Цілі сталого розвитку

25 січня  2022 року відбулась робоча нарада з питань розрахунку ключових показників ефективності (KPI) діяльності кафедр на 2022 рік
25 січня 2022 року відбулась робоча нарада з питань розрахунку ключових показників ефективності (KPI) діяльності кафедр на 2022 рік

26.01.2022

Присутній на нараді ректор ХНУРЕ В.В. Семенець зазначив, що заохочення відповідно результату роботи є запорукою сталого розвитку Університету. Кошти для додаткового фінансування кафедр у 2022 році будуть розподілятись, як і минулого року, за системою КРІ.
Аналогічно до формульного фінансування ЗВО, показники KPI кафедр залежать від масштабу освітньої діяльності, публікаційної активності науково-педагогічних працівників (наукометричні показники зі Scopus та WoS), обсягу фінансування наукової діяльності, обсягів надходжень до спецфонду та ефективності використання площі приміщень кафедр.
Науковий керівник ЦІСТ проф. В.О. Філатов повідомив про зміни у переліку показників. У 2022 році до переліку показників було додано контингент магістрів.
В результаті аналізу ключових показників на нараді затверджено вихідні дані та КРІ для розрахунку обсягів фінансування кафедр у 2022 році. Також рекомендовано Вченій раді затвердити ключові показники ефективності (KPI) на 2022 рік.

Протидія дискримінації за ознакою статі та сексизму
Протидія дискримінації за ознакою статі та сексизму

06.01.2022

Право на освіту – одне з найцінніших. Право на освіту відкриває для людини світ науки, діалогів і є основною платформою для побудови відкритого та прогресивного суспільства.
Здобуваючи вищу освіту, важливо бачити життя крізь призму рівності, інклюзії, толерантності, взаємоповаги та підтримки.
Вища освіта має бути вільною від страху зазнати будь-якого насильства, дискримінації чи переслідування.

Мета Порадника для студентства – відповісти на основні питання щодо дискримінації та її проявів, надихнути та навчити протидіяти.

Організація освітнього процесу осіб з особливими потребами
Організація освітнього процесу осіб з особливими потребами

28.12.2021

24 грудня 2021 року на Вченій раді ХНУРЕ розглянуті та затверджені Правила прийому до ХНУРЕ в 2022 році.
У Розділі 1, пункті 6 Правил міститься інформація про Організацію в ХНУРЕ освітнього процесу осіб з особливими потребами.

В ХНУРЕ діє спеціальний навчально-реабілітаційний відділ супроводу студентів з особливими освітніми потребами. Відділ створений для організації інтегрованого навчання студентів ХНУРЕ з особливими освітніми потребами відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 587 від 27.06.2008 р.

Гідна праця та економічне зростання
Гідна праця та економічне зростання

28.12.2021

Ціль сталого розвитку 8 «Гідна праця та економічне зростання» закликає «сприяти поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивної зайнятості та гідній праці для всіх».
24 грудня 2021 р. на засіданні Вченої ради  Харківського національного університету радіоелектроніки було представлено звіт з оцінки прогресу досягнення ЦСР  8 «Гідна праця та економічне зростання».   Зокрема надано інформацію щодо здобутків та викликів на шляху реалізації політики Університету з досягнення ЦСР 8.
Забезпечення стійкого зростання фінансової спроможності Університету є першочерговим завданням.
Так, завдяки високим показникам, що складають формулу фінансування ЗВО України за останні 2 роки, Університет отримав майже на 57 млн.грн. більше ніж минулого року.
Реалізація завдань ЦСР 8 має забезпечити підвищення рівня життя співробітників, збільшити можливості щодо їх матеріального заохочення, запустити ланцюговий процес перетворень у напрямі досягнення всіх інших Цілей сталого розвитку.
Впровадження політики, спрямованої на стале економічне зростання, збереження рівня зайнятості, насамперед молоді, та реалізації її потенціалу можливе лише за умов реалізації структурно-інноваційної моделі розвитку – так званої “формульної” моделі фінансування, що враховує контингент здобувачів, витрати на дослідження та міжнародне визнання університетів.
Поряд з цим розширення інноваційної діяльності та технічне переоснащення лабораторної бази мають посилювати вимоги до якості та рівня освіти, прагнення самореалізації, змінювати мотивацію до праці та сприяти саморозвитку.

