Вибіркові навчальні дисципліни циклу професійно-практичної підготовки Загального каталогу

DevOps - технології менеджменту ІТ-інфраструктури організації

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС (рекомендовано – 3 (4) кредити ЄКТС), лекцій 24 год., практичних занять 16 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Тема 1. Концепція безперервної інтеграції та функціонального тестування.

Тема 2. Безперервне постачання. Інструменти DevOps.

Тема 3. Багатошарова модель. Основи управління конфігураціями.

Тема 4. Розробка плану управління конфігураціями. Вибір програмного інструментарію управління конфігураціями.

Тема 5. Установка та налаштування системи управління конфігураціями на прикладі Ansible.

Тема 6. Використання системи управління конфігураціями на прикладі Ansible.

Тема 7. Огляд системи безперервної інтеграції Jenkins.

Тема 8. Використання системи безперервної інтеграції TeamCity.

Тема 9. Підходи до використання системи інтеграції Travis CI.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

ФК 5. Здатність будувати, підтримувати та удосконалювати IT – інфраструктуру для впровадження та експлуатації ІС з урахуванням життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

ПРН 5. Знання існуючих платформ, у тому числі хмарних, а також методології та інструментальних засобів швидкого розгортання IT – інфраструктури для створення циклу безперервної поставки та інтеграції програмного забезпечення інформаційних систем.

Кафедра, що пропонує дисципліну: Інформаційних управляючих систем (ІУС).

Провідний викладач: Чалий С.Ф. професор каф ІУС, д.т.н., професор.

Скорочений опис дисциплін

SEO оптимізація

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС, лекцій 24 год., практичних занять 4 год., лабораторних занять 20 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні питання пошукової оптимізації

Тема 1. Введення в SEO

Тема 2. Загальний аналіз ресурсу, що просувається, та сайтів конкурентів. Детальний аналіз за ключовими запитами.

Тема 3. Обробка Формування семантичного ядра

Змістовний модуль 2. Внутрішня оптимізація.

Тема 1. Основи внутрішньої оптимізації сайту.

Тема 2. Інструменти веб-майстра та системи аналітики.

Тема 3. Системи управління контентом.

Змістовий модуль 3. Зовнішня оптимізація

Тема 1. Робота з агрегаторами.  Зовнішня оптимізація сайту

Тема 2. Санкції пошукових систем.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Дисципліни: основи web-дизайну; інформаційні системи та інтернет-технології; web-програмування.

Знати: типові архітектури веб-ресурсів; базові засади HTML, CSS та JavaCsript; принципи побудови цільових сторінок; підходи до проектування користувацьких інтерфейсів; методи створення, удосконалення та оптимізації графічних об’єктів; основи типографіки у веб-середовищі.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування дисципліни

 • основи органічного та маркетингового просування веб-ресурсів у Всесвітній мережі; принципи роботи з інструментами аналізу змісту сайтів (контенту, структури та маси посилань);
 • основи внутрішньої та зовнішньої оптимізації сайту; умови забезпечення росту пошукових позицій веб-ресурсу;
 • ПК-1. Здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства;
 • ПК-3. Здатність використовувати базові методи, способи та засоби отримання, передавання, обробки та зберігання інформації;
 • ПК-4. Здатність здійснювати комп’ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм;
 • ПК-8. Готовність сприяти впровадженню перспективних технологій і стандартів.

 Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Забезпечення ефективних процесів підвищення пошукового рейтингу сайту;
 • Створення та використання аналітичних інструментаріїв для моніторингу сайту;
 • ПРН1. Знання теорій та методів фундаментальних та загальноінженерних наук в об’ємі необхідному для розв’язання спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі професійної діяльності;
 • ПРН3. Вміння застосовувати знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, обчислювальної і мікропроцесорної техніки та програмування, програмних засобів для розв’язання спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі професійної діяльності;
 • ПРН4. Здатність брати  участь  у  створенні  прикладного програмного забезпечення для елементів (модулів, блоків, вузлів) телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення тощо;
 • ПРН5. Вміння проводити розрахунки елементів телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних та телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення, згідно  технічного завдання у відповідності до міжнародних стандартів, з використанням засобів автоматизації проектування, в т.ч. створених самостійно;
 • ПРН8. Вміння застосовувати сучасні досягнення у галузі професійної діяльності з метою побудови перспективних телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення тощо.

Кафедра, що пропонує дисципліну: Інформаційно-мережної інженерії.

Провідний викладач: Твердохліб Віталій Вікторович, старший викладач кафедри ІМІ, к.т.н.

Скорочений опис дисциплін

Smart House

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 14 год., лабораторних занять 16 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Тема 1. Введення в технологію Smart House. Основні поняття.
Тема 2. Особливості проектування системи розумного будинку.
Тема 3. Типові рішення розумного будинку.
Тема 4. Безпека будинку: відеоспостереження, контроль доступу та пожежна сигналізація.
Тема 5. Кліматичні системи.
Тема 6. Системи водопостачання та підігріву води.
Тема 7. Системи освітлення та контроль за електроприладами.
Тема 8. Мультирум – системи мультимедіа.
Тема 9. Центральні системи управління.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Знати: принцип роботи складних інженерних систем, мати навички програмування.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування

Знати: нормативні документи та інші відомості, які є вихідними даними для проектування автоматизації інженерних систем для житлових розумних будинків;

ФК-6. Здатність використовувати інформаційні технології, методи інтелектуалізації та візуалізації, штучного інтелекту, хмарних розрахунків для дослідження та аналізу процесів в інформаційних мережах зв’язку.
ФК-8. Здатність демонструвати і використовувати знання сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій та інструментів інженер-них і наукових досліджень, розрахунків, обробки та аналізу даних, оцінки ефективності систем та методів оцінки якості функціонування, моделювання та оптимізації інформаційних мереж зв’язку.
ФК-11. Здатність використовувати типові та розробляти власні програмні продукти, орієнтовані на розв’язок задач проектування, розрахунку та забезпечення ефективної роботи інформаційних мереж та складових частин їх інфраструктури.
ФК-12. Здатність до аналізу, розробки та удосконалення наукової, проект-но-конструкторської, технологічної, метрологічної та організаційно-управлінської документації.
ФК-14. Здатність оцінювати проблемні ситуації та недоліки в сфері проектування, інсталяції, налаштування, функціонування та експлуатації інформаційних мереж, формулювати пропозиції щодо вирішення проблем та усунення недоліків.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Вміти: виконувати проектування та конфігурування автоматизованої системи управління розумним будинком;

ПРН1. Вміти проводити аналіз поточного стану інформаційних мереж з метою розробки сценаріїв розвитку, модернізації існуючих чи проектування нових інформаційних мереж будь-якого масштабу та різного призначення.
ПРН2. Вміти використовувати сучасні програмні засоби для управління інформаційними мережами на всіх рівнях ієрархічної моделі.
ПРН4. Вміти розгортати мережну інфраструктуру на основі сучасних технологій, протоколів та операційних систем.
ПРН5. Вміти використовувати засоби віртуалізації та хмарні сервіси.
ПРН8. Вміти забезпечувати надійну безперервну роботу мережної інфраструктури та програмних додатків.

Кафедра, що пропонує дисципліну «Інформаційно-мережної інженерії» (ІМІ).

Провідний викладач: Власова Вікторія Олекандрівна, доцент кафедри ІМІ, к.т.н.

Скорочений опис дисциплін

Алгоритми управління та адаптації в телекомунікаційних системах

Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС, лекцій 24 год., практичних занять 4 год., лабораторних занять 12 год., форма контролю іспит комбінований.

Перелік тем дисципліни

Основи управління та адаптації в телекомунікаціях. Динамічні моделі адаптивного управління мережним ресурсом. Алгоритми адаптивної та безпечної маршрутизації в ТКС. Алгоритми підвищення надійності та відмовостійкості в ТКС.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Основи мережних технологій, методи оптимізації та адаптації.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Здатність проводити розрахунки у процесі проєктування та оптимізації функціонування телекомунікаційних та інфокомунікаційних систем за допомогою алгоритмів управління та адаптації.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Здатність аналізувати, синтезувати та застосовувати алгоритми управління та адаптації в телекомунікаційних системах та мережах на різних рівнях еталонної моделі взаємодії відкритих систем.

Кафедра, що пропонує дисципліну: Інфокомунікаційна інженерія імені В.В. Поповського.

Провідний викладач: Лемешко Олександр Віталійович, завідувач кафедри ІКІ імені В.В. Поповського, професор

Скорочений опис дисциплін

Аналіз даних на основі штучного інтелекту

Обсяг дисципліни: 4 кредити ЄКТС, лекцій 30 год., практичних занять 10 год., лабораторних занять 20 год., форма контролю: залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Аналіз даних на основі штучного інтелекту.

Тема 1. Поняття даних.

Тема 2. Поняття штучного інтелекту.

Тема 3. Поняття аналізу даних.

Тема 4. Методи і моделі аналізу даних на основі штучного інтелекту.

Змістовий модуль 2. Основи аналізу даних.

Тема 5. Уявлення та перетворення образу на основі штучного інтелекту.

Тема 6. Фізичні основи аналізу даних на основі штучного інтелекту.

Тема 7. Біологічні основи аналізу даних на основі штучного інтелекту.

Тема 8. Перспективи аналізу даних на основі штучного інтелекту.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування дисципліни

Після опанування дисципліни здобувач вищої освіти набуде:

загальні компетентності:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

фахові компетенції:

знати:

 • основні положення та поняття теорії аналізу даних на основі штучного інтелекту;
 • сучасні технології створення технічних систем і програмного забезпечення у галузі аналізу даних на основі штучного інтелекту, перспективи їх розвитку;
 • сучасні методи аналізу даних на основі штучного інтелекту;
 • основні етапи створення програмного забезпечення в ОС Windows;
 • основні етапи розробки алгоритму з аналізу даних на основі штучного інтелекту на конкретному прикладі;

вміти:

 • використовувати на практиці фізичні та біологічні основи аналізу даних, уявлення та методи перетворення фізичного образа на основі штучного інтелекту;
 • використовувати на практиці сучасні фізичні та біологічні моделі обробки інформації;
 • використовувати на практиці сучасні закономірні особливості сприйняття інформації;
 • використовувати на практиці сучасні методи перетворення об’єктів;
 • використовувати на практиці сучасні методи виділення об’єктів на зображенні;
 • використовувати на практиці сучасні методи класифікації об’єктів на основі штучного інтелекту.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування дисципліни

Здобувач вищої освіти після опанування дисципліни має:

 • знати, аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для вирішення професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки;
 • знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи системного, об’єктно-орієнтованого аналізів та математичного моделювання для розробки програмного забезпечення;
 • знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і основні принципи функціонування мовних, інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення;
 • знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання програмного забезпечення та структур даних і знань;
 • мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для розв’язання завдань створення і супроводження програмного забезпечення;
 • використовувати на практиці сучасні фізичні та біологічні моделі обробки інформації;
 • використовувати на практиці сучасні закономірні особливості сприйняття інформації;
 • використовувати на практиці сучасні методи перетворення об’єктів;
 • використовувати на практиці сучасні методи виділення об’єктів на зображенні;
 • використовувати на практиці сучасні методи класифікації об’єктів на основі штучного інтелекту.

Кафедра, що пропонує дисципліну: Програмна інженерія.

Провідний викладач: Работягов Андрій Валентинович, доцент кафедри ПІ, к.т.н.

Скорочений опис дисциплін

Банківська справа

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС, лекцій 24 год., практичних занять 24 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Банківська система та економіко-правові особливості діяльності НБУ

Тема 1. Становлення, сучасний стан та розвиток банківської справи.

Тема 2. Особливості функціонування сучасних банківських систем.

Тема 3. Економіко-правові особливості діяльності НБУ.

Змістовий модуль ІІ. Система комплексного аналізу комерційного банку

Тема 4. Аналіз власного капіталу банку та зобов’язань банку. Аналіз ліквідності банку.

Тема 5. Аналіз активних та пасивних операцій банку.

Тема 6. Аналіз фінансових результатів і рентабельності банку.

Змістовий модуль ІІІ. Оцінка діяльності комерційного банку

Тема 7. Аналіз банківських ризиків.

Тема 8. Моделювання банківської діяльності.

Тема 9. Оцінка діяльності комерційного банку.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Загальні компетентності:
ЗК. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.
СК. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами.
СК. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
СК. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
СК. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.
СК. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.
СК. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.
СК. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
СК. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з урахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

РН. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
РН. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.
РН. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки; усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
РН. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
РН. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.
РН. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
РН. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
РН. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
РН. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами та у невизначених умовах.
РН. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення

Кафедра, що пропонує дисципліну Економічної кібернетики та управління економічною безпекою.

Провідний викладач: Мусієнко Вікторія Олегівна, доцент, кандидат технічних наук, доцент.

Скорочений опис дисциплін

Бізнес-процеси в інфокомунікаціях

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 14 год., лабораторних занять 16 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовний модуль 1.
Тема 1. Загальні відомості про бізнес-процеси
Тема 2. Зміст і структура бізнес-процесів телекомунікаційних підприємств
Тема 3. Моделювання та автоматизація бізнес-процесів в інфокомунікаціях
Змістовний модуль 2.
Тема 1. BPMN
Тема 2. Мова UML. Діаграми варіантів використання
Тема 3. Діаграми станів, діяльності та послідовності, розгортання та синхронізації
Тема 4. Технології організації потоків завдань у інфокомунікаціях

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Дисципліни: основи побудови інформаційних мереж, інформаційні системи та інтернет-технології

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування

Знати: основні бізнес-процеси в інфокомунікаціях; особливості проектування інфокомунікаційних мереж за допомогою CАSE-технологій та CАSE засобів проектування; методи моделювання бізнес-процесів, етапи розвитку UML; поняття діаграми, нотації та метамоделі; задачі аналізу і проектування інфокомунікацій; етапи процесу розробки бізнес-моделі інфокомунікацій.

ФК 2. Здатність оцінювати рівень існуючих технологій у галузі професійної діяльності, ефективність технічних рішень та можливість виникнення об’єктів права інтелектуальної власності, відшукувати шляхи та можливості реалізації наукових ідей у прибуткових бізнес-проектах та стартапах.
ФК 3. Здатність до системного мислення, вирішення задач розробки, планування, оптимізації та модернізації інформаційних мереж зв’язку.
ФК 6. Здатність використовувати інформаційні технології, методи інтелектуалізації та візуалізації, штучного інтелекту, хмарних розрахунків для дослідження та аналізу процесів в інформаційних мережах зв’язку.
ФК 11. Здатність використовувати типові та розробляти власні програмні продукти, орієнтовані на розв’язок задач проектування, розрахунку та забезпечення ефективної роботи інформаційних мереж та складових частин їх інфраструктури.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Вміти: використовувати діаграми стандарту IDEFO для опису бізнес-процесів; створювати звіти вбудованими засобами RAMUS; будувати діаграми TO-BE («як бути»); використовувати функціонально-вартісний аналіз для оцінки ефективності бізнес процесів; використовувати діаграми, що описують логіку взаємодії робіт для опису предметної області з застосуванням стандарту IDEF3; створювати організаційні діаграми Node Tree і Swim Lane; використовувати діаграми потоків даних для опису предметної області.

ПРН-1 Вміти проводити аналіз поточного стану інформаційних мереж з метою розробки сценаріїв розвитку, модернізації існуючих чи проектування нових інформаційних мереж будь-якого масштабу та різного призначення.
ПРН-2 Вміти використовувати сучасні програмні засоби для управління інформаційними мережами на всіх рівнях ієрархічної моделі.
ПРН-6 Вміти обирати та ефективно використовувати інформаційні технології для підтримки бізнесу.

Кафедра, що пропонує дисципліну «Інформаційно-мережної інженерії» (ІМІ).

Провідний викладач: Золотарьов Вадим Анатолійович, доцент кафедри ІМІ, к.т.н., доцент

Скорочений опис дисциплін

Бухгалтерський облік

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС, лекцій 30 год., практичних занять 30 год., форма контролю комбінований екзамен.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль І. Бухгалтерський облік та принципи його організації
Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод.
Тема 2. Бухгалтерський баланс, його структура.
Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. План рахунків.
Тема 4. Оцінювання та калькуляція.
Тема 5. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку.
Змістовий модуль ІІ. Облік активів, зобов’язань та власного капіталу
Тема 6. Облік грошових коштів і розрахунків.
Тема 7. Облік розрахунків з різними дебіторами.
Тема 8. Облік власного капіталу і зобов’язань.
Тема 9. Облік розрахунків з бюджетом
Тема 10. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу.
Тема 11. Облік запасів.
Тема 12. Облік необоротних активів.
Змістовий модуль ІІІ. Облік витрат, видатків, доходів та фінансових результатів
Тема 13. Облік витрат виробництва.
Тема 14. Облік видатків діяльності підприємства.
Тема 15. Облік доходів і фінансових результатів. Фінансова звітність.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни.

Загальні компетентності:

ЗК. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами.
СК. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
СК. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.
СК. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

РН. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.
РН. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин.
РН. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
РН. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
РН. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.
РН. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
РН. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.
РН. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
РН. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
РН. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами та у невизначених умовах.

Кафедра, що пропонує дисципліну Економічної кібернетики та управління економічною безпекою.

Провідний викладач: Довгопол Ніна Василівна, доцент, кандидат економічних наук, доцент.

Скорочений опис дисциплін

Гроші та кредит

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 18 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль І. Методологічні засади функціонування грошових систем
Тема 1. Сутність і функції грошей.
Тема 2. Грошовий обіг і грошові потоки.
Тема 3. Грошовий ринок.
Тема 4. Грошові системи.
Тема 5. Інфляція та грошові реформи.
Тема 6. Валютний ринок і валютні системи.
Змістовий модуль ІІ. Інфраструктура кредитної системи
Тема 7. Кредит у ринковій економіці.
Тема 8. Фінансові посередники грошового ринку.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Загальні компетентності:
ЗК. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами.
СК. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
СК. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
СК. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.
СК. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.
СК. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з урахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

РН. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.
РН. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.
РН. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
РН. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
РН. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.
РН. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
РН. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
РН. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
РН. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів

Кафедра, що пропонує дисципліну Економічної кібернетики та управління економічною безпекою.

Провідний викладач: Довгопол Ніна Василівна, доцент, кандидат економічних наук, доцент.

Скорочений опис дисциплін

Додаткові розділи теорії алгоритмів та структур даних

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС (рекомендовано – 3 (4) кредити ЄКТС), лекцій 48 год., практичних занять 8 год., лабораторних занять 4 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

 1. Парування. Алгоритм Форда-Фалкерсона. Алгоритм Куна. Алгоритм Едмондса. Перевірка графа на двудольність та розбиття на дві долі. Матрица Татта. Задача про стійке парування.
 2. Транспортні мережі, потоки, розрізи, остаточні мережі. Метод Форда-Фалкерсона. Алгоритм Едмондса-Карпа. Алгоритм масштабування мережі. Алгоритм Дініца. Алгоритм Карзанова. Алгоритм Малхотри-Кумара-Махешварі. Алгоритм Слейтора-Тар’яна. Алгоритм проштовхування передмережі. Алгоритм Штор-Вагнера. Мережа мінімальної вартості.
 3. Хеш-таблиця. Хешування. Універсальне сімейство хеш-функцій. Ідеальне хешування. Хешування кукушки. Перехешування.
 4. Введення в строки. Строка Фибоначчі. Слово Туе-Морса. Наївний пошук підстроки в строці. Алгоритм Рабіна-Карпа. Префікс-функція. Алгоритм та автомат Кнута-Морріса-Прата. Z-функція. Бор. Алгоритм Ахо-Корасік.
 5. Суфіксний бор. Стисле суфіксне дерево. Алгоритм Уконена. Суфіксний массів. Суфіксний автомат. Пошук підстроки в строці за допомогою суфіксного массіва. Введення у LCP. Алгоритм Карпа-Мілера-Розенберга. Алгоритм Карккайнена-Сандерса. Алгоритм Касаи (LCP-массів).
 6. Алгоритм Бойера-Мура. Алгоритм Манакера. Дерево паліндромів. Алгоритм Ландау-Вішкіна.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Загальні компетентності:

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Фахові компетентності:

 • Здатність брати участь у проектуванні програмного забезпечення, включаючи проведення моделювання (формальний опис) його структури, поведінки та процесів функціонування.
 • Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем.
 • Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості програмного забезпечення у відповідності з вимогами, технічним завданням та стандартами.
 • Здатність обґрунтовано обирати та освоювати інструментарій з розробки та супроводження ПЗ.
 • Здатність до алгоритмічного та логічного мислення.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Знати і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові документи в галузі інженерії програмного забезпечення.
 • Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання програмного забезпечення та структур даних і знань.
 • Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для розв’язання завдань створення і супроводження програмного забезпечення.
 • Знати підходи щодо оцінки та забезпечення якості програмного забезпечення.

Кафедра, що пропонує дисципліну: Програмна інженерія.

Провідний викладач: Ляпота Віталій Миколайович, ст. викл. каф. ПІ.

Скорочений опис дисциплін

Електроніка та схемотехніка обчислювальних систем

Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС, лекцій 36 год., практичних занять 16 год., лабораторних занять 20 год., форма контролю іспит комплексний.

Перелік тем дисципліни

1. Види сигналів.
2. Елементи аналогової електроніки.
3. Підсилювальні каскади на транзисторах.
4. Операційні підсилювачі та пристрої на їх основі.
5. Інформаційні основи цифрової електроніки.
6. Логічні елементи.
7. Тригери.
8. Регістри.
9. Лічильники.
10. Шифратори і дешифратори.
11. Мультиплексори і демультиплексори.
12. Суматори.
13. Генератори і формувачі імпульсів.
14. Цифро-аналогові перетворювачі.
15. Аналого-цифрові перетворювачі.
16. Пристрої вибірки і збереження.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність спілкуватися, читати та писати іноземною мовою
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
 • Навички здійснення безпечної діяльності
 • Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
 • Здатність проводити аналіз об’єкта проектування та предметної області
 • Здатність до проектування системного, комунікаційного і прикладного програмного забезпечення, технічних засобів та комунікаційних й інформаційних технологій, мереж та систем,
 • Здатність розробляти, налагоджувати та вдосконалювати програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем
 • Здатність здійснювати організацію робочих місць, їх технічне оснащення, розміщення комп’ютерного устаткування, використання організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів організаційно-управлінської діяльності.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • сучасний стан мікроелектронної техніки і перспективи її розвитку;
 • характеристики і параметри, умовні графічні позначення і принцип дії електронних елементів;
 • принципи побудови функціональних пристроїв різного призначення;
 • методику аналізу і вибору оптимального технічного рішення;
 • обирати сучасну елементну базу на основі довідкової літератури;
 • будувати функціональні пристрої різного призначення;
 • проводити розрахунки технічних параметрів і характеристик спроектованих функціональних пристроїв;
 • оцінювати техніко-економічну ефективність застосування електронних пристроїв та вибраних технічних рішень;
 • умінням оцінювати техніко-економічну ефективність застосування електронних пристроїв, визначати їхні параметри, кваліфіковано формулювати завдання на розробку електронної апаратури, виявляти її сумісність з іншими пристроями.

