Вибіркові гуманітарні та соціально-економічні навчальні дисципліни Загального каталогу

Soft skills соціально-психологічні аспекти професійної компетентності

Обсяг дисципліни: 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Комунікаційні здібності та навички як соціально-психологічна основа професійної компетентності
Тема 1. Вступ до курсу.
Тема 2. Психологічні закони професійного спілкування.
Тема 3. Соціально-психологічні особливості роботи в команді.
Змістовий модуль 2. Навички особистісної саморегуляції в структурі професійної компетентності
Тема 4. Психологія self-менеджменту.
Тема 5. Емоційний інтелект.
Змістовий модуль 3. Психологія ділового та креативного мислення як Soft skills
Тема 6. Психологія креативного мислення як Soft skills.
Тема 7. Психологія системного та критичного мислення як Soft skills.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства;
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність планувати та управляти часом;
 • здатність бути критичним і самокритичним;
 • здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
 • здатність генерувати нові ідеї (креативність);
 • здатність працювати в команді;
 • здатність до міжособистісної взаємодії;
 • здатність працювати в міжнародному контексті;
 • здатність діяти соціально відповідально та свідомо;
 • знання психологічних особливостей комунікативного процесу, законів професійної комунікації; здатність вести переговори, домовлятися, переконувати, аргументувати власну позицію;
 • здатність працювати в команді, виявляти соціально-психологічні процеси, які відбуваються і в групі, та впливати на них.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Навички креативного мислення; здатність аналізувати інформацію, знаходити та приймати рішення; навички самокерування (управління часом, адаптивність та вміння працювати в
стресогенних ситуаціях; самоорганізація, особистісна адаптивність та гнучкість, вміння планувати та ставити цілі); навички самоконтролю та вміння діяти усвідомлено; навички професійної комунікації (володіння техніками проведення переговорів, техніками слухання; засобами вирішення конфліктів, знання особливостей міжкультурної взаємодії)

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра філософії.

Провідний викладач: Дашенкова Н.М., доцент, канд. філос. н., доц.

Отримати скорочений опис

Академічна іноземна мова. Практичний курс

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС, (3+2) практичних занять 50 год. (30+20), форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

Language Skills Development: Reading and Listening; Language Skills Development: Use of English; Language Skills Development: Writing; Language Skills Development: Speaking; Mock test; Language Skills Development: Reading and Listening; Language Skills Development: Use of English; Language Skills Development: Writing; Language Skills Development: Speaking; Mock test; Language Skills Development: Reading and Listening; Language Skills Development: Use of English; Language Skills Development: Writing; Language Skills Development: Speaking; Final Test; Language Skills Development: Reading and Listening; Language Skills Development: Use of English; Language Skills Development: Writing; Language Skills Development: Speaking; Mock test; Language Skills Development: Reading and Listening; Language Skills Development: Use of English; Language Skills Development: Writing; Language Skills Development: Speaking; Final Test.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Передбачає попереднє вивчення нормативної дисципліни «Іноземна мова» та вибіркової дисципліни «Іноземна мова для професійної комунікації».

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Вибіркова дисципліна професійної та практичної підготовки формує здатність спілкуватися іноземною мовою, вчитися і оволодівати сучасними знаннями, здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел (загальні компетенції ОПП). У студентів вдосконалюється мовна, мовленнєва та комунікативна компетенції, необхідні для здійснення ефективної комунікації в академічній сфері. Розвиток мовної компетенції спрямований на вдосконалення навичок практичного володіння стратегіями та мовними вміннями, зумовленими професійними потребами; опанування методик ефективної обробки інформації з іноземних джерел. Розвиток мовленнєвої (дискурсивної) компетенції відбувається в напрямі регулювання розмови, залучення широкого кола мовних засобів рівня володіння мовою В2.2 – С1.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Програмні результати навчання: знати та володіти іноземною мовою в обсязі, достатньому для загального та професійного та наукового спілкування. Вивчення дисципліни має забезпечити здатність студентів розуміти лекцію\текст, за необхідністю робити детальні записи під час лекції, влучно добирати синоніми, похідні слова, граматичні конструкції, що відповідають контексту спілкування, застосовувати специфічні лінгвістичні засоби властиві умовам іншомовного спілкування. Вміння ефективно діяти в
академічному середовищі та здійснювати усний та письмовий зворотний зв’язок на рівні, властивому іншим мовцям забезпечить здатність здобувача вищої освіти продовжувати навчання в магістратурі або іншому академічному оточенні.

Кафедра, що пропонує дисципліну: Іноземних мов.

Отримати скорочений опис

Безпека праці в індустрії ІТ

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год., форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Основні положення безпеки праці в індустрії ІТ
1.1. Мета та завдання дисципліни.
1.2. Міжнародні та державні норми з питань безпеки праці користувачів ІТ.
1.3. Виробничі фактори, які можуть спричинити професійні захворювання в індустрії ІТ, та методи й засоби їх усунення.
1.4. Травми та професійні захворювання на підприємствах та робочих місцях галузі
Змістовий модуль 2. Психологічні та фізіологічні особливості користувачів ІТ при забезпечені безпеки трудових процесів
2.1. Основи фізіології та психології праці людини, методи зниження професійного стресу.
2.2. Методи підвищення мотивації безпеки праці.
2.3. Сучасні ергономічні вимоги до робочих місць користувачів комп’ютерів, оптимальні режими роботи, що забезпечують високу працездатність працівників та відсутність напруженості праці.
Змістовий модуль 3. Теоретичні основи ризику та методи розрахунків ймовірності виникнення НС при використанні комп’ютеризованих систем
3.1. Основи застосування ризик-менеджменту.
3.2. Методи оцінки ризиків, що виникають у індустрії ІТ.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Раніше мають бути вивчені дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Вища математика», «Фізика».

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

у науково-дослідній діяльності:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу основних методів і засобів забезпечення безпеки праці в індустрії інформаційних технологій;

у технологічній діяльності:

 • здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності, що дозволяє ідентифікувати виробничі фактори, які можуть спричинити професійні захворювання в індустрії ІТ, та обирати методи й засоби їх усунення;
 • здатність аналізувати об’єкт проектування або функціонування, використовуючи ймовірнісні структурно-логічні моделі аналізу ризиків;
 • знати про основні засоби, форми та шляхи зниження напруженості та тяжкості трудового процесу в ІТ індустрії;
 • знати принципи та заходи до ергономічної організації безпечних робочих місць користувачів комп’ютерної техніки;
 • здатність застосовувати стандарти безпеки в області інформаційних систем та технологій при розробці, побудові та інтеграції елементів інфраструктури організації щодо збереження здоров’я та підвищення працездатності ІТ-користувачів;

у проектній діяльності:

 • здатність зберігати та примножувати наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння закономірностей розвитку інформаційних технологій, їх місця у розвитку суспільства, техніки і технологій;
 • здатність до проектування безпечних комп’ютеризованих систем та технологій з врахуванням соціальних, екологічних, етичних аспектів, вимог охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та існуючих державних і міжнародних стандартів.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Знання та вміння, набуті при вивченні даної дисципліни, дають можливість використовувати базові технології безпечної роботи в комп’ютерних системах, обирати оптимальні умови і режими праці при використані ІТ-комплексів на основі сучасних технологічних та наукових досягнень у напрямку професійної безпеки, що забезпечить високий рівень працездатності користувача IT систем та попередить професійне вигоряння.

Кафедра, що пропонує дисципліну: Охорона праці.

Провідні викладачі:
Стиценко Т.Є., зав. каф. ОП, к.т.н., доцент;
Пронюк Г.В., доц. каф. ОП, к.т.н., доцент.