Нові метрики QS ESG Metrics
Нові метрики QS ESG Metrics

24.12.2021

24 грудня науковий керівник відділу бенчмаркінгу та веб-менеджменту доцент кафедри ШІ Чала Л.Е. доповіла Вченій раді “Про участь ХНУРЕ у світовому рейтингу університетів QS в контексті нового розширення системи оцінювання QS ESG Metrics”.
Все більше світових рейтингів університетів враховують та вимірюють зусилля університетів, що спрямовані на досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР).
Так, британське рейтингове агентство QS цього року запровадило нові рейтингові індикатори, що стосуються екології, впливу на довкілля, викиду вуглецю, сталих закупівель, гендерного балансу, тощо.
ESG означає використання екологічних, соціальних факторів та факторів управління, щоб оцінити Університети щодо того, наскільки вони просунулися у сфері сталого розвитку.

Л.Е. Чала внесла пропозицію включити показники, що відображають внесок кафедр у досягнення ЦСР, до рейтингу кафедр.

Вчена рада ухвалила рішення додати показники сталого розвитку (Sustainable Development Goals) до переліку показників рейтингу кафедр і факультетів ХНУРЕ.
Відділу бенчмаркінгу та веб-менеджменту доручено адаптувати рейтингові індикатори QS до показників рейтингу кафедр і факультетів ХНУРЕ.

Благодійна акція ХНУРЕ
Благодійна акція ХНУРЕ

14.12.2021

Харківським національним університетом радіоелектроніки за підтримки Федерації баскетболу міста Харкова у жовтні організовано благодійний турнір з баскетболу «Спорт на допомогу дітям».

У змаганнях взяли участь 8 команд. Ігри тривали 3 дні. У фінал вийшли 4 команди: Легіон, Михалич, ХНУРЕ, Команда ХА. Всі команди показали відмінну гру в баскетбол!

Відбулася робоча зустріч з доктором Університетської клініки Тішрін у Латакії
Відбулася робоча зустріч з доктором Університетської клініки Тішрін у Латакії

11.12.2021

У ході візита на кафедру БМІ доктора Юссефа Юссефа Університетської клініки Тішрін у Латакії (Сирійська Арабська Республіка) були продемонстровані лабораторії кафедри та обговорено перспективи міжнародного співробітництва сумісно з фахівцями відділення хірургії голови та шиї Харківської обласної клінічної лікарні. Відбувся обмін досвідом щодо компетенцій сучасних спеціалістів в галузі біомедичної інженерії та обговорення відповідних освітніх програм для всіх трьох рівнів підготовки.

Клініка Тішрін у Латакії – Tishreen University Hospital – один з найбільших медичних закладів провінції Латакія.
Він розрахований на 800 пацієнтів та оснащений сучасним обладнанням, що дозволяє фахівцям надавати медичну допомогу на світовому рівні.

Екологічна безпека
Екологічна безпека

09.12.2021

Курс “Екологічна безпека” викладається для всіх програм університету.

Обсяг дисципліни: 3 кредити ЕСТS, лекцій 18 годин, практичних занять 12 годин, форма контролю – залік.
Процеси глобалізації задають нові параметри екологічного розвитку, по-новому визначають проблеми забезпечення екологічної безпеки в силу мінливого характеру викликів і загроз, з якими стикається людство. Несприятливий стан навколишнього середовища і необхідність забезпечення екологічної безпеки вимагають прийняття адекватних заходів правового, організаційного та іншого характеру. Комплексний вплив на людину соціальних,
економічних, екологічних та інших факторів призводить до погіршення здоровʼя населення, відбивається на демографії. Поряд з фінансово-економічними та соціальними проблемами постає проблема запобігання глобальної екологічної катастрофи. Базовою передумовою прийняття ефективних управлінських рішень та дій у системі забезпечення безпеки є об’єктивне та своєчасне визначення найбільш вагомих загроз і ризиків у всіх сферах
життєдіяльності суспільства. Це, в свою чергу, потребує здійснення ґрунтовного аналізу та оцінки процесів, що стосуються безпекової сфери.
Опис дисципліни. Дисципліна забезпечує студентів сучасними знаннями з безпеки людини в процесі взаємодії з природним середовищем та небезпечними речовинами, впровадження методик зменшення негативних впливів на навколишнє середовище в результаті використання руйнівних або небезпечних технологій і процесів. Також екологічна безпека пов’язана з неконтрольованими людиною процесами (стихійні сили природи).
Мета та завдання дисципліни полягає у формуванні у студентів умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління екологічною безпекою сучасного промислового виробництва, якістю навколишнього середовища на базі сучасних досягнень науки, техніки і технологій та міжнародного досвіду.
Після вивчення дисципліни студенти мають знати системи управління у сфері екологічної безпеки, методи і технології з прогнозування надзвичайних ситуацій, які викликані порушенням технологічних процесів та впливом їх на довкілля, визначення рівня екологічних ризиків, обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на попередження НС та ліквідації їхніх наслідків.