Кафедра, що пропонує дисципліну – Радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем.

Провідний викладач: к.т.н., доцент Бітченко Олександр Миколайович.

Скорочений опис дисциплін

Електронні платіжні системи

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС, лекцій 24 год., практичних занять 4 год., лабораторних занять 20 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовний модуль 1. Концептуальні засади функціонування електронних платіжних систем

Тема 1.Електронні платіжні системи: суть, значення та правова основа діяльності

Тема 2. Міжнародні платіжні системи

Тема 3. Учасники платіжних систем і їх функції

Тема 4. Загальна концепція електронних платіжних систем

Тема 5. Банківська платіжна картка – інструмент розрахунків і кредитування

Тема 6. Платіжні інструменти

Змістовний модуль 2. Сучасні електронні платіжні системи

Тема 1. Інформаційні технології платіжних систем

Тема 2. Система електронних платежів Національного банку України

Тема 3. Національна система масових електронних платежів «Простір»

Тема 4. Цифрові гроші

Тема 5. Криптовалюта

Тема 6. Біткоїни

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Знати:

 • концептуальні положення функціонування і чинних стандартів платіжних систем України та провідних країн світу;
 • законодавчу базу діяльності платіжних систем в Україні, особливості використання різноманітних платіжних інструментів;
 • інформаційно-технологічну структуру платіжних систем.

ЗК-3 Здатність використовувати основи правових знань в різних сферах діяльності. ЗК-4 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК-5 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ПК-3 Здатність використовувати базові методи, способи та засоби отримання, передавання, обробки та зберігання інформації.

ПК-5 Здатність використовувати нормативну і правову документацію, характерну для області телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (закони України, технічні регламенти, міжнародні та національні стандарти, рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку і т.п.).

ПК-8 Готовність сприяти впровадженню перспективних технологій і стандартів.

ПК-9 Здатність здійснювати приймання та освоєння нового обладнання відповідно до чинних нормативів.

ПК-14 Готовність до вивчення науково-технічної інформації, вітчизняного і закордонного досвіду з тематики інвестиційного (або іншого) проекту; умінням збирати й аналізувати інформацію з метою формування вихідних даних для проектування та виготовлення засобів телекомунікації та радіотехніки.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Вміти:

 • використовувати теоретичні знання під час користування, проектування та експлуатації платіжних систем;
 • забезпечувати безпечну роботу платіжних систем і використовувати різноманітні платіжні інструменти.

ПРН-3 Вміння застосовувати знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, обчислювальної і мікропроцесорної техніки та  програмування, програмних засобів для розв’язання спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі професійної діяльності.

ПРН-5 Вміти застосовувати системи автоматизованого проектування для розробки пристроїв телекомунікаційних та радіотехнічних систем і мереж.

ПРН-7 Вміти працювати з інструментами колективного управління і розподіленого зберігання інформації.

ПРН-10 Вміння розраховувати параметри ефективності та якості роботи елементів, об’єктів та послуг, що надаються в телекомунікаціях.

ПРН-12 Вміння пояснювати та відтворювати принципи побудови й функціонування апаратно-програмних комплексів систем управління та технічного обслуговування і їх застосування в інформаційно-телекомунікаційних мережах, телекомунікаційних, радіотехнічних та технологічних системах;

ПРН-13 Навички забезпечення надійної та якісної роботи інформаційно-комунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем.

Кафедра, що пропонує дисципліну «Інформаційно-мережної інженерії» (ІМІ)

Провідний викладач: Золотарьов Вадим Анатолійович, доцент кафедри ІМІ, к.т.н., доцент.

Скорочений опис дисциплін

Захищені децентралізовані блокчейн системи

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС: лекцій 24 год., практичних занять 12 год., лабораторних занять 12 год., консультації 8 год., самостійна робота 64 год., форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Методи забезпечення безпеки даних в децентралізованих блокчейн системах.
Тема 1. Вступ в дисципліну. Технологія децентралізованих блокчейн систем.
Тема 2. Функціонування децентралізованих систем, які побудовані за технологією Blockchain.
Тема 3. Методи криптографії в децентралізованих блокчейн системах.
Тема 4. Різновиди цифрових підписів, які застосовуються в децентралізованих блокчейн системах.
Тема 5. Особливості застосування основних методів хешування в блокчейн системах.
Тема 6. Формати ключів та адрес. Особливості генерації ключів та адрес для блокчейн систем.
Змістовий модуль 2. Особливості функціонування децентралізованих блокчейн систем.
Тема 7. Побудова та взаємозв’язок даних в блокчейн системах. Концепція застосування дерева Меркла (Merkle tree).
Тема 8. Особливості функціонування відомих децентралізованих систем з блокчейн технологією (Ethereum, Monero, EOS).
Тема 9. Реалізація платіжних каналів як складова системи захисту даних.
Тема 10. Аналіз основних протоколів блокчейн систем. Формати транзакцій і блоків.
Тема 11. Методи забезпечення конфіденційності в блокчейн системах. Стандарти та підписи CryptoNote.
Тема 12. Методи підвищення конфіденційності в блокчейн системах. Протокол та модель транзакцій MimbleWimble.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

 • знання та розуміння предметної області та розуміння професії (КЗ 2);
 • здатність професійно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово (КЗ 3);
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації (КЗ 5).
 • здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, уразливості та дестабілізуючі чинники інформаційному простору та інформаційним ресурсам згідно з встановленою політикою інформаційної та/або кібербезпеки (КФ 12).

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних методів і моделей інформаційної безпеки та/або кібербезпеки (КФ2);
 • здатність забезпечувати неперервність бізнесу згідно встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки (КФ 4);
 • здатність застосовувати методи та засоби криптографічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності (КФ 10);
 • здатність виконувати моніторинг процесів функціонування інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних(автоматизованих) систем згідно встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки (КФ 11).

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • застосовувати знання державної та іноземних мов з метою забезпечення ефективності професійної комунікації (РН 1);
 • аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов, відповідати за прийняті рішення (РН 4);
 • впроваджувати процеси, що базуються на національних та міжнародних стандартах, виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти інформаційної та/або кібербезпеки (РН 9);
 • використовувати сучасне програмно-апаратне забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій (РН 15);
 • використовувати програмні та апаратно програмні комплекси захисту інформаційних ресурсів (РН 18);
 • застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах (РН 19);
 • вирішувати задачі управління процедурами ідентифікації, автентифікації, авторизації процесів і користувачів в інформаційно-телекомунікаційних системах згідно встановленої політики інформаційної і\або кібербезпеки (РН 22);
 • вирішувати задачі захисту потоків даних в інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах (РН 27);
 • вирішувати задачі захисту інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах з використанням сучасних методів та засобів криптографічного захисту інформації (РН 47).

Кафедра, що пропонує дисципліну Безпеки інформаційних технологій.

Провідний викладач: Власов Андрій Володимирович, доцент кафедри БІТ, кандидат технічних наук, старший дослідник.

Скорочений опис дисциплін

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС, лекцій 22 год., практичних занять 18 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль І. Теоретичні основи зовнішньоекономічної діяльності
Тема 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки.
Тема 2. Основні напрями і показники розвитку ЗЕД в Україні.
Тема 3. Митно-тарифне регулювання ЗЕД.
Тема 4. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Тема 5. Валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
Тема 6. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності.
Змістовий модуль ІІ. Управління та організація зовнішньоекономічної діяльності
Тема 7. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки.
Тема 8. Ціноутворення у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
Тема 9. Торговельно-посередницька діяльність на зовнішньому ринку.
Тема 10. Структура і зміст зовнішньоекономічних контрактів.
Тема 11. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Загальні компетентності:
ЗК. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети
ЗК. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК. Здатність працювати в команді.
ЗК. Здатність розробляти та управляти проєктами.
ЗК. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою.
СК. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження.
СК. Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку.
СК. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.
СК. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.
СК. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.
СК. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

РН. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.
РН. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.
РН. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово.
РН. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.
РН. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.
РН. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді.
РН. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.
РН. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.
РН. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.
РН. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами.
РН. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.
РН12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики. РН13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.
РН. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.
РН. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

Кафедра, що пропонує дисципліну Економічної кібернетики та управління економічною безпекою.

Провідний викладач: Мурзабулатова Олена Вячеславівна, доцент, кандидат економічних наук, доцент.

Скорочений опис дисциплін

Інструменти і методи обробки звуку

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій – 4 год., практичних занять – 20 год., лабораторних занять – 12 год., форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

розглядаються принципи технічної організації студій звукозапису, апаратура звукозапису (мікрофони, звукові інтерфейси, мікшерні пульти), програмні засоби обробки звуку, зведення та мастерингу, прийоми звукозапису, обробки, зведення і мастерингу: динамічна обробка, частотна обробка, просторова та модуляційна обробка.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

ФК 1. Здатністю використовувати знання і розуміння наукових фактів, концепцій, теорій, принципів і методів для проектування та застосування приладів, пристроїв та систем електроніки.

ФК 2. Здатністю виконувати аналіз предметної області та нормативної документації, необхідної для проектування та застосування приладів, пристроїв та систем електроніки.

ФК 5. Здатністю застосовувати відповідні математичні, наукові і технічні методи, сучасні інформаційні технології і комп’ютерне програмне забезпечення, навички роботи з комп’ютерними мережами, базами даних та Інтернет-ресурсами для вирішення інженерних задач в галузі електроніки.

ФК 6. Здатністю ідентифікувати, класифікувати, оцінувати і описувати процеси приладах, пристроях та системах електроніки за допомогою аналітичних методів, засобів моделювання, дослідних зразків та результатів експериментальних досліджень.

ФК 7. Здатністю застосовувати творчий та інноваційний потенціал в синтезі інженерних рішень і в розробці конструкцій пристроїв та систем електроніки.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

знати: апаратні і програмні засоби запису звуку, прийоми звукозапису різних джерел в різних умовах, структуру, налаштування і алгоритм обробки сигналів в звукових мікшерних пультах, принципи і засоби динамічної, частотної і просторової обробки звуку, їх використання при зведенні, принципи і особливості застосування модуляційної обробки звуку;

вміти: використовувати апаратні і програмні засоби запису звуку, застосовувати прийоми звукозапису різних джерел в різних умовах, виконати налаштування обробки сигналів в звукових мікшерних пультах, виконувати динамічну, частотну і просторову обробку звуку за допомогою апаратних і програмних засобів, використовувати їх при зведенні, застосувати модуляційну обробку звуку;

володіти: апаратними і програмними звукозапису, зведення і мастерингу для виконання різних задач медіавиробництва.

Кафедра, що пропонує дисципліну: Медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем.

Провідний викладач: професор кафедри МІРЕС Шейко Сергій Олександрович, кандидат технічних наук, доцент.

Скорочений опис дисциплін

Інформаційні логістичні системи

Обсяг дисципліни 6 кредитів ЄКТС, лекцій 40 год., практичних занять 8 год., лабораторних занять 24 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Об’єкти логістичного управління

Тема 1. Логістика, як інструмент ринкової економіки.

Тема 2. Мета, завдання та функції логістики.

Тема 3. Об’єкти логістичного управління.

Тема 4. Матеріальний потік, його параметри та класифікація.

Змістовий модуль 2. Сучасні концепції логістики

Тема 1. Логістичні системи. Класифікація логістичних систем.

Тема 2. Методологічні аспекти та еволюція концепцій логістики.

Тема 3. Сучасні концепції логістики.

Тема 4. Автоматизація логістичної системи підприємства на базі концепції Industry 4.0.

Змістовий модуль 3. Виробнича логістика

Тема 1. Логістична концепція організації виробництва.

Тема 2. Закупівельна логістика, логістика запасів та розміщення замовлень.

Тема 3. Логістика складування та закупок.

Тема 4. Інтелектуальний аналіз даних та його застосування в логістиці.

Змістовий модуль 4. Інформаційні системи у логістиці

Тема 1. Сучасні інформаційні системи та технології у логістиці.

Тема 2. Інформаційні потоки та їх класифікація

Тема 3. Корпоративні інформаційні системи.

Тема 4. Основи проєктування та розробки інформаційних логістичних систем.

Змістовий модуль 5. Логістика зовнішньоекономічної діяльності

Тема 1. Концепції управління ланцюгом міжнародних поставок.

Тема 2. Митні інформаційні логістичні системи.

Тема 3. Транспортні логістичні системи. Організація міжнародних перевезень вантажів.

Тема 4. Автоматизована логістична інформаційна система зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 Вимоги до попередньо набутих компетентностей

 • Знати лінійну та векторну алгебру, диференціальне та інтегральне числення, функції багатьох змінних, функціональні ряди, диференціальні рівняння для функції однієї та багатьох змінних, операційне числення, теорію функції комплексної змінної, теорію ймовірностей та математичну статистику, теорію випадкових процесів в обсязі, необхідному для користування математичним апаратом та методами у галузі автоматизації.
 • Знати фізику, електроніку та схемотехніку, мікропроцесорну техніку на рівні, необхідному для розв’язання типових задач і проблем автоматизації.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології на базі концепції Industry 4.0 та мати навички розробляти алгоритми та комп’ютерні програми з використанням мов високого рівня та технологій об’єктно-орієнтованого програмування, створювати бази даних та використовувати інтернет-ресурси логістичних інформаційних систем підприємств.
 • Здатність використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування задач у галузі автоматизації логістичних інформаційних систем підприємств.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Знати принципи роботи та управління сучасних логістичних інформаційних систем підприємств, вміти проводити аналіз і обґрунтувати вибір методу побудови апаратних і програмних засобів для розв’язування типових задач у галузі автоматизації процесів виробничої логістики.
 • Вміти виявляти проблеми в сфері організації та управління матеріальними та інформаційними потоками та застосовувати на практиці теоретичні знання щодо підвищення ефективності функціонування логістичних інформаційних систем на базі концепції Industry 4.0.
 • Вміти проєктувати інформаційні логістичні системи.
 • Вміти впроваджувати у практичну діяльність підприємств сучасні підходи до управління матеріальними та інформаційними потоками.

Кафедра, що пропонує дисципліну: Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки  (КІТАМ).

Провідний викладач (П.І.Б., посада, науковий ступінь, наукове звання): Янушкевич Дмитро Анатолійович, доцент кафедри КІТАМ, к.т.н., с.н.с.

Скорочений опис дисциплін

Інформаційні технології Internet of Things

Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС, лекцій 30 год., практичних занять 30 год., форма контролю іспит комплексний.

Перелік тем дисципліни

1. Узагальнена структура Інтернету речей.
2. Способи взаємодії з Інтернет речами.
3. Стандарти і протоколи передачі даних в ІоТ.
4. Стандарти і протоколи передачі даних в ІоТ.
5. Хмарні платформи для Інтернету речей.
6. Інфраструктура типового рішення IoT.
7. Приклади розробки ІоТ додадків.
8. Напрямки практичного застосування IoT.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • принципи організації і функціонування Інтернету Речей
 • історія виникнення та розвитку ‘Інтернету Речей’
 • основні фактори розвитку ‘Інтернету Речей’
 • існуючі технології в області ‘Інтернету Речей’
 • основні тренди та напрямки в області ‘Інтернету Речей’
 • термінологічний апарат
 • базові навички програмування кінцевих пристроїв
 • базові навички з підключення кінцевих пристроїв в мережу
 • базові навички зі створення програмного рішення обробки і зберігання даних із застосуванням хмарних технологій
 • здатність до проектування системного, комунікаційного і прикладного програмного забезпечення, технічних засобів та комунікаційних й інформаційних технологій, мереж та систем

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • працювати з мікроконтролерами і основними налагоджувальними платами (Arduino і Raspberry Pi)
 • розбиратися в існуючих IoT-технологіях і застосовувати їх до конкретних сценаріями
 • проектувати цілісні IoT-системи (включаючи кінцеві пристрої, мережеве з’єднання, обмін даними, хмарні платформи, аналіз даних)
 • здатність використовувати: базові знання інформатики й сучасних ІСТ, навички програмування та застосування програмних засобів, безпечної роботи в комп’ютерних мережах
 • уміння створювати бази даних, використовувати інтернет-ресурси та демонструвати уміння розробляти алгоритми та комп’ютерні програми з використанням мов високого рівня та технологій об’єктно-орієнтованого програмування для реалізації задач проектування та використання ІСТ

Кафедра, що пропонує дисципліну – Радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем

Провідний викладач: д.т.н., проф. Цопа Олександр Іванович

Скорочений опис дисциплін

Інформаційно-вимірювальні системи та комплекси

Обсяг дисципліни 6 кредитів ЄКТС, лекцій 36 год., практичних занять 20 год., лабораторних занять 4 год., курсова робота 30 год., форма контролю екзамен.

Перелік тем дисципліни

 • лазерна та діодна техніка як основа оптичних інформаційно-вимірювальних технологій, оптичні ефекти в інформаційно-вимірювальних технологіях;
 • оптичні ефекти в медицині, промисловості, зв’язку, навігації;
 • оптоволоконні інформаційно-вимірювальні технології;
 • машинний зір як компонента штучного інтелекту;
 • фізико-технологічні та математичні аспекти машинного зору;
 • системи розпізнавання образів та прогнозування динаміки;
 • квантові інформаційно-вимірювальні технології та системи.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

знання математичного аналізу та загальної фізики, теорії алгоритмів.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність обирати та застосовувати придатні математичні методи, комп’ютерні технології в сфері інформаційно-вимірювальної техніки;
 • знання і розуміння наукових фактів, концепцій, теорій;
 • здатність застосовувати системний підхід до вирішення проблем метрології, інформаційно-вимірювальної техніки відповідно до спеціалізації з фотоніки та оптоінформатики, що характеризуються невизначеністю умов та вимог;
 • здатність продемонструвати сучасні знання побудови систем фотоніки та оптичних інформаційних комунікацій. принципів і методів експериментальної інформатики.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • студенти мають володіти навичками використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 • сучасними методами та методиками проектування і дослідження, а також аналізу отриманих результатів;
 • навичками застосовування системного підходу до вирішення проблем метрології, інформаційно-вимірювальної техніки відповідно до спеціалізації з фотоніки та оптоінформатики, навичками проектування систем фотоніки та оптичних інформаційних комунікацій

Кафедра, що пропонує дисципліну: фізичних основ електронної техніки.

Провідний викладач: Курський Ю.С., проф. каф. ФОЕТ, д.ф.-м.н., доц.

Скорочений опис дисциплін

Інформаційно-вимірювальні технології

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС, лекцій 30 год., практичних занять 16 год., лабораторних робіт лекцій 16 форма контролю залік .

Перелік тем дисципліни

Змістовний модуль 1. Основи вимірювальних технологій
Тема 1. Вимірювання та їх класифікація
Тема 2. Забезпечення єдності вимірювань
Тема 3. Основні методи вимірювань
Змістовний модуль 2. Засоби вимірювальної техніки та їх характеристики
Тема 1. Класифікація ЗВТ
Тема 2. Основні метрологічні характеристики ЗВТ
Тема 3. Структурні схеми ЗВТ та їх особливості.
Тема 3. Похибки ЗВТ.
Тема 4. Еталони. Еталони основних фізичних величин.
Змістовний модуль 3. Похибки та невизначеності вимірювань
Тема 1. Ймовірнісне представлення похибок та результатів вимірювань
Тема 2. Класифікація похибок
Тема 3. Основні положення концепції невизначеності
Тема 4. Базовий алгоритм оцінювання невизначеності вимірювань
Змістовий модуль 4. Обробка результаті вимірювань
Тема 1. Обробка результатів прямих вимірювань
Тема 2. Обробка результатів непрямих вимірювань
Тема 3. Обробка результатів сумісних вимірювань
Тема 4. Обробка результатів сукупних вимірювань

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Знати фізику, теорію ймовірностей та математичну статистику, чисельні методи, регресійний, кореляційний та дисперсійний аналізи

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

здатність застосування методів вимірювань, принципів побудови засобів вимірювальної техніки, та їх застосування при вирішенні сучасних метрологічних завдань;
навички використання комп’ютерної техніки при обробці результатів вимірювального експерименту.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • знати основні регламентуючі документи в галузі обробки результатів та оцінювання похибок вимірювань; одиниці фізичних величин та їх системи; еталони одиниць фізичних величин та їх характеристики; засоби вимірювальної техніки, основні принципи їх побудови; оцінки якості вимірювань, засоби їх одержання; методи обробки результатів вимірювань.
 • вміти вирішувати практичні задачі з обробки результатів вимірювань;
 • оцінювати похибки вимірювань по метрологічним характеристикам вимірювальної апаратури.

Кафедра, що пропонує дисципліну Інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ)

Провідний викладач: Захаров Ігор Петрович, професор кафедри ІВТ, д.т.н., проф.

Скорочений опис дисциплін

Квантова оптоінформатика і оптичні комп'ютери

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС, лекцій 30 год., практичних занять 16 год., лабораторних занять 4 год., форма контролю комбінований екзамен.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Базові принципи побудови оптичних комп’ютерів.
Тема 1. Основні моделі для побудови оптичних обчислювальних систем.
Тема 2. Оптичні явища, що можуть бути застосовані для побудови оптичних обчислювальних систем.
Змістовий модуль 2. Джерела випромінювання та пасивні елементи для побудови оптичних комп’ютерів.
Тема 1. Фізичні принципи застосування лазерів з вертикальними резонаторами в оптичних комп’ютерах.
Тема 2. Оптичні волоконні лінії передачі та дифракційні елементи.
Тема 3. Оптичні діоди та перемикачі.
Змістовий модуль 3. Оптичні логічні елементи.
Тема 1. Фотонні кристали як основа для реалізації елементної бази оптичних комп’ютерів.
Тема 2. Основні елементи обчислювальної логіки на основі фотонно-кристалічних структур.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність застосовувати комплексний підхід до вирішення експериментальних завдань із застосуванням засобів інформаційно-вимірювальної техніки та прикладного програмного забезпечення.
 • Здатність демонструвати знання і розуміння математичних принципів і методів, необхідних для створення віртуальних засобів вимірювання та інформаційно-вимірювальної техніки.
 • Здатність продемонструвати сучасні знання побудови систем фотоніки та оптичних інформаційних комунікацій.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Вміти виконувати аналіз інженерних продуктів, процесів і систем за встановленими критеріями, обирати і застосовувати найбільш придатні аналітичні, розрахункові та експериментальні методи для проведення досліджень, інтерпретувати результати досліджень.
 • Володіти сучасними методами та методиками проектування і дослідження, а також аналізу отриманих результатів.
 • Застосовувати апаратні та програмні засоби сучасних інформаційних технологій для вирішення задач в сфері метрології та інформаційно-вимірювальної техніки.

Кафедра, що пропонує дисципліну: фізичних основ електронної техніки.

Провідний викладач: Одаренко Є.М., проф. каф. ФОЕТ, доктор фіз.-мат. наук, с. н. с.