Отримати скорочений опис

Гендерні проблеми сучасного суспільства

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Стать та гендер: проблеми співвідношення та конструювання
Тема 1. Гендер у фокусі сучасних досліджень.
Тема 2. Проблематика статі та становлення теорії гендеру.
Змістовий модуль 2. Аспекти гендерної соціалізації
Тема 3. Гендерна соціалізація та становлення гендерної ідентичності.
Тема 4. Гендерні ролі та гендерні стереотипи.
Змістовий модуль 3. Гендерні відносини у публічній і приватній сферах
Тема 5. Гендерні відносини в економічній сфері.
Тема 6. Гендер, політика та засоби масової комунікації.
Тема 7. Гендерна дискримінація і насильство.
Тема 8. Гендер і сім’я.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни:

 • усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем;
 • цінування та повага різноманітності та мультикультурності;
 • здатність діяти соціально відповідально та свідомо;
 • здатність до міжособистісної взаємодії;
 • здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; усвідомлення цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • знання основ гендерної теорії;
 • уміння аналізувати стан гендерних відносин у публічній (політика, економіка, освіта, релігія тощо) сфері суспільного життя;
 • уміння аналізувати стан гендерних відносин у приватній (сім’я) сфері суспільного життя;
 • навички оцінювання стану гендерної (не)рівності у суспільстві, уміння виявляти емпіричні ознаки гендерної нерівності;
 • навички виявлення ознак дискримінації у медійній риториці, дискримінаційної лексики у документах організацій;
 • уміння використовувати знання з гендерної тематики для роботи з кадрами, поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі, розв`язання гендерномаркованих міжособистісних і трудових конфліктів.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра філософії.

Провідний викладач: Омельченко В.В., доцент, канд. соц. н., доц.

Отримати скорочений опис

Глобальні проблеми сучасності

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади глобалістики
Тема 1. Гуманістична традиція та дослідження планетарних загальнолюдських проблем.
Тема 2. Загальна характеристика глобальних проблем сучасності.
Змістовий модуль 2. Інтерсоціальні проблеми розвитку сучасного світу
Тема 3. Геополітичні проблеми людства.
Тема 4. Глобальний політичний процес і запобігання планетарній військові катастрофі.
Тема 5. Ресурси Землі і політичні аспекти глобальної енергетичної, сировинної та
продовольчої проблеми.
Змістовий модуль 3. Антропосоціальні глобальні проблеми сучасності
Тема 6. Соціальна нерівність як глобальна проблема: економічний, гендерний, расовоетнічний та релігійний виміри.
Тема 7. Проблема людини та політичні аспекти становлення глобального інформаційного
середовища.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни:

 • здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • знання основних характеристик розвитку країн світу та особливостей їх взаємодії на національному, міждержавному та глобальному рівні;
 • здатність приймати обґрунтовані рішення;
 • здатність діяти соціально відповідально та свідомо;
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • здатність продемонструвати знання та розуміння специфіки сучасного етапу розвитку людства;
 • набуті знання можуть бути реалізовані у процесі адаптації до складних умов сучасного глобалізованого інформаційного суспільства та участі у практичному вирішенні глобальних проблем сучасності.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра філософії.

Провідний викладач: Комарова Т.Г., професор, канд. політ. н., доц.

Отримати скорочений опис

Демократія від теорії до практики

Обсяг дисципліни – 3 кредити ECTS. Лекцій – 18 год., практичних занять – 12 год. Форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

 1. Історія становлення демократії. Філософські засади демократичного врядування. Принципи демократії та їх реалізація.
 2. Права людини та норми права. Міжнародні конвенції та пакти про права людини.
 3. Конституціоналізм, лібералізм та їх становлення та теренах України.
 4. Механізми втілення демократії в Україні.
 5. Характеристики громадянського суспільства.
 6. Громадянське суспільство у демократичних реформах у країнах Східної Європи. Виклики, пов’язані з громадянським суспільством.
 7. Громадянство і демократія.
 8. Типи громадян та їх вплив на політичну, економічну та соціальну складові державотворчого процесу. Пасивні громадяни і їх роль у формуванні суспільної думки.
 9. Активні громадяни та їх вплив на політичні процеси.

Перелік компетентностей

розуміння ролі органів влади та громадян в умовах демократії, прав громадян, процесів захисту прав людини і ролі, яку відіграє громадянське суспільство у моніторингу діяльності органів влади та співпраці з ними, а також яким чином вони дозволяють громадянам самостійно чи колективно досягати мети.

Перелік результатів навчання

студенти розвинуть навички, пов’язані з ефективною громадянською активністю, зокрема: здатністю критично аналізувати інформацію, розглядати питання з різних позицій, приймати обґрунтовані рішення, а також працювати спільно з іншими заради досягнення мети.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра українознавства.

Провідний лектор: Бадєєва Л.І., к.і.н., доцент кафедри українознавства.

Отримати скорочений опис

Ділова іноземна мова

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, практичних занять 30 год., форма контролю: залік.

Перелік тем дисципліни

Module 1.

Unit 1. Looking for a Job I. Job Hunting. Grammar revision;

Unit 2. Getting Ready for the Job Interview. Grammar revision;

Unit 3. Job Interview. Grammar revision;

Unit 4. Language Practice;

Unit 5. Resume. I. Curriculum Vitae;

Unit 6. Writing A CV; Unit 7. If You Are Not Hired; Unit 8. Language Practice;

Module 2.

Unit 9 Business Writing. I. Business Correspondence;

Unit 10. Letter Layout;

Unit 11. The Types of Business Letters;

Unit 12. Language Practice;

Unit 13. Giving Presentations. I. Presentations;

Unit 14. The Structure of Presentations;

Unit 15. Conference Presentations.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Тематично і логічно дисципліна пов’язана з нормативною дисципліною «Іноземна мова», «Іноземна мова для професійної комунікації».

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Здобувач вищої освіти в процесі навчання практичне оволодіває термінологією сфери ділового спілкування; удосконалює навичок читання і перекладу з метою вилучення необхідної інформації; розвиток навичок читання та письма (написання статті для публікації), так і навичок читання та аудіювання (проведення наукової презентації на конференції чи виступ з доповіддю).

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

За результатом вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: основну термінологію сфери ділового та наукового спілкування; мовні кліше, характерні для ділової кореспонденції та для написання дослідницьких робіт; основні граматичні правила, необхідні для здійснення перекладу; правила ділового етикету та міжкультурної комунікації; роботи з науково-технічною літературою; регістри (стилі) спілкування, типові для професійного спілкування.

Кафедра, що пропонує дисципліну: Іноземних мов.

Отримати скорочений опис

Екологічна безпека

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Загальні питання екологічної безпеки.

Тема 2. Вплив виробництва на природне середовище

Тема 3. Принципи і засоби захисту навколишнього природного середовища (НПС) від промислових забруднень.

Тема 4. Екологічна безпека атмосфери (захист атмосфери  від забруднень).

Тема 5. Екологічна безпека гідросфери (захист гідросфери від забруднень).

Змістовий модуль 2.

Тема 1. Екологічна безпека літосфери (захист літосфери і утилізація відходів виробництва)

Тема 2. Екологічна безпека середовища людини (вплив забруднюючих речовин на здоров’я людини)

Тема 3. Вплив шкідливих чинників, які находяться в продуктах харчування, воді та повітрі на здоров’я людини.

Тема 4. Правові та соціально-економічні аспекти захисту НПС.

Тема 5. Міжнародне співробітництво в галузі екологічної безпеки (європейські стандарти екологічної безпеки).

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Раніше мають бути вивчені дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Хімія», «Фізика», «Економіка підприємства».

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

у технологічній діяльності:

 • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями щодо хімічних факторів, які можуть вплинути на здоров’я людини і спричинити екологічну надзвичайну ситуацію, та методів і засобів їх усунення;
 • здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел про сучасні системи управління екологічною безпекою та особливості їх застосування при організації безпечних умов проживання і праці людини;
 • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями з обґрунтування і розробки безпечних для довкілля технологій (в галузі діяльності);
 • здатність застосовувати принципи та заходи забезпечення безпечного навколишнього середовища;
 • здатність застосовувати попереджувальні заходи щодо збереження здоров¢я людей при порушенні екологічної безпеки.

