Освітня програма Інформатика

Освітньо-професійна програма «Інформатика» другого рівня вищої освіти орієнтована на забезпечення студентам здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, які відносяться до області інформатики, що дасть їм можливість ефективно проводити дослідження та виконувати розробку інтелектуальних, інформаційних, експертних систем та систем підтримки прийняття рішень, у тому числі Web-базованих, а також задоволення потреб роботодавців у кваліфікованих фахівцях у галузі інформаційних технологій.

Дана освітньо-професійна програма розвиває перспективні напрями інформатики в галузі інформаційних технологій, глибокі знання з навчання нейронних мереж, інтелектуального аналізу даних, інформації та знань, видобування знань у Web-просторі, класифікації та кластеризації даних, бізнес-аналітики. Акцент даної програми зроблено на формуванні фахівця, здатного розв’язувати складні задачі, пов’язані з математичним моделюванням процесів та об’єктів різної природи на дослідницькому рівні професійної діяльності.

Випускник освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за освітньою-професійною програмою «Інформатика» буде володіти знаннями, вміннями та навичками розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі інформаційних технологій, що передбачають застосування теорій та методів комп’ютерних наук і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Основні вміння і компетенції, якими буде володіти магістр за освітньою-професійною програмою «Інформатика»:

 •  здатність до побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем;
 • здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, визначати їх оптимальні рішення, будувати моделі оптимального вибору управління з урахуванням змін параметрів економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня ієрархії;
 • здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання, реалізовувати алгоритми моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об’єктів і систем, проводити експерименти за допомогою програми моделювання з обробкою й аналізом результатів;
 • здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління;
 • здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, сховища даних і бази знань, для забезпечення обчислювальних потреб багатьох користувачів, обробки транзакцій, у тому числі на хмарних сервісах;
 • здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника;
 • здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їхньої оперативної аналітичної обробки з візуалізацією результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних задач у галузі інформаційних технологій;
 • здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, побудови та практичного застосування функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків проектування систем, синтезу складних систем на засадах використання її комп’ютерної моделі;
 • здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення на основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці та експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації.

Обов’язкові дисципліни професійної підготовки:

 1. Комп’ютерний зір.
 2. Інформаційний бізнес.
 3. Основи статистичного моделювання та дослідження залежностей.
 4. Математичне та iнформацiйне забезпечення СОСС.
 5. Сучасні технології розробки та супроводу інформаційних систем.
 6. Стиснення даних.
 7. Класифікація та кластеризація даних.

Вибіркові дисципліни професійної підготовки:

 1. Бізнес-аналіз.
 2. Нейромережеві методи обробки зорової інформації.
 3. Методи та системи обробки великих даних.
 4. Методи оптимізації в машинному навчанні.
 5. Імітаційне моделювання.
 6. Структурний аналіз та інтелектуальна обробка багатовимірних даних.
 7. Інформаційні технології організації бізнесу.
 8. Глибинне навчання та аналітика великих даних.
 9. Класифікація даних в інтелектуальних системах.

 

Навчальний план (ОПП, 2020) Освітньо-професійна програма «Інформатика» (2020) Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Інформатика» (2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Інформатика» (2018)