Скорочений опис дисциплін

Квантові вимірювальні технології

Обсяг дисципліни 4 кредита ЄКТС, лекцій 30 год., практичних занять 16 год., лаб. робіт 8 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовій модуль 1. Загальні поняття про квантову фізику і квантову метрологію
Тема 1. Елементи квантової фізики.
Тема 2. Фундаментальні сталі, макроскопічні квантові ефекти.
Тема 3 Система SІ 2019 року – квантова SІ
Змістовій модуль 2. Квантове генерування електромагнітного випромінення
Тема 1. Квантові генератори радіочастотного діапазону. Стандарти часу-частоти
Тема 2. Оптичні квантові генератори і прецизійні лінійно-кутові вимірювання.
Тема 3. Фемтосекундний лазер і технології вимірювання оптичних частот.
Змістовий модуль 3. Надпровідні і криогенні технології.
Тема 1. Ефект Джозефсона і вимірювальні технології на його основі.
Тема 2. Квантовий ефект Хола і вимірювання параметрів електричних кіл
Тема 3. Квантові вимірювання на змінному струмі
Змістовий модуль 4 Одноелектронні і однофотонні технології.
Тема 1.Одноелектронне тунелюванняі і «квантовий» ампер
Тема 2 Однофотонні технології в оптичних вимірюваннях
Змістовий модуль 5 Квантова магнітометрія.Огляд інших квантових технологій
Тема 1 Ядерний і атомний магнітний резонанси і магнітні вимірювання на їх основі
Тема 2 СКВІД-технології і їх використання
Тема 3 Огляд інших технологій (фотоефект,рентген, нанотехнології і наноматеріали)
Тема 4 Квантові технології і перспективи розвитку електроніки

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

 • знати основи фізики, включаючи квантову механіку;
 • знати основи метрології.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • розуміння напрямків розвитку метрології і сучасної електроніки;
 • здатність кваліфіковано експлуатувати найсучасніші вимірювальні прилади і системи, які використовують квантові технології;
 • навички проектування та впровадження сучасних квантових технологій у вимірювальну практику.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • знання світових тенденції у сфері розвитку квантових технологій, Їх основні переваги, місце в сучасній промисловості, медицині, наукових дослідженнях.

Кафедра, що пропонує дисципліну Інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ).

Провідний викладач: Павленко Юрій Федорович, докт. техн. наук, професор

Скорочений опис дисциплін

Комп`ютерне моделювання в електроніці та WEB-технології

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС, лекцій 24 год., практичних занять 8 год., лабораторних занять 16 год., форма контролю іспит (6 семестр).

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про моделювання в електроніці.
Тема 1. Поняття моделі і моделювання. Основні етапи створення моделі.
Тема 2. Побудова математичних моделей. Основні вимоги до математичних моделей. Ієрархія математичних моделей.
Тема 3. Класифікація параметрів при моделюванні. Способи реалізації етапів моделювання.
Тема 4. Схемотехнічне моделювання електронних схем. Види аналізу та розрахунку електронних схем. Класифікація моделей.
Тема 5. Моделі активних елементів електронних схем. Моделювання напівпровідникових діодів та стабілітронів.
Тема 6. Моделювання біполярного, польового та МДН транзисторів.
Тема 7. Комп’ютерне програмне забезпечення для моделювання електронних систем.
Змістовий модуль 2. Віртуальні інструменти та Web-технології, які застосовуються при вивченні електроніки.
Тема 8. Створення віртуальних лабораторій для автоматизації науково-технічних досліджень.
Тема 9. Застосування Scilab для дослідження фізичних процесів електронних приладів.
Тема 10. Система візуального моделювання в Scilab XCOS.
Тема 11. Web технології при створенні імітаційних моделей електронних схем.

Програма дисципліни базується на попередніх знаннях студентів, які були отримані при вивчені таких дисциплін

 • «Фізика»;
 • «Вища математика»;
 • «Вступ до спеціальності»;
 • «Обчислювальна математика».

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Знання:
  ЗН7. Знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії. Знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, необхідні для роботи з програмними засобами і комп’ютерними мережами, базами даних та інтернет-ресурсами.
  ЗН10. Знання про будову, принципи дії, основні характеристики, методи аналізу та синтезу компонентів та пристроїв електронної техніки.
  ЗН12. Знання про сучасні комп’ютерні технології та інструменти інженерних і наукових розрахунків, обробки даних, графіки, моделювання та оптимізації, сучасні засоби інформаційних технологій.
 • Уміння:
  У5. Застосовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології при вирішенні інженерних задач в галузі електроніки;
  У6. Аналізувати процеси у електронних пристроях та системах із застосуванням математичних методів
  У8. Проводити розрахунок, моделювання та проектування структури пристроїв електронної техніки.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • використовувати інформаційні та комунікаційні технології, прикладні та спеціалізовані програмні продукти для вирішення задач проектування та налагодження електронних систем, демонструвати навички програмування, аналізу та відображення результатів (РН-5);
 • визначати та ідентифікувати математичні моделі технологічних об’єктів на основі знань теорії автоматизованого керування при розробці у комп’ютерному середовищі нових складних електронних систем та виборі оптимального рішення (РН-8).

Кафедра, що пропонує дисципліну: МЕЕПП.

Провідний викладач: Т.І. Фролова, доцент кафедри МЕЕПП , к. ф.-м. н., доцент.

Скорочений опис дисциплін

Комп`ютерне моделювання пристроїв фотоніки та оптоелектроніки

Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС, лекцій 24 год., практичних занять 12 год., лабораторних занять 12 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Базові поняття комп’ютерного моделювання
Тема 1. Класифікація моделей фізичних систем.
Тема 2. Основні принципи побудови фізичних та математичних моделей.
Змістовий модуль 2. Математичне забезпечення комп’ютерних методів розрахунку
Тема 1. Реалізація чисельних методів обробки результатів вимірювань в сучасних пакетах комп’ютерної алгебри.
Тема 2. Основи чисельного інтегрування та диференціювання із застосуванням математичних пакетів.
Тема 3. Методи розв’язання систем лінійних та нелінійних рівнянь.
Тема 4. Методи розв’язання диференціальних рівнянь із застосуванням математичних пакетів.
Змістовий модуль 3. Комп’ютерне моделювання на основі використання спеціалізованих програмних пакетів
Тема 1. Основні відомості про метод скінченних різниць у часовій області (FDTD).
Тема 2. Основні принципи використання програмного пакету МЕЕР для створення комп’ютерних моделей пристроїв фотоніки.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність використовувати сучасні інженерні та математичні пакети для створення моделей приладів і систем вимірювань.
 • Здатність розробляти фізично- та математично-обгрунтовані моделі та проектувати лазерні та оптичні прилади для вирішення широкого кола науково-практичних завдань.
 • Здатність використовувати сучасні інженерні та математичні пакети для створення інформаційних технологій для лазерних приладів і систем.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Вміти використовувати інформаційні технології при розробці програмного забезпечення для опрацювання вимірювальної інформації.
 • Знати та розуміти предметну область, її історію та місце в сталому розвитку техніки і технологій, у загальній системі знань про природу і суспільство.

Кафедра, що пропонує дисципліну: фізичних основ електронної техніки.

Провідний викладач: Одаренко Є.М., проф. каф. ФОЕТ, доктор фіз.-мат. наук, с. н. с.

Скорочений опис дисциплін

Логістика

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС, лекцій 24 год., практичних занять 16 год., лабораторних занять 8 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовний модуль 1. Концепція логістики
Тема 1. Поняття і методологія логістики.
Тема 2. Характеристика основних елементів логістики.
Тема 3. Логістика запасів. Тема 4. Виробнича логістика.
Тема 5. Планування потреби в матеріалах (МРП-системи).
Змістовний модуль 2. Елементи логістичного ланцюга
Тема 6. Логістика постачання.
Тема 7. Складська логістика.
Тема 8. Транспортна логістика.
Тема 9. Розподільча логістика.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Загальні:
ЗК. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Спеціальні:
СК. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
СК. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.
СК. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
СК. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

РН. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.
РН. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
РН. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
РН. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.
РН. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
РН. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
РН. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами та у невизначених умовах.

Кафедра, що пропонує дисципліну – Економічної кібернетики та управління економічною безпекою.

Провідний викладач: Гришко Світлана Валеріївна, доцент, кандидат економічних наук, доцент.

Скорочений опис дисциплін

Менеджмент

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС, лекцій 30 год., практичних занять 30 год., форма контролю іспит.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади менеджменту
Тема 1. Поняття і сутність менеджменту.
Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан менеджменту.
Тема 3. Організація як об’єкт управління.
Тема 4. Закони та принципи менеджменту.
Змістовий модуль ІІ. Функції та методи менеджменту
Тема 5. Класифікація функцій та система методів менеджменту.
Тема 6. Планування в менеджменті.
Тема 7. Організування в менеджменті.
Тема 8. Контролювання в менеджменті.
Тема 9. Мотивування в менеджменті. Влада і лідерство.
Змістовий модуль ІІІ. Процес управління
Тема 10. Цільовий підхід до управління. Концепція “Management by objectives».
Тема 11. Структура та зміст системи управління організацією.
Тема 12. Процес прийняття управлінських рішень.
Тема 13. Моделі та методи ухвалення управлінських рішень.
Тема 14. Етика управління та імідж організації.
Тема 15. Ефективність менеджменту.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Загальні компетентності:
ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.
ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами.
СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.
СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.
СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

РН4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.
РН5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
РН8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
РН10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.
РН11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин.
РН12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
РН16. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.
РН17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
РН18. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
РН19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
РН22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами та у невизначених умовах.

Кафедра, що пропонує дисципліну Економічної кібернетики та управління економічною безпекою.

Провідний викладач: Мусієнко Вікторія Олегівна, доцент, кандидат технічних наук, доцент.

Скорочений опис дисциплін

Менеджмент якості IT-проектів

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС, лекцій 20 год., практичних занять 20 год., форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовний модуль 1. Загальні Поняття про якість програмного забезпечення та її вимірювання.
Тема 1. Професійний підхід до якості програмного забезпечення. Модель якості програмних продуктів..
Тема 2. Сучасні стандарти, що регламентують вимоги до якості програмних продуктів
Змістовний модуль 2. Управління якістю IT-проектів.
Тема 1. Стандарти систем менеджменту і загальні принципи побудови систем менеджменту.
Тема 2. Бібліотека ITIL.
Тема 3. COBIT.
Тема 4. Стандарти ISO 20000.
Змістовний модуль 3. Інструменти та методи управління якістю.
Тема 1. Основні інструменти контролю, аналізу та управління якістю.
Тема 2. Нові інструменти управління якістю.
Тема 3. Комплексні інструменти та методології поліпшення якості.
Тема 4. Методи управління ризиками.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Знати теорію ймовірностей та математичну статистику.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • здатність самостійно визначати номенклатуру показників якості та оцінювати якість програмних продуктів відповідно до сучасних стандартів, в тому числі з метою проведення сертифікації;
 • навички проектування та впровадження сучасних системи менеджменту якості IT-сервісів

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • знати світові тенденції у сфері якості програмних продуктів, зокрема сучасну модель якості програмного продукту та його життєвого циклу; нормативне забезпечення
 • оцінювання якості програмних продуктів та загальну методику його здійснення; сучасні стандарти менеджменту якості IT-сервісів; сучасні методики менеджменту якості;
 • вміти формувати номенклатури показників якості програмного продукту, вимірювати ці показників та складати звіт про якість, а також, використовуючи методики сучасних стандартів менеджменту, здійснювати управління якістю IT-сервісів.

Кафедра, що пропонує дисципліну – Інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ).

Провідний викладач: Штефан Наталя Володимирівна, доцент кафедри ІВТ, к.т.н., доц.

Скорочений опис дисциплін

Методи адаптації в системах мобільного зв’язку та цифрового телебачення

Обсяг дисципліни 3 кредити ЕСТS, лекцій 18 год., практичних занять 6 год., лабораторних занять 12 год., форма контролю: залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Основні тенденції еволюції систем мобільного зв’язку.
Тема 1. Основні тенденції еволюції систем мобільного зв’язку. Порівняння радіоінтерфейсів сучасних систем безпроводового зв’язку.
Тема 2. Вплив умов поширення сигналів на якість зв’язку. Методи зменшення впливу завмирань сигналів у каналах зв’язку .
Змістовий модуль 2. Принципи адаптації.
Тема 1. Класифікація методів адаптації до якості каналів систем мобільного зв’язку нових поколінь. Принципи адаптації у часовій та частотній областях. Адаптивна модуляція в системах зв’язку з MIMO та OFDM.
Тема 2. Використання Калманівської фільтрації для відстеження змін у матриці каналу.Рекомендації що до практичної реалізації методів адаптивної модуляції у системах нових поколінь з MIMO та OFDM. Головні причини зниження пропускної здатності систем мобільного зв’язку з класичним OFDM та шляхи їх усунення. Підвищення пропускної здатності лінії вниз за рахунок використання OFDM/OQAM сигналів. Підвищення завадостійкості та пропускної здатності систем мобільного зв’язку з OFDM за рахунок повороту сигнального сузір’я.
Змістовий модуль 3. Адаптивні антенні решітки
Тема 1. Особливості вирішення задачі придушення завад у БС систем мобільного зв’язку з адаптивними антенними решітками
Тема 2. Алгоритм роботи адаптивних антенних решіток за критерію мінімума середньо-квадратичної похибки.
Тема 3. Системи з поляризаційною адаптивною обробкою.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Загальні компетентності (ЗК):

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1).
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2).
 • Здатність планувати та управляти часом (ЗК-3).
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-4).
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-5).
 • Здатність працювати в команді (ЗК-6).
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7).
 • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК-8).
 • Навики здійснення безпечної діяльності (ЗК-9).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 • Здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства (ПК-1).
 • Здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2).
 • Здатність використовувати базові методи, способи та засоби отримання, передавання, обробки та зберігання інформації (ПК-3).
 • Здатність здійснювати комп’ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4).
 • Здатність використовувати нормативну та правову документацію, що стосується інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (закони України, технічні регламенти, міжнародні та національні стандарти, рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку і т.п.) для вирішення професійних завдань (ПК-5).
 • Здатність проводити інструментальні вимірювання в інформаційно-телекомунікаційних мережах, телекомунікаційних та радіотехнічних системах (ПК-6).
 • Готовність сприяти впровадженню перспективних технологій і стандартів (ПК-8).
 • Здатність здійснювати приймання та освоєння нового обладнання відповідно до чинних нормативів (ПК-9).
 • Здатність здійснювати монтаж, налагодження, налаштування, регулювання, дослідну перевірку працездатності, випробування та здачу в експлуатацію споруд, засобів і обладнання телекомунікацій та радіотехніки (ПК-10).
 • Здатність складати нормативну документацію (інструкції) з експлуатаційно-технічного обслуговування інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем, а також за програмами випробувань (ПК-11).
 • Здатність проводити роботи з управління потоками навантаження інформаційно-телекомунікаційних мереж(ПК-12).
 • Здатність організовувати і здійснювати заходи з охорони праці та техніки безпеки в процесі експлуатації, технічного обслуговування і ремонту обладнання інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (ПК-13).
 • Готовність до вивчення науково-технічної інформації, вітчи¬зняного і закордонного досвіду з тематики інвестиційного (або іншого) проекту засобів телекомунікацій та радіотехніки (ПК-14).
 • Здатність проводити розрахунки у процесі проектування споруд і засобів інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем, відповідно до технічного завдання з використанням як стандартних, так і самостійно створених методів, прийомів і програмних засобів автоматизації проектування (ПК-15).
 • Здатність проектувати, налаштовувати та оптимізувати роботу інфокомунікаційних мереж, в тому числі програмно-конфігурованих платформ, програмно-конфігурованого радіо.
 • Здатність забезпечувати високу надійність та відмовостійкість інфокомунікаційних систем та мереж на етапах їх планування, будівництва споруд, впровадження новитних технологій, менеджменту, експлуатації (аутсорсинг) та реструктуризації.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Знання теорій та методів фундаментальних та загальноінженерних наук в об’ємі необхідному для розв’язання спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі професійної діяльності (ПРН1).
 • Вміння застосовувати базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів у галузі електроніки та телекомунікацій(ПРН2).
 • Вміння застосовувати знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, обчислювальної і мікропроцесорної техніки та програмування, програмних засобів для розв’язання спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі професійної діяльності(ПРН3).
 • Здатність брати участь у створенні прикладного програмного забезпечення для елементів (модулів, блоків, вузлів) телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення тощо (ПРН4).
 • Вміння проводити розрахунки елементів телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних та телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення, згідно технічного завдання у відповідності до міжнародних стандартів, з використанням засобів автоматизації проектування, в т.ч. створених самостійно (ПРН5).
 • Вміння проектувати, в т.ч. схемотехнічно нові (модер¬нізувати існуючі) елементи (модулі, блоки, вузли) телекомунікаційних та радіотехнічних систем, систем телевізійного й радіомовлення тощо (ПРН6).
 • Здатність брати участь у проектуванні нових (модернізації існуючих) телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіо-технічних систем та систем телевізійного й радіо мовлення тощо (ПРН7).
 • Вміння застосовувати сучасні досягнення у галузі професійної діяльності з метою побудови перспективних телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення тощо (ПРН8).
 • Вміння адміністрування телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних та телекомунікаційних мереж (ПРН9).
 • Здатність проводити випробування телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення у відповідності до технічних регламентів та інших нормативних документів (ПРН10).
 • Вміння діагностувати стан обладнання (модулів, блоків, вузлів) телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення тощо (ПРН11).
 • Вміння використовувати системи моделювання та автоматизації схемотехнічного проектування для розроблення елементів, вузлів, блоків радіотехнічних та телекомунікаційних систем (ПРН12).
 • Вміння управлінсько-організаційної роботи у колективі (бригаді, групі, команді тощо), вміння оцінювати та розподіляти завдання між співробітниками та нести відповідальність за результати своєї та колективної роботи (ПРН14).

Кафедра, що пропонує дисципліну – Кафедра інфокомунікаційної інженерії ім. В .В. Поповського

Провідний викладач Москалець М.В., професор, д.т.н., професор.

Скорочений опис дисциплін

Методи аналізу динаміки даних

Обсяг дисципліни 3 кредитів ЄКТС (рекомендовано – 3 (4) кредити ЄКТС), лекцій 20 год., практичних занять 16 год., форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Data mining і моделі динаміки даних. Методи попереднього аналізу динаміки даних

Тема 1. Загальна характеристика методів аналізу даних. Класифікація методів і моделей аналізу даних. Data mining і моделі динаміки.

Тема 2. Програмні засоби для аналізу динаміки даних. Аналітичні ППП: Eview, Deductor, SPSS Аналітичні ППП: Eview, Deductor, SPSS.

Тема 3. Попередній аналіз и згладжування динаміки даних.

Змістовий модуль 2. Методи одновимірного аналізу і прогнозування динаміки даних

Тема 4. Методі побудові тренду динаміки даних.

Тема 5. Прогнозування індикативних показників на основі динаміки даних. Оцінка адекватності і точності прогнозу.

Тема 6. Аналіз тренд-сезонної динаміки.

Тема 7. Адаптивні моделі прогнозування. Методи Хольта-Уинтерса, Брауна

Змістовий модуль 3. Багатовимірній аналіз динаміки даних.

Тема 8. Методи аналізу взаємозв’язку даних. Дисперсійний аналіз

Тема 9. Багатофакторне прогнозування на основі динаміки даних.

Тема 10 Регресійні моделі. Мультиколінеарність

Тема 11. Ансамблі моделей

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Раніше мають бути вивчені дисципліни «Алгоритмізація й програмування», «Чисельні методи», «Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика», «Методи оптимізації» «Організація баз даних і знань».

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування
 • Здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти моделі й алгоритми чисельного розв’язування задач математичного моделювання, враховувати похибки наближеного чисельного розв’язування професійних задач.
 • Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, визначати їх оптимальні розв’язки, будувати моделі оптимального управління з урахуванням змін економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівнях ієрархії.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та дискретного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, в професійній діяльності для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі проектування та реалізації об’єктів інформатизації.
 • Використовувати знання закономірностей випадкових явищ, їх властивостей та операцій над ними, моделей випадкових процесів та сучасних програмних середовищ для розв’язування задач статистичної обробки експериментальних даних і побудови прогнозних моделей.

Кафедра, що пропонує дисципліну – системотехніки.

Провідний викладач: Г.Є. Безугла, старший викладач каф. системотехніки.

Скорочений опис дисциплін

Методи забезпечення електромагнітної сумісності в інфокомунікаціях

Обсяг дисципліни 3 кредитів ЕСТS, лекцій 18 год., практичних занять 4 год., лабораторних занять 3 год., форма контролю: залік.

Перелік тем дисципліни

 • Електромагнітна сумісність та непередбачені електромагнітні перешкоди. Проблема забезпечення сумісної роботи РЕЗ. Загальні відомості про непередбачені перешкоди. Джерела і рецептори електромагнітних перешкод. Основи прогнозування ЕМС. Класифікація задач оптимального присвоєння радіочастот.
 • Електромагнітна обстановка в зоні радіоприймання. Вплив умов розповсюдження радіохвиль на параметри сигналів і перешкод, формування електромагнітної обстановки в точці прийому. Розрахунок потужності завад і шумів на вході приймача.
 • Організаційні заходи забезпечення ЕМС. Регламент радіозв’язку. Критерії ЕМС для різних служб і умови їх виконання. Розподіл спектру як організаційна міра забезпечення ЕМС в основній смузі частот. Рекомендації по розподілу спектру і вибір робочих частот. Рекомендації ITU-T по забезпеченню ЕМС.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Загальні компетентності (ЗК):

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1).
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2).
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-3).
 • Здатність проводити дослідження на відповідному рівні (ЗК7).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 • Здатність до реалізації принципів системного підходу при проведенні досліджень процесів, що протікають в телекомунікаційних і радіотехнічних системах, комплексах та пристроях (ПК-2).
 • Здатність обґрунтовано обирати та ефективно застосовувати математичні методи, комп’ютерні технології моделювання, а також підходи та методи оптимізації телекомунікаційних і радіотехнічних систем, комплексів, технологій, пристроїв та їх компонентів на всіх етапах їх життєвого циклу (ПК-3).
 • Здатність розробляти, вдосконалювати та використовувати сучасне програмне, апаратне та програмно-апаратне забезпечення телекомунікаційних та радіотехнічних пристроїв (засобів, систем, комплексів) (ПК-5).
 • Здатність відшуковувати та оцінювати інформацію з проблем телекомунікацій, радіотехніки та дотичних питань (ПК-7).
 • Здатність розв’язувати складні професійні задачі на основі застосування новітніх технологій передавання, приймання і обробки інформації (ПК-8).
 • Здатність розв’язувати актуальні наукові задачі в області телекомунікацій та радіотехніки з обґрунтованим використанням сучасних теоретичних та експериментальних методів дослідження (ПК-9).

