Кінан Мохамад Арус

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Кінан Мохамад Арус.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації – «Потокові моделі та метод багатоадресної та відмовостійкої маршрутизації в мультисервісних телекомунікаційних мережах»

Шифр та назва спеціальності – 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон – Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14; т. (057)7021-016)

Науковий керівник – Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., професор, професор кафедри телекомунікаційних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент – Гаркуша Сергій Володимирович, д.т.н., доцент, проректор з наукової роботи (Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” МОН України)

Офіційний опонент – Лаврів Орест Андрійович, к.т.н., старший викладач кафедри телекомунікацій (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України)

Автореферат 18/12/2015 Дисертація 08/01/2016 Відгук_1 Відгук_2