105 – Прикладна фізика та наноматеріали (PhD)

Тематика наукових досліджень:

– дослідження фізичних процесів генерації та перетворення електромагнітного поля в приладах і системах, що охоплюють діапазон від радіохвиль до рентгенівських променів;

– створення та розроблення нових приладів, інформаційно-керуючих систем і апаратурних комплексів у галузі фізичних і геофізичних досліджень;

– фізичні основи технології нових видів матеріалів (магнітодіелектриків, напівпровідників, плазми, наноматеріалів тощо) для розроблення нових приладів (елементів) різного призначення;

– фізика процесів у приладах, установках, апаратурних комплексах і в інформаційно-керуючих системах;

– фізика контактних та об’ємних явищ і твердотільних приладів на їх основі;

– фізичні процеси, зокрема електромагнітні, оптоелектронні, термоелектричні, фотоелектричні й інші, у приладах і системах медико-біологічного призначення;

– електронне приладобудування, зокрема квантове;

– теорія електромагнітних хвиль і коливань, дифракція, інтерференція, розсіювання, поляризація хвиль, поля та хвилі у відкритих системах, поширення хвиль у багатошарових і неоднорідних структурах і надрешітках, вивчення інших видів хвильових процесів;

– фізичні основи систем зв’язку, управління, радіоастрономії, радіонавігації та радіолокації;

– взаємодія електромагнітного поля з речовиною, нелінійні та параметричні явища при взаємодії електромагнітного випромінювання з матеріальними середовищами;

– електромагнітні хвилі в іоносфері, навколоземному космічному просторі, електромагнітні хвилі в активних середовищах квантових, вакуумних, електронних і напівпровідникових генераторів і підсилювачів;

– дослідження та математичне моделювання в електродинамічних системах і середовищах;

– радіофізичні методи дистанційного зондування навколишнього середовища та неконтактні вимірювання, радіофізичні методи в екології, астрономії та медицині;

– теорія та практика приймання й опрацювання сигналів; зворотні задачі теорії електромагнітного поля;

– електронна й іонна емісії з твердих тіл і рідин; фізичні явища на поверхні, що визначають емісійні властивості твердих тіл і рідин;

– елементарні та колективні процеси розсіювання, іонізації, збудження в газах і газових розрядах;

– фізичні основи методів дослідження, що ґрунтуються на використанні електронної та іонної емісії;

– інтерференція світла та дифракція світла, формування оптичного зображення, Фур’є-оптика, оптика розсіювального середовища, променева оптика, характеристики оптичних приладів та оптичні методи вимірювань, оптоелектроніка;

– оптичний запис інформації, фотохімічна дія світла, процеси запису оптичної інформації на реєструвальних середовищах, що містять срібло, та без срібла. оптичні основи голографії, динамічна голографія, лазерна фотохімія та біохімія;

– кристалооптика, оптика тонких шарів, молекулярна оптика, квантова та статистична оптика, оптика квантових переходів;

– оптична спектроскопія (атомна та молекулярна спектроскопія, спектроскопія твердого тіла, люмінесценція, оптичні властивості надпровідників);

– оптика ультракоротких імпульсів, нелінійна оптика, взаємодія лазерного випромінювання з речовиною, фізичні аспекти використання лазерів, голографічні дифракційні елементи, методи та процеси керування параметрами лазерного випромінювання.

Освітньо-наукова програма Навчальний план 2016/2017 Навчальний план 2017/2018 Навчальний план 2018/2019 (березень) Навчальний план 2018/2019 (жовтень) Навчальний план 2019/2020