Sport Club «Radiotechnic»

Andrey Shekhovtsov

Chairperson

Andrey Shekhovtsov

Chairperson SC "Radiotechnic"