Освітній процес

Освітній процес на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої  освіти здійснюється відповідно  до  «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»,  затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261. Освітня складова ОНП підготовки докторів філософії становить 30 кредитів ЄКТС та відображена в навчальному плані блоками дисциплін, що  формують загальну та спеціальну підготовку здобувача:

      блок обов’язкових навчальних дисциплін;

      блок дисциплін, що  формують навички дослідника та дисципліни зі спеціальності.

Протягом навчання здобувачі опановують освітні компоненти,  складають проміжні та підсумкові контрольні заходи.


Графік навчального  процесу:

на 2020/2021 н.р. ;

на 2021/2022 н.р.


Навчальний план підготовки аспірантів за кожною освітньо-науковою програмою (ОНП) (навчальні плани за ОНП містяться у підрозділі «Спеціальності та освітньо-наукові програми (доктор філософії)») включає вибіркову складову яка складає 25 % обсягу навчального плану. Вільний вибір освітніх компонент дає можливість здобувачу вивчати навчальні дисципліни, компетентності з яких відповідають тематиці його дисертаційного дослідження. Здобувачі  мають  право обирати навчальні дисципліни вільного вибору, які пропонуються для інших освітньо-наукових програм підготовки здобувачів ступеня доктора філософії чи рівнів освіти, якщо вони пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження. Вибір аспіранту слід  погоджувати зі своїм науковим керівником та завідувачем відділу аспірантури і докторантури. Ознайомитись  зі змістом дисциплін  вільного  вибору можна з силабусів. Заява на вибір  дисципліни (Зразок заяви) подається до відділу аспірантури та докторантури.


Розклад занять


Академічна доброчесність та забезпечення якості освіти

 


Силабуси  обов’язкових освітніх компонент:


              Філософія та методологія сучасної науки, проблеми формування критичного мислення;

              Психолого-педагогічні основи науково-педагогічної діяльності;

              Особливості сучасної наукової комунікації;

              Іноземна мова як мова наукової комунікації.


Силабуси  дисциплін, що  формують навички дослідника, та дисципліни зі спеціальності:


 Спеціальність 051, ОНП «Економіка»

 


Спеціальність  105, ОНП « Прикладна фізика та наноматеріали»

 


Спеціальність  113, ОНП «Прикладна математика»

 


Спеціальність 121, ОНП «Інженерія програмного забезпечення»

 


Спеціальність 122, ОНП «Комп’ютерні науки»

 


Спеціальність 123, ОНП «Комп’ютерна інженерія»

 


Спеціальність 124, ОНП «Системний аналіз»

 


Спеціальність 125, ОНП «Кібербезпека»

 


Спеціальність 126, ОНП «Інформаційні системи та технології»

 


Спеціальність 151, ОНП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

 


Спеціальність 152, ОНП «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

 


Спеціальність 163, ОНП «Біомедична інженерія»

 


Спеціальність 171, ОНП «Електроніка»

 


Спеціальність 172, ОНП «Телекомунікації та радіотехніка»