Притчин Сергій Емільович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Притчин Сергій Емільович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри інформаційно-управляючих систем, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України

Назва дисертації – «Розробка технології виробництва підкладок арсеніду галію для виробів мікроелектроніки»

Шифр та назва спеціальності – 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

Шифр спеціалізованої ради – Д 64.052.04

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 70-21-013)

Науковий консультант– Оксанич Анатолій Петрович, д.т.н., професор, завідувач кафедри інформаційно-управляючих систем (Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського МОН України)

Офіційний опонент – Ковтун Геннадій Прокопович, д.ф.-м.н., професор, завідувач лабораторії чистих металів і напівпровідникових матеріалів (Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»)

Офіційний опонент  – Конакова Раїса Василівна, д.т.н., професор, завідувач лабораторії фізико-технологічних проблем твердотільної НВЧ електроніки, (Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України)

Офіційний опонент  – Єрохов Валерій Юрійович, д.т.н., професор, професор кафедри напівпровідникової електроніки (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України)

Автореферат 25/03/2016 Дисертація 18/04/2016 Відгук_1 Відгук_2 Відгук_3