172 – Телекомунікації та радіотехніка (PhD)

Тематика наукових досