Ляшенко Сергій Олексійович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Ляшенко Сергій Олексійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – доцент кафедри безпеки життєдіяльності Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка (Міністерство освіти і науки України)

Назва дисертації – «Автоматизація процесів керування технологічними відділеннями цукрового виробництва на основі нейромережевого підходу»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.07 – автоматизація процесів керування

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки України
(61166, м. Харків, пр. Науки, 14; т. (057) 70-21-016)

Науковий керівник – Руденко Олег Григорійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електронних обчислювальних машин (Харьковский национальный университет радиоэлектроники Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Купін Андрій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж (ДВНЗ «Криворізький національний університет» Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Поркуян Ольга Вікторівна, доктор технічних наук, професор, ректор (ДВНЗ Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк) Міністерства освіти і науки України)

Офіційний опонент – Алексєєв Михайло Олександрович, доктор технічних наук, професор, декан факультету інформаційних технологій (ДВНЗ «Національний гірничий университет» Міністерства освіти і науки України)

Автореферат 28/11/2015 Дисертація 18/12/2015 Відгук_1 Відгук_2 Відгук_3