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Організовувати власну професійну, науково-дослідницьку та інноваційну діяльність на основі принципів системного підходу та методології наукових досліджень (ПРН1).
 • Розробляти і реалізовувати сучасні та перспективні телекомунікаційні і радіотехнічні системи, комплекси, технології, пристрої та їх компоненти (ПРН3).
 • Планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження у сфері телекомунікації та радіотехніки, застосовувати для цього методи математичного і фізичного моделювання, обробки інформації, інтерпретувати результати досліджень та обґрунтовувати висновки (ПРН4).
 • Локалізовувати та оцінювати стан проблемної ситуації на етапах дослідження, проектування, модернізації, впровадження та експлуатації сучасних та перспективних телекомунікаційних і радіотехнічних систем, комплексів, технологій, пристроїв та їх компонентів, формулювати пропозиції щодо її вирішення з усуненням виявлених недоліків (ПРН7).
 • Аналізувати технічні (тактико-технічні) характеристики телекомунікаційних і радіотехнічних систем, потреби ринку, інвестиційний клімат та конкурентоспроможність проектних рішень, наукових та дослідно-конструкторських розробок (ПРН13).
 • Виявляти та розв’язувати актуальні наукові задачі в області телекомунікацій та радіотехніки, обирати та використовувати ефективні теоретичні та експериментальні методи дослідження (ПРН16).
 • Знання і розуміння сучасних методів ведення науково-дослідних робіт, організації та планування експерименту, математичних методів, що застосовуються в інженерній і дослідницькій практиці в телекомунікаціях, на рівні, необхідному для досягнення професійних результатів освітньої програми (ПРН18).

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського.

Провідний викладач: Токар Л.О., доцент, к.т.н., доцент.

Скорочений опис дисциплін

Методи конструювання та моделювання РЕА

Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС, лекцій 24 год., практичних занять 6 год., лабораторних занять 20 год., форма контролю іспит комплексний.

Перелік тем дисципліни

1. Основні завдання та етапи проектування РЕА.
2. Забезпечення надійності роботи РЕА.
3. Методи комп’ютерного проектування РЕА.
4. Методи конструювання РЕА.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Раніше мають бути вивчені дисципліни: “Вища математика”, “Фізика”, ” Електронні компоненти телекомунікаційних та радіотехнічних систем”, “Основи комп’ютерного моделювання та проектування засобів ТКРТ”

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою
 • Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
 • Здатність розробляти проекти та управляти ними
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт
 • Здатність обґрунтовано обирати та ефективно застосовувати математичні методи, комп’ютерні технології моделювання, а також підходи та методи оптимізації телекомунікаційних і радіотехнічних систем, комплексів, технологій, пристроїв та їх компонентів на всіх етапах їх життєвого циклу
 • Будувати структурні схеми систем предавання інформації різного призначення
 • Здатність розв’язувати задачі забезпечення надійності, живучості, завадозахищеності, інформаційної безпеки та пропускної здатності телекомунікаційних та радіотехнічних систем з урахуванням економічних, правових, безпекових та інших аспектів
 • Здатність розробляти та досліджувати комп’ютерні моделі елементів радіоелектронних пристроїв, систем та комплексів

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Враховувати соціальні і морально-етичні норми, налагоджувати результативне співробітництво у колективі при проведенні наукових досліджень і виконанні проектів здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел
 • Розробляти і реалізовувати сучасні та перспективні телекомунікаційні і радіотехнічні системи, комплекси, технології, пристрої та їх компоненти

Кафедра, що пропонує дисципліну – Радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем

Провідний викладач: к.т.н., доц. Зарудний Олександр Андрійович

Скорочений опис дисциплін

Методи підвищення завадозахищеності систем спостереження повітряного простору

Обсяг дисципліни 8 кредитів ЄКТС, лекцій 60 год., практичних занять 40 год., форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

Тема 1. Місце та роль запитальних систем спостереження повітряного простору у інформаційному забезпечені користувачів.
Тема 2. Сигнали запитальних систем спостереження повітряного простору та їх обробка.
Тема 3. Теорія виявлення та вимірювання координат повітряних об’єктів оглядовими системами спостереження.
Тема 4. Завадозахищеність запитальних систем спостереження повітряного простору.
Тема 5. Шляхи та методи підвищення завадозахищеності запитальних систем спостереження повітряного простору.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Загальні та професійні компетентності з впровадження та застосування технологій телекомунікацій, радіотехніки, електроніки та авіоніки.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Програмні компетентності:

 • ФК. Здатність до пошуку, систематичного вивчення та аналізу науково-технічної інформації, світового досвіду, пов’язаного із застосуванням методів телекомунікацій та радіотехніки для дослідження різноманітних процесів, явищ та систем.
 • ФК. Здатність застосовувати системні знання сучасних методів проведення досліджень у галузі електроніки та в суміжних галузях.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Програмні результати навчання:

 • ПРН. Набуття знань та розуміння основних методів аналізу даних та вміння застосовувати інструменти та моделі аналізу даних (апаратно-програмні ресурси, пакети прикладних програм, онлайн ресурси й відповідні технології) в дослідженні реальних систем та презентації результатів наукових досліджень у різних формах; здійсненню науково-педагогічної діяльності з використанням цих ресурсів та технологій.
 • ПРН. Продемонструвати знання та розуміння основних методів аналізу даних та вміння застосовувати інструменти та моделі аналізу даних в дослідженні реальних систем.

Кафедра, що пропонує дисципліну: МТС.

Провідний викладач: Обод І.І., професор кафедри МТС, д.т.н., проф.

Скорочений опис дисциплін

Методи стиснення даних

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС (рекомендовано – 3 (4) кредити ЄКТС), лекцій 30 год., лабораторних занять 20 год., форма контролю – екзамен.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Статистичні методи стиснення даних. Завадостійке кодування.

Тема 1. Загальна схема лінії зв’язку. Кодування джерела, як стиснення цифрової інформації. Кодування інформації в каналі зв’язку, методи завадостійкого кодування.

Тема 2. Лінійні блокові коди. Породжуюча і контрольна матриці. Синдромне декодування. Відстань Хеммінга. Вдосконалі коди і межа Хеммінга. Імовірність помилки декодування. Коди Хеммінга.

Тема 3. Циклічні коди. Поле Галуа. Ненаведені поліноми. Породжуюча і перевірочна матриці циклічного коду. Методи кодування і декодування двійкових циклічних кодів.

Тема 4. Двійкові БЧХ-коди, що виправляють неодноразові помилки. Ключове рівняння для декодування двійкових БЧХ-кодів. Зв’язок з матричними методами декодування.

Тема 5. Дискретні перетворення Фур’є в поле Галуа. Коди Ріда-Соломона.

Тема 6. Згорткові коди. Кодер і імпульсний відгук. Граф станів. Декодування за принципом максимуму правдоподібності. Детектор Вітербі.

Змістовий модуль 2. Методи стиснення даних, зображень і звуку.

Тема 7. Словникові методи стиснення даних. LZ77 (ковзне вікно). Циклічна черга. LZSS. LZ78. LZW в практичних додатках.

Тема 8. Стиснення зображень. Підходи до стиснення зображень. Коди Грея. Метрики помилок. Інтуїтивні методи. Ортогональні перетворення. Матричні перетворення. Перетворення Уолша-Адамара. Перетворення Хаара. Перетворення Кархунена-Лоеве. Прогресуюче стиснення. Основи методу JPEG-LS.

Тема 9. Вейвлетні методи. Обчислення середніх і полурізниця. Перетворення DWT. Вейвлети Добеши. Алгоритм сортування поділом множин. Просторово орієнтоване дерево. Кодування в алгоритмі SPIHT.

Тема 10. Стиснення відео. Основні принципи. Методи підоптимального пошуку. Побудова простого видеокодека. Побудова потужного видеокодека. Стандарти стиснення відео.

Тема 11. Стиснення звуку. Оцифрований звук. Стиснення звуку в стандарті MPEG-1. Кодування частотної області. Формат стислих даних. психоакустичні моделі.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Дискретна математика, Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика, Алгоритмізація та програмування, Теорія алгоритмів.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Здатність використовувати математичні методи для аналізу формалізованих моделей предметної області певного проекту в процесі його реалізації і супроводження.

Здатність збирати і аналізувати дані (включно з великими), для забезпечення якості прийняття рішень.

Здатність ефективно використовувати методи та алгоритми стиснення і відновлення інформації для різних додатків.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни.

Досліджувати, розробляти та використовувати математичні методи та алгоритми стиснення і відновлення даних для вирішення завдань дослідницького типу.

Кафедра, що пропонує дисципліну – системотехніки.

Провідний викладач: Тітов С.В., доцент кафедри СТ, кандидат технічних наук, доцент.

Скорочений опис дисциплін

Методології та стандарти менеджменту якості продукції та сервісів

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС, лекцій 24 год., практичних занять 24 год., форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Стандарти серії ISO 9000 як базова модель стандартів систем менеджменту.
Тема 1. Розвиток стандартів серії ISO 9000 та структура стандартів систем менеджменту.
Тема 2. Основні поняття та принципи менеджменту за стандартами серії ISO 9000.
Тема 3. Побудова системи менеджменту якості відповідно до ДСТУ ISO 9001.
Змістовий модуль 2. Базові методології побудові систем менеджменту.
Тема 1. Процесний підхід та цикл PDCA.
Тема 2. Застосування ризик-орієнтованого мислення.
Тема 3. Проведення аудитів системи.
Змістовий модуль 3. Стандарти в галузі сталого розвитку установи. Сертифікація систем менеджменту.
Тема 1. Системи екологічного менеджменту (СЕМ) відповідно до стандартів серії ISO 14000.
Тема 2 Системи управління гігієною та безпекою праці (OHSAS 18000/ISO 45000).
Тема 3. Інші аспекти діяльності організацій як об’єкти стандартів систем менеджменту.
Тема 4. Сертифікація систем менеджменту.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Знати українську мову на рівні, необхідному для вивчення та аналізу національних нормативних та нормативно-правових документів.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • здатність розробляти систему менеджменту якості на підприємстві та підтримувати документацію системи менеджменту;
 • навички підготовки систем менеджменту підприємства до сертифікаційного аудиту.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • знати вимоги сучасних стандартів систем менеджменту менеджменту;
 • вміти здійснювати постановку задачі, виявляти проблеми і напрямки для подальшого поліпшення систем менеджменту підприємств різних секторів економіки;
 • орієнтуватися і користуватися нормативними документами.

Кафедра, що пропонує дисципліну – Інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ).

Провідний викладач: Штефан Наталя Володимирівна, доцент кафедри ІВТ, к.т.н., доц.

Скорочений опис дисциплін

Мікроелектронні сенсори та перетворювачі

Обсяг дисципліни: 4 кредити ЄКТС, лекцій – 24, практичних занять – 8, лабораторних занять – 16, консультації – 8, форма контролю – іспит (6 семестр).

Перелік тем дисципліни

 • Класифікація сенсорів.
 • Основні структурні схеми сенсорів.
 • Сенсори положення, кутові сенсори, здавачі близькості.
 • Інтегральні сенсори на основі ефекту Холла.
 • Структура, типи давачів Холла, ступені інтеграції.
 • Датчики тиску.
 • Структура, типи давачів тиску.
 • Ступені інтеграції.
 • Аналогові датчики температури.
 • Мікроелектронні сенсори вологості і тиску.
 • Сенсори тензометричні.
 • Мікроелектронні температурні сенсори з аналоговим та цифровим виходом.
 • Структура цифрових сенсорів температури.
 • Структура і принцип дії сенсорів прискорення і швидкості.
 • Технології виготовлення акселерометрів.
 • Джерела похибок акселерометрів.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування дисципліни

Після опанування дисципліни студент оволодіє знаннями інженерно-технічного забезпечення типових мікроелектронних пристроїв та систем в умовах професійної діяльності, зможе одноосібно чи у складі групи фахівців здійснювати розрахунок, розробку і проектування складних інформаційних та контрольно– вимірювальних систем, компонентів технологій IoT та IoE.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування дисципліни

 • вміння застосувати інтелектуальні сенсори в якості компонентів сучасних вимірювальних систем, визначати параметри та характеристики сенсорів та сенсорних систем різного рівня.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра Мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв.

Провідний викладач – ст. викл. каф МЕЕПП Карнаушенко В.П.

Скорочений опис дисциплін

Нанофотоніка

Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС, лекцій 24 год., практичних занять 8 год., лабораторних занять 8 год., форма контролю екзамен.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Оптика наноструктур
Тема 1.Основи фізики наноструктур. Оптика квантових ям і точок. Структури і побудова нанооб`єктів.
Тема 2.Особливості нанорозмірних структур. Структури з одновимірним електронним газом (квантові нитки). Структури з нуль-мірним електронним газом
Тема 3.Методи виготовлення квантових точок. Лазери на квантових ямах. Лазери на квантових точках.
Тема 4.Фотоприймачі на квантових ямах. Оптичні властивості металевих наночастинок. Атомна оптика та її застосування
Змістовий модуль 2. Фемтосекундна оптика і фемтотехнології
Тема 1. Основи фемтосекундної техніки. Особливості частотного спектра фемтосекундного випромінювання.
Тема 2. Взаємодія з фотонно кристалічними волокнами. Взаємодія з вуглецевими нанотрубками
Тема 3. Фемтотехнологіі в медицині та біології. Фемтоімпульси і біосистеми. Фемтотехнології в офтальмології
Тема 4. Перспективи аттотехнологій
Змістовий модуль 3. Лазерна техніка в нанотехнологіях
Тема 1. Основні принципи застосування лазерів в нанотехнологіях. Принципи роботи лазерного пінцета
Тема 2. Узагальнена теорія Лоренца-Мі оптичного захоплення. Теоретичні положення
Тема 3. Променева теорія оптичного захоплення. Додаткові фізичні умови

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Знати:

 • теоретичні основи нанофотоніки і розрахунок оптичних схем;
 • основи проектування нанолазерів та елементів їх конструкції;
 • основи та умови використання лазерів та сучасних оптоелектронних систем, розуміння предметної області та розуміння професії.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Вміти:

 • застосовувати комплексний підхід до вирішення експериментальних завдань із застосуванням засобів інформаційно-вимірювальної техніки та прикладного програмного забезпечення;
 • виконувати аналіз інженерних продуктів, процесів і систем за встановленими критеріями, обирати і застосовувати найбільш придатні аналітичні, розрахункові та експериментальні методи для проведення досліджень, інтерпретувати результати досліджень.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Володіти:

 • навичками демонструвати знання і розуміння математичних принципів і методів, необхідних для створення віртуальних засобів вимірювання та інформаційно-вимірювальної техніки;
 • навичками для огляду та пошуку інформації в спеціалізованій літературі, використовуючи різноманітні ресурси: журнали, бази даних, он-лайн ресурси.

Кафедра, що пропонує дисципліну: Фізичних основ електронної техніки.

Провідний викладач: Мачехін Юрій Павлович, професор, д.т.н., професор.

Скорочений опис дисциплін

Обробка даних радіолокаційних систем спостереження повітряного простору

Обсяг дисципліни 8 кредитів ЄКТС, лекцій 60 год., практичних занять 40 год., форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

Тема 1. Характеристика систем спостереження повітряного простору.
Тема 2. Сигнали та завади у системах спостереження повітряного простору.
Тема 3. Основи статистичної теорії виявлення сигналів систем спостереження повітряного простору.
Тема 4. Основи статистичної теорії роздільної здатності сигналів систем спостереження повітряного простору.
Тема 5. Основи статистичної теорії оцінювання параметрів сигналів систем спостереження повітряного простору.
Тема 6. Інформаційна мережа систем спостереження повітряного простору.
Тема 7. Обробка даних оглядових систем спостереження повітряного простору.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Загальні та професійні компетентності з впровадження та застосування технологій телекомунікацій, радіотехніки, електроніки та авіоніки.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни.

Програмні компетентності:

 • ФК6. Здатність до пошуку, систематичного вивчення та аналізу науково-технічної інформації, світового досвіду, пов’язаного із застосуванням методів телекомунікацій та радіотехніки для дослідження різноманітних процесів, явищ та систем.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Програмні результати навчання:

 • ПРН. Набуття знань та розуміння основних методів аналізу даних та вміння застосовувати інструменти та моделі аналізу даних (апаратно-програмні ресурси, пакети прикладних програм, онлайн ресурси й відповідні технології) в дослідженні реальних систем та презентації результатів наукових досліджень у різних формах; здійсненню науково-педагогічної діяльності з використанням цих ресурсів та технологій.
 • ПРН. Продемонструвати знання та розуміння основних методів аналізу даних та вміння застосовувати інструменти та моделі аналізу даних в дослідженні реальних систем.

Кафедра, що пропонує дисципліну: МТС.

Провідний викладач: Обод І.І., професор кафедри МТС, д.т.н., проф.

Скорочений опис дисциплін

Операційні системи Unix

Обсяг дисципліни 5 кредити ЄКТС лекцій 30 год., практичних занять 10 год., лабораторних занять 20 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Тема 1. Проєкт UNIX та UNIX подібні операційні системи, їх класифікація. Стандарти POSIX, Single UNIX Specification (SUS), Linux Standard Base(LSB). Відкрите програмне забезпечення. Проєкт GNU. Проєкт GNU/Linux. Дистрибутиви Linux.

Тема 2. Запуск та зупинка операційної системи. Основні команди.

Тема 3. Робота у командному рядку. Довідкова система. Редактори nano та vi. Обробка тексту утилітами sed та awk. Утиліти ssh, scp, rsync.

Тема 4. Файлова система. Об’єкти файлової системи. Стандарт ієрархії файлової системи FHS. Команди для роботи із ФС. Монтування файлових систем. Дискові квоти.

Тема 5. Користувачі. Права доступу. Команди для роботи з правами доступу. Управління користувачами системи.

Тема 6. Процеси. Пріоритети. Управління процесами у системі.

Тема 7. Командний інтерпретатор Bash. Програмування на Bash.

Тема 8. Сигнали. Команди для роботи з сигналами. Обробка сигналів.

Тема 9. Основи програмування у системі на gcc. Робота із файлами, процесами, сигналами.

Тема 10. Управління пакунками. Встановлення та видалення програмного забезпечення.

Тема 11. Робота у мережі. Налаштування мережі. Безпека у мережі.

Тема 12. Основні системні сервіси. Управління сервісами.

Тема 13. Віртуалізація. Контейнери.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

дисципліна “Основи програмування”.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Загальні компетентності:

ЗК-2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК-5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК-6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Фахові компетентності:

ФК-2. Здатність брати участь у проєктуванні програмного забезпечення, включаючи проведення моделювання (формальний опис) його структури, поведінки та процесів функціонування.

ФК-3. Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем.

ФК-4. Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості програмного забезпечення у відповідності з вимогами, технічним завданням та стандартами.

ФК-5. Здатність дотримуватися специфікацій, стандартів, правил і рекомендацій в професійній галузі при реалізації процесів життєвого циклу.

ФК-6. Здатність аналізувати, вибирати і застосовувати методи і засоби для забезпечення інформаційної безпеки.

ФК-7. Володіння знаннями про інформаційні моделі даних та системи, здатність створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання даних.

ФК-8. Здатність застосовувати і розвивати фундаментальні і міждисциплінарні знання для успішного розв’язання завдань інженерії програмного забезпечення.

ФК-10. Здатність накопичувати, обробляти та систематизувати професійні знання щодо створення і супроводження програмного забезпечення та визнання важливості навчання протягом всього життя.

ФК-12. Здатність здійснювати процес інтеграції системи, застосовувати стандарти і процедури управління змінами для підтримки цілісності, загальної функціональності і надійності програмного забезпечення.

ФК-13. Здатність обґрунтовано обирати та освоювати інструментарій з розробки та супроводження програмного забезпечення.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Здобувач вищої освіти отримає теоретичні знання та практичні навички потрібні для ефективного застосування операційних систем з архітектурою Unix для побудови сучасних складних програмних систем.

Опановані знання та навички студенти зможуть реалізувати на посадах: інженера програмного забезпечення, інженер-програміста, системного програміста, програміста баз даних, Web програміста, системного адміністратора, інженера з супроводу інформаційних систем, фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення.

Набуті компетенції є потрібними для роботи за професіями:

 • Адміністратор бази даних 2131.2
 • Адміністратор даних 2131.2
 • Адміністратор доступу 2131.2
 • Адміністратор системи 2131.2
 • Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів 2132.2

Кафедра, що пропонує дисципліну: Програмна інженерія.

Провідний викладач: Сокорчук Ігор Петрович, старший викладач кафедри програмної інженерії.

Скорочений опис дисциплін

Оптимізація та просування сайтів (SEO)

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС, лекцій 24 год., практичних занять 24 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Тема 1. Організація пошуку інформації в Internet.

Тема 2. Архітектура пошукової системи.

Тема 3. Процеси в пошукових системах.

Тема 4. Класифікація пошукових запитів.

Тема 5. Ранжування веб-сторінок в пошукових системах.

Тема 6. Фільтри та обмеження пошукових систем.

Тема 7. Методи оцінки пошукової оптимізації сайту. Статистика сайту та її аналіз.

Тема 8. Підготовчий і початковий етапи просування сайту.

Тема 9. Оцінка результатів пошукового просування сайту.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

ФК 1. Здатність до обґрунтованого вибору методів та технологій побудови Web-додатків та Web-сайтів з урахуванням можливостей пошукових систем мережі, а також їх адаптації  з використанням механізму та алгоритмів роботи пошукових систем.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

ПРН 1. Обирати та використовувати методологію та інструментальні засоби розробки Web – базованих додатків та систем з урахуванням вимог інформаційно-пошукових систем.

Кафедра, що пропонує дисципліну: Інформаційних управляючих систем (ІУС).

Провідний викладач: Чала О.В. професор каф. ІУС, д.т.н., доцент.

Скорочений опис дисциплін

Оптичні інформаційні технології

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС, лекцій 30 год., практичних занять 14 год., лабораторних занять 16 год., курсова робота 30 год., форма контролю екзамен.

Перелік тем дисципліни

 • фізичні та математичні основи оптичних інформаційних технологій;
 • наукові, телекомунікаційні, медичні, військові, промислові та ідентифікаційні інформаційні технології;
 • фрактальний, вейвлет та кореляційний аналіз оптичних сигналів;
 • основи технологій розпізнавання образів та ідентифікації особливості;
 • фізичні основи систем криптографії; квантова криптографія.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

 • знання математичного аналізу та загальної фізики, теорії алгоритмів.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • здатність застосовувати професійні знання й уміння у практичних ситуаціях;
 • навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 • здатність проектувати засоби інформаційно-вимірювальної техніки та описувати принцип їх роботи;
 • знання сфер застосування обладнання та технологій галузі оптоінформаційної інженерії.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • вміти знаходити обґрунтовані рішення при складанні структурної, функціональної та принципової схем засобів інформаційно-вимірювальної техніки;
 • знати і розуміти основні поняття метрології, теорії вимірювань, математичного та комп’ютерного моделювання, сучасні методи обробки та оцінювання точності вимірювального експерименту;
 • знати та вміти застосовувати сучасні оптичні інформаційні технології для вирішення задач в сфері інформаційно-вимірювальної техніки.

