Ірина Вікторівна Свид

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем (РТІКС) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Освіта

1993 р. – закінчила з відзнакою Харківський електромеханічний технікум транспортного будівництва за спеціальністю електрозв’язок на транспорті.
1998 р. – технік з навчального процесу кафедри мереж зв’язку Харківського технічного університету радіоелектроніки.
2000 р. – закінчила з відзнакою Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ) за спеціальністю багатоканальний електрозв’язок.
2000 р. – інженер з навчального процесу; 2002 р. – асистент; 2003 р. – старший викладач кафедри мереж зв’язку ХТУРЕ.
2012 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи. Тема дисертації – «Методи підвищення завадостійкості каналів передачі інформації запитальних систем спостереження повітряного простору».
2012 р. – доцент кафедри мереж зв’язку ХНУРЕ. У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри мереж зв’язку.
2013-2016 рр. – заступник декана радіотехнічного факультету з навчально-методичної роботи.
2016-2017 рр. – начальник навчального відділу.
2014 р. – по цей час – доцент кафедри радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем.

Навчальна робота

Лекційні курси: мережеві інформаційно-комунікаційні технології; платформи корпоративних інформаційних систем; нейронні технології в ІКТ; інформаційно-комунікаційні технології; стільникові мережі зв’язку; методи моделювання інформаційно-комунікаційних систем; автоматизоване проектування енергетичних систем; Моделювання процесів у енергетичному секторі; моделювання та проектування інженерних систем; надійність і безпека інженерніх систем.

Наукова діяльність

Напрямки наукових досліджень: методи підвищення завадостійкості каналів передачі інформації; методи підвищення завадозахищеності запитальних систем спостереження повітряного простору; інформаційне забезпечення систем управління; управління інформаційними мережами, управління якістю послуг в мережах зв’язку; нейротехнології в телекомунікаціях; проектування та оптимізація мереж зв’язку.
Керує науковою роботою аспірантів за спеціальністями:
– 172 «Телекомунікації та радіотехніка» спеціалізація «Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій»;
– 126 «Інформаційні системи та технології» спеціалізації «Інформаційні технології інтернету речей».


Публікації та патенти

Має понад 140 публікацій, серед них є два навчальних посібники з грифом МОН, одна монографія, чотирнадцять патентів України на корисну модель.
Основні наукові роботи:

  1. Bezruk V.M., Svid I.V., Korsun I.V. Multicriteria optimization of management of the packet switching network // Telecommunications and Radio Engineering. – 2008. – 67(1). – P. 23-32.
  2. Безрук В.М., Свид І.В., Корсун І.В. Нейронні технології в телекомунікаціях та системах управління: Навч. посібник с грифом МОН. – Харків, СМІТ, 2008. – 230 с.
  3. Ємельянов В.В., Свид І.В. Системи стільникового рухомого радіозв'язку: навч. посіб. с грифом МОН. – Харків, ТОВ «Компанія СМІТ», 2011. – 336 с.
  4. Безрук В.М., Бідний Ю.М., Колтун Ю.М., Астраханцев А.А., Свид І.В., Ширяєв А.В., Харченко Н.А. Інформаційні мережі зв’язку. Ч.2. Телекомунікаціійні технології стаціонарних мереж зв’язку: навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2011. – 492 с.
  5. Обод І.І., Свид І.В., Штих І.А. Завадозахищенність запитальних систем спостереження повітряного простору: монографія. За заг. ред. І.І. Обода. – Харків: ХНУРЕ, 2014. – 312 с.
  6. Пат. 112395 МПК G01S 13/00 (2006.01). Спосіб інформаційного забезпечення користувачів / І.В. Свид, А.І. Обод; власник Харківський національний університет радіоелектроніки. – № u201607369; заявл. 06.07.2016; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23 – 4 c.
  7. Пат. 112396 МПК H04L 12/00, H04J 13/00 (2006.01), H04B 1/69 (2011.01). Спосіб передачі інформації / І.І. Обод, І.В. Свид, Г.В. Майстренко; власник Харківський національний університет радіоелектроніки. – № u201607370; заявл. 06.07.2016; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23 – 4 c.
  8. Л.Е. Чала, І.В. Свид. Критерії та показники інформаційних технологій обробки даних систем спостереження повітряного простору. // Системи управління, навігації та зв'язку. – Полтава, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2016 – Вип. 3 (39). – С. 107-109.
  9. Методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» другий (магістерський) рівень вищої освіти для студентів всіх форм навчання спеціалізації «Інформаційно-комунікаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / Упорядн.: О.І. Цопа., І.В. Свид, І.А. Штих – Харків: ХНУРЕ, 2017. – 20 с.
  10. І.В. Свид. Проблема завадозахищеності запитальних систем спостереження повітряного простору. // Системи управління, навігації та зв'язку. – Полтава, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2017 – Вип. 5 (45). – С. 35-37.