Дослідний завод ХНУРЕ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ» (надалі по тексту – відокремлений підрозділ), є фінансово самостійним відокремленим науково-виробничим підрозділом Харківського національного університету радіоелектроніки без права юридичної особи, який створено  згідно Наказу Харківського національного університету радіоелектроніки № 122 від 23.04.2012р. «Про створення відокремленого структурного підрозділу «Дослідний завод ХНУРЕ».

В своїй діяльності відокремлений підрозділ керується Законом  України “Про освіту”, Законом України “Про вищу освіту”, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України,  Статутом університету, цим Положенням і підпорядкований безпосередньо ректору університету.

Відокремлений підрозділ самостійно веде планово-економічну, фінансову, бухгалтерську, та інші види господарської діяльності, веде окремий баланс, який є складовою частиною балансу університету.

Діяльність Дослідного заводу ХНУРЕ спрямовано на розвиток наукових та технічних досліджень, що сприяє прискоренню науково-технічного прогресу та застосуванню в господарстві України нових досягнень в галузі радіоелектронного обладнання, приладів надвисоких частот,  лазерних технологій, створення матеріально-технічної бази як однієї з складових забезпечення науково-технічного потенціалу Університету, для проведення практичних занять, науково-дослідних робіт, курсових, дипломних робіт, всіх видів практик дослідницького характеру, індивідуальних науково-дослідних робіт студентів та наукових працівників Університету поза межами навчального процесу, стажування випускників, а також для власної господарської діяльності.

На підрозділ покладено функції:

 • проведення науково-дослідної діяльності; впровадження результатів наукової діяльності;
 • розробка та впровадження, реалізація та супроводження програмного забезпечення з учбовою, виробничою та науково-дослідною метою;
 • виконання замовлень науково-учбового характеру кафедр Університету по розробці проектно-кошторисної,технологічної документації та виготовленню нових зразків приладів, обладнання тощо;
 • виконання завдань держзамовлення для забезпечення потреб держави в високоякісній продукції виробничо-технічного призначення;
 • виробництво продукції виробничо-технічного призначення шляхом впровадження новітніх технологій, впровадження в виробництво результатів наукових досліджень тощо;
 • виробництво та монтаж учбово-лабораторного обладнання, технічних засобів навчання;
 • виконання замовлень господарських служб університету.

Предмет діяльності:

 • виконання експериментальних, дослідно-конструкторських робіт та послуг, пов`язаних з виконуваними в учбових закладах дослідженнями, науково-технічними розробками, створенням та впровадженням нових перспективних технологій;
 • проведення практичного навчання і виробничої практики студентів;
 • розробка і впровадження новітніх комп`ютерних та інформаційних технологій навчання;
 • розробка науково-технічної,¬ технологічної документації на експериментальні та дослідні зразки, обладнання, прилади та стенди, їх виготовлення, випробування, а також серійний випуск відповідно з договорами університету на створення науково-технічної продукції;
 • виробництво та монтаж учбово-лабораторного обладнання, технічних засобів навчання;
 • виробництво та монтаж електронних приладів, в т.ч. медичних, обладнання з дистанційного контролю навколишнього середовища, а також обладнання для впровадження екологічно чистих та ресурсозберігаючих технологій;
 • розробка та виготовлення радіоелектронного обладнання, приладів надвисоких частот для вищих навчальних закладів, промисловості, сільського господарства;
 • розробка програмного забезпечення та впровадження нових видів комп`ютерного дизайну для поліграфічної промисловості;
 • розробка технологій та виготовлення нових зразків поліграфічних валів, друкарських форм; проведення механоскладальних, зварювальних та шліфувальних робіт;
 • виготовлення рекламно-сувенірної продукції з використанням нових лазерних технологій гравірування металів, пластмас, скла;
 • проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт по створенню  принципово нових та удосконаленню дiючих лазерних технологiй, обладнання для технiчного переозброєння i  реконструкцiї дiючих пiдприємств та споруджування нових;
 • розробка і впровадження в виробництво промислових лазерних комплексiв; проведення наукових досліджень по основних напрямках науково-технічної діяльності(лазерна поліграфія,квантова електроніка,когерентна оптика, лазерна літографія, взаємодія лазерного випромінювання з речовиною та інше), розробка та впровадження програмного забезпечення;
 • створення сучасних голографічних технологій і промислового обладнання для серійного виробництва високоякісної упаковки, керамічних виробів, захисту цінних паперів, художніх голограм, виробництво голографічної продукції.

Наукова, науково-організаційна та господарська діяльність Дослідного заводу ХНУРЕ здійснюється шляхом:

 • проведення  прикладних досліджень, науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектно-конструкторських робіт в галузях:
 • лазерних технологiй, (лазерна поліграфія, квантова електроніка, когерентна оптика, лазерна літографія, взаємодія лазерного випромінювання з речовиною та інше), програмне забезпечення;
 • вирішення винахідницьких завдань, впровадження винаходів, відкриттів, сучасних технологій в різних галузях науки, виробництва, сільського господарства, охорони здоров’я;
 • розробки наукових і науково-технічних прогнозів в напрямках розвитку науки і техніки на тривалий період, підготовки пропозицій з основних напрямків розвитку наукових досліджень у вказаних галузях науки, розробки нових матеріалів та конструкцій, обладнання з метою майбутнього забезпечення необхідного наукового та технічного доробку для переходу на якісно нові технологічні процеси;
 • авторського нагляду за впровадженням у виробництво нових розробок і технологічних процесів;

Інноваційна діяльність здійснюється шляхом:

 • комплексного вирішення проблем прискореної передачі результатів наукових досліджень у виробництво і доведення їх до споживача;
 • реалізації усіх стадій інноваційного процесу – від пошуку (розробки), експертизи новизни до випуску зразка товарного продукту та пропозицій щодо реалізації на ринку наукоємної продукції;
 • передачі технологій – забезпечення взаємодії між дослідними і промисловими структурами, виготовлення дослідних зразків, патентне обслуговування;
 • здійснення операцій, пов’язаних з трансфером технологій, розроблених за рахунок коштів державного бюджету;
 • підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів, організації навчання та професійної підготовки вчених, винахідників, підприємців та персоналу їх фірм, які забезпечать вирішення питань у галузі техніки високих комп’ютерних,  лазерних  технологій;
 • проведення семінарів, симпозіумів, конференцій, виставок тощо в сфері діяльності Дослідного заводу ХНУРЕ.

Контакти

Корпус «З», 2 поверх

+38 (057) 702-12-21

experimental.plant@nure.ua