Вікторія Леонідівна Циганенко

Вікторія Леонідівна Циганенко
Завідувач кафедри українознавства, член НМР, кандидат філологічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

2002 р. закінчила філологічний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, за спеціальністю “Українська мова та література”; філолог, викладач української мови та літератури.

2003 р. – старший лаборант з в.о. кафедри українознавства, ХНУРЕ.

2005 р. – асистент кафедри українознавства.

2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – “Українська література”.

2012 р.– старший викладач кафедри українознавства.

2016 р. отримала вчене звання доцента кафедри українознавства.

2017 р. – завідувач кафедри українознавства.


Освітня діяльність

Викладає дисципліни «Українське фахове мовлення», «Вербальний імідж фахівця ІТ-технологій» для студентів денної форми навчання, «Культура усного та письмового ділового мовлення» для студентів денної та заочної форм навчання.


Наукова діяльність

Наукові інтереси: українська література XVII століття.

Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.

Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.


Публікації та патенти

Надруковано понад 30 наукових та методичних праць.