Valentyna I. Shtanko

Head of Philosophy Department, Dr. Sc. (Philosophy), Professor
Valentyna I. Shtanko