Освітня програма Консолідована інформація

Освітньо-професійна програма «Консолідована інформація» (спеціальність 124 – Системний аналіз) орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі сучасних інформаційних знанняоріентованих технологій, здатних розробляти і застосовувати методи і засоби системного аналізу для конкурентної розвідки, організації та моделювання бізнесу, знанняоріентованих інтелектуальних систем та технологій, підтримки прийняття рішень, об’єктно-орієнтованого аналізу та моделювання, технологій менеджменту знань та інформаційного менеджменту, соціальних мереж в Інтернеті, інформаційно-коммунікаційних технологій, що дає можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Акцент програми зроблений на формуванні фахівця, здатного розв’язувати складні задачі, пов’язані з використанням сучасних та перспективних інтелектуальних знанняорієнтованих когнітивних методів і технологій ноосферного етапу розвитку науки; онтологічних, об’єктних та інших моделей інформації та знань будь-яких проблемних галузей для підвищення конкурентоспроможності та формування інтелектуального капіталу організаційної системи, навчального процесу тощо; інформаційно-аналітичним та системно-організаційним супроводом діяльності юридичних осіб з метою її радикального удосконалення на основі знанняорієнтованого формування та прогнозування варіантів оперативних і стратегічних рішень на основі системних методів та технологій ноосферного етапу розвитку науки.

Уміння та компетенції, якими буде володіти магістр:

 1. Володіти основними методами конкурентної розвідки, організаційної та ділової діяльності, методами інформаційно-аналітичного супроводу діяльності організації, методикою інформаційної підготовки для підвищення конкурентоспроможності організацій на основі системного підходу.
 2. Здатність планувати і проводити системні дослідження, виконувати інформаційне моделювання динамічних процесів.
 3. Здатність до аналітичного супроводу бізнес-систем для покращення бізнес процесів та підтримки прийняття рішень.
 4. Здатність застосовувати сучасні методи теорії прийняття рішень при проведенні системних досліджень.
 5. Здатність використовувати методологію системного аналізу для прийняття рішень в складних системах різної природи.
 6. Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати при вирішенні наукових проблем на абстрактному рівні.
 7. Володіти знаннями та навичками з менеджменту знань, системного класифікаційного аналізу, сучасних знанняорієнтованих методів та технологій.
 8. Володіти знаннями та навичками щодо практичної реалізації становлення та розвитку особистостей та соціальних груп в сучасній соціокультурі; визначення нерозривності формування особистості та індивідуальності з їх соціальним оточенням; спонукання особистостей до самореалізації та самоактуалізації в життєвому та професійному просторі; навичками аналізу, моделювання конфліктів та їх конструктивного розв’язання.
 9. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології при вирішенні задач системного аналізу.
 10. Володіти знаннями з класифікації вимог, методів управління вимогами, управління продуктом і управління проектами, та навичками аналізу і моделювання системних вимог та вимог користувачів.
 11. Здатність моделювати, прогнозувати та проектувати бізнес-процеси підприємства на основі методів та інструментальних засобів системного аналізу.
 12. Здатність організовувати роботу колективу виконавців, приймати доцільні та економічно обґрунтовані організаційні та управлінські рішення, забезпечувати безпечні умови праці.
 13. Здатність до пошуку, систематичного вивчення та аналізу науково-технічної інформації, світового досвіду, пов’язаного із застосуванням методів системного аналізу для дослідження різноманітних процесів, явищ та систем.
 14. Здатність брати участь у складанні науково-технічної документації, публікацій та у впровадженні результатів проведених досліджень і розробок.
 15. Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних підходів у сфері системного аналізу.

Обов’язкові дисципліни професійної підготовки:

 1. Вступ до спеціальності (Консолідація інформації).
 2. Менеджмент та систематизація знань.
 3. Основи ноосферного системного аналізу.
 4. Інформаційні технології організації бізнесу.
 5. Комунікативні основи інформаційно-аналітичної діяльності.
 6. Інформаційні технології підтримки прийняття рішень.

Вибіркові дисципліни професійної підготовки:

 1. Соціально-психологічні основи інформаційно-аналітичної діяльності.
 2. Основи бізнес-аналітики.
 3. Соціальні мережі в Інтернеті.
 4. Аналітичні інформаційні системи.
 5. Моделювання знань.
 6. Інформаційне забезпечення зв’язків з громадськістю.
 7. Технології інформаційного менеджменту.
 8. Управління вимогами.
Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Консолідована інформація»