у проектній діяльності:

 • здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел щодо  розробки і впровадження безпечних технологій, вибору  оптимальних умов і режимів технологічних процесів на основі сучасних наукових та технічних досягнень у сфері екологічної безпеки.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Здатність продемонструвати знання та розуміння основних методів і засобів організації управління екологічною безпекою на виробництві.

Готовність застосовувати сучасні методи управління умовами екологічної безпеки на робочих місцях та виробничих об’єктах та попереджувальні заходи щодо збереження здоров’я людей при порушенні екологічної безпеки.

Вміння розробляти та впроваджувати безпечні технологічні процеси на основі сучасних наукових та технічних досягнень у сфері екологічної безпеки

Кафедра, що пропонує дисципліну: Охорона праці.

Провідний викладач: Н.Л. Березуцька, доц. каф. ОП, к.т.н., доцент

Отримати скорочений опис

Економічне обґрунтування проєктів

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год., форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Методологічні засади економічного обґрунтування проєктів

Тема 1. Основи методології економічного обґрунтування проєктів.

Тема 2. Маркетинг проєкту.

Тема 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проєкту.

Тема 4. Бізнес-план проєкту.

Тема 5. Методичний інструментарій оцінки економічної ефективності проєктів.

Змістовий модуль 2. Методи та моделі оцінювання ефективності проєктів

Тема 1. Урахування ризиків і невизначеності проєктів.

Тема 2. Оцінювання економічної ефективності інноваційно-інвестиційних проєктів.

Тема 3. Методи та підходи до оцінки ефективності ІТ-проєктів.

Тема 4. Практичне застосування методів оцінки ефективності проектів.

Тема 5. Оцінка інвестиційної привабливості проєктів.

Тема 6. Формування оптимального реального інвестиційного портфеля.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Загальні компетентності:

 • ЗК. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтез.
 • ЗК. Здатність працювати в команді.
 • ЗК. Здатність розробляти та управляти проєктами.
 • ЗК. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 • СК. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.
 • СК. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки.
 • СК. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження.
 • СК. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.
 • СК. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.
 • СК. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • РН. формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.
 • РН. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.
 • РН. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.
 • РН. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами.
 • РН. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.
 • РН. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.
 • РН. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

Кафедра, що пропонує дисципліну Економічної кібернетики та управління економічною безпекою.

Провідний викладач: Соколова Людмила Василівна, професор, доктор економічних наук, професор.

Отримати скорочений опис

Етичні проблеми сучасного суспільства

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовний модуль 1. Етичні засади суспільного розвитку.

Тема 1. Етика і суспільство.

Тема 2. Мораль як основа суспільних відносин.

Тема 3. Соціокультурні реалії та ознаки моральної кризи сьогодення.

Змістовний модуль 2. Глобальна етика

Тема 4. Актуальні етичні проблеми.

Тема 5. Глобальна етика.

Тема 6. Проблеми етики науки.

Змістовний модуль 3. Етика ділового спілкування

Тема 7. Етика спілкування.

Тема 8. Професійна етика.

Тема 9. Проблеми моральної культури.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни:

 • Здатність діяти на основі етичних міркувань.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність бути критичним і самокритичним.
 • Здатність генерувати нові ідеї.
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • Здатність до міжособистісної взаємодії.
 • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
 • Прагнення до збереження навколишнього середовища.
 • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 • Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.
 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; усвідомлення цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Знання про етичні засади суспільного розвитку; знання про зміст поняття, структуру та функції моралі як форми суспільної свідомості. Вміння відстежувати коло актуальних етичних проблем та розуміти етичні засади відносин сучасного суспільства. Знання принципів наукової і професійної етики, а також основ ділового спілкування. Вміння аналізувати явища соціокультурного життя з точки зору етики; визначати витоки, характер і засоби вирішення етичних проблем; долати кризові стани шляхом створення і відновлення ціннісних орієнтирів. Вміння застосовувати знання з етики у науковій і професійній діяльності, у практиці співробітництва, лідерства, керівництва з метою вирішення конфліктів і оздоровлення соціокультурного середовища. Володіння знаннями та навичками розуміння морально-етичного стану суспільства та вирішення актуальних етичних проблем через впровадження здобутих знань.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра філософії.

Провідний викладач: Горячковська Г.М., доцент, канд. філос. н., доц.

Отримати скорочений опис

Імідж сучасного спеціаліста

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Соціально-психологічна природа іміджу спеціаліста

Тема 1. Поняття іміджу. Складові іміджу сучасного спеціаліста.

Тема 2. Біографічні та соціально-психологічні характеристики спеціаліста.

Тема 3. Особистісний та професійний імідж).

Змістовий модуль 2. Психологія створення іміджу

Тема 4. Поведінка спеціаліста в організації.

Тема 5. Психотехнологія створення іміджу.

Тема 6. Риторика як складова позитивного вербального іміджу сучасного спеціаліста.

Змістовий модуль 3. Професійна іміджологія. Корпроративний імідж

Тема 7. Професійна конфліктологія.

Тема 8. Робота спеціаліста в професійній команді.

Тема 9. Створення професійної кар’єри. Корпоративний імідж

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; усвідомлення цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого
  розвитку, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.
 • Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.
 • Знання змісту пріоритетних індивідуально-психологічних рис спеціаліста та професійних вимог.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Застосовувати загальні підходи пізнання до розв’язання складних професійних задач.

Знаходити необхідні дані, аналізувати та оцінювати їх.

Вирішувати задачі аналізу і синтезу в роботі.

Аналізувати проблематику, ідентифікувати та формулювати конкретні проблеми, що потребують вирішення, обирати ефективні методи їх вирішення.

Застосовувати знання для вирішення складних задач.

Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання професійних задач, аналізувати та оцінювати інформацію.

Вміння використовувати навички самопрезентації; прийоми та засоби подолання професійних конфліктів та кризових станів, навички створення індивідуального професійного стилю.

Вміння застосувати базові психологічні та професійні знання: для створення позитивного іміджу. Розробляти і реалізовувати план побудови професійної кар’єри та особистісного
розвитку.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра філософії.

Провідний викладач: Митцева О.С., доцент, канд. пед. н.

Отримати скорочений опис

Іноземна мова для професійної комунікації

Обсяг дисципліни 6 кредитів ЄКТС, практичних занять 60 год., форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

UNIT 1. Language Skills Development: Reading and Vocabulary; Language Skills Development: Speaking; Language Skills Development: Grammar;

UNIT 2.Language Skills Development: Writing; Language Skills Development: Socializing; Language Skills Development: Reading and Vocabulary; Presentations. Feedback; Test (Units1-2). Presentations. Feedback. Discussion;

UNIT 3. Language Skills Development: Writing; Language Skills Development: Socializing; Language Skills Development: Reading and Vocabulary; Language Skills Development: Speaking; Language Skills Development: Grammar; Test (Unit 3). Presentations;

UNIT 4. Language Skills Development: Reading and Vocabulary; Language Skills Development: Speaking; Language Skills Development: Grammar; Test (Units3-4) Presentation. Feedback;

UNIT 5. Presentation. Feedback; Language Skills Development: Reading and Vocabulary; Presentation. Feedback; Language Skills Development: Socializing;

UNIT 6. Language Skills Development: Writing; Language Skills Development: Socializing; Language Skills Development: Reading and Vocabulary; Test (Units5-6) Presentations. Feedback. Language Skills Development: Speaking; Language Skills Development: Grammar; Final Test (Units 1-6); Consolidation Feedback. Cold Correction. Mistake Analysis. Discussion. Consolidation.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Вивчення дисципліни потребує успішного засвоєння матеріалу нормативної дисципліни «Іноземна мова».

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни.

