172 – Телекомунікації та радіотехніка (PhD)

Підготовка здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої  освіти за освітньою  програмою «Телекомунікації та радіотехніка» за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка здійснюється на провідних  кафедрах  університету:

  • кафедра інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського,
  • кафедра інформаційно-мережної інженерії;
  • кафедра комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації,
  • кафедра радіотехнологій інформаційно-комунікаційних систем,
  • кафедра мікропроцесорних технологій і систем,
  • кафедра медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем.

Метою освітньої програми «Телекомунікації та радіотехніка» є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють системою знань у галузі телекомунікацій та радіотехніки, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, вміють формулювати, розв’язувати й узагальнювати науково-практичні задачі у своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів в телекомунікаціях та радіотехніці, що дає можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Напрями наукових досліджень:

  1. Здобувачі проводять теоретичні й експериментальні дослідження принципів і методів проектування, вдосконалення та оптимізації телекомунікаційних систем і мереж на базі проводових та безпроводових ліній зв’язку, що проводяться з метою покращення загальносистемних показників ефективності: продуктивності, безпеки, стійкості (надійності, живучості, завадозахищенності), достовірності та інших показників якості обслуговування. Об’єктами дослідження є процеси інформаційного обміну та управління цим обміном, що протікають в телекомунікаційних системах та мережах.

2 Здобувачі проводять теоретичні й експериментальні дослідження принципів і методів розроблення та вдосконалення радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, які проводяться з метою покращення показників відмовостійкості, завадозахищенності, достовірності та ін. Об’єктами дослідження є процеси формування, обробки, передачі та прийому електромагнітних сигналів та окремих повідомлень, які протікають у радіотехнічних пристроях та засобах телекомунікацій.

3 Здобувачі проводять наукові дослідження в напрямку створення нових і удосконаленням наявних радіотехнічних і телевізійних систем, комплексів, пристроїв та їх вузлів, їх синтезу та дослідження на системному, сигнально-інформаційному, просторово-часовому, апаратно-програмному та техніко-експлуатаційному рівнях для розв’язання науково-прикладних задач видобування та передавання інформації та радіопротидії з використанням електромагнітних хвиль, зокрема, задач радіолокації, радіонавігації, радіоуправління, радіозв’язку, телебачення, радіометрії, дистанційного зондування об’єктів і середовищ, гідроакустики, діагностики, голографії, акустооптики тощо.

Освітньо-наукова програма 2018 Освітньо-наукова програма 2019 Освітньо-наукова програма 2020 Освітньо-наукова програма 2021 Навчальний план 2018/2019 Навчальний план 2019/2020 (березень) Навчальний план 2019/2020 (жовтень) Навчальний план 2020/2021 (березень) Навчальний план 2020/2021 (жовтень) Навчальний план 2021/2022