Кафедра, що пропонує дисципліну: фізичних основ електронної техніки.

Провідний викладач: Курський Ю.С., проф. каф. ФОЕТ, д.ф.-м.н., доц.

Скорочений опис дисциплін

Оптичні технології в телекомунікаціях

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС, лекцій 24 год., практичних занять 4 год., лабораторних занять 12 год., форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

 • Вступ. Перспективи розвитку елементів волоконно-оптичних телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних та телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення.
 • Оптичний діапазон, властивості, параметри і характеристики.
 • Оптичне мультиплексування.
 • Стандарти оптичного мультиплексування.
 • Підсилення оптичних сигналів.
 • Параметри та характеристики оптичних підсилювачів.
 • Нелінійні ефекти.
 • Поняття про повністю оптичні мережі (AON).
 • Етапи розвитку AON.
 • Моделі оптичних мереж.
 • Комутація та маршрутизація в AON.
 • Види оптичної комутації та маршрутизації.
 • Оптичні комутатори та маршрутизатори.
 • Мультисервісне оптичне обладнання XDM.
 • Призначення обладнання XDM.
 • Архітектура обладнання XDM.
 • Полки та плати XDM.
 • Інтеграція XDM в сучасні телекомунікаційні мережі.
 • Мультисервісні мережі XDM.
 • Застосування XDM в міських мережах.
 • XDM в мережах мобільного зв’язку.
 • Інтеграція XDM в існуючі системи SDH.
 • Підсистеми мультисервісного обладнання.
 • Підсистеми управління, зв’язку, синхронізації, передачі трафіку, електроживлення.
 • Підсистема моніторингу ТКС
 • Загальні відомості про PON.
 • Топології PON, архітектура PON, стандарти PON.
 • Основи проектування та технічної експлуатації.
 • Ранжування за відстанню та за потужністю.
 • Розрахунок PON.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 Загальні компетентності (ЗК):

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1).
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2).
 • Здатність планувати та управляти часом (ЗК-3).
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-4).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 • Здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства (ПК-1).
 • Здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2).
 • Здатність використовувати базові методи, способи та засоби отримання, передавання, обробки та зберігання інформації (ПК-3).
 • Здатність здійснювати комп’ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4).
 • Здатність проводити інструментальні вимірювання в інформаційно-телекомунікаційних мережах, телекомунікаційних та радіотехнічних системах (ПК-6).
 • Здатність здійснювати приймання та освоєння нового обладнання відповідно до чинних нормативів (ПК-9).
 • Готовність до вивчення науково-технічної інформації, вітчизняного і закордонного досвіду з тематики інвестиційного (або іншого) проекту засобів телекомунікацій та радіотехніки (ПК-14).

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Вміння застосовувати базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів у галузі електроніки та телекомунікацій (ПРН–2).
 • Вміння проводити розрахунки елементів волоконно-оптичних телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних та телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення, згідно  технічного завдання у відповідності до міжнародних стандартів, з використанням засобів автоматизації проектування, в т.ч. створених самостійно (ПРН–5).
 • Вміння проектувати, в т.ч. схемотехнічно нові (модернізувати існуючі) елементи (модулі, блоки, вузли) волоконно-оптичних телекомунікаційних та радіотехнічних систем, систем телевізійного й радіомовлення тощо (ПРН–6).
 • Здатність проводити випробування волоконно-оптичних телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення у відповідності до технічних  регламентів та інших нормативних документів (ПРН–10).
 • Вміння діагностувати стан обладнання (модулів, блоків, вузлів) волоконно-оптичних телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення тощо (ПРН–11).
 • Здатність до вибору методів та інструментальних засобів вимірювання параметрів та робочих характеристик волоконно-оптичних телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення та їх елементів (ПРН–13).
 • Здатність ініціювати ідеї та пропозиції щодо підвищення ефективності управлінської, виробничої, навчальної та іншої діяльності (ПРН–15).

Кафедра, що пропонує дисципліну: Інфокомунікаційної інженерії» ім. В.В.Поповського

Провідний викладач: Шостко І.С., проф. каф. кафедри ІКІ ім. В.В.Поповського, д.т.н., професор.

Скорочений опис дисциплін

Основи кібербезпеки

Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС (рекомендовано – 3 (4) кредити ЄКТС), лекцій 24 год., практичних занять 12 год., лабораторних занять 8 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Тема 1. Вступ. Загальні поняття кібербезпеки
Тема 2. Методології тестування на захищеність
Тема 3. Пасивний збір інформації. Способи захисту.
Тема 4. Активний сбір інформвції. Дослідження структури мережі. Способи захисту
Тема 5. Види шкідливого програмного забезпечення
Тема 6. XSS атаки та способи захисту
Тема 7. SQL-injection та способи захисту
Тема 8. Знайомство з дистрибутивами для пентестингу.
Тема 9. Metasploit.
Тема 10. Соціальна інженерія та способи захисту.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Модель мережної взвємодії OSI та TCP/IP, будь-яка мова програмування.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність використовувати сучасні методи і засоби захисту;
 • Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється в комп’ютерних та кіберфізичних системах та мережах з метою реалізації встановленої політики інформаційної безпеки.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • знати: основні поняття, методи та засоби теорії інформаційної безпеки; методи та засоби виявлення загроз безпеки, організаційного та технічного захисту інформації; сучасні методи аналізу та оцінювання рівня безпеки у комп’ютерних системах та мережах;
 • вміти: планувати обслуговування ОС; аналізувати стан ОС; користуватися засобами технічного аудиту ОС;
  володіти: навичками адміністрування ОС Windows і Linux.

Кафедра, що пропонує дисципліну Безпеки інформаційних технологій

Провідний викладач: Мартовицький Віталій Олександрович, к.т.н., доцент

Скорочений опис дисциплін

Основи планування та адміністрування служб доступу до інформаційних ресурсів

Обсяг дисципліни – 4 кредити ЄКТС, лекцій – 24 год., практичних занять – 16 год., лабораторних занять – 8 год., форма контролю – іспит комбінований.

Дисципліна вивчається на першому рівні вищої освіти (освітній ступень – бакалавр). Надаються теоретичні та практичні аспекти планування розгортання та адміністрування служб доступу до інформаційних ресурсів підприємства. Акцент робиться на питаннях адміністрування Windows Server з встановленою роллю Active Directory Domain Services та захисту інформації, що зберігається та передається у електронному вигляді у корпоративних мережах.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Логічна та фізична структура Active Directory Domain Services.
Тема 1. Вступ. Загальні відомості про Windows Server. Серверні ролі Windows Server.
Тема 2. Введення в роль Windows Server: службу активних каталогів Active Directory. Призначення служби каталогів.
Тема 3. Основні поняття служби каталогів – Active Directory Domain Services.
Тема 4. Архітектура, логічні та фізичні компоненти Active Directory.
Тема 5. Планування розгортання Active Directory. Планування розгортання Active Directory. Моделі побудови лісів та деталізація доменної структури.
Тема 6 Доменна служба імен. Проектування інфраструктури DNS. Загальні відомості про службу доменних імен – Domain Name Services. Проектування інфраструктури DNS.
Змістовий модуль 2. Адміністрування Active Directory Domain Services.
Тема 1. Стратегія управління обліковими записами користувачів в Active Directory. Типи облікових записів, реалізованих в Active Directory. Порядок планування облікових записів.
Тема 2. Порядок створення та конфігурування групової політики Active Directory Domain Services.
Тема 3. Сайти та реплікація в Active Directory. Планування топології сайтів. Реплікація в Active Directory.
Тема 4. Загальні відомості про службу Active Directory Lightweight Directory Services. Порядок розгортання Active Directory Lightweight Directory Services.
Тема 5. Загальні відомості про службу сертифікації Active Directory Certificate Services. Протокол Kerberos та його роль у роботі Active Directory Certificate Services.
Тема 6. Загальні відомості про службу управління правами Active directory. Огляд Active Directory Rights Management Services. Порядок розгортання Active Directory Rights Management Services.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

1. Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється в інформаційних системах з метою реалізації встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки.
2. Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, уразливості та дестабілізуючі чинники інформаційним ресурсам згідно з встановленою політикою інформаційної та/або кібербезпеки.
3. Здатність виконувати моніторинг процесів функціонування інформаційних систем згідно з встановленою політикою інформаційної та/або кібербезпеки.
4. Здатність здійснювати процедури управління інцидентами, проводити розслідування, надавати їм оцінку.
5. Здатність відновлювати штатне функціонування інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем після реалізації загроз, здійснення кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження.
6. Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних методів і моделей інформаційної та/або кібербезпеки.
7. Здатність забезпечувати неперервність бізнесу згідно з встановленою політикою інформаційної та/або кібербезпеки.
8. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі впровадженої системи управління інформаційною та/або кібербезпекою.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

1. Забезпечувати процеси захисту та функціонування інформаційних систем на основі практик, навичок та знань.
2. Вирішувати задачі управління доступом до інформаційних ресурсів та процесів в інформаційних системах на основі моделей управління доступом (мандатних, дискреційних, рольових).
3. Використовувати сучасне програмно-апаратне забезпечення інформаційно-комунікаційних технологій.
4. Здійснювати оцінювання можливості несанкціонованого доступу до елементів інформаційно-телекомунікаційних систем.
5. Впроваджувати заходи та забезпечувати реалізацію процесів попередження отримання несанкціонованого доступу і захисту інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем на основі еталонної моделі взаємодії відкритих систем.
6. Вирішувати задачі з розробки та впровадження стратегії інформаційної безпеки та/або кібербезпеки відповідно до цілей і завдань організації.
7. Забезпечувати неперервність процесу ведення журналів реєстрації подій та інцидентів на основі автоматизованих процедур.
8. Впроваджувати процеси виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти інформаційної, і/або кібербезпеки.
9. Забезпечувати належне функціонування системи моніторингу інформаційних ресурсів і процесів в інформаційно-комунікаційних системах.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра Інфокомунікаційної інженерії ім.В.В. Поповського.

Провідний викладач: Добринін Ігор Станіславович, доцент кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського, кандидат технічних наук, доцент.

Скорочений опис дисциплін

Основи розпізнавання образів

Обсяг дисципліни: 4 кредити ЄКТС, лекцій 30 год., практичних занять 10 год., лабораторних занять 20 год., форма контролю: залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Основи розпізнавання образів.

Тема 1. Основи розпізнавання образів.

Тема 2. Фізичні основи розпізнавання образів.

Тема 3. Біологічні основи розпізнавання образів.

Тема 4. Методи і моделі розпізнавання образів.

Змістовий модуль 2. Об’єкт розпізнавання.

Тема 5. Сегментація об’єкта розпізнавання.

Тема 6. Формування ознак об’єкта розпізнавання.

Тема 7. Класифікація об’єкта розпізнавання.

Тема 8. Перспективи розпізнавання образів.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування дисципліни.

Після опанування дисципліни здобувач вищої освіти набуде:

загальні компетентності:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

фахові компетенції:

знати:

 • основні положення дисципліни;
 • сучасні методи розпізнавання образів: метод “захвата” і локалізації об’єкта, метод розпізнавання цифр та номерів автомобілей, метод виділення контурів об’єкта, метод перетворення сигнала в імпульсну форму, технологія виділення кадру з відеопотоку DirectShow;
 • основі етапи розпізнавання образів: формування експериментального матеріалу, сегментація об’єкта розпізнавання, формування ознак об’єкта розпізнавання, класифікація об’єкта розпізнавання;
 • принципи роботи сучасних бібліотек OpenCV у галузі комп’ютерного зору (Computer Vision, CV);
 • основні етапи розробки алгоритму розпізнавання образів на конкретному прикладі щодо “захвата” і локалізації об’єкта, розпізнавання цифр та номерів автомобілей, виділення контурів об’єкта, перетворення сигнала в імпульсну форму, технології виділення кадру з відеопотоку DirectShow;

вміти:

 • аналізувати сучасну інформацію щодо створення програмного забезпечення у галузі розпізнавання образів;
 • аналізувати й використовувати на практиці сучасні методи розпізнавання образів: метод “захвата” і локалізації об’єкта, метод розпізнавання цифр та номерів автомобілей, метод виділення контурів об’єкта, метод перетворення сигнала в імпульсну форму, технологія виділення кадру з відеопотоку DirectShow;
 • використовувати на практиці основні положення та етапи розпізнавання образів: формування експериментального матеріалу, сегментація об’єкта розпізнавання, формування ознак об’єкта розпізнавання, класифікація об’єкта розпізнавання;
 • освоїти на практиці роботу сучасних бібліотек OpenCV у галузі комп’ютерного зору (Computer Vision, CV);
 • розробляти алгоритм розпізнавання образів на конкретному прикладі щодо “захвата” і локалізації об’єкта, розпізнавання цифр та номерів автомобілей, виділення контурів об’єкта, перетворення сигнала в імпульсну форму, технології виділення кадру з відеопотоку DirectShow.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування дисципліни

Здобувач вищої освіти після опанування дисципліни має:

 • знати, аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для вирішення професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і знання з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки;
 • знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи системного, об’єктно-орієнтованого аналізів та математичного моделювання для розробки програмного забезпечення;
 • знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і основні принципи функціонування мовних, інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення;
 • знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання програмного забезпечення та структур даних і знань;
 • використовувати на практиці сучасні методи розпізнавання образів: метод “захвата” і локалізації об’єкта, метод розпізнавання цифр та номерів автомобілей, метод виділення контурів об’єкта, метод перетворення сигнала в імпульсну форму, технологія виділення кадру з відеопотоку DirectShow;
 • використовувати на практиці основні положення та етапи розпізнавання образів: формування експериментального матеріалу, сегментація об’єкта розпізнавання, формування ознак об’єкта розпізнавання, класифікація об’єкта розпізнавання;
 • освоїти на практиці роботу сучасних бібліотек OpenCV у галузі комп’ютерного зору (Computer Vision, CV);
 • розробляти алгоритм розпізнавання образів на конкретному прикладі щодо “захвата” і локалізації об’єкта, розпізнавання цифр та номерів автомобілей, виділення контурів об’єкта, перетворення сигнала в імпульсну форму, технології виділення кадру з відеопотоку DirectShow.

Кафедра, що пропонує дисциплінуПрограмна інженерія.

Провідний викладач: Работягов Андрій Валентинович, доцент кафедри ПІ, к.т.н.

Скорочений опис дисциплін

Основи розробки UI/UX

Обсяг дисципліни 3 кредитів ЄКТС (рекомендовано – 3 (або 2) кредити ЄКТС), лекцій 12 год., лабораторних занять 12 год., форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Технологія проектування інтерфейсів програмних додатків
Тема 1. Основні відомості про призначений для користувача інтерфейс
Тема 2. Аналіз цільової аудиторії. Аналітика та відповідні метрики
Тема 3. Стандарти IDEF та схеми UML
Змістовий модуль 2. Практичне застосування UI/UX дизайну
Тема 4. Технології створення прототипів інтерфейсів
Тема 5. Методи оцінки ефективності юзабіліті
Тема 6. Звітність. Перспективні дослідження

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність приймати обґрунтовані рішення стосовно процесів, притаманних всім етапам виробництва електронних видань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших виробів мультимедійного видавництва.
 • Здатність робити оптимальний вибір технологій для проектування технологічного процесу виготовлення електронних видань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших виробів мультимедійного видавництва.
 • Здатність використовувати сучасні технології проектування, розробки дизайну і оригінал-макетів електронних видань за допомогою комп’ютерних видавничих систем, застосовувати засоби автоматизації елементів технологічного процесу.
 • Здатність використовувати інформаційні технології, програмне та технічне забезпечення для розробки нових видавничих проектів, виготовлення продукції та маркетингової діяльності.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування дисципліни

 • Володіти навичками, що описані в програмних результатах навчання, визначених стандартом вищої освіти спеціальності та освітньо-професійною програмою.
 • Забезпечувати якість електронних видань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших видів виробів видавництва.
 • Розробляти концепцію видання; визначати склад, структуру, дизайн усіх видів виробів мультимедійного видавництва.
 • Використовувати сучасні технології проектування, розробки дизайну і оригінал-макетів електронних видань.
 • Реалізовувати вимоги до структурного представлення, дизайнерського оформлення та змістовного наповнення електронного мультимедійного видання; застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення для створення контенту мультимедійного видання.

Кафедра, що пропонує дисципліну – Медіасистем та технологій.

Провідний викладач: Бізюк Андрій Валерійович, професор, к.т.н., доцент.

Скорочений опис дисциплін

Основи телебачення та радіомовлення

Обсяг дисципліни 7 кредитів ЄКТС , лекцій 42 год., практичних занять 14 год., лабораторних занять 28 год., консультацій 14 год., форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

 • Вступ. Загальні відомості про системи радіо- та телевізійного мовлення (СРТМ). Діапазоні радіохвиль, що використовуються в СРТМ. Особливості розповсюдження і використання радіохвиль різних діапазонів. Вплив атмосфери та Землі на поширення радіохвиль. Антенно-фідерні пристрої СРТМ. Основні характеристики і параметри антен. Особливості побудови антен різних діапазонів.
 • Радіопередавальні і радіоприймальні пристрої СРТМ. Основні функціональні вузли радіопередавачів. Параметри і характеристики передавачів. Особливості побудові підсилювачів потужності. Умови генерації коливань. Автогенератори. Стабілізація частоти. Класифікація радіоприймачів. Параметри і характеристики приймачів. Чутливість, вибірковість, коефіцієнт шуму. Основні структурні схеми радіоприймачів.
 • Методи модуляції в системах радіо- і телемовлення. Аналогові види модуляції. Цифрові види модуляції. Модуляція OFDM (COFDM). Області застосування, основні параметри і характеристики. Технічна реалізація.
 • Загальні відомості про системи звукового мовлення (ЗМ). Тракт формування програм. Обладнання радіо домів. Тракти первинного та вторинного розподілу програм. Побудова передавальної мережі радіомовлення. Синхронне радіомовлення. Стереофонічне ЗМ. Формування та декодування стереосигналів ЗМ. Передача стереосигналів ЗМ в аналогових системах передачі. Організація цифрових каналів ЗМ.
 • Багатоканальні звукові сістеми. Звукові системи радіомовлення і телебачення. Класифікація, особливості построенія, формат. Звукові системи Dolby Laboratories. Універсальний формат звукових сигналів.
 • Системи проводового мовлення. Структура мережи проводового мовлення. Станціонне обладнання системи проводового мовлення. Особливості сільського проводового мовлення. Системи оповіщення населення.
 • Цифрова компресія аудіоданих в цифровому радіомовленні. Перспективи розвитку радіомовлення. Принципи компресії цифрового звуку. Метод MUSICAM. Сімейство стандартів MPEG. Кодери стандарту MPEG – 1 (11172 – 3). Кодери стандарту MPEG – 2 (13818 – 3, 7). Загальні відомості про стандарт MPEG – 4 ISO / IEC 14496 – 3.
 • Цифрове радіомовлення. Можливості цифрового радіомовлення. Стандарти цифрового радіомовлення. Система Еврика-147 (DAB). Режими роботи, особливості використання. Принципи побудови тракту передачі в стандарти DAB. Структура фрейму передачі. Побудова приймача в стандарти DAB. Стандарт DRM. Стандарт DSR.
 • Узагальнена структурна схема телевізійної системи. Формат та розміри ТВ-зображення. Принципи ТВ-розгортки. Часова структура і спектральний склад ТВ-сигналу. Формування сигналів в системі кольорового телебачення. Принципи передачі ТВ-сигналів. Системи кольорового телебачення. SECAM – III.
 • Структура передавальної мережі телевізійного мовлення. Планування передавальної ТВ-мережі. Системи кабельного телебачення. Принципи побудови систем кабельного телебачення на коаксіальному кабелі. Конструктивні особливості систем кабельного телебачення на основі волоконно- оптичних кабелів. Мережі цифрового інтерактивного кабельного телебачення. Стандарт DVB – C. Стільникові системи телебачення (MMDS, LMDS, MVDS).
 • Цифрова компресія відеоданих. Надмірність ТВ-сигналу. Необхідність стиснення відеоданих. АЦП відеосигналу. Дискретизація відеосигналу. Формати дискретизації. Формати цифрового відео. Квантування і кодування відеосигналів. Компресія відеосигналу. MPEG-2 Video (13818-2). Профілі і рівні MPEG-2 Video (13818-2). Основні етапи компресії. Типи кадрів, основні елементи потоку стиснених відеоданих. Структура потоку стиснених відеоданих. Внутрішньо-і міжкадрове кодування. Компенсація руху. Структурна схема кодера MPEG-2 Video.
 • Цифрове телебачення першого покоління DVB–x1. Стандарти цифрового телебачення. Стандарт DVB – Т. Формування транспортного потоку MPEG–2, структура пакета транспортного потоку. Ієрархічна ідентифікація програм. Принципи функціонування стандарту DVB–T. Принципи побудови тракту передачі в стандарти DVB–T. Особливості реалізації COFDM. Побудова приймача в стандарти DVB–T.
 • Супутникове телевізійне мовлення. Принципи супутникового мовлення. Безпосереднє ТВ–мовлення за допомогою ШСЗ. Радіомовна супутникова служба. Передача цифрових потоків MPEG–2/ DVB–S по супутникових каналах. Принципи побудови тракту передачі в стандарти DVB–S. Приймальні пристрої системи DVB–S. Умовний доступ в супутникових цифрових приймачах.
 • Цифрове телебачення другого покоління DVB–x2, необхідність створення. Концепція PLP (Physical Layer Pipe). Основні типи цифрових магістральних потоків в DVB-x2 (TS, GCS, GSЕ). Стандарт ТВ – мовлення DVB–T2. Структура фреймів (BBFRAME, FECFRAME, PLFRAME). Структурна схема формування сигналу в DVB – T2. Архітектура системи DVB-T2. Інтерфейс модулятора DVB-T2 (DVB-T2 MI). Особливості стандарту DVB–S2. Особливості кабельного ТБ DVB–C2.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Загальні компетентності (ЗК):

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1).
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2).
 • Здатність планувати та управляти часом (ЗК-3).
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-4).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 • Здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства (ПК-1).
 • Здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій і з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки (ПК-2).
 • Здатність використовувати базові методи, способи та засоби отримання, передавання, обробки та зберігання інформації (ПК-3).
 • Здатність здійснювати комп’ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4).
 • Здатність проводити інструментальні вимірювання в інформаційно-телекомунікаційних мережах, телекомунікаційних та радіотехнічних системах (ПК-6).
 • Здатність здійснювати приймання та освоєння нового обладнання відповідно до чинних нормативів (ПК-9).
 • Готовність до вивчення науково-технічної інформації, вітчизняного і закордонного досвіду з тематики інвестиційного (або іншого) проекту засобів телекомунікацій та радіотехніки (ПК-14).