ХНУРЕ взяв участь в акції “Тиждень прав осіб з інвалідністю”
ХНУРЕ взяв участь в акції “Тиждень прав осіб з інвалідністю”

06.12.2021

Викладачі, співробітники та студенти з особливими потребами ХНУРЕ  взяли участь у Тижні прав осіб з інвалідністю, проведеним Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України з 29 листопада до 5 грудня 2021 року. Цього року він пройшов під гаслом «Національне партнерство – узгоджена доступність».

Цьогорічна тема «Національне партнерство – узгоджена доступність» розширює підхід до питань інвалідності, надає можливість ще раз акцентувати увагу на забезпечення інтересів чоловіків та жінок, дітей та молоді з інвалідністю на місцевому та національному рівнях, привертає увагу до першочерговості вирішення питань людей з інвалідністю під час пандемії COVID-19.

Затверджено до видання перші навчальні посібники для підготовки магістрів за освітньою програмою ‘Ортопедичні технології та інженерія’
Затверджено до видання перші навчальні посібники для підготовки магістрів за освітньою програмою ‘Ортопедичні технології та інженерія’

03.12.2021

В рамках проекту “Професійна підготовка і навчання фахівців з протезування/ортезування в Україні”, що фінансується Трастовим фондом НАТО з медичної реабілітації військовослужбовців, продовжується підготовка фахівців на базі Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності, кафедри БМІ Харківського національного університету радіоелектроніки у співпраці з німецькою освітньою школою P&O Human Study відповідно до міжнародно визнаних стандартів ISPO Категорії ІІ.

Згідно Інформації про виконання заходів Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік, термін реалізації проекту подовжено.

Початок пілотного навчання у ХНУРЕ
Початок пілотного навчання у ХНУРЕ

01.12.2021

1 грудня 2021 року офіс цифрових компетентностей Харківського національного університету радіоелектроніки розпочав навчання вчителів за проєктом «dComFra – Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens» (реєстраційний № 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP). Навчання відбуватиметься з використанням інноваційного цифрового навчального середовища, що було створено завдяки проєкту dComFra, та буде супроводжуватись виключно професійними тьюторами (викладачі, які, окрім професійних знань, мають спеціальні навички використання цифрового середовища та володіють методиками змішаного навчання). За навчальною програмою можливо отримати цифрові компетентності з 22 напрямків, від базового до поглибленого рівня. За результатами навчання всі учасники отримають національні сертифікати з цифрових компетентностей та сертифікати підвищення кваліфікації, найкращі учасники навчання зможуть безкоштовно пройти сертифікацію ICDL в рамках пілоту проєкту dComFra.

Цілі проєкту dComFra: створити і презентувати ефективну мережу Української Національної цифрової коаліції, що базується на українських ЗВО, профільних асоціаціях, державних і бізнес структурах; розробити і впровадити Українські фреймворки цифрових компетенцій; розробити рекомендації для зміни навчальних планів / програм по цифровим компетенцій, у відповідності з Цифровий Європейської робочої програми (Digital Agenda for Europe) і сучасних вимог ринку праці; створити тренінги цифрових компетенцій для вчителів та інших громадян; провести високоякісні тренінги цифрових компетенцій для різних верств населення.

ХНУРЕ взяв участь у роботі ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики»
ХНУРЕ взяв участь у роботі ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики»

26.11.2021

Студент ХНУРЕ 6-го курсу групи СШІм-20-1 Кізілов Михайло взяв участь у роботі ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики», що проходила 24-25 листопада 2021 р. у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», м. Київ.

Михайло Кізілов представив доповідь: «Освітня та соціальна інклюзія людей з обмеженими можливостями. Міждисциплінарний підхід».