Програмні результати навчання: знати та володіти іноземною мово в обсязі, достатньому для загального та професійного та наукового спілкування. У студентів вдосконалюється комунікативна мовленнєва компетенції (лінгвістична, соціолінгвістична і прагматична), які забезпечують можливість діяти, застосовуючи специфічні лінгвістичні засоби в умовах іншомовного спілкування в професійному середовищі. Набуття стратегічної, дискурсивної та медіа-компетенції в межах комунікативної мовленнєвої компетенції.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни.

Отримані знання забезпечать здатність здобувача вищої освіти вести дискусію за запропонованими професійно-орієнтованими темами, набути навичок практичного володіння стратегій та вмінь, зумовлених професійними потребами; засвоєння методик ефективної обробки інформації з іноземних джерел.

Кафедра, що пропонує дисципліну: Іноземних мов.

Отримати скорочений опис

Інтелектуальна власність

Обсяг дисципліни 3 кредитів ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1.  Право інтелектуальної власності (ІВ) в Україні. Класифікація об’єктів і суб’єктів права ІВ.

Тема 1.  Загальні положення про ІВ. Право ІВ в Україні.

Тема 2.  Об’єкти промислової власності, авторського та суміжного права, нетрадиційних рішень.

Змістовий модуль 2.  Оформлення та захист прав на об’єкти ІВ.

Тема 3.  Оформлення прав на об’єкти ІВ. Права та обов’язки суб’єктів права ІВ. Припинення правової охорони. Захист права ІВ.

Тема 4.   Патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах. Договори у сфері інтелектуальної діяльності.

Змістовий модуль 3.  Захист програмного забезпечення в Україні та за кордоном.

Тема 5.   Комп’ютерне авторське право.

Тема 6.  Міжнародні угоди в сфері ІВ

Години розподіляються відповідно до змістовних модулів.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Загальні компетентності:

 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами в галузі ІВ, патентними повіреними).
 • Здатність проведення досліджень щодо створення нового інтелектуального продукту.

Фахові компетентності:

 • Здатність аналізувати предметні області, проводити патентний пошук.
 • Здатність реалізовувати наукові та/ або прикладні проекти у сфері інженерії програмного забезпечення з урахуванням можливостей по захисту прав ІВ.
 • Здатність ефективно керувати проектними ресурсами з урахуванням варіантів комерціалізації об’єктів ІВ

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Знати і застосовувати сучасні нормативно-правові документи з ІВ.
 • Оцінювати і вибирати ефективні методи захисту програмного забезпечення з точки зору ІВ.
 • Розробляти і оцінювати стратегії комерціалізації програмних засобів.
 • Приймати ефективні організаційно – управлінські рішення з метою захисту комерційної таємниці.
 • Аналізувати необхідну для встановлення новизни об’єкта ІВ інформацію, використовуючи науково – технічну літературу, бази даних та інші джерела.

 

Кафедра, що пропонує дисципліну ПІ.

Провідний викладач: Дудар З.В., завідувач кафедри ПІ, професор,  к.т.н.

Отримати скорочений опис

Інформаційне суспільство

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1 Інформаційно-технологічні та економічні чинники становлення інформаційного суспільства

Тема 1. Становлення концепції інформаційного суспільства.

Тема 2. Інформатизація та комп’ютеризація суспільства.

Тема 3. Феномен інформаційної економіки.

Змістовий модуль 2 Соціально-політичні трансформації суспільства. Інформатизація культури

Тема 4. Соціальні трансформації в інформаційному суспільстві.

Тема 5. Проблема політичної влади в інформаційному суспільстві.

Тема 6. Інформатизація культури.

Змістовий модуль 3. Психологічна та соціальна адаптація в інформаційному суспільстві. Трансформація сучасної освіти

Тема 7. Людина в інформаційному суспільстві.

Тема 8. Освіта в інформаційному суспільстві.

Тема 9. Етико-правові аспекти інформатизації.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; усвідомлення цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу.
 • Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
 • Здатність науково аналізувати соцiально-значущi проблеми i процеси, факти i явища суспільного життя, що відбуваються під впливом інформатизації.
 • Здатність вирішувати соціальні і етичні проблеми досягненням консенсусу шляхом діалогу в процесі інформатизації суспільства.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Набуті знання будуть реалізовані при аналізі тенденцій зміни соціальної, економічної та політичної структури суспільства; використанні методів протидії маніпуляції і впливу на масову свідомість в умовах інформаційного суспільства; застосуванні засобів вирішення соціальних і етичних проблем інформаційного суспільства.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра філософії.

Провідний викладач: Жидкова О.О., старший викладач.

Отримати скорочений опис

Історія науки і техніки

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Розвиток науки і техніки у доіндустріальну добу

Тема 1. Наука і техніка як особливі форми людської діяльності.

Тема 2. Доіндустріальна історія техніки.

Тема 3. Історичний розвиток науки до XVII століття.

Змістовий модуль 2. Наукова та індустріальна революції

Тема 4. Наукова революція XVII століття.

Тема 5. Технічна та технологічна революція кінця XVIII століття.

Тема 6. ХІХ століття як особливий етап розвитку науки та технології.

Змістовий модуль 3. Науково-технічна революція

Тема 7. Науково-технічна революція ХХ століття.

Тема 8. Головні напрями та актуальні проблеми розвитку сучасної науки.

Тема 9. Техногенність як головна ознака сучасного етапу розвитку цивілізації.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни.

Студент має володіти навичками аналізу специфіки наукових та технічних форм творчої діяльності; формами взаємодії та взаємозв’язку наукової та технічної і технологічної діяльності; розумінням особливостей сучасної техніки, актуальних напрямів її подальшого розвитку.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра філософії.

Провідний викладач: Покровський А.М., доцент, к. філос. н., доц.

Отримати скорочений опис

Історія Слобідської України

Обсяг дисципліни – 3 кредити ECTS. Лекцій – 18 год., практичних занять – 12 год. Форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

 • Територія Слобожанщини у стародавні часи.
 • Військово-стратегічне значення краю в XIV ст. – першій половині XVII ст.
 • Соціально-економічний розвиток Слобожанщини в другій половині XVII – середині XVIII ст.
 • Зміни в геополітичному становищі Слобожанщини. Харківський університет і українське відродження.
 • Соціально-політичні й економічні зміни Слобожанщини в другій половині ХІХ ст.
 • Національно-політичний рух на Слобожанщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
 • Загострення політичної боротьби в Харкові в 1914–1920 рр.
 • Посилення тоталітарного режиму в Україні та на Слобожанщині
 • Харків у другій половині ХХ – на поч. ХХІ ст.

Перелік компетентностей

формування всебічно розвиненої, патріотичної та соціальної особи з активною громадянською позицією.

Ця дисципліна покликана забезпечити знання історичного розвитку регіону Слобожанщина, формувати історичну свідомість як основу всієї суспільної свідомості; привити самостійні, творчі, пізнавальні навики підходу до історичного минулого та сьогодення.

Перелік результатів навчання

студенти будуть знати основні етапи розвитку Слобідського краю та м. Харків, як центру Слобідської України; особливості економічного, політичного, культурного розвитку краю серед українських історико-географічних регіонів; суспільно-економічні, політичні, культурні процеси історичного розвитку Слобідської України та м. Харкова; історичні події на Слобожанщині, участь мешканців регіону у розвитку українського етносу, державності, національному та державному відродженні, у процесі побудови незалежної держави.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра українознавства.

Провідний лектор: Бадєєва Л.І., к.і.н., доцент кафедри українознавства.

Отримати скорочений опис

Історія української державності

Обсяг дисципліни – 3 кредити ECTS. Лекцій – 18 год., практичних занять – 12 год. Форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

 • Грецькі та праслов’янські державні утворення на території українських земель.
 • Становлення та піднесення Київської Русі та Галицько-Волинського князівства (IX – серед. XIV ст.).
 • Українські землі у складі Великого Князівська Литовського та Речі Посполитої. Взаємини з Кримським ханством.
 • Утворення Козацької держави та її протистояння російській експансії.
 • Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій у XIX – на початку XX ст.
 • Відродження національної Української держави 1917–1921 рр.
 • Україна у складі СРСР, Польщі, Чехословаччини та Угорщини. Підкарпатська Русь.
 • Державні утворення на території України під час Другої світової війни. Боротьба ОУН та УПА за Українську самостійну соборну державу.
 • Становлення та розвиток Української незалежної держави.

