Наукові школи

Наукова школа з теорії телекомунікаційних систем

26.10.2018

Засновник наукової школи: доктор технічних наук, професор Поповський Володимир Володимирович.

Відомі представники наукової школи:

Наукова школа медичного приладобудування та медичних мікропроцесорних систем

06.06.2018

Наукова школа медичного приладобудування та медичних мікропроцесорних систем кафедри БМІ була заснована в 1990-х роках.

У 1997 році професор В.В. Семенець заснував на кафедрі біомедичних електронних пристроїв і систем науково-дослідну групу з розробки біомедичної апаратури й багатофункціональних мікропроцесорних систем, яка протягом 20 років переросла в наукову школу мікропроцесорних медичних систем. Вона успішно функціонує і сьогодні спільно з науковцями Харківського національного медичного університету, Української медичної стоматологічної академії, Інституту медичної радіології ім. С.П. Григор’єва, Інституту протезування, Інституту мультифазних процесів Ганноверського університету ім. В. Лейбниця (Німеччина), Харбінського Інженерного Університету (КНР), фахівцями Харківської обласної клінічної лікарні та інших установ.

Проектування та діагностика обчислювальних систем та мереж

11.05.2018

Наукова школа «Проектування та діагностика обчислювальних систем та мереж» заснована в 1977 році. Науковий керівник – д.т.н., проф. Кривуля Г.Ф.

Захищені докторські дисертації (Хаханов В.І.), а також близько 30 кандидатських, серед них: Рустінов В.А., Хаханов В.І., Шкіль О.С., Черножуков Е.С., Калачова А.В., Таранов В.В., Рамі Маттарнех, Іванов В.І., Фастовець Г.П., Іллюхін В.І., Лисенко Н.Г., Кулак Е.Н, Бабич А.В., Сиревіч Е.Е.

Проектування та технічна діагностика цифрових систем на кристалах, комп’ютерів та мереж

11.05.2018

Наукова школа кафедри АПОТ «Проектування та технічна діагностика цифрових систем на кристалах, комп’ютерів та мереж» заснована в 1996 році. Наслідком розвитку ідей та сучасних наукових напрямків стало утворення в 2005 році наукової школи «Технології мозкоподібні та квантових обчислювальних процесів в кіберпросторі». Науковий керівник – д.т.н., проф. Хаханов В.І.

Наукові та технічні досягнення шкіл. Технології логічного моделювання, синтезу тестів, верифікації та діагностування цифрових структур на кристалах. Двотактне кубічне обчислення для аналізу і синтезу структур і функциональностей. Кубічні моделі компактного опису цифрових систем та мереж. Теорія і технології дедуктивного аналізу структурних та функціональних порушень. Теорія, моделі та методи ассерціонного тестування і верифікації програмних і апаратних продуктів. Теорія і практика створення векторних асоціативних логічних обчислювальних структур для аналізу інформаційного простору. Теорія, метрики та методи мозкоподібних квантових обчислювальних процесів для аналізу кіберпростору. 23 науково-дослідних роботи, 5 держбюджетних тем.

Розробка мультимедійних стрілецьких тренажерів

11.05.2018

Роботи проводяться кафедрою «Радіоелектронні системи» спільно з Навчально-технічним телевізійним центром. Розроблено метод дистанційного безконтактного визначення координат точок попадання в відеомішені та технологія створення інтерактивних відеофільмів для тренажерів.

Метеорна радіолокація

11.05.2018

Вченими школи вперше розроблені системи радіолокаційних реєстрацій метеорів в Україні. З 1957 р колективом розроблені кілька поколінь метеорних радіолокаційних станцій, теорії про метеорному явищі і методи обробки даних спостережень та підходи до інтерпретації результатів. За майже 50 років значно розвинені прикладні аспекти метеорної радіолокації, використання її результатів в геофізиці та астрономії, зв’язку, синхронізації шкал часу і частоти.

Заснована в 1950-х рр. на базі кафедри «Основи радіотехніки» (ОРТ) та Проблемної науково-дослідної лабораторії радіотехніки (ПНДЛ РТ) Харківського політехнічного інституту (ХПІ) доктором технічних наук Б.Л. Кащеєва та членом-кореспондентом АН СРСР В.В. Фединским. З 1971 року школа пов’язана з Харківським національним університетом радіоелектроніки.

Методології, методи та інформаційні технології розробки інтегрованих та Web-базованих інформаційних систем

11.05.2018

Зараз науковою школою вирішуються фундаментальні і прикладні проблеми в області теоретичних і методологічних основ створення складних комп’ютеризованих інтегрованих комплексів, опису складних систем і інтеграції їх елементів, створення автоматизованих інструментальних засобів підтримки управлінських рішень, адаптивних інтегрованих систем управління підприємством, принципів проектування інформаційно-керуючих систем.

Наукова школа заснована в 1973 році на кафедрі автоматизованих систем управління (нині кафедра інформаційних управляючих систем) Заслуженим діячем науки і техніки України, доктором технічних наук, професором В.В. Свиридовим (1937-1994) на базі напряму «Автоматизований контроль і управління складними системами», яке є логічним продовженням наукових досліджень, здійснюваних на кафедрі АСУ з 1965 р, коли для промислових підприємств вперше почали розробляти і впроваджувати різні види автоматизованих систем. Такими роботами в 1970-90-х рр були «Система управління матеріально-технічним постачанням» (ДП «З-д ім. Малишева»), «Система оперативного контролю» (З-д ім. Шевченка), «Система оперативного контролю вирощування монокристалів »(З-д чистих металів). Однією з найважливіших була НДДКР зі створення на Далекому Сході єдиної автоматизованої системи попередження та оповіщення населення про морських хвилях цунамі, яка виконувалася відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР. У виконанні цієї НДДКР брали участь провідні вчені Харкова, Москви, інших міст країни, а координатором робіт була кафедра АСУ (ХНУРЕ).

Системний аналіз, прийняття рішень та математичне моделювання в соціально-економічних системах

11.05.2018

Наукова школа плідно поєднує фундаментальні та прикладні напрямки досліджень:

  • створення і дослідження математичних моделей розвитку;
  • територіально розподілених міських і регіональних систем різного рівня і призначення;
  • управління поведінкою групи людей;
  • методів планування і прийняття управлінських рішень в умовах многокритериальности і невизначеності вихідних даних;
  • розробку комплексних систем регіонального управління;
  • створення розподілених інформаційних систем на основі комп’ютерних мереж, інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень, в тому числі, що використовують математичні моделі і методи комбінаторної оптимізації та генерації, створення відповідних програмних і апаратних засобів.

Наукова школа заснована в 1967 р. на кафедрі теоретичної кібернетики (зараз кафедра системотехніки) докторами технічних наук І. В. Кузьміним і Е. Г. Петровим.

Інтелектуальна обробка інформації

11.05.2018

Вченими вперше розроблені теорія і методи проектування спеціалізованих цифрових обчислювачів для швидкої обробки великих інформаційних масивів на підставі нейромережного підходу, сплайн-апроксимації та функціональної регенерації, які надали можливість створити обчислювальні структури нового покоління.

Наукова школа заснована у 1975 р. доктором технічних наук О.Г. Руденком. Науковцями вперше розроблено теорію та методи проектування спеціалізованих цифрових обчислювачів для швидкої обробки великих інформаційних масивів на основі нейромережного підходу, сплайн-апроксимації і функціональної регенерації, які надали можливість створити обчислювальні структури нового покоління.

Радіохвильова й інфрачервона діагностика матеріалів, середовищ і об’єктів

11.05.2018

Основним науковим напрямком діяльності є створення новітніх методів і технічних засобів широкоформатної фізико-технічної діагностики функціональних матеріалів електроніки, технологічних середовищ у різних виробництвах, включаючи агропромисловість та біотехнології.

Наукова школа заснована у 1970 р. доктором фізико-математичних наук, професором, академіком Міжнародної академії прикладної радіоелектроніки, Заслуженим діячем науки і техніки України Юрієм Омеляновичем Гордієнком.

Наукова школа з прикладної електродинаміки

11.05.2018

Проводилися дослідження з широкого комплексу питань теорії та техніки антен і поширення радіохвиль: статистична теорія антен, адаптивні антенні решітки, антенні укриття і обтічники, антенні вимірювання, антени з нелінійними елементами (НЕ), діагностика фазованих антенних решіток, тропосферні та іоносферні поширення радіохвиль, загоризонтна радіолокація, вплив Землі на зони видимості РЛС.

Заснована наприкінці 1950-х – на початку 1960-х рр. на базі Харківської військової інженерної радіотехнічної академії ППО ім. Л.О. Говорова, продовжена в Харківському національному університеті радіоелектроніки доктором технічних наук, професором Яковом Соломоновичем Шифріним, президентом Української національної асоціації «Антени», Заслуженим діячем науки і техніки України, лауреатом премії О.С. Попова АН СРСР.

Наукова школа біоніки інтелекту

11.05.2018

Основним напрямом досліджень є створення нового покоління засобів обчислювальної техніки на основі відкриття «патентів Природи» – природних механізмів інтелектуальної діяльності людини, створення мозкоподібних ЕОМ, продуктивність яких суттєво перевищує продуктивність сучасної обчислювальної техніки.

Заснована у 1963 р. Заслуженим діячем науки і техніки України доктором технічних наук, професором Юрієм Петровичем Шабановим-Кушнаренком. З 1984 р. продовжена та розвинена ректором Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), Заслуженим діячем науки і техніки України, членом-кореспондентом НАН України, президентом Академії наук прикладної радіоелектроніки, доктором технічних наук, професором Михайлом Федоровичем Бондаренком.