Освітній процес

Освітній процес на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої  освіти здійснюється відповідно  до  «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»,  затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261. Освітня складова ОНП підготовки докторів філософії становить 30 кредитів ЄКТС та відображена в навчальному плані блоками дисциплін, що  формують загальну та спеціальну підготовку здобувача:

      блок обов’язкових навчальних дисциплін;

      блок дисциплін, що  формують навички дослідника та дисципліни зі спеціальності.

Протягом навчання здобувачі опановують освітні компоненти,  складають проміжні та підсумкові контрольні заходи.

 

Графіки навчального  процесу у Харківському національному університеті радіоелектроніки оприлюднені у спеціальному розділі. Зокрема, такі графіки для третього (освітньо-наукового) рівня складаються та редагуються, у разі необхідності, на кожен навчальний рік:

на 2020/2021 н.р. ;

на 2021/2022 н.р.

 

Навчальний план підготовки докторів філософії за кожною освітньо-науковою програмою (ОНП) (навчальні плани за ОНП містяться у підрозділі сайту «Спеціальності та освітньо-наукові програми (доктор філософії)») включає вибіркову складову яка складає 25 % обсягу навчального плану. Вільний вибір освітніх компонент дає можливість здобувачу вивчати навчальні дисципліни, компетентності з яких відповідають тематиці його дисертаційного дослідження. Здобувачі  мають  право обирати навчальні дисципліни вільного вибору, які пропонуються для інших освітньо-наукових програм підготовки здобувачів ступеня доктора філософії чи рівнів освіти, якщо вони пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження. Вибір аспіранту слід  погоджувати зі своїм науковим керівником та завідувачем відділу аспірантури і докторантури. Ознайомитись зі змістом дисциплін  вільного  вибору можна з силабусів, які, як правило, публікуються на сайтах кафедр. Заява на вибір  дисципліни (Зразок заяви) подається до відділу аспірантури та докторантури.

 

Заняття проводяться відповідно до розкладу занять у ХНУРЕ. Розклад консультацій оприлюднюється, відповідно до Положення про організацію освітнього процесу, на інформаційних ресурсах кафедр. В умовах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, заняття можуть проводитися в дистанційному режимі на освітній платформі університету.

В межах провадження освітнього процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні, для формування, пропагування та  застосування принципів академічної доброчесності, а також попередження їх порушень, в університеті функціонує внутрішня система забезпечення якості освіти.

Відповідно  до “Положення про  організацію  освітнього  процесу в ХНУРЕ” здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої  освіти щороку необхідно  до 10 жовтня зробити вибір  щодо  формування індивідуальної  освітньої  траєкторії та обрати дисципліни з  вільного вибору.

Для вступників 2021 року пропонуємо  використовувати для вибору Google-форму за посиланням. (https://docs.google.com/forms/u/1/d/1c3CJFJM_ds2oHk91qAEVmciXhG8a0G6lIOhw2rkclK8/edit?usp=drive_web).

 

Силабуси  обов’язкових освітніх компонент


Філософія та методологія сучасної науки, проблеми формування критичного мислення

Психолого-педагогічні основи науково-педагогічної діяльності

Особливості сучасної наукової комунікації

Іноземна мова як мова наукової комунікації


Силабуси дисциплін, що  формують навички дослідника, та дисципліни зі спеціальності


Спеціальність 105, ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали»
Силабус навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень»
Силабус навчальної дисципліни «Сучасні методи аналізу даних»
Силабус навчальної дисципліни «Обчислювальні методи розв’язання прикладних фізичних задач»
Силабус навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології»
Силабус навчальної дисципліни «Математичне моделювання процесів та систем»
Силабус навчальної дисципліни «Нанотехнології в оптоелектроніці»
Силабус навчальної дисципліни «Комп’ютерні методи нанофотоніки»
Силабус навчальної дисципліни «Оптичні методи прикладної фізики»
Силабус навчальної дисципліни «Стохастичні методи обробки нестаціонарних випадкових сигналів»
Силабус навчальної дисципліни «Нанотехнології та наноматеріали в біології та медицині»
Силабус навчальної дисципліни «Наносенсори та наноматеріали для лабораторно-аналітичної техніки»

Спеціальність 113, ОНП «Прикладна математика»
Загальнонаукові (філософські) дисципліни (обов’язкові)
1. Філософія та методологія сучасної науки, проблеми формування критичного мислення
2. Психолого-педагогічні основи науково-педагогічної діяльності

Дисципліни, що формують універсальні навички дослідника (обов’язкові)
3. Методологія наукових досліджень
4. Особливості сучасної наукової комунікації
5. Сучасні методи аналізу даних

Дисципліни, що формують мовні компетентності (обов’язкові)
6. Іноземна мова як мова наукової комунікації

Дисципліни зі спеціальності (обов’язкові)
7. Математичне моделювання в науці та техніці

Дисципліни зі спеціальності (вибіркові)
8. Математичне моделювання фізико-механічних полів
9. Методи аналізу часових рядів, засновані на вейвлет-перетвореннях
10. Чисельні методи розв’язання задач математичної фізики
11. Методи фрактального аналізу випадкових процесів

Спеціальність 124, ОНП «Системний аналіз»

Спеціальність 151, ОНП «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

Спеціальність 152, ОНП «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Спеціальність 163, ОНП «Біомедична інженерія»

Спеціальність 172, ОНП «Телекомунікації та радіотехніка»
Силабус навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології»
Силабус навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень»
Силабус навчальної дисципліни «Сучасні методи аналізу даних»
Силабус навчальної дисципліни «Методи проектування та управління трафіком в програмно-конфігурованих мережах»
Силабус навчальної дисципліни «Методи дослідження, проектування і оптимізації радіоелектронних систем»
Силабус навчальної дисципліни «Комп’ютерне проектування та моделювання засобів телекомунікацій і радіотехніки»
Силабус навчальної дисципліни «Математичні методи аналізу даних та обробки мультимедійної інформації»
Силабус навчальної дисципліни «Радіотехнічні пристрої та засоби інформаційно-комунікаційних систем»
Силабус навчальної дисципліни «Методи підвищення завадозахищеності систем спостереження повітряного простору»