Перелік компетентностей

сформувати всебічно розвинену, патріотичну особу з активною громадянською позицією, яка здатна до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Ця дисципліна покликана забезпечити знання історичного розвитку державності народів України, особливостей його національного права; вміння визначити внесок національних цінностей у загальнолюдські; формувати історичну свідомість як основу суспільної свідомості; привити самостійні, творчі, пізнавальні навики підходу до історичного минулого та сьогодення.

Перелік результатів навчання

студенти будуть знати історичні віхи українського державотворення; етапи та формації державних утворень на території України; етапи та формації державних утворень на території України; історичні події та процеси, що зумовили розвиток українського національного державотворення.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра українознавства.

Провідний лектор: Ластовець Н.О., к.і.н., старший викладач

Отримати скорочений опис

Історія української культури в контексті світової

Обсяг дисципліни 3 кредити ЕСТS, лекцій 18 годин, семінарських занять 12 годин, форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

 • Сутність та природа культури її історичні основи. Культура первісного суспільства.
 • Культура стародавніх цивілізацій та античної доби.
 • Культура світового і західноєвропейського Середньовіччя та культура Київської Русі.
 • Культура доби Відродження, її вплив на українську культуру
 • Культура Нового часу та доби Просвітництва. Розвиток культури в Україні в ІІ половині XVII–XVIII ст.
 • Європейська культура ХІХ ст.
 • Українське національно-культурне Відродження (кінець XVIII – початок ХХ століття.
 • Світова культура ХХ–ХХІ століття.
 • Українська культура ХХ–ХХІ століття.

Перелік компетентностей

 • зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії культури;
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Перелік результатів навчання

 • студенти будуть знати етапи розвитку світової та української культури; аналізувати явища світової та української культури; визначати стильову приналежність творів мистецтва;
 • розрізняти світобачення та світорозуміння кожного етапу розвитку української культури; усвідомлювати природу різних жанрів художньої творчості і видів мистецтва.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра українознавства.

Провідний лектор: Бадєєва Л.І., к.і.н., доцент кафедри українознавства.

Отримати скорочений опис

Логіка

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Предмет і закони логіки. Поняття як основа формальної логіки

Тема 1. Поняття і предмет логіки.

Тема 2. Формально-логічні закони.

Тема 3. Поняття.

Змістовий модуль 2. Судження та умовивід

Тема 4. Судження.

Тема 5. Умовивід.

Тема 6. Різновиди умовиводів

Змістовий модуль 3. Аргументація. Основи риторики

Тема 7. Доказ і аргументація.

Тема 8. Парадокси, паралогізми та софізми.

Тема 9. Логіка і мистецтво спілкування.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • Знання структури, сутності та функцій логіки; основних формально-логічних законів; основних форм мислення (поняття, судження, умовивід); правил умовиводу і доказу.
 • Вміння правильно використовувати форми і закони логіки при побудові умовиводу і доказу в письмовій і усній мові; визначати істинність або хибність суджень та умовиводів за допомогою логічних правил; робити логічний аналіз текстів і усних висловлювань.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни.

 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; усвідомлення цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.
 • Здатність продемонструвати навички аргументованого обґрунтовування своїх поглядів за допомогою свідомого застосування отриманих знань з логіки; володіння прийомами доведення та спростування; навичками формулювання запитань і коректних відповідей; володіння основними риторичними прийомами.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра філософії.

Провідний викладач: Старікова Г.Г., доцент, канд. філос. н., доц.

Отримати скорочений опис

Медіатекст в інтернет-просторі

Обсяг дисципліни – 3 кредити ECTS. Лекцій – 18 год., практичних занять – 12 год. Форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

 • Медіакультура як соціально-психологічний феномен.
 • Види засобів масової комунікації.
 • Теорія масової комунікації:
 • Закономірності функціонування ЗМК.
 • Роль адекватного сприймання та критичного мислення у світі медіа-реальності.
 • Медіапродукція, її мова та медіа-технології.
 • Мова медіатекстів: слово, звук, образ, звуковий образ.
 • Психотехнології медіатекстів, поширені прийоми та технології активного впливу й маніпуляції.
 • Особливості споживання медіапродукції.

Перелік компетентностей

 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • вчитися й оволодівати сучасними знаннями;
 • оброблення та аналіз інформації з різних джерел.

Перелік результатів навчання

 • створення інтернет-текстів різного призначення (інформативні тексти, рекламні тексти, слогани, тексти, що покликані продавати);
 • лексичне, синтаксичне та стилістичне оформлення інтернет-сторінки;
 • використання мовленнєвих елементів НЛП-технологій при створенні інтернет-текстів.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра українознавства.

Провідний лектор: Сергієва А.В., старший викладач.

Отримати скорочений опис

Організація управління умовами праці

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год., форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

Тема 1. Основні положення систем управління умовами праці протягом виробничій діяльності.

1.1. Мета та завдання дисципліни.

1.2. Вимоги міжнародних стандартів до управління безпекою праці.

1.3. Сучасні підходи до управління умовами праці.

1.4. Державне управління умовами праці.

1.5. Система управління безпекою праці на підприємстві.

1.6. Порядок розроблення системи управління умовами праці з урахуванням вимог OHSAS.

Тема 2. Організація забезпечення оптимальних умов праці.

2.1. Критерії оцінки умов праці на виробництві.

2.2. Сучасні методи та підходи до аналізу умов праці на робочих місцях.

2.3. Виробничі фактори, які можуть спричинити професійні захворювання та методи й засоби їх усунення.

2.4. Забезпечення промислової безпеки та виробничої санітарії у виробничому приміщенні.

2.5. Сучасні ергономічні вимоги до робочих місць.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Раніше мають бути вивчені дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Вища математика», «Фізика».

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

у науково-дослідній діяльності:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу даних щодо умов праці на виробництві, методів і засобів організації їх безпеки;
 • здатність зберігати та примножувати наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння закономірностей розвитку безпеки праці, її місця у розвитку суспільства, техніки і технологій;
 • здатність оволодівати та застосовувати знання щодо управління умовами праці на робочих місцях та виробничих об’єктах.

у технологічній діяльності:

 • розуміти і враховувати вимоги безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та існуючих державних і міжнародних стандартів під час формування технічних рішень;
 • знати сучасні системи управління безпекою праці та особливості їх застосування при управлінні умовами праці;
 • використовувати базові технології та принципи організації безпечної роботи в комп’ютерних мережах;
 • здатність застосовувати принципи та заходи ергономічної організації безпечних робочих місць;
 • знати профілактичні заходи щодо збереження здоров¢я та підвищення працездатності робітників.

у проектній діяльності:

 • здатність аналізувати об’єкт проектування або функціонування щодо виробничих факторів, які можуть спричинити професійні захворювання та нещасні випадки, та методів й засобів їх усунення;
 • аргументувати вибір технічних засобів для створення безпечних умов праці на основі аналізу виробничих систем та технологій, їх властивостей, технічних характеристик;
 • розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів праці на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі безпеки праці.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Знання та вміння, набуті при вивченні даної дисципліни, дають можливість правильно обирати технічні та ергономічні заходи і засоби для створення безпечних умов праці з метою підвищення безпеки виробничих процесів та збереження високої працездатності працівників; оцінювати та враховувати соціальні, технологічні та екологічні фактори на всіх етапах управління умовами праці при використанні інфокомунікаційних та інших технологічних систем.

Кафедра, що пропонує дисципліну: Охорона праці.

Провідні викладачі:
Стиценко Т.Є., зав. каф. ОП, к.т.н., доцент;
Пронюк Г.В., доц. каф. ОП, к.т.н., доцент.

