Освітня програма Інформатика

Освітня програма Інформатика

Основними напрямками освітньої програми Інформатика є сучасні технології та мови програмування, розробка інформаційних та інтелектуальних систем, математичне і комп’ютерне моделювання процесів і систем різної природи, завдання прогнозування, оптимізації, системного аналізу та прийняття рішень.

Особлива увага приділяється поєднанню математичної підготовки студентів зі знаннями в області інформаційних технологій, а також профільному напрямку: обробки і аналізу складних багатовимірних даних.

Основні дисципліни викладання:
1. Програмування на C++, JavaSE8, C#, PHP;
2. Бази даних та інформаційні системи (SQL, LINQ);
3. Системи управління базами даних (Oracle, MS SQL Server, MySQL);
4. Не реляційні бази даних NoSQL;
5. Об’єктно-орієнтоване програмування;
6. Програмне забезпечення обчислювальних систем;
7. Структури даних і алгоритми;
8. Архітектура комп’ютера та організація комп’ютерних мереж;
9. Теорія масового обслуговування;
10. Проектування, розробка сучасного інтерфейсу користувача CSS3, HTML5, javascript, JQuery, Less, AngularJS, ReactJS;
11. Проектування інформаційних систем;
12. Технології розподілених систем та паралельних обчислень;
13. Розпізнавання образів;
14. Технології тестування програм та контроль якості програмного забезпечення;
15. Автоматизоване тестування програмного забезпечення;
16. Технології програмування, теорія програмування;
17. Управління проектами;
18. Хмарні технології і обчислення (Azure);
19. Методологія розробки програмного забезпечення Scrum/Kanban;
20. Розробка серверних додатків на Node.JS;
21. Розробка систем аналізу візуальної інформації (OpenCV, DLib);
22. Безпека комп’ютерних мереж і захисту інформації;
23. Системи обробки та аналізу даних на Python;
24. Управління інформацією і зберіганням даних;
25. Обробка зображень та мультимедіа;
26. Машинне навчання і аналіз даних;
27. Основи розробки мобільних додатків.

Додаткові розділи математики для підготовки та участі в олімпіадах та першостях з програмування:
1. Спеціальні розділи теорії алгоритмів та структур даних;
2. Алгоритми обчислювальної геометрії;
3. Програмування та наукові обчислення на мові Python;
4. Теорія інформації та теорія чисел;
5. Теорія формальних мов і регулярних виразів;
6. Паралельне та розподілене програмування;
7. Алгоритми для роботи з великими даними;
8. Автоматична обробка текстів;
9. Еволюційні алгоритми.

Випускник бакалавр за освітньою програмою Інформатика буде володіти знаннями, вміннями і навичками, які необхідні для розробки, впровадження та використання систем обробки інформації алгоритмічними методами з використанням комп’ютерної техніки, математичних методів і алгоритмів в різних областях науки і народного господарства; основними поняттями, концепціями і фактами інформатики та математики, буде вміти використовувати сучасні інформаційні технології та комп’ютерну техніку для побудови і обслуговування інформаційних комп’ютеризованих систем в різних галузях науки і народного господарства.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Інформатика:
1. Знання і розуміння основ програмування, мов різних рівнів і їх переваг для вирішення конкретних завдань, методів розробки сучасного програмного забезпечення комп’ютеризованих систем з використанням сучасних технологій;
2. Знання базових і спеціалізованих технологій розробки програмного забезпечення комп’ютеризованих систем;
3. Знання базових принципів організації та функціонування апаратних засобів сучасних комп’ютеризованих систем і мереж, їх основних характеристик, можливостей застосування в різних предметних областях;
4. Знання основних методів і підходів до організації, планування, управління і контролю роботами з проектування, розробки, післяпроектного супроводу та експлуатації програмного забезпечення комп’ютеризованих систем;
5. Знання і розуміння загальних принципів функціонування та архітектури комп’ютерних систем і основ операційних систем, володіння системним і прикладним програмним забезпеченням;
6. Знання операційних систем (Windows, Unix і т.п.), системного програмного забезпечення, найбільш поширених пакетів прикладних програм, інформаційних порталів Інтернет, програмних методів захисту інформації в комп’ютеризованих системах і мережах;
7. Знання методів і методик контролю і тестування правильності роботи програмного забезпечення комп’ютеризованих систем.

Випускник за освітньою програмою Інформатика може займати первинні посади:
1. Спеціаліста з інформаційних технологій;
2. Фахівця з розробки та тестування програмного забезпечення;
3. Програміста, та працювати у IT-компаніях як:
3.1. Програміст С++, С#, Java, PHP, Python та ін;
3.2. Розробник мобільних додатків;
3.3. Front-end розробник, back-end розробник;
3.4. Бізнес-аналітик;
3.5. Системний архітектор;
3.6. Розробник та адміністратор баз даних (Oracle, MS SQL Server, MySQL. NoSQL);
3.7. Аналітик даних;
3.8. Менеджер IT-проектів;
3.9. Системний адміністратор;
3.10. Розробник інтелектуальних систем, пов’язаних з обробкою відеоінформації.

 

Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Інформатика» (2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Інформатика» (2018)