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Вміння застосовувати базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів у галузі електроніки та телекомунікацій (ПРН–2).
 • Вміння проводити розрахунки елементів телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних та телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення, згідно технічного завдання у відповідності до міжнародних стандартів, з використанням засобів автоматизації проектування, в т.ч. створених самостійно (ПРН–5).
 • Вміння проектувати, в т.ч. схемотехнічно нові (модернізувати існуючі) елементи (модулі, блоки, вузли) телекомунікаційних та радіотехнічних систем, систем телевізійного й радіомовлення тощо (ПРН–6).
 • Здатність проводити випробування телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення у відповідності до технічних регламентів та інших нормативних документів (ПРН–10).
 • Вміння діагностувати стан обладнання (модулів, блоків, вузлів) телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення тощо (ПРН–11).
 • Здатність до вибору методів та інструментальних засобів вимірювання параметрів та робочих характеристик телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення та їх елементів (ПРН–13).
 • Здатність ініціювати ідеї та пропозиції щодо підвищення ефективності управлінської, виробничої, навчальної та іншої діяльності (ПРН–15).

Кафедра, що пропонує дисципліну – Інфокомунікаційної інженерії ім. В.В.Поповського

Провідний викладач – Єпішкін С.О., доцент кафедри ІКІ ім. В.В.Поповського, к.т.н., доцент.

Скорочений опис дисциплін

Основи цифрової криміналистики

Обсяг дисципліни – 3 кредити ЄКТС, лекцій – 18 год., практичних занять – 8 год., лабораторних занять – 12 год., форма контролю – іспит комбінований.

Дисципліна вивчається на першому рівні вищої освіти (освітній ступень – бакалавр). Надаються теоретичні та практичні аспекти формування у здобувачів компетенцій щодо розслідування різних аспектів кіберзлочинів, аналізу різних складних інформаційних систем, у тому числі операційних систем, мережі, файлової системи і аналізу пам’яті. Наявність такого роду досвід допоможе студентам у їх майбутньому житті не тільки, якщо вони працюють в цифровій судової області (цифровій криміналістиці), а й для виявлення слідів від ненавмисного пошкодження інформації для їх подальшого аналізу з боку фахівців-криміналістів.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1.
1.1. Основи цифрової криміналістики. Вступ. Основні аспекти цифрової криміналістики.
Структура курсу. Попередні знання. Результати. Основи цифрової експертизи. Значення цифрової криміналістики. Історія. Стандартні операційні процедури. Посилання / література для самоосвіти.
1.2. Правові аспекти цифрової криміналістики. Стандарти для ідентифікації, збору, придбання і збереження цифрових доказів (наприклад, ISO / IEC 27037). Опис інструменту з коротким оглядом: TSK, xmount, guymager, EWF-інструментів і т.д.
Змістовий модуль 2.
2. Цифрова криміналістика файлових систем
Тема 2.1. Збір даних. 1. Створення образу для цифрової криміналістичної експертизи. Опис інструментів. Команди Linux 2. Формати зображень: dd (Формат RAW); EWF (докази стислого файлу) 3. Хешування; докази контролю цілісності; MD5, SHA1, SHA256 (проблема хеш-колізії)
Тема 2.2. Розмітка. 1. Особливості фізичних та логічних томів. Інструменти для аналізу розділів: MBR, GPT. 2. Огляд RAID.
Тема 2.3. Файлова система Windows. FAT. Основні особливості FAT. Інструменти для FAT аналізу.
Тема 2.4. Файлова система Windows. NTFS. Основні особливості NTFS (резидентів / нерезидентів, атрибути і т.д.) 2. Інструменти для NTFS аналізу.
Тема 2.5. Файлова система Linux. Основні особливості Ext (superblocks, inodes, groupdescriptor тощо). Засоби для NTFS аналізу.
Тема 2.6. Файлова система Мас операційної системи. Основні особливості HFS і HFS + (каталог файлів, дозволи, атрибути і т.д.). Інструменти для аналізу HFS.
Змістовий модуль 3.
3.Цифрова криміналістика операційних систем
Тема 3.1. Аналіз артефактів Windows. 1. Журнали Windows 2. Prefetch 3. Інструменти для аналізу Windows, артефактів (Libevent, libev TX, regripper, і т.д.). 4. Реєстр. 5. VSS. 6. Інструменти для аналізу Windows, артефактів (libvshadow, regripper, і т.д.).
Тема 3.2. Аналіз internet додатків Windows. 1. Browsers. .2. Messengers. 3. P2P артефакти. 4. Засоби для аналізу додатків Windows (sql lite-browser, etc).
Тема 3.3. Аналіз Windows додатків. 1. Аналіз Files metadata. 2. Encryption (bitlockers). 3.Засоби для аналізу артефактів додатків Windows.
Тема 3.4. Аналіз артефактів Linux.1. Конфігурація. 2.Аналіз Log. 3. History / User homefolder.
Тема 3.5. Аналіз артефактів Mac OS. 1. Plist. 2. Аналіз Log. 3. User library.
Змістовний модуль 4.
4. Інші джерела цифрової криміналістики.
Тема 4.1. Мережна криміналістика.1. Sniffing Network traffic. 2.Аналіз прикладного рівня. 3. Засоби для мережевої криміналістики. (Wireshark, Ettercap, та інші).
Тема 4.2. Жива (Live) криміналістика. 1. Як впоратися з живих машин 2. Летючі дані функції і джерела 3. Придбання летючих даних (Windows, Linux, Mac OS).
Тема 4.3. SSD криміналістика. 1. Особливості збору даних SSD. 2. Інструменти для збору даних SSD
Тема 4.4. Аналіз памяті. 1. Основи аналізу пам’яті. 2. Волатильність 3. Аналіз RAM- dump.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Попередньо мають бути вивчені дисципліни: Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Введення в спеціальність. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки. Основи технічного захисту інформації. Безпека та аудит безпроводових мереж. Основи захисту сучасних операційних систем.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.
3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми за професійним спрямуванням
4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації
5. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні
6. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
7. Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, уразливості та дестабілізуючі чинники інформаційному простору та інформаційним ресурсам згідно встановленою політикою інформаційної та/або кібербезпеки

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

1.Організовувати власну професійну діяльність, обирати оптимальні методи та способи розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності, оцінювати їхню ефективність.
2. Використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних джерел для ефективного рішення спеціалізованих задач професійної діяльності.
3. Аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов, відповідати за прийняті рішення.
4. Адаптуватися в умовах частої зміни технологій професійної діяльності, прогнозувати кінцевий результат.
5. Критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні та професійній діяльності.
6. Діяти на основі законодавчої та нормативно-правової бази України та вимог відповідних стандартів, у тому числі міжнародних в галузі інформаційної та /або кібербезпеки.
7. Вміння написання звіту щодо судової експертизи у відповідності з існуючими шаблонами.
8. Використовувати програмні та програмно-апаратні комплекси захисту інформаційних ресурсів.
9. Застосовувати національні та міжнародні регулюючі акти в сфері інформаційної безпеки та/ або кібербезпеки для розслідування інцидентів.
10. Вирішувати задачі захисту інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах з використанням сучасних методів та засобів криптографічного захисту інформації.
11. Виконувати впровадження та підтримку систем виявлення вторгнень та використовувати компоненти криптографічного захисту для забезпечення необхідного рівня захищеності інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Кафедра, що пропонує дисципліну: Кафедра Інфокоммунікаційної інженерії ім .В.В. Поповського.

Провідний викладач: Снігуров Аркадій Владиславович, доцент кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського, кандидат технічних наук, доцент.

Скорочений опис дисциплін

Платформи ІоТ

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС, лекцій 24 год., практичних занять 4 год., лабораторних занять 20 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовний модуль 1. Загальні принципи взаємодії та технологічна основа

Тема 1. Вступ. Основні поняття IoT.

Тема 2. Архітектура та апаратна частина IoT.

Тема 3. Способи передачі інформації в IoT.

Тема 4. Протоколи мережної взаємодії.

Тема 5. Обробка даних в IoT. Семантичний Веб.

Змістовний модуль 2. Засоби реалізації Internet of Things

Тема 1. Основні характеристики Великих Даних (Big Data).

Тема 2. Використання хмарних технологій та сервісно-орієнтованих архітектур IoT.

Тема 3. Принципи створення додатків користувача.

Тема 4. Сервіси, додатки та бізнес-моделі IoT.

Тема 5. Безпека в IoT.

Тема 6. Практичні реалізації.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Дисципліни: інформаційні системи та інтернет-технології, хмарні технології, бази даних.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Знати: термінологічний апарат принципи організації і функціонування Internet of Things, основні тренди та напрямки в області Інтернету Речей; володіти базовими навичками програмування кінцевих пристроїв, базовими навичками з підключення кінцевих пристроїв в мережу, базовими навичками зі створення програмного рішення обробки і зберігання даних із застосуванням хмарних технологій.
 •  ПК-1. Здатність розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства.
 • ПК-3. Здатність використовувати базові методи, способи та засоби отримання, передавання, обробки та зберігання інформації.
 • ПК-4. Здатність здійснювати комп’ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм.
 • ПК-8. Готовність сприяти впровадженню перспективних технологій і стандартів.

 Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Вміти: працювати з мікроконтролерами і основними налагоджувальними платами (Arduino і Raspberry Pi); розбиратися в існуючих IoT-технологіях і застосовувати їх до конкретних сценаріїв; проектувати цілісні IoT-системи (включаючи кінцеві пристрої, мережне з’єднання, обмін даними, хмарні платформи, аналіз даних).
 • ПРН 3. Вміння застосовувати знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, обчислювальної і мікропроцесорної техніки та  програмування, програмних засобів для розв’язання спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі професійної діяльності.
 • ПРН 4. Здатність брати участь у створенні прикладного програмного забезпечення для елементів (модулів, блоків, вузлів) телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійногой радіомовлення тощо.
 • ПРН 7. Здатність брати участь у проектування нових (модернізації існуючих) телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення тощо.
 • ПРН 8. Вміння застосовувати сучасні  досягнення  у галузі про­фесійної діяльності з метою побудови перспективних телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення тощо.

Кафедра, що пропонує дисципліну: Інформаційно-мережної інженерії.

Провідний викладач: Бондар Дмитро Вадимович, доцент кафедри ІМІ, к.т.н., доцент

Скорочений опис дисциплін

Постобробка відео та анімації

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС, лекцій – 4 год., практичних занять – 28 год., лабораторних занять – 8 год., форма контролю – комбінований іспит.

Перелік тем дисципліни

розглядаються основи редагування відео, алгоритми програмної стабілізації відео, зменшення та компенсація кольорового шуму у відео, методи обробки аудіо ряду, алгоритми корекції кольору, створення відео переходів, методи використання масок при обробці відео, методи ротоскопіювання, методи відстеження позицій об’єктів у відео.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • ФК1 здатність виконувати аналіз предметної області та нормативної документації, необхідної для проектування та застосування приладів, пристроїв та систем електроніки;
 • ФК3 – здатність інтегрувати знання фундаментальних розділів фізики та хімії для розуміння процесів твердотільної, функціональної та енергетичної електроніки, електротехніки;
 • ФК5 – здатність застосовувати відповідні математичні, наукові і технічні методи, сучасні інформаційні технології і комп’ютерне програмне забезпечення, навички роботи з комп’ютерними мережами, базами даних та Інтернет-ресурсами для вирішення інженерних задач в галузі електроніки;
 • ФК8 – здатність вирішувати інженерні задачі в галузі електроніки з урахуванням всіх аспектів розробки, проектування, виробництва, експлуатації та модернізації електронних приладів, пристроїв та систем.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • знати: структуру відеоряду та алгоритми комп’ютерної обробки відео та анімації; основні принципи використання анімації при обробці відео контенту будь-яких категорій; основи відео монтажу для використання можливостей сучасних програмних продуктів;
 • вміти: використовувати сучасні програмні продукції для обробки відео та анімації; виконувати обробку відео та анімації які представленні у різних форматах; створювати відео контент з використанням спец ефектів для використання в електронних виданнях.

Кафедра, що пропонує дисципліну: Медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем.

Провідний викладач: старший викладач кафедри МІРЕС Бобнєв Роман Олександрович.

Скорочений опис дисциплін

Прогнозування та моделювання в соціальній сфері

Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС, лекцій 24 год., практичних занять 8 год., лабораторних занять 16 год., форма контролю залік.

Дисципліна вивчається на першому рівні вищої освіти (освітній ступень – бакалавр). Надаються теоретичні та практичні аспекти формування у здобувачів компетенцій щодо прогнозування соціально-економічних процесів, а також їх застосування при прогнозуванні процесів в економічних системах на мікро- та макрорівні.

Перелік тем дисципліни

1. Методологічні основи прогнозування соціально-економічних процесів.
2. Визначення та характеристики часових рядів.
3. Методики та показники оцінювання якості прогнозу.
4. Основні методи прогнозування соціально-економічних процесів.
Перелік досліджуваних на ПЗ та ЛР методів (моделей) прогнозування. 1. Метод крайніх точок. 2. Метод середніх точок. 3. Метод кривих зростання (спадання). Лінійна модель. 4. Метод кривих зростання (спадання). Параболічна модель. 5. Метод кривих зростання (спадання). Експоненційна модель. 6. Наївна модель прогнозування. 7. Модифікована наївна модель прогнозування 1. 8. Модифікована наївна модель прогнозування 2. 9. Метод простих середніх. 10. Метод ковзаючих середніх.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Попередньо мають бути вивчені дисципліни «Вища математика», «Вища математика (спец. розділи)».

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Формування системи теоретичних знань та практичних навичок з питань етапів, методів і моделей прогнозування соціально-економічних процесів, а також їх застосування при прогнозуванні процесів в економічних системах на мікро- та макрорівні. Знати основні поняття моделювання та системного аналізу; теоретичні основи методології соціально-економічного прогнозування; методи й моделі розроблення соціально-економічних прогнозів.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Здатність аналізувати, синтезувати та застосовувати методи прогнозування соціально-економічних процесів.

Кафедра, що пропонує дисципліну: Інфокомунікаційна інженерія імені В.В. Поповського.

Провідний викладач: Лемешко Олександр Віталійович, завідувач кафедри ІКІ імені В.В. Поповського, професор

Скорочений опис дисциплін

Програмування на Python

Обсяг дисципліни 3 кредитів ЄКТС, лекцій 20 год., практичних занять 4 год., лабораторних занять 12 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

 • Основи мови програмування Python (зміні, строки, кортежи, списки, словники, множини та інші);
 • Функції;
 • Класи;
 • Робота з модулями (tkinter, math, os, sys, time);
 • Модулі аналізу даних (pandas, numpy, matplotlib);
 • Використання Python для web-розробки (Django).

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, алгоритми та структури даних.

Перелік компентентостей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Здатність використовувати сучасні методи і мови програмування для розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення.
Здатність до використання програмних засобів при побудови програмного забезпечення (аналіз даних, веб-розробка) для захисту інформації.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Вміти розробляти програмне забезпечення для вбудованих і розподілених застосувань, мобільних і гібридних систем, розраховувати, експлуатувати, типове для спеціальності обладнання.

Кафедра що пропонує дисципліну – ЕОМ.

Провідний викладач – Ляшенко Олексій Сергійович, доцент каф. ЕОМ, к.т.н., доцент.

Скорочений опис дисциплін

Програмування мікропроцесорних пристроїв «розумного дому»

Обсяг дисципліни 3 кредитів ЄКТС, лекцій 12 год., практичних занять 8 год., лабораторних занять 16 год., форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

Тема 1. Поняття та структура розумного дому. Огляд існуючих рішень розумного дому.
Тема 2. Робота з відеокамерою. Робота з почтовими серверами.
Тема 3. Характеристики та програмування інтерфейсу GPIO Raspberry PI.
Тема 4. Бібліотека Tkinter.
Тема 5. Бібліотека Mathplotlib. Протокол MQTT.
Тема 6. Створення локального сайту.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Програмні компетентності:

 • ЗК. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ФК. Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем.
 • ФК. Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління.
 • ФК. Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань сховища даних, виконувати розподілену обробку великих наборів даних на кластерах стандартних серверів для забезпечення обчислювальних потреб користувачів, у тому числі на хмарних сервісах.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Програмні результати навчання:

 • ПР. Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-серверних застосувань, проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізувати запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-програмування.
 • ПР. Володіти мовами системного програмування та методами розробки програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем, знати мережні технологій, архітектури комп’ютерних мереж, мати практичні навички технології адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення.
 • ПР. Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні методи та алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програмування при розробці та експлуатації паралельного та розподіленого програмного забезпечення.

Кафедра, що пропонує дисципліну – МТС.

Провідний викладач: Зубков О.В., доцент кафедри МТС, к.т.н., доц.

Скорочений опис дисциплін

Радіомережні технології у вбудованих системах

Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС, лекцій 16 год., лабораторних занять 32 год., форма контролю – залік.

Перелік розділів дисципліни

 • Мережні технології, що підтримуються продукцією STM32
 • Технологія Bluetooth
 • Технології IEEE802.15.4, ZigBee
 • Технологі LoRa, LoRaWAN
 • Підключення типових датчиків із послідовним та паралельним інтерфейсом

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Раніше мають бути вивчені дисципліни: «Вища математика», «Програмування», «Основи схемотехніки»,«Моделювання цифрових сигналів та цифрова обробка сигналів» «Мікроконтролери SТМ32».

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • здатність здійснювати комп’ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм;
 • вміння використовувати системи моделювання та автоматизації схемотехнічного проектування для розроблення елементів, вузлів, блоків радіотехнічних та телекомунікаційних систем;
 • вміння застосовувати знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, обчислювальної і мікропроцесорної техніки та програмування, програмних засобів для
 • розв’язання спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі професійної діяльності.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • освоїти методи декомпозиції системи, які реалізуються апаратно і програмно;
 • складати структурні та функціональні схеми розподіленої системи, локалізувати зв’язки та розподіляти функції між вузлів системи за ієрархією;
 • розробляти принципові схеми та писати програмне забезпечення для стандартних вузлів та пристроїв;
 • налагоджувати програмне забезпечення з використанням пакетів симуляції STM32CubeMX та STM32CubeIDE;
 • запрограмувати мікропроцесор та підлагоджувати систему в цілому.

Кафедра, що пропонує дисципліну – Мікропроцесорних технологій та систем.

Провідний викладач: Воргуль Олександр Васильович, к.т.н, доцент.

Скорочений опис дисциплін

Розробка мікропроцесорних пристроїв «розумного дому»

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 12 год., практичних занять 8 год., лабораторних занять 16 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Тема 1. Поняття та структура розумного дому. Огляд існуючих рішень розумного дому.
Тема 2. Робота з відеокамерою. Робота з почтовими серверами.
Тема 3. Характеристики та програмування інтерфейсу GPIO Raspberry PI.
Тема 4. Бібліотека Tkinter.
Тема 5. Бібліотека Mathplotlib. Протокол MQTT.
Тема 6. Створення локального сайту.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Програмні компетентності: ЗК. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ФК. Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем. ФК. Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління. ФК. Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань сховища даних, виконувати розподілену обробку великих наборів даних на кластерах стандартних серверів для забезпечення обчислювальних потреб користувачів, у тому числі на хмарних сервісах.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Програмні результати навчання: ПР. Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-серверних застосувань, проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізувати запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-програмування. ПР. Володіти мовами системного програмування та методами розробки програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем, знати мережні технологій, архітектури комп’ютерних мереж, мати практичні навички технології адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення. ПР. Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні методи та алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програмування при розробці та експлуатації паралельного та розподіленого програмного забезпечення.

Кафедра, що пропонує дисципліну – МТС.

Провідний викладач: Зубков О.В., доцент кафедри МТС, к.т.н., доц.

Скорочений опис дисциплін

Розробка стратегій сталого розвитку систем

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС (рекомендовано – 3 (4) кредити ЄКТС), лекцій 30 год., лабораторних занять 20 год., форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Методи прийняття рішень в соціально-економічних системах.

 • Визначення і особливості соціально-економічних систем.
 • Ідентифікація поточного стану СЕС як об’єкта управління.
 • Методи прийняття організаційних рішень в СЕС.
 • Компараторна ідентифікація моделі багатокритеріальності оцінювання.
 • Інструментальні засоби інформаційного забезпечення управління соціально-економічними системами.
 • Інформаційна система комплексного оцінювання стану СЕС при реалізації концепції сталого розвитку.

Змістовий модуль 2 Організаційне управління процесами сталого розвитку соціально-економічних систем

 • Особливості процесу цілеутворення та реалізації цілей
 • Формування кількісної оцінки стійкості СЕС
 • Поняття і принципи державного регулювання
 • Метод управління ресурсами на основі квотування
 • Концептуальна модель управління характеристиками соціальних систем
 • Цілі і завдання державного управління соціальними ресурсами
 • Роль і місце соціальних ресурсів при державному управлінні
 • Балансові моделі суспільних і державних процесів.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

«Теорія прийняття рішень», «Системний аналіз», «Моделювання систем»

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Розуміння теоретичних засад комп’ютерних наук для об’єктивного оцінювання можливостей використання обчислювальної техніки в певних процесах людської діяльності і визначення перспективних інформаційних технологій.
 • Здатність формалізувати предметну область певного проекту як складну систему з визначенням ключових елементів та зв’язків між ними, мети та критеріїв оцінки її функціонування у вигляді відповідної інформаційної моделі.
 • Здатність використовувати математичні методи для аналізу формалізованих моделей предметної області певного проекту в процесі його реалізації і супроводження.
 • Здатність розробляти та досліджувати моделі організаційних та організаційно-технічних об’єктів проектування відповідного типу, розв’язувати задачі параметричної ідентифікації моделей в залежності від вхідної інформації, формувати різні види оцінок параметрів та інтерпретувати результати.
 • Здатність передбачати довгострокові бізнес-вимоги, розробляти стратегії організації управління процесами життєвого циклу підприємств; аналізувати основні інструменти оцінки та управління ризиками, ефективно керувати різними видами ресурсів для забезпечення успішності розвитку бізнес-систем, а також соціальних систем загалом.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Ідентифікувати поняття, алгоритми та структури даних необхідні для опису предметної області розробки або дослідження; забезпечити декомпозицію поставленої задачі з метою застосування відомих методів і технологій для її вирішення
 • Вміння застосовувати сучасні підходи та методи для аналізу та формалізації в системах проєктування, будувати нові математичні моделі об’єктів і систем, розв’язувати отримані задачі у системному проектуванні.

Кафедра, що пропонує дисципліну – системотехніки.

Провідний викладач: Є.В. Губаренко, доц. каф. СТ, к.т.н., доцент.