Отримати скорочений опис

Педагогіка вищої школи

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Дидактика вищої школи

Тема 1. Сучасна вища школа в освітній системі України.

Тема 2. Дидактика вищої школи.

Тема 3. Активізація пізнавальної діяльності студентів.

Змістовий модуль 2. Викладач вищого навчального закладу: складові педагогічної діяльності

Тема 4. Викладач вищого навчального закладу.

Тема 5. Педагогічна риторика та співробітництво викладача та студента.

Тема 6. Сучасна вища освіта: шлях до майстерності.

Змістовий модуль 3. Педагогічний менеджмент

Тема 7. Управління у сфері освіти.

Тема 8. Педагогічна інноватика.

Тема 9. Педагогічний менеджмент якості освіти.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; усвідомлення цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність організувати цілісний педагогічний процес.
 • Знання сутності процесу навчання у вищій школі; розуміння педагогічних засобів та прийомів проведення занять; знання соціально-психологічних та професійних вимог до сучасного викладача вищої школи; розуміння змісту передового педагогічного досвіду.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Застосовувати загальні підходи пізнання до розв’язання професійних задач.
 • Знаходити необхідні дані, аналізувати та оцінювати їх.
 • Аналізувати проблематику, ідентифікувати та формулювати конкретні проблеми, що потребують вирішення, обирати ефективні методи їх вирішення.
 • Застосовувати знання для вирішення складних задач та дотичних проблем.
 • Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання професійних задач, аналізувати та оцінювати інформацію.
 • Зрозуміло доносити власні знання, висновки та аргументацію з питань інформаційних технологій і дотичних міжгалузевих питань до фахівців, зокрема до осіб, що навчаються.
 • Навички формувати індивідуальний стиль професійної діяльності; упроваджувати творчість в організацію педагогічного процесу; вміння проводити діагностику результатів
  навчальної діяльності.
 • Використовувати навички педагогічної самопрезентації, самоменеджменту, навички формування індивідуального професійного стилю.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра філософії.

Провідний викладач: Митцева О.С., доцент, канд. пед. н.

Отримати скорочений опис

Політичні проблеми сучасного суспільства

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год.,  форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Політика та політична система суспільства

Тема 1. Витоки, природа та сутність політики.

Тема 2. Проблеми формування та функціонування політичної системи сучасного
суспільства.

Змістовий модуль 2. Політичні режими та партійні системи сучасності

Тема 3. Політичні режими сучасності.

Тема 4. Політичні партії, громадські організації та рухи.

Тема 5. Політичні еліти та політичне лідерство.

Змістовий модуль3. Основні світові політичні ідеології. Міжнародна політика

Тема 6. Основні соціально-політичні ідеї та течії у сучасному світі.

Тема 7. Міжнародні відносини та міжнародна політика.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність приймати обгрунтовані рішення. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Здатність продемонструвати знання та розуміння основ владних та політичних відносин, сутності, структури та функцій державної влади, компетентність у сфері міжнародних відносин та геополітичній обстановці. Здатність розуміти та пропагувати місце та статус України у сучасному світі. Набуті знання можуть бути реалізовані як при аналізі сучасних тенденцій розвитку політичного стану суспільства так і у практиці загального громадського спілкування.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра філософії.

Провідний викладач: Тіхонова Л.А., професор, канд. філос. н., доц.

Отримати скорочений опис

Правові основи професійної діяльності

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні положення про правочини та юридичну відповідальність

Тема 1. Правочини. Представництво та довіреність.

Тема 2. Юридична відповідальність.

Змістовий модуль 2. Правове регулювання трудових відносин і підприємницької діяльності

Тема 3. Правове регулювання окремих трудових правовідносин.

Тема 4. Правове регулювання підприємницької діяльності.

Тема 5. Венчурне інвестування.

Змістовий модуль 3. Право інтелектуальної власності

Тема 6. Загальні положення права інтелектуальної власності.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Бажано прослухати дисципліну «Основи права».

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність робити правовий аналіз конкретних правових відносин у сферi господарювання.
 • Здатність продемонструвати набуті знання при здійсненні власної підприємницької діяльності або здійсненні трудової діяльності на будь-яких посадах в ІТ компаніях.
 • Студент навчиться: використовувати отримані правові знання у своїй професійної діяльності при розв’язанні різних правових ситуацій; орієнтуватися у правовій документації; самостійно поповнювати, систематизувати і застосовувати правові знання; вільно орієнтуватися у питаннях правового характеру обраної професії.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра філософії.

Провідний викладач: Турута О.В., доцент, канд. юр. н., доц.

Отримати скорочений опис

Психологія дизайну

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Психологія сприйняття

Тема 1. Психологія візуального сприйняття.

Тема 2. Психологія кольору.

Тема 3. Психологічні закономірності уваги й пам’яті та їх врахування в практиці дизайну.

Змістовий модуль 2. Психологія творчості

Тема 4. Психологічні аспекти творчої діяльності.

Тема 5. Методи активізації творчого мислення.

Змістовий модуль 3. Психологічні особливості роботи дизайнера

Тема 6. Евристики та прийняття рішень.

Тема 7. Організація роботи команди.

Тема 8. Основи планування часу.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність враховувати психологічні та соціальні чинники, що впливають на реалізацію технічних рішень у видавництві та поліграфії.
 • Здатність розробляти колірні рішення для мультимедійної та поліграфічної продукції.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність планувати та управляти часом.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Використовувати базові знання про психологічний вплив кольору на людину, основні закономірності візуального сприйняття, уваги й пам’яті для забезпечення якості поліграфічної продукції згідно діючим стандартам.
 • Застосовувати знання з психології творчості та сучасні уявлення про психологічний компонент роботи дизайнера для розв’язання складних задач і практичних проблем видавництва і поліграфії.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра філософії.

Провідний викладач: Бакаленко О.А., доцент, канд. філос. н., доц.

Отримати скорочений опис

Психологія екстремальних стосунків та ефективної адаптації

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Основи психології екстремальних стосунків та психологічні характеристики діяльності людини в екстремальних умовах

Тема 1. Вступ до екстремальної психології.

Тема 2. Свідомість та самосвідомість людини в особливих умовах

Тема 3. Емоційна сфера людини в екстремальних стосунках

Змістовий модуль 2. Теорія стресу. Засоби ефективної адаптації

Тема 4. Психологічна концепція стресу.

Тема 5. Професійний стрес.

Змістовий модуль 3. Соціально-психологічні характеристики екстремальних стосунків

Тема 6. Психологія брехні в аспекті психології екстремальних стосунків.

Тема 7. Екстремальні стосунки в процесі ділових відносин.

Тема 8. Маніпуляції в спілкуванні та їх запобігання.

Тема 9. Психологія конфлікту)

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства;
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність бути критичним і самокритичним;
 • здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
 • здатність працювати в команді;
 • здатність до міжособистісної взаємодії;
 • здатність діяти соціально відповідально та свідомо;
 • знання основних психічних станів та реакцій, що виникають в екстремальних стосунках;
 • психологічних аспектів конфліктних ситуацій. (поняття, рівнів конфліктів, психологічних причин конфліктів); значення стресогенних факторів та стратегій їх подолання;
 • здатність розрізняти типи маніпулятивних стратегій в особистому та діловому спілкуванні;
 • запобігати та нейтралізувати негативний маніпулятивний вплив.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Вміння протистояти професійному стресу, психічному вигоранню; здатність діагностувати соціально-психологічні характеристики людини; здатність виявляти, аналізувати та вирішувати соціально-психологічні конфлікти; навички запобігати та нейтралізувати негативний маніпулятивний вплив.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра філософії.

Провідний викладач: Дашенкова Н.М., доцент, канд. філос. н., доц.

Отримати скорочений опис

Психологія сприйняття та переробки інформації

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Психологія сприйняття

Тема 1. Відчуття.

Тема 2. Сприйняття.

