Нострифікація документів

Якщо Ви навчалися за кордоном, але плануєте продовжити освіту або працювати за фахом в Україні, Вам може знадобитись проходження процедури визнання Ваших документів про освіту (нострифікацію). Ця процедура передбачає перевірку автентичності документів про освіту, виданих закладами освіти іноземних держав, а також організацію експертизи зі встановлення еквівалентності кваліфікацій, присвоєних згідно з документами про освіту, виданими навчальними закладами іноземних держав.

Процедура здійснюється на підставі Положення про визнання іноземних документів про освіту в Харківському національному університеті радіоелектроніки (далі – Положення) розробленого на підставі Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про ратифікацію Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні», Порядків визнання здобутих в іноземних навчальних закладах ступенів вищої, середньої, середньо-професійної освіти, затверджених наказом МОН № 504 від 05.05.2015 р.,  Постанови КМУ №796 від 27.08.2010 «Про затвердження переліку платних послуг,  які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», а також документів, що регламентують окремі аспекти освітньої діяльності Університету.

Рішенням Університету підтверджується право власника Документа на продовження навчання або працевлаштування в Університеті, про що видається свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту (далі – Свідоцтво).

Визнання здійснюється за заявою особи, поданою на ім’я ректора Університету.

Заявником може бути власник Документів або інша особа, яка представляє його інтереси з питань процедури визнання (далі – Заявник).

Заявник готує комплект документів:

1) засвідчені в установленому законодавством порядку копію та переклад українською мовою Документа (за необхідності – пред’явлення оригіналу);

2) засвідчені в установленому законодавством порядку копію і переклад українською мовою додатка до Документа та/або інших документів, які містять інформацію про зміст навчальної програми (за необхідності – пред’явлення оригіналів).

Документи, зазначені у підпунктах 1, 2 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх походження у спосіб, який офіційно застосовується у цій країні (для країн – учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаага, 1961), – проставлення штампа «Apostille»).

3) копії документів про попередню освіту за наявності такої освіти (за необхідності);

4) копії документів, що засвідчують особу Заявника та власника, якщо власник не є Заявником (за необхідності – з перекладами українською мовою);

5) заяву (https://nure.ua/wp-content/uploads/2022/Admission_Board/Foreign/zajava_nostrifikacija.docx);

6) заяву-згоду (https://nure.ua/wp-content/uploads/2022/Admission_Board/Foreign/zgoda_nostrifikacija.docx) власника Документа на обробку його персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»

Заявник має право надати також інші документи, що підтверджують освіту та/або кваліфікацію власника, документи про допуск до професійної діяльності, практичний досвід (за необхідності – з перекладами українською мовою).

ПОДАННЯ документів на нострифікацію році здійснюється в електронній формі шляхом надсилання їх на електронну пошту уповноваженої особи ХНУРЕ  olena.ivanova@nure.ua

Документи мають бути підписані КЕП (Кваліфіковнаим Електронним Підписом) заявника

Комісія Університету у разі необхідності має право перевірити відповідність цифрових зображень оригіналам та/або копіям з перекладами документів, зазначених у підпунктах 1-4 цього пункту.

Заявник повинен звернутися для проведення процедури визнання до початку другого семестру першого року навчання власника Документа.

Якщо документи надані Заявником не в повному обсязі та/або неправильно оформлені, вони можуть бути повернуті без розгляду протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви, про що повідомляється Заявнику із зазначенням недоліків, які необхідно усунути.

У разі якщо Порівняльним аналізом визначено відмінності в академічних (навчальних) програмах в Україні та в країні походження Документа за змістом та обсягом, без усунення яких визнання кваліфікації власника неможливе, йому може бути запропоновано проходження додаткового навчання та/або тестування на компетентність.

 Додаткове навчання, проходження тестів на компетентність, проходження практики, захист курсових, дипломних робіт або проектів, співбесіди, підготовчі курси для компенсації відмінностей в академічних (навчальних) програмах з метою визнання Документа в Україні здійснюються власником документів в Університеті або іншому вищому навчальному закладі, який провадить підготовку фахівців відповідного освітнього ступеня за відповідними Програмами.

Послуги щодо визнання документів про освіту в Університеті здійснюються на платній основі у встановленому законодавством порядку.

Для проходження процедури нострифікації та отримання додаткової інформації можна звертатися до проректора з міжнародного співробітництва Омарова М.А (murad.omarov@nure.ua) або до Іванової О.Л. (olena.ivanova@nure.ua) тел.+38 066 770 95 11