Скорочений опис дисциплін

Сенсорні системи інфокомунікацій

Обсяг дисципліни 3 кредитів ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 4 год., лабораторних занять 8 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Область застосування і основні вимоги до безпроводових сенсорних мереж.
Тема 1. Вступ. Огляд безпроводових сенсорних мереж. Приклади мереж. Області застосування.
Тема 2. Апаратне і програмне забезпечення безпроводових сенсорних мереж.
Тема 3. Фізичний рівень безпроводової сенсорної мережі. Датчики. Проблема енергоефективності у БСМ.
Змістовий модуль 2. Схеми самоорганізації і маршрутизації у сенсорних мережах.
Тема 1. Канальний рівень сенсорних мереж. Методи доступу до середовища передачі даних. Методи вирішення колізій.
Тема 2. Протоколи маршрутизації в безпроводових сенсорних мережах. Самоорганізація.
Тема 3 Сучасні реалізації безпроводових сенсорних мереж. Стандарт IEEE 802.15.4 і мережа ZigBee.
Змістовий модуль 3. Принципи локалізації, синхронізації і безпеки в БСМ.
Тема 1. Управління топологією в сенсорних мережах. Протоколи управління топологією.
Тема 2. Методи забезпечення безпеки в безпроводових сенсорних мережах.
Тема 3. Перспективи розвитку технологій в безпроводових сенсорних мережах.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-3). Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології (ЗК-6). Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК-8). Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт (ЗК-10).

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Самостійно використовувати одержані знання в вимогах компетенції магістрів. Здатність застосовувати наукові факти, концепції, теорії, принципи та методології наукових досліджень. Здатність до реалізації принципів системного підходу при проведенні досліджень процесів, що протікають в телекомунікаційних і радіотехнічних системах, комплексах та пристроях

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

ПРН3. Розробляти і реалізовувати сучасні та перспективні телекомунікаційні і радіотехнічні системи, комплекси, технології, пристрої та їх компоненти. Локалізовувати та оцінювати стан проблемної ситуації на етапах дослідження, проектування, модернізації, впровадження та експлуатації сучасних та перспективних телекомунікаційних і радіотехнічних систем, комплексів, технологій, пристроїв та їх компонентів, формулювати пропозиції щодо її вирішення з усуненням виявлених недоліків. ПРН10. Забезпечувати надійність, живучість, завадозахищеність, інформаційну безпеку та пропускну

Кафедра, що пропонує дисципліну: ІКІ ім. В.В. Поповського

Провідний викладач: Куля Ю.Е., доцент кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського, к.т.н., доцент.

Скорочений опис дисциплін

Сигнали сучасних РЕЗ та їх радіомоніторинг

Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС (рекомендовано – 3 (4) кредити ЄКТС), лекцій 16 год., практичних занять 8 год., лабораторних занять 16 год., форма контролю комбінований іспит.

Перелік тем дисципліни

1. Задачі, методи радіомоніторингу. Загальні положення.
2. Характеристика сигналів сучасних РЕС.
3.Радіоприймальні пристрої для задач радіомоніторингу.
4. Пеленгування джерел радіовипромінювання.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Здатність проведення радіомоніторингу (пошук та виявлення радіовипромінювань, ідентифікація радіовипромінювань та їх джерел), знати методи пеленгування, принципи побудови системи радіочастотного моніторингу, вимоги до параметрів радіоприймальних пристроїв системи радіомоніторингу

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Здатність проводити діяльність по вивченню та контролю радіообстановки в районі розташування об’єкту, вести пошук та виявлення легальних та нелегальних радіопередавальних пристроїв та інших радіовипромінювань; на структурному рівні розробити обладнання для системи радіомоніторингу.

Кафедра, що пропонує дисципліну КРіСТЗІ

Провідний викладач доц. каф. КРіСТЗІ, к.т.н., Юрій Володимирович Ликов

Скорочений опис дисциплін

Спеціальні розділи теорії алгоритмів та структур даних

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС (рекомендовано – 3 (4) кредити ЄКТС), лекцій 48 год., практичних занять 8 год., лабораторних занять 4 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

 • Введення до динамічного програмування. Алгоритми Воршалла та Флойда. Динамічне програмування за підмножинами. Редакційна відстань. Алгоритм Вагнера-Фішера. Динамічне програмування за профілем. Метод Meet-in-the-middle.
 • Бінарная куча та d-куча. Лівостороння куча. Біноміальна куча. Фібоначієва куча. Тонка куча. Куча Бродала-Окасакі.
 • Введення до персистентності. Персистентний стек. Персистентна черга.Персистентний дек.
 • Часткове каскадування. Sqrt-декомпозиція. Дерево відрізків. Дерево Фенвіка.
 • Декартово дерево. Splay-дерево. Tango-дерево. Дерево ван Эмде Боаса. Дерево Link-Cut.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Загальні компетентності:

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Фахові компетентності:

 • Здатність брати участь у проектуванні програмного забезпечення, включаючи проведення моделювання (формальний опис) його структури, поведінки та процесів функціонування.
 • Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем.
 • Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості програмного забезпечення у відповідності з вимогами, технічним завданням та стандартами.
 • Здатність обґрунтовано обирати та освоювати інструментарій з розробки та супроводження ПЗ.
 • Здатність до алгоритмічного та логічного мислення.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Знати і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові документи в галузі інженерії програмного забезпечення.
 • Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання програмного забезпечення та структур даних і знань.
 • Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для розв’язання завдань створення і супроводження програмного забезпечення.
 • Знати підходи щодо оцінки та забезпечення якості програмного забезпечення.

Кафедра, що пропонує дисципліну: Програмна інженерія.

Провідний викладач: Ляпота Віталій Миколайович, ст. викл. каф. ПІ.

Скорочений опис дисциплін

Системи керування базами даних

Обсяг дисципліни 3 кредитів ЄКТС (рекомендовано – 3 (4) кредити ЄКТС), лекцій 20 год., лабораторних занять 16 год., форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

Тема 1. Вступ. Архітектура СКБД ORACLE
Тема 2. Загальні концепції
Тема 3. Мова маніпулювання даними (DML)
Тема 4. DDL. Особливості таблиць та індексів. Сбір статистики. Словники даних
Тема 5. PL/SQL
Тема 6. Exceptions & Dynamic SQL
Тема 7. Процедури та функції. Пакети. Jobs та scheduler
Тема 8. Колекції та курсори
Тема 9. Trigger
Тема 10. Типові питання про SQL на співбесіді

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Передумови для вивчення дисципліни є вивчення таких курсів: організація баз даних, алгоритми та структури даних, програмування.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність використовувати сучасні методи і мови програмування для розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення;
 • Здатність створювати системне та прикладне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж;
 • Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється в комп’ютерних та кіберфізичних системах та мережах з метою реалізації встановленої політики інформаційної безпеки.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • знати: принципи організації систем баз даних в обчислювальних системах з архітектурою “файл – сервер” та “клієнт – сервер”; експлуатаційно – технічні характеристики систем управління базами даних та методів досягнення потрібних експлуатаційно – технічних показників; методи управління асинхронними процесами обробки даних в системах управління базами даних; методи підтримки цілісності баз даних; методи застосування реляційних мов обробки даних.
 • вміти: виконувати процедури адміністрування серверу бази даних; створювати бази даних та виконувати процедури їх адміністрування; організовувати ефективні структури зберігання даних і процедури пошуку та оновлення даних з використанням мовних засобів систем управління базами даних; користуватися реляційними мовами обробки даних для розробки запитів і процедур підтримки цілісності бази даних.
 • володіти: використання інформаційних систем у різних предметних галузях; проектування інформаційних систем на основі баз даних; аналізувати дані засобами сучасних систем управління базами даних.

Кафедра, що пропонує дисципліну ЕОМ.

Провідний викладач: Мартовицький Віталій Олександрович, к.т.н., доцент

Скорочений опис дисциплін

Стандартизація та оцінка відповідності продукції та послуг

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС, лекцій 24 год., практичних занять 24 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Стандартизація як основа технічного регулювання
Тема 1. Історія розвитку міжнародної стандартизації. Міжнародні та регіональні організації по стандартизації. Стандартизація в провідних країнах світу. Новий та Глобальний підходи як основа технічного регулювання Європейського Союзу
Тема 2. Нормативні документи та нормативно-правові акти.
Змістовий модуль 2. Розробка та застосування нормативних документів
Тема 1. Розробка та прийняття національних нормативних документів. Прийняття та застосування міжнародних, регіональних та міждержавних стандартів.
Тема 2. Розробка та прийняття технічних умов.
Тема 3. Технічні регламенти.
Змістовий модуль 3. Оцінка відповідності
Тема 1. Місце та функції оцінки відповідності в технічному регулюванні. Діяльність щодо оцінювання відповідності першою, другою та третьою стороною. Види підтвердження відповідності.
Тема 2. Оцінка відповідності вимогам технічних регламентів
Змістовий модуль 4. Процедури оцінки відповідності
Тема 1. Модульний підхід до оцінювання відповідності.
Тема 2. Декларація відповідності.
Тема 3. Сертифікація.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Знати українську мову на рівні, необхідному для вивчення та аналізу національних нормативних та нормативно-правових документів.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • здатність самостійно користуватися вітчизняними, регіональними й міжнародними нормативними документами різного статусу; розробляти проекти нормативних документів (стандартів та технічних умов); застосовувати на практиці методи стандартизації виробів різного призначення;
 • навички здійснення процесу оцінювання відповідності продукції, процесу, систем та персоналу як с боку заявника, так і з боку органу оцінювання відповідності.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • знати методи стандартизації; правила та методики гармонізації національних нормативних документів з регіональними та міжнародними, основні регламентуючі документи в сфері оцінювання відповідності, види на процедури оцінювання відповідності;
 • вміти застосовувати нормативні документи при проектуванні, розробленні, виробництві, експлуатації продукції, процесів та послуг та при оцінюванні відповідності.

Кафедра, що пропонує дисципліну – Інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ).

Провідний викладач: Штефан Наталя Володимирівна, доцент кафедри ІВТ, к.т.н., доц.

Скорочений опис дисциплін

Технічний захист інформації

Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС (рекомендовано – 4 кредити ЄКТС), лекцій 24 год., практичних занять 8 год., лабораторних занять 16 год., форма контролю сем. контроль – залік.

Перелік тем дисципліни

1. Основні поняття про інформацію як предмет захисту.
2. Технічні канали витоку інформації.
3. Методи та засоби захисту мовної інформації.
4. Методи і засоби захисту інформації від витоку по радіоелектронному каналу.
5. Пасивні та активні методи захисту телефонних ліній зв’язку.
6. Організація інженерно-технічного захисту інформації на підприємстві. Контроль ефективності ТЗІ.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.
3. Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних методів і моделей інформаційної безпеки.
4. Здатність здійснювати проектування (розробку) систем, технологій і засобів інформаційної безпеки
5. Здатність до використання програмних, апаратних та програмно-апаратних комплексів засобів захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.
6. Здатність прогнозувати, виявляти та оцінювати стан інформаційної безпеки об’єктів і систем
7. Здатність виявляти та блокувати канали витоку інформації, методи несанкціонованого доступу до інформації, джерел і способів дестабілізуючого впливу на інформацію, здійснювати пошук закладних пристроїв
8. Здатність використовувати знання та практичні навички по здійсненню технічного обслуговування, контролю й діагностики комплексної системи захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

1. Розробляти модель загроз, розробляти модель порушника;
2. Вибирати основні методи та способи захисту інформації відповідно до вимог сучасних стандартів інформаційної безпеки щодо критеріїв безпеки інформаційних технологій, застосовуючи системний підхід та знання основ теорії інформаційної безпеки;
3. Проектувати та реалізувати комплексні систему захисту інформації АС організації (підприємства) відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації
4. Організовувати контроль за станом захисту інформації з обмеженим доступом на об’єктах інформаційної діяльності.
5. Здатність застосування систем виявлення та протидії несанкціонованим вторгненням на об’єкти інформаційної діяльності, використання засобів пошуку каналів витоку інформації та закладних пристроїв.
6. Здатність продемонструвати знання та розуміння захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності та обґрунтовано обирати і застосовувати на практиці методи виявлення інформаційних загроз; програмні та програмно-апаратні засоби захисту інформації; методи протидії спробам несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів; підвищення рівня інформаційної та/або кібербезпеки.
7. Виявляти небезпечні сигнали технічних засобів;
8. Вимірювати параметри небезпечних сигналів для технічних каналів витоку інформації та визначати ефективність захисту від витоку інформації відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації
9. Інтерпретувати результати проведення спеціальних вимірювань з використанням технічних засобів, контролю характеристик інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації

Кафедра, що пропонує дисципліну – КРіСТЗІ

Провідний викладач: проф. каф. КРіСТЗІ, к.т.н., проф. Олейніков Анатолій Миколайович

Скорочений опис дисциплін

Технології анімації

Обсяг дисципліни  3 кредитів ЄКТС (рекомендовано – 3 (4) кредити ЄКТС), лекцій 24 год., практичних занять  4  год., лабораторних занять  20  год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Призначення об’єктів мotion-дизайну

Tема 1. Вступ. Сучасні технології створення анімованих об’єктів motion-дизайну. Основні стилі та напрямками моушн-дизайну. Відомі концепції та програмні роботи.

Тема 2. Принципи проектування інтерактивних мультимедіа проектів та motion-анімації

Змістовий модуль 2.  Сучасні технології проектування анімованих об’єктів

Тема 1. Принципи проектування анімації та динамічних об’єктів.

Тема 2. Прийоми створення екранної композиції, що рухається, із застосуванням різних графічних і об’ємно-просторових засобів анімації; внутрішньокадрова динамічна композиція та принципи впливу екранного анімованого образу.

Тема 3. Технології використання у проектах motion-дизайну та анімації різних медіа компонентів (звуку, графіки, анімації, відео, тексту).

Змістовий модуль 3. Програмна реалізація  основних видів анімації

Тема 1. Сучасні формати надання анімаційного та мультимедіа-матеріалу на різних носіях та в різних медіа-просторах.

Тема 2. Розміщення анімації та мультимедіа-контенту в мережі Інтернет; визначення специфіки каналів Інтернет-комунікацій; виявлення загальних закономірностей у тріаді канал-контент-реципієнт.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність застосовувати принципи оброблення, реєстрації, формування, відтворення, зберігання текстової, графічної, звукової та відеоінформації та особливостей її використання для виготовлення мультимедійних інформаційних продуктів.
 • Здатність робити оптимальний вибір технологій, апаратно-програмного забезпечення, методів і засобів контролю для проектування технологічного процесу мультимедійних інформаційних продуктів та інших видів виробів видавництва та поліграфії.
 • Здатність використовувати сучасні технології проектування, розробки дизайну і оригінал-макетів електронних видань за допомогою комп’ютерних видавничих систем, застосовувати засоби автоматизації елементів технологічного процесу.
 • Здатність застосовувати принципи оброблення, відтворення, зберігання, моделювання тривимірних сцен, анімованої, аудіо і відеоінформації для використання в мультимедійних виданнях.
 • Здатність проводити проектування, розробку і супровід web-документів, розробку мультимедійних інформаційних продуктів, проектування і розробку інтерфейсів програмних додатків (UI/UX).

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після

За результатом вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • сучасні технічні і програмні засоби створення анімації;
 • прийоми створення екранної композиції із застосуванням різних графічних та об’ємно-просторових засобів анімації та моушн-дизайну;

вміти:

 • використовувати сучасні технічні засоби і пакети створення 2d анімації та моушн-дизайну;
 • працювати з проєктним завданням, аналізувати інформацію, необхідну для роботи над концепцією дизайн-проектів в області motion-дизайну; синтезувати набір можливих рішень проектної завдання та підходів до її виконання; створювати портфоліо вдалих ескізних проєктів та розробок;

володіти:

 • навичками застосування теоретичних знань та практичних навичок в дизайнерської діяльності.

Кафедра, що пропонує дисципліну Медіасистем та технологій

Провідний викладач (П.І.Б., посада, науковий ступінь, наукове звання): Колесникова Тетяна Анатоліївна, доцент, к.т.н., доцент

Скорочений опис дисциплін

Технології доступу в інфокомунікаціях

Обсяг дисципліни 4,5 кредити ЕСТS, лекцій 18 год., практичних занять 6 год., лабораторних занять 12 год., форма контролю: іспит.

Перелік тем дисципліни

 • Керування мережею доступу. Загальні принципи побудови мережі доступу та системи управління. Структура мережі доступу та обладнання. Функції керування, що реалізуються в мережі доступу.
 • Розподіл ресурсу зв’язку. Множинний доступ із частотним поділом. Множинний доступ із тимчасовим поділом. TDM/TDMA з фіксованим розподілом часових інтервалів. Множинний доступ із кодовим поділом. Множинний доступ із поляризаційним та просторовим поділом. Множинний доступ із наданням каналів на вимогу.
 • Аналіз FDMA та TDMA. Порівняння продуктивності FDMA та TDMA. Швидкість передачі даних FDMA та TDMA. Затримка повідомлень у системах FDMA та TDMA
 • Алгоритми доступу. ALOHA. Статистика отримання повідомлень. ALOHA з ви-діленням часових інтервалів. Алгоритм ALOHA із використанням резервування.
 • Методи опитування. Режими роботи FDM/FM/FDMA та МСРС.
 • Робота алгоритму SPADE. Ефективність схеми SPADE.
 • Методи множинного доступу у локальних мережах. Мережі CSMA/CD. Мережі Token Ring. Порівняння продуктивності мереж CSMA/CD та Token Ring.
 • Методи розширеного спектра. Переваги систем зв’язку розширеного спектра. Висока тимчасова роздільна здатність. Методи розширення спектру.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни.

Загальні компетентності (ЗК):

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1).
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2).
 • Здатність планувати та управляти часом (ЗК-3).
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (ЗК-4).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 • Здатність використовувати базові методи, способи та засоби отримання, передавання, обробки та зберігання інформації (ПК-3).
 • Здатність здійснювати комп’ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4).
 • Здатність використовувати нормативну та правову документацію, що стосується інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (закони України, технічні регламенти, міжнародні та національні стандарти, рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку і т.п.) для вирішення професійних завдань (ПК-5).
 • Здатність проводити інструментальні вимірювання в інформаційно-телекомунікаційних мережах, телекомунікаційних та радіотехнічних системах (ПК-6).
 • Готовність сприяти впровадженню перспективних технологій і стандартів (ПК-8).
 • Здатність здійснювати приймання та освоєння нового обладнання відповідно до чинних нормативів (ПК-9).
 • Здатність складати нормативну документацію (інструкції) з експлуатаційно-технічного обслуговування інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем, а також за програмами випробувань (ПК-11).
 • Здатність проводити роботи з управління потоками навантаження інформаційно-телекомунікаційних мереж(ПК-12).
  Здатність реагувати на порушення рівня інформаційної безпеки в мережі, налаштовувати засоби мережної безпеки та термінального, комутаційного та серверного обладнання (ПК-15).

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Знання теорій та методів фундаментальних та загальноінженерних наук в об’ємі необхідному для розв’язання спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі професійної діяльності (ПРН-1).
 • Вміння застосовувати базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів у галузі електроніки та телекомунікацій (ПРН-2).
 • Вміння застосовувати знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, обчислювальної і мікропроцесорної техніки та програмування, програмних засобів для розв’язання спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі професійної діяльності (ПРН-3).
 • Вміння застосовувати сучасні досягнення у галузі професійної діяльності з метою побудови перспективних телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення то-що (ПРН-8).
 • Вміння діагностувати стан обладнання (модулів, блоків, вузлів) телекомунікацій-них систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення тощо (ПРН-11).
 • Здатність до вибору методів та інструментальних засобів вимірювання параметрів та робочих характеристик телекомунікаційних систем, інфокомунікаційних, телекомунікаційних мереж, радіотехнічних систем та систем телевізійного й радіомовлення та їх елементів (ПРН-13).

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського.

Провідний викладач: Токар Л.О., доцент, к.т.н., доцент.

Скорочений опис дисциплін

Технології комп’ютерної візуалізації

Обсяг дисципліни 3 кредитів ЄКТС (рекомендовано – 3 (4) кредити ЄКТС), лекцій 20 год., лабораторних занять 16 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Комп’ютерна візуалізація – основні задачі та сфери використання.

Тема 2. Стереозображення, принцип растрового стерео.

Тема 3. Пристрої та технології для перегляду стерео.

Тема 4. Методи та апаратура стерео фото- та відео-зйомки. Програми для створення стерео фото та відео, в тому числі для мобільних пристроїв.

Тема 5. Реконструкція тривимірних об’єктів: технології, основні інструменти та програмні засоби.

Тема 6. Візуалізація великих даних, програмного забезпечення.

Тема 7. Інструменти аналізу та візуалізації даних, інфографіка.

Тема 8. Технології доповненої реальності.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Для навчання за дисципліною здобувач має знати фізичні принципи розповсюдження світла та взаємодії з об’єктами, методи та алгоритми обробки графічної інформації, методи і алгоритми тримірного моделювання

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

В процесі навчання здобувач оволодіє компетентностями:

 • ЗК-2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • СК-2. Здатність застосовувати відповідні математичні і технічні методи та комп’ютерне програмне забезпечення для вирішення інженерних завдань видавництва та поліграфії.
 • СК-3. Здатність застосовувати принципи оброблення, реєстрації, формування, відтворення, зберігання текстової, графічної, звукової та відеоінформації та особливостей її використання для виготовлення друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших видів виробів видавництва та поліграфії.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Дослідження  процесу утворення псевдо стерео зображень дозволяє досягти результатів ПР07: Розуміти принципи і мати навички використання технологій додрукарської підготовки, друкарських та післядрукарських процесів, теорії кольору, методів оброблення текстової та мультимедійної інформації; ПР08: Забезпечувати якість друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших видів виробів видавництва та поліграфії.
 • Дослідження технології утворення анагліфів та їх властивостей дозволяє досягти результатів ПР08: Забезпечувати якість друкованих і електронних видань, паковань, мультимедійних інформаційних продуктів та інших видів виробів видавництва та поліграфії; ПР09: Опрацьовувати текстову, графічну та мультимедійну інформацію з використанням сучасних інформаційних технологій та спеціалізованого програмного забезпечення.
 • Дослідження метода фотограмметрії дозволяє досягти результатів ПР09: Опрацьовувати текстову, графічну та мультимедійну інформацію з використанням сучасних інформаційних технологій та спеціалізованого програмного забезпечення; ПР11: Розробляти концепцію видання; склад, структуру, дизайн і апарат усіх видів виробів видавництва та поліграфії, робочу документацію для забезпечення процесу їх створення.
 • Дослідження технології доповненої реальності дозволяє досягти результатів ПР11: Розробляти концепцію видання; склад, структуру, дизайн і апарат усіх видів виробів видавництва та поліграфії, робочу документацію для забезпечення процесу їх створення; ПР12: Розробляти, забезпечувати й реалізовувати технологічний процес, обґрунтовано обираючи матеріали, системи контролю якості, апаратно-програмні комплекси, обладнання, персонал та інші ресурси.

Кафедра, що пропонує дисципліну Медіасистем та технологій

Провідний викладач: Кулішова Н.Є., професор кафедри МСТ, к.т.н., доцент

Скорочений опис дисциплін

Технології проєктування комп’ютерних ігор

Обсяг дисципліни  4 кредитів ЄКТС (рекомендовано – 3 (4) кредити ЄКТС), лекцій  24 год., практичних занять  4  год., лабораторних занять  20  год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні поняття та визначення CG-графіки. Роль графічного дизайну в розробці комп’ютерних ігор.