Тема 3. Увага.

Змістовий модуль 2. Психологія переробки інформації

Тема 4. Пам’ять.

Тема 5. Мовлення.

Тема 6. Мислення і творчість.

Тема 7. Прийняття рішень.

Змістовий модуль 3. Інтелект. Моделювання пізнання

Тема 8. Інтелект.

Тема 9. Основні підходи до моделювання пізнання.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність застосовувати знання психологічних особливостей когнітивних процесів та основних підходів до моделювання пізнання для успішного розв’язання професійних завдань.
 • Здатність оцінювати і враховувати психологічні чинники, що впливають на сферу професійної діяльності.
 • Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Застосовувати базові знання щодо основних закономірностей отримання, збереження та використання знань людиною для розв’язання складних задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності.
 • Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування нових ідей.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра філософії.

Провідний викладач: Бакаленко О.А., доцент, канд. філос. н., доц.

Отримати скорочений опис

Психологія управління

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Особистість та її потенціал у системі управління

Тема 1. Загальні засади психології управління.

Тема 2. Особистість у психології управління.

Тема 3. Психологія керівництва та лідерства.

Змістовий модуль 2. Психологія управлінської діяльності

Тема 4. Мотивація персоналу.

Тема 5. Психологія прийняття рішень.

Змістовий модуль 3. Соціально-психологічні особливості управління

Тема 6. Група як об’єкт управління.

Тема 7. Психологія комунікації в організації.

Тема 8. Лояльність і благонадійність.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність до міжособистісної взаємодії.
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня.
 • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни.

Застосовувати базові знання щодо психологічного компоненту управлінської діяльності в практиці управління.

Демонструвати навички взаємодії, командної роботи, ефективного спілкування.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра філософії.

Провідний викладач: Бакаленко О.А., доцент, канд. філос. н., доц.

Отримати скорочений опис

Соціальна психологія та конфліктологія

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Соціальні групи як об’єкт соціально-психологічного аналізу

Тема 1. Соціальна психологія як наука.

Тема 2. Соціальні групи як об’єкт соціально-психологічного аналізу).

Змістовий модуль 2. Особистість та спілкування в соціальній психології

Тема 3. Особистість як предмет соціальної психології.

Тема 4. Спілкування як соціально-психологічний феномен.

Змістовий модуль 3. Конфліктологія

Тема 5. Конфлікт як соціальний феномен. Прогнозування розвитку конфліктів. Розв’язання
конфліктів.

Тема 6. Управління конфліктами.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність планувати та управляти часом.
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність бути критичним і самокритичним.
 • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність до міжособистісної взаємодії.
 • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем.
 • Здатність здійснювати безпечну діяльність.
 • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; усвідомлення цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Володіти знаннями та навичками аналізу практичних ситуацій у сфері соціальної взаємодії, та ефективного вирішення проблем комунікації.
 • Вміти критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.
 • Усвідомлювати необхідність комплексного підходу до вивчення людини і важливість вивчення її соціально-психологічних особливостей.
 • Усвідомлювати необхідність розвитку практичних умінь вивчення особливостей взаємозв’язку особистості і суспільства, соціально-психологічних особливостей особистості, закономірностей соціального розвитку особистості, становлення і функціонування великих та малих соціальних груп.
 • Вміти застосовувати методи дослідження соціальних установок, ціннісних орієнтацій окремих соціальних груп.
 • Вміти вирішувати проблеми, що виникають у професійній практиці, прикладних сферах (реклама, управління персоналом, менеджмент, маркетинг, тощо).
 • Вміти виявляти механізми та причини соціальних конфліктів, визначати динаміку розвитку конфлікту з метою подальшого його розв’язання.
 • Вміти використовувати технології ефективного спілкування та раціональної поведінки в конфлікті, обирати адекватні стилі поведінки у конфліктній ситуації.
 • Вміти визначати зони дефіциту власної соціальної поведінки.
 • Вміти корегувати міжособистісну взаємодію та спілкування з метою саморозвитку і підвищення рівня соціальної адаптації.
 • Вміти використовувати свою світоглядну та громадянську позицію у вирішення професійних задач.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра філософії.

Провідний викладач: Коробкіна Т.В., професор, д. філос. н., доц.; Омельченко В.В., доцент, канд. соц. н., доц.

Отримати скорочений опис

Соціологія та соціальні технології

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Соціологія і суспільство

Тема 1. Соціологія як наука.

Тема 2. Суспільство як соціальна система.

Змістовий модуль 2. Культура і особистість як соціальні явища

Тема 3. Культура як соціальний феномен.

Тема 4. Особистість в системі соціальних зв’язків.

Змістовий модуль 3. Соціальна структура суспільства, соціальна нерівність та стратифікація

Тема 5. Соціальна структура суспільства.

Тема 6. Соціальна стратифікація та соціальна мобільність.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • цінування та повага різноманітності та мультикультурності;
 • здатність діяти соціально відповідально та свідомо;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність до міжособистісної взаємодії;
 • здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства;
 • усвідомлення цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідності його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • знання основних положень класичних та сучасних соціологічних теорій;
 • навички застосування положень класичних та сучасних соціологічних теорій для аналізу соціальних проблем, соціальних явищ і процесів на мікро-, мезо- та макрорівні;
 • уміння використовувати на практиці результати емпіричних соціологічних досліджень, інтерпретувати їх; навички коректної подачі емпіричної соціологічної інформації;
 • навичками використання соціальних технологій для роботи з персоналом організацій, для поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі, розв`язання міжособистісних і трудових конфліктів.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра філософії.

6. Провідний викладач: Омельченко В.В., доцент, канд. соц. н., доц., Покровський А.М., доцент, к. філос. н., доц.

Отримати скорочений опис

Стилістика наукового тексту

Обсяг дисципліни – 3 кредити ECTS. Лекцій – 18 год., практичних занять – 12 год. Форма контролю – залік.

Студенти вивчать системи стилістичних засобів сучасної української мови, визначення їх особливостей та функцій у науковому стилі; сформують навички добору необхідних мовних засобів залежно від жанру та призначення наукового тексту.

Перелік тем дисципліни

 • Стилістика як лінгвістичне вчення.
 • Особливості наукового стилю: призначення, основна характеристика, жанрова різноманітність.
 • Науковий дискурс і стилістична культура письмового наукового мовлення.
 • Науковий текст. Типи наукового мовлення. Прийоми викладу наукового матеріалу.
 • Стилістичні особливості лексики наукового мовлення.
 • Стилістичні та структурні особливості первинних і вторинних наукових текстів.
 • Морфологічна структура наукових текстів.
 • Уживання термінів у наукових текстах.
 • Синтаксис наукового тексту.
 • Стилістичне редагування наукових текстів.

Перелік компетентностей

 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;
 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 • вчитися й оволодівати сучасними знаннями;
 • оброблення та аналіз інформації з різних джерел.

Перелік результатів навчання

Студенти вивчать системи стилістичних засобів сучасної української мови, визначення їх особливостей та функцій у науковому стилі; сформують навички добору необхідних мовних засобів залежно від жанру та призначення наукового тексту.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра українознавства.

Провідний лектор: Гарбар М.А., к.і.н., доцент кафедри українознавства.

Отримати скорочений опис

Українська мова як іноземна (бак.)

Обсяг дисципліни 6 кредитів ЄКТС, практичних занять 96 год., форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

Тема 1. Граматика. Складносурядне та складнопідрядне речення в науковому стилі.
Тема 2. Граматика. Вираження суб’єктно-предикативних відношень в науковому стилі.
Тема 3. Граматика. Вираження об’єктних відношень в науковому стилі.
Тема 4. Науковий стиль. Поняття інформації та її види.
Тема 5. Граматика. Вираження означальних відношень в науковому стилі.
Тема 6. Науковий стиль. Властивості інформації. Створення монологічного висловлювання, розгортання та згортання текстів.
Тема 7. Граматика. Вираження просторових відношень в науковому стилі.
Тема 8. Науковий стиль. Створення монологічного висловлювання, розгортання та згортання текстів.
Тема 9. Граматика. Вираження часу в науковому стилі.
Тема 10. Граматика. Вираження причинно-наслідкових відношень в науковому стилі.
Тема 11. Граматика. Визначення мети в науковому стилі.
Тема 12. Науковий стиль мовлення. Алгоритм створення діалогічного висловлювання, розгортання та згортання текстів.
Тема 13. Граматика. Вираження порівняння, зіставлення, міри й ступеня в науковому стилі.
Тема 14. Граматика. Вираження сурядних відношень в науковому стилі.

Вимоги до попередніх набутих компетентностей

володіти:

 • основними видами читання;
 • монологічним та діалогічним мовленням, приймати участь в різних дискусіях та диспутах за професійною темою;
 • уявленнями про лінгвістичні особливості тексту, зокрема наукового тексту, типологічну структуру тексту та його смислову структуру, а також аналізуванням текстів соціальної, науково-економічної проблематики;
 • навичками усного та писемного мовлення в сферах навчально-наукової та власне-професійної комунікації.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

володіння:

 • різними видами читання: ознайомчого, переглядового, реферативного і розуміння спеціального тексту за профілем, загальнонаукового тексту;
 • навичками комбінування інформативного матеріалу текстів, вичленення необхідної інформації відповідно до комунікативних цілей;
 • умінням складати письмове висловлювання на рівні реальної комунікації (реферат, анотація, тези тощо);
 • розгорнутою аргументацією з обговорюваної проблеми;
 • умінням відтворювати прочитаний текст зі спеціальності й тексту суспільно-політичного змісту з опорою на письмову фіксацію основних положень тексту (з використанням конструкцій наукового стилю);
 • умінням скласти власне монологічне висловлювання з опорою на вивчений матеріал і в межах заданої тематики; самостійно скласти доповідь із включенням оцінки;
 • умінням прийняти учать у дискусії з наукових і гуманітарних проблем сучасності; ведення вільної бесіди стосовно обраної спеціальності;
 • умінням слухання і розуміння монологічного та діалогічного мовлення в рамках потреб комунікації.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

За результатом вивчення дисципліни студенти повинні:

знати:

 • навички усного та письмового мовлення в сферах навчально-наукової та власне-професійної комунікації;
 • моделі реферування;
 • способи вираження різних смислових відносин у простому реченні, складному реченні, в тексті;
 • правила побудови текстів, переважно наукових;
 • основні правила мовної поведінки в типових ситуаціях спілкування навчально-професійній, соціально-культурній та офіційно-діловій сферах.

вміти:

 • при аудіюванні виробляти паралельну письмову фіксацію аудіотекста;
 • використовувати різні види читання текстів науково-професійної, суспільно-політичної та соціально-культурної комунікативних сфер;
 • вибирати з тексту (аудіо та письмової форми) основну інформацію і цільову інформацію за темою;
 • підбирати основну та цільову інформацію для узагальнення інформативного матеріалу, сприйнятого при читанні (узагальнення за темою);
 • узагальнювати інформативний матеріал з опорою на прочитаний (прослуханий) текст (продукувати самостійне монологічне висловлювання за темою; монолог-роздум); комбінувати інформативний матеріал текстів (написання реферату);
 • репродукувати інформативний зміст тексту в письмовій та усній формі (монолог-відтворення, монолог-повідомлення з опорою на текстовий матеріал);
 • виробляти згортання інформації тексту, тезування;
 • виробляти розгортання тексту (складання тексту на базі запропонованих текстів);
 • продукувати підготовлену монологічну промову;
 • продукувати самостійне письмове висловлювання на рівні реальної комунікації.

Кафедра: мовної підготовки (МП).

Провідний викладач: Демченко Вікторія Анатоліївна, доцент кафедри МП, кандидат психологічних наук, доцент.

Отримати скорочений опис

Українська мова як іноземна (маг.)

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, практичні заняття – 46 год., форма контролю – залік.

Перелік тем дисципліни

Тема 1. Науковий стиль: історія та функціонування.
Тема 2. Мовленнєві засоби наукового стилю й особливості їх використання. Аудіювання та відтворення тексту за фахом.
Тема 3. Структура магістерського дослідження та послідовність його виконання.
Тема 4.. Алгоритм створення монологічного висловлювання і виступ з тематичною промовою.
Тема 5. Діалогічне мовлення.
Тема 6. Стилістичні вимоги до оформлення тексту магістерської праці.

Вимоги до попередньо набутих компетентностей

Володіти:

 • базовими знаннями з граматики української мови (фонетики, морфології, синтаксису);
 • конструкціями наукового стилю;
 • вміннями та навичками роботи з текстом професійного спрямування;
 • навичками створювання монологічного і діалогічного висловлювань за фахом.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Володіння:

 • мовною системою як основою формування мовленнєвих умінь, навичок (орфоепічних, лексичних, граматичних, правописних, стилістичних);
 • вмінням використовувати моделі з наукового стилю;
 • реферативним читанням текстів за фахом;
 • різними формами передачі інформації;
 • навичками використання видів монологів: опис, повідомлення, доказ;
 • навичками діалогічного мовлення;
 • комунікативною компетенцією у навчально-професійних ситуаціях спілкування.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні:

 • знати: моделі реферування, засоби вираження різних смислових відносин у простому реченні і складному реченнях, у фразовій єдності, в тексті, правила побудови наукових текстів, основні правила мовленнєвої поведінки в типових ситуаціях спілкування навчально-професійної, соціально-культурної та офіційно-ділової сферах;
 • вміти: виробляти паралельну письмову фіксацію аудіо тексту, використовувати різні види читання текстів у науково-професійній, суспільно-політичній та соціально-культурній сферах, виділяти з тексту основну і цільову інформацію за темою, підбирати основну та цільову інформацію для узагальнення інформативного матеріалу, сприйнятого під час читання, узагальнювати інформативний матеріал з опорою на прочитаний (прослуханий) текст і продукувати самостійне монологічне висловлювання за фахом, комбінувати інформативний матеріал текстів, репродукувати інформативний зміст тексту в письмовій та усній формах, здійснювати скорочення інформації тексту, тезування, розширення, відтворювати підготовлену монологічну доповідь з включенням елемента оцінки.

Кафедра: мовної підготовки (МП)

Провідний викладач: Деркач Галина Олександрівна, доцент кафедри МП, кандидат психологічних наук, доцент

Отримати скорочений опис

Філософські проблеми наукового пізнання

Обсяг дисципліни 3 кредити ЄКТС, лекцій 18 год., практичних занять 12 год., форма контролю залік.

Перелік тем дисципліни

Змістовий модуль 1. Наукове пізнання як специфічна форма пізнавальної діяльності

Тема 1. Пізнання й різноманіття форм пізнавальної діяльності.

Тема 2. Наукове пізнання.

Тема 3. Структура наукового знання).

Змістовий модуль 2. Наука як предмет історико-філософського дослідження

Тема 4. Наукове пізнання як предмет філософії.

Тема 5. Становлення й розвиток науки.

Змістовий модуль 3. Сучасна філософія науки

Тема 6. Філософія науки другої половини ХХ сторіччя.

Тема 7. Головні логіко-гносеологічні проблеми сучасної науки.

Тема 8. Головні аксіологічні проблеми сучасної науки.

Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після опанування даної дисципліни

Студент має володіти навичками застосування отриманих знань при вирiшеннi наукових проблем та прикладних проектів; головними методами пiзнання свiту в умовах сучасного iнформацiйного суспільства, уявленням про особливості взаємозв’язку наукових і технічних задач з сучасними соціальними i етичними проблемами.

Кафедра, що пропонує дисципліну: кафедра філософії.

Провідний викладач: Штанько В.І., зав. каф., професор, д. філос. н., проф., Покровський А.М., доцент, канд. філос. н., доц.

Отримати скорочений опис