Кінан Мохамад Арус

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Кінан Мохамад Арус.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– аспірант кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки МОН України

Назва дисертації– «Потокові моделі та метод багатоадресної та відмовостійкої маршрутизації в мультисервісних телекомунікаційних мережах»

Шифр та назва спеціальності– 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Назва установи, її підпорядкованість, адреса i телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14; т. (057)7021-016)

Науковий керівник– Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., професор, професор кафедри телекомунікаційних систем (Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України)

Офіційний опонент– Гаркуша Сергій Володимирович, д.т.н., доцент, проректор з наукової роботи (Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” МОН України)

Офіційний опонент– Лаврів Орест Андрійович, к.т.н., старший викладач кафедри телекомунікацій (Національний університет «Львівська політехніка» МОН України)

Автореферат18/12/2015Дисертація08/01/2016Відгук_1Відгук_2