Тема 1. Основні поняття CG-графіки.  Використання референсу для майбутньої гри.

Тема 2. Використання растрової графіки для створення безшовних текстур. Mipmapping. Використання сплайнів для створення тривимірних об’єктів.

Тема 3. Теорія кольору, основні параметри кольорів для використання у тривимірному моделюванні. Базова інформація про структуру, призначення шейдерів.

Змістовий модуль 2. Особливості використання Unity при створенні 3D гри

Тема 4. Налаштування робочої сцени, основні принципи компонентної моделі, основні об’єкти у ігровому движку Unity.

Тема 5. Робота з анімацією у 3D; фізика у движку Unity, прийоми та особливості роботи з 3D.

Тема 6. Огляд компонентів тривимірної фізики, NavMesh та алгоритми пошуку шляху; колайдери, Rigidbody, Joint, Raycast; взаємодія шарів; NavMesh – принцип дії та способи застосування; запікання навігаційної сітки, створення агента.

Тема 7. Джерела світла, Lightmap та матеріали; типи джерел світла, їх налаштування – запікання світла; стандартний шейдер: Albedo, Specular, NormalMap; Методи затінення.

Тема 8. Система часток, створення префабіт та використання їх у тривимірній сцені.

Змістовий модуль 3. Створення елементів 2D гри у движку Unity

Тема 9. Основні принципи управління 2D-персонажем у движку Unity.

Тема 10. Ассети, атлас спрайтів, префаби, імпорт моделей. Фізичні властивості об’єктів. Налаштування об’єктів сцени. Ефект паралаксу при створенні гри.

Тема 11. Управління 2D-персонажем, створення сценарію управління, управління рухом персонажу.

Тема 12.   Використання звуку у грі. Сінглтон. Налаштування звуку у грі. Створення користувацького інтерфейсу. Меню користувача.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Знати основи графічного дизайну, векторну алгебру, основи програмування на мові С#, інтерфейс Visual Studio, прийоми роботи та основи Debug, основні принципи цифрового відображення кольору та побудови 3D-об’єктів. Володіти методами переробки графічної, аудіо, відеоінформації.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність приймати обґрунтовані рішення стосовно процесів, притаманних всім етапам розробки та проєктування мультимедійних інформаційних продуктів.
 • Здатність застосовувати принципи оброблення, реєстрації, формування, відтворення, зберігання текстової, графічної, звукової та відеоінформації та особливостей її використання для виготовлення друкованих і електронних видань, мультимедійних інформаційних продуктів та комп’ютерних ігор.
 • Здатність застосовувати принципи оброблення, відтворення, зберігання, моделювання тривимірних сцен, анімованої, аудіо і відеоінформа- ції для використання в мультимедійних виданнях.
 • Здатність проводити проектування, розробку і супровід мультимедійних інформаційних продуктів, проектування і розробку інтерфейсів програмних додатків, в тому числі комп’ютерних ігор.
 • Здатність розробляти колірні рішення для мультимедійної продукції, комп’ютерних ігор, працювати з системою управління кольором та керувати кольором в процесах комп’ютерного кольоровідтворення, основні шейдерів.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після вивчення дисципліни

За результатом вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • основні прийоми створення комп’ютерних ігор;
 • управління рухом персонажу;
 • основні етапи створення, імпорту, використання спрайтів для своренної гри;
 • прийоми створення ігрового простору із застосуванням скриптів у ігровому просторі у середовищі Unity;

вміти:

 • створювати ігрові додатки з використанням скриптів, написаних на мові С# у середовищі Unity;
 • створювати свої власні проєкти комп’ютерних ігор;
 • розуміти принципи побудови архітектури ігрової продукції;
 • синтезувати набір можливих рішень та підходів до створення комп’ютерної гри;

володіти:

 • навичками застосування теоретичних знань та практичних навичок в дизайнерської діяльності.

Кафедра, що пропонує дисципліну Медіасистем та технологій

Провідний викладач: Дейнеко Жанна Валентинівна, професор кафедри МСТ, к.т.н., доцент

Скорочений опис дисциплін

Технології Big Data

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС, лекцій 30 год., лабораторних занять 20 год., консультації 10 год., самостійна робота 90 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Базові поняття Big Data.
Тема 1. Визначення великих даних.
Тема 2. Технології зберігання великих даних.
Тема 3. Використання розподіленої файлової системи Hadoop.
Змістовий модуль 2. Процес аналізу великих даних. Технології аналізу великих даних. Наукові проблеми у сфері великих даних.
Тема 1. Введення в аналіз великих даних.
Тема 2. Дослідження можливостей використання ієрархічного кластерного аналізу великих обсягів даних.
Тема 3. Технології обробки великих даних.
Тема 4. Сучасні програмні засоби аналізу великих обсягів даних.
Змістовий модуль 3. Методологія розробки нереляційних баз даних
Тема 1. Неструктурована база даних NoSQL.
Тема 2. Агреговані моделі даних.
Тема 3. Моделі розподілу.
Тема 4. Узгодженість оновлення. Узгодженість читання.
Тема 5. Штампи версій. Комерційні та системні транзакції.
Тема 6. Відображення-згортка. Основи шаблону Map-Reduce.
Тема 7. Реалізація. Бази даних типу “ключ-значення”.
Тема 8. Документні бази даних. Графові бази даних.
Тема 9. Багатоваріантна персистентність. Вибір бази даних.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

 • Здатність виконувати моніторинг процесів функціонування інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем згідно встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки.
 • Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, уразливості та дестабілізуючі чинники інформаційному простору та інформаційним ресурсам згідно встановленою політикою інформаційної та/або кібербезпеки.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних джерел для ефективного рішення спеціалізованих задач професійної діяльності. Застосовувати на практиці технології великих даних, управляти системою великих даних, розраховувати основні показники побудови систем великих даних, оцінювати ефект від їх використання. Обирати методи дослідження великих даних. Планувати експериментальні та теоретичні наукові дослідження у галузі Big Data. Виконувати аналіз інформаційно-комунікаційних систем та робити семантичний опис Big Data і знань про них з використанням наукоємних методів моделювання експериментів. Давати оцінку результативності якості прийнятих рішень.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності, які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов, відповідати за прийняті рішення. Діяти на основі законодавчої та нормативно-правової бази України та вимог відповідних стандартів, у тому числі міжнародних в галузі інформаційної та /або кібербезпеки. Знати основні поняття та визначення Big Data; основні концепції та організації сховищ Big Data; принципи управління архітектурою та технологіями Big Data, методи застосування та використання Big Data в галузі інформаційної та /або кібербезпеки.

Кафедра, що пропонує дисципліну: ІКІ ім. В.В. Поповського

Провідний викладач: Штангей С.В., доцент кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського, к.т.н., доцент.

Скорочений опис дисциплін

Управління, контроль та автоматизація на атомних електростанціях

Обсяг дисципліни  4  кредити ЄКТС, лекцій  40  год., практичних занять  8  год., лабораторних занять  8  год., форма контролю  залік .

Перелік тем дисципліни

Змістовний модуль № 1. Атомні електростанції та їхнє устаткування

Тема 1. Загальні відомості щодо будови та компоновки атомних електростанцій

Тема 2. Реактори атомних електростанцій

Тема 3. Парогенератори атомних електростанцій

Тема 4. Турбіни та генератори

Тема 5. Математичне моделювання процесів та устаткування атомних електростанцій

Змістовний модуль № 2.Управління енергоблоком атомної електростанції

Тема 1. Щити управління

Тема 2. Організація управління на атомній електростанції

Змістовний модуль № 3. Контрольна атомних електростанціях

Тема 1. Ядерно-фізичний контроль

Тема 2. Теплотехнічний контроль та сигналізація

Тема 3. Технологічний радіаційний контроль

Змістовний модуль № 4. Автоматичне регулювання на атомних електростанціях

Тема 1. Загальні відомості теорії автоматичного регулювання

Тема 2. Регулювання потужності реактора

Тема 3. Регулювання основних агрегатів енергоблоків

Змістовний модуль № 5. Технологічні захисти та блокування

Тема 1. Аварійний захист реактору

Тема 2. Захист головних циркуляційних насосів та турбін

Тема 3. Аварійне охолоджування активної зони

Змістовний модуль № 6. Використання комп’ютерів в автоматизованих системах управління атомних електростанцій

Тема 1. Централізований контроль та обчислення показників роботи

Тема 2. Структура обчислювальних комплексів та засоби обчислювальної техніки

Тема 3. Математичне забезпечення

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 • Здатність застосовувати знання математики, в обсязі, необхідному для використання математичних методів для аналізу і синтезу систем автоматизації;
 • Здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, електроніки і мікропроцесорної техніки, в обсязі, необхідному для розуміння процесів в системах автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологіях.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність виконувати аналіз об’єктів автоматизації на основі знань про процеси, що в них відбуваються та застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження, аналізу та синтезу систем автоматичного керування;
 • Здатність використовувати для вирішення професійних завдань новітні технології у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, проектування багаторівневих систем керування, збору даних та їх архівування для формування бази даних параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів людино-машинного інтерфейсу;
 • Здатність вільно користуватись сучасними комп’ютерними та інформаційними технологіями для вирішення професійних завдань, програмувати та використовувати прикладні та спеціалізовані комп’ютерно-інтегровані середовища для вирішення задач автоматизації.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Розуміти суть процесів, що відбуваються в об’єктах автоматизації (за галузями діяльності) та вміти проводити аналіз об’єктів автоматизації і обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та схем керування ними на основі результатів дослідження їх властивостей;
 • Вміти застосовувати методи теорії автоматичного керування для дослідження, аналізу та синтезу систем автоматичного керування;
 • Вміти застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів для обґрунтування вибору засобів вимірювань та оцінювання їх метрологічних характеристик;
 • Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти обґрунтувати їх вибір на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації та експлуатаційних умов; мати навички налагодження технічних засобів автоматизації та систем керування

Кафедра, що пропонує дисципліну: Комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки  (КІТАМ).

Провідний викладач: Ромашов Юрій Володимирович, професор каф. КІТАМ, доктор технічних наук, доцент.

Скорочений опис дисциплін

Управління ресурсами підприємства на основі SAP-технологій

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС, лекцій 22 год., практичних занять 18 год., форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль І. Загальна характеристика інтегрованої системи SAP ERP
Тема 1. Програмно-апаратний комплекс SAP ERP.
Тема 2. Функціональні модулі FI та CO.
Тема 3. Реалізація бізнес-процесу планування у середовищі SAP ERP.
Змістовий модуль ІІ. Інтеграція бізнес-процесів підприємства в межах окремих функціональних модулів середовища SAP ERP
Тема 4. Опис бізнес-процесів в рамках SAP Supplier Relationship Management (SAP SRM).
Тема 5. Бізнес-процес «Виробництво» у середовищі SAP ERP.
Тема 6. Функціональний модуль SD у середовищі SAP ERP.
Тема 7. Функціональний модуль SAP Enterprise Asset management (SAP EAM).
Тема 8. Система проектів (PP) в SAP ERP.
Тема 9. Управління персоналом в рамках функціонального модуля SAP HCM.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Загальні компетентності:

 • ЗК. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • ЗК. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 • СК. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.
 • СК. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою.
 • СК. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження.
 • СК. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.
 • СК. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • РН. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.
 • РН. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.
 • РН. Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами усно і письмово.
 • РН. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.
 • РН. Дотримуватися принципів академічної доброчесності.
 • РН. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді.
 • РН. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.
 • РН. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.
 • РН. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.
 • РН. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами.
 • РН. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.
 • РН. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.
 • РН. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.
 • РН Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

Кафедра, що пропонує дисципліну Економічної кібернетики та управління економічною безпекою.

Провідний викладач: Шейко Ірина Анатоліївна, доцент, кандидат економічних наук, доцент.

Скорочений опис дисциплін

Фінанси підприємства

Обсяг дисципліни 4,5 кредитів ЄКТС, лекцій 28 год., практичних занять 26 год., форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль І. Основи організації і формування фінансових ресурсів підприємств
Тема 1. Основи фінансів підприємств.
Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств.
Тема 3. Грошові надходження підприємств.
Змістовий модуль ІІ. Оцінка формування та використання фінансових ресурсів підприємств
Тема 4. Формування і розподіл прибутку
Тема 5. Оподаткування підприємств.
Тема 6. Обігові кошти та їх організація на підприємстві.
Тема 7. Кредитування підприємств.
Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.
Змістовий модуль ІІІ. Фінансовий ризик, планування та санація підприємства
Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства.
Тема 10. Фінансове планування на підприємствах.
Тема 11. Фінансова санація та банкрутство підприємств.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Загальні компетентності:

 • ЗК. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 • СК. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 • СК. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.
 • СК. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
 • СК. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • РН. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.
 • РН. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
 • РН. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.
 • РН. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
 • РН. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 • РН. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.
 • РН. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин; застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • РН. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • РН. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
 • РН. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.
 • РН. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
 • РН. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.
 • РН. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
 • РН. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
 • РН. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
 • РН. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
 • РН. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами та у невизначених умовах.
 • РН. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення.

Кафедра, що пропонує дисципліну Економічної кібернетики та управління економічною безпекою.

Провідний викладач: Мурзабулатова Олена Вячеславівна, доцент, кандидат економічних наук, доцент.

Скорочений опис дисциплін

Фінанси

Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС, лекцій 24 год., практичних занять 24 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль І. Теоретичні засади функціонування фінансової системи
Тема 1. Сутність та функції фінансів.
Тема 2. Структура фінансової системи.
Тема 3. Фінансова політика та фінансовий механізм.
Тема 4. Податкова система.
Тема 5. Бюджетна система.
Змістовий модуль ІІ. Сфери функціонування фінансів
Тема 6. Фінансовий ринок.
Тема 7. Фінанси підприємств.
Тема 8. Міжнародні фінанси.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Загальні компетентності:

 • ЗК. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • ЗК. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • ЗК. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.
 • ЗК. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 • СК. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами.
 • СК. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • СК. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 • СК. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
 • СК. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.
 • СК. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.
 • СК. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.
 • СК. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
 • СК. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • РН. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
 • РН. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.
 • РН. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 • РН. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин.
 • РН. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • РН. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
 • РН. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.
 • РН. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
 • РН. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
 • РН. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення.

Кафедра, що пропонує дисципліну Економічної кібернетики та управління економічною безпекою.

Провідний викладач: Довгопол Ніна Василівна, доцент, кандидат економічних наук, доцент.

Скорочений опис дисциплін

Фінансовий менеджмент

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС, лекцій 22 год., практичних занять 18 год., форма контролю комбінований екзамен.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту.
Тема 2. Управління грошовими потоками на підприємстві.
Тема 3. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.
Тема 4. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування.
Змістовий модуль 2. Прийняття управлінських фінансових рішень
Тема 5. Управління активами.
Тема 6. Управління прибутком.
Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу.
Тема 8. Управління інвестиціями.
Тема 9. Управління фінансовими ризиками.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Загальні компетентності:

 • ЗК. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
 • ЗК. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 • СК. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів.
 • СК. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.
 • СК. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації.
 • СК. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
 • СК. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.
 • СК. Здатність до управління організацією та її розвитком.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • РН. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.
 • РН. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення.
 • РН. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї.
 • РН. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.
 • РН. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.
 • РН. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).

Кафедра, що пропонує дисципліну Економічної кібернетики та управління економічною безпекою.

Провідний викладач: Мусієнко Вікторія Олегівна, доцент, кандидат технічних наук, доцент.

Скорочений опис дисциплін

Фінансово-економічна безпека

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС, лекцій 22 год., практичних занять 18 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Методологічні засади економічної безпеки соціальних систем
Тема 1. Сутність, зміст, понятійний апарат економічної безпеки соціальних систем.
Тема 2. Економічна безпека в глобалізованій економіці
Тема 3. Стратегія національної безпеки України.
Тема 4. Загрози економічній безпеці суб’єктів господарської діяльності (СГД).
Змістовий модуль 2. Система фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності
Тема 5. Основні складові системи фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності.
Тема 6. Організація системи фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності.
Тема 7. Організаційно-правовий механізм системи фінансово-економічної безпеки.
Тема 8. Підрозділи фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності.
Змістовий модуль 3. Планування та управління діяльністю по забезпеченню економічної безпеки СГД
Тема 9. Організація планування діяльності по забезпеченню економічної безпеки СГД.
Тема 10. Концепція економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності.
Тема 11. Стратегічне управління системою фінансово-економічної безпеки.
Тема 12. Інформаційна безпека як складова системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Загальні:

 • ЗК. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • ЗК. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • ЗК. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • ЗК. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.
 • ЗК. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Спеціальні (фахові, предметні):

 • СК. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами.
 • СК. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.
 • СК. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.
 • СК. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
 • СК. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.
 • СК. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з урахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • РН. Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу.
 • РН. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
 • РН. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.
 • РН. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • РН. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
 • РН. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.
 • РН. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
 • РН. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
 • РН. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
 • РН. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами та у невизначених умовах.

Кафедра, що пропонує дисципліну Економічної кібернетики та управління економічною безпекою.

Провідний викладач: Солодкий Володимир Сергійович, ст. викладач кафедри.

Скорочений опис дисциплін

Фондовий ринок та цінні папери

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС, лекцій 28 год., практичних занять 28 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування фондового ринку та цінних паперів

 • Тема 1. Сутність фінансового, фондового ринків та ринку капіталу.
 • Тема 2. Акції та особливості їх випуску.
 • Тема 3. Боргові цінні папери.
 • Тема 4. Операції з форвардами та ф’ючерсами на фондовому ринку.
 • Тема 5. Опціони та опціонні стратегії.

Змістовий модуль 2. Особливості торгівлі цінними паперами

 • Тема 6. Основи функціонування фондового ринку.
 • Тема 7. Біржова та позабіржова торгівля цінними паперами.
 • Тема 8. Професійна діяльність на фондовому ринку.
 • Тема 9. Біржові індекси та рейтинги фондового ринку.
 • Тема 10. Основи формування портфеля цінних паперів.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Загальні:

 • ЗК. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові, предметні):

 • СК. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • РН. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
 • РН. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
 • РН. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.
 • РН. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
 • РН. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

Кафедра, що пропонує дисципліну Економічної кібернетики та управління економічною безпекою.

Провідний викладач: Мусієнко Вікторія Олегівна, доцент, кандидат технічних наук, доцент.

Скорочений опис дисциплін

Штучний інтелект

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС: лекцій 30 год., лабораторних занять 20 год., консультацій 10 год., самостійна робота 90 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Базові поняття та парадигми технології штучного інтелекту

Тема 1. Базові парадигми інформаційної технології штучного інтелекту. Поняття і властивості інтелектуальних систем. Терміни та визначення. Причинно-наслідкова і об‘єктно-орієнтована парадигма штучного інтелекту (ШІ). Підходи до створення штучного інтелекту. Інженерія знань: машинне навчання і експертні системи.
Тема 2. Нейронні системи, генетичний та агентний підходи щодо технологій штучного інтелекту. Зв‘язок ШІ з Big Data і Data Mining. Узагальнена архітектура інтелектуальної системи ШІ.
Тема 3. Базові поняття та основні положення стандартів щодо технології штучного інтелекту. Сучасні напрямки та стан розробок технології ШІ.
Змістовий модуль 2. Практика машинного навчання для інтелектуального аналізу даних.
Тема 1. Концепція машинного навчання для інтелектуального аналізу даних. Типи вхідних даних. Типи алгоритмів машинного навчання: навчання з учителем та без учителя, глибоке навчання. Підбір алгоритмів за вхідними даними, приклади.
Тема 2. Навчання з використанням методу найближчих сусідів.
Тема 3. Імовірнісне навчання: класифікація з використанням наївного байєсівського класифікатора.
Тема 4. Класифікація з використанням дерев рішень і правил. Ієрархічні дерева.
Тема 5. Прогнозування числових даних: регресійні методи. Методи «чорного ящика»: нейронні мережі і метод опорних векторів.
Тема 6. Виявлення закономірностей: аналіз параметрів об’єктів за допомогою асоціативних правил. Пошук груп даних: кластеризація методом k-середніх.
Тема 7. Оцінка і підвищення ефективності моделі.
Змістовий модуль 3. Практика експертних систем для інтелектуального аналізу даних.
Тема 1. Концепція експертних систем для інтелектуального аналізу даних. Типи вхідних даних. Приклади експертних систем.
Тема 2. Методи об’єднання експертної інформації в остаточний розподіл даних: методи Кука, Менделя-Шерідана і ваг оцінювання згоди експертів: каппа Коена.
Тема 3. Концепція нечіткої логіки експертних систем для інтелектуального аналізу даних. Приклади нечіткої логіки експертних систем.
Тема 4. Функціональні частини експертної системи на основі правил нечіткої логіки (FRBSs, Fuzzy rule-based systems). Види моделей нечітких експертних систем.
Тема 5. Нейронечіткі методи нечіткої логіки експертних систем: адаптивна і гібридна схеми. Динамічно розвинена система нейронечіткого виведення.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Здатність виконувати моніторинг процесів функціонування інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем згідно встановленої політики інформаційної та/або кібербезпеки.
Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, уразливості та дестабілізуючі чинники інформаційному простору та інформаційним ресурсам згідно встановленою політикою інформаційної та/або кібербезпеки.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Набуття компетентностей на рівні новітніх досягнень у комп’ютерних науках зокрема, здобути та розвивати навички/компетентності: застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології інтелектуального аналізу інформації (даних) в залежності від особливостей предметної області; розробляти моделі інтелектуальних методів та алгоритмів, розробляти експертні системи; застосовувати програмні засоби відображення результатів, статистичний опис та виведення, технології та інструментальні засоби об’єктно-орієнтованого програмування для проектування/моделювання інтелектуальних систем, елементів математичного та програмного забезпечення систем ШІ.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • аналізувати бази знань та даних предметної області для проектування/моделювання інформаційних систем ШІ за принципами машинного навчання та експертної логіки;
 • знати основні моделі та методи ШІ, застосовувати проектування/моделювання за методами ШІ залежно від особливостей предметної області;
 • використовувати статистичний опис та виведення, вирішувати оптимізаційні задачі за допомогою інформаційних системах ШІ;
 • використовувати можливості комп’ютерно-орієнтованих систем та об’єктно-орієнтованого програмування при обробці та аналізі даних проектування/моделювання систем ШІ;
 • використовувати результати проектування/моделювання систем ШІ для формулювання детальних висновків і візуалізації, а також якісних звітів за вимогами стандартів.

Кафедра, що пропонує дисципліну: ІКІ ім. В.В. Поповського

Провідний викладач: Терещенко І. В., доцент кафедри ІКІ ім. В.В. Поповського, к.т.н., доцент.

Скорочений опис дисциплін