного супроводу осіб з особливими освітніми потребами

14. Порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у ХНУРЕ

15. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

16. Положення про академічну доброчесність

17. Положення про порядок атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

18. Положення про організацію освітнього процесу щодо вибіркової складової освітніх програм в ХНУРЕ

19. Деякі аспекти організації проведення попередньої експертизи, захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії та формування і видачу дипломів доктора філософії

IV. Окремі положення та накази ХНУРЕ

1. Положення про реєстрацію та передачу прав на службові об’єкти авторського права в ХНУРЕ

2. Положення про доступ до публічної інформації у ХНУРЕ

3. Положення про порядок надання грифів підручникам та навчальним посібникам у ХНУРЕ

4. Положення про порядок створення та затвердження електронних видань ХНУРЕ

5. Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад НПП у ХНУРЕ

6. Інструкція з організації обліку кадрів у ХНУРЕ

7. Статут ГО “Спортивний клуб “Радіотехнік”

8. Перелік платних послуг, що надаються у ХНУРЕ

9. Антикорупційна програма ХНУРЕ на 2024 рік

          9.1. Сторінка уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції

10. Пам`ятка “Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у ХНУРЕ”

       11. Пам`ятка “Щодо подання декларації про майновий стан і доходи”

12. Методика про стимулювання публікаційної активності працівників ХНУРЕ

13. Положення про реалізацію проєктів програм міжнародної співпраці та управління коштами грантів

14. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

15. План гендерної рівності ХНУРЕ

16. Правила роботи з електронними журналами реєстрації видачі академічних довідок у ХНУРЕ

V. Звітність

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

VI. Бюджетні кошти

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

VІI. Студентське самоврядування

Положення про студентське самоврядування

VIІI. Гуртожитки

Вартість проживання в гуртожитках

Положення про студентський гуртожиток ХНУРЕ