Організація вступних іспитів

До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з Правилами прийому.

Приймальна (відбіркова) комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури Університету виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених Правилами прийому.


Вступні  випробування до  аспірантури  складаються  з:

– вступного іспиту із спеціальності (програма вступного іспиту оприлюднюється на сайті університету) в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності), 

– вступного іспиту з іноземної мови (англійської) в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти;

– філософії.


Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи.


Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року.


Додатковими показниками конкурсного відбору для вступу до аспірантури Університету є середній бал вступника, наявність наукових праць, патентів, авторських свідоцтв на винахід, участь у наукових конференціях, перемога на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, Всеукраїнській студентській олімпіаді відповідно до Правил прийому.


Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями за кожною спеціальністю, до складу яких входить від трьох до п’яти осіб з числа докторів філософії (кандидатів наук) та докторів наук, які проводять наукові дослідження за спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. Склад предметних комісій затверджується наказом ректора ХНУРЕ.


Програми вступних випробувань формуються під  керівництвом керівника проектної групи відповідними предметними комісіями та затверджуються головою приймальної комісії, після чого оприлюднюються на офіційному сайті Університету за три місяці до початку подання документів вступниками до аспірантури.


За результатами проведення вступних іспитів та визначення конкурсного балу (складається рейтинговий список вступників) приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника до аспірантури ХНУРЕ за процедурою, визначеною Правилами прийому. Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом ректора, який оприлюднюється на офіційному сайті Університету в установленому порядку.


Наказ про зарахування в аспірантуру з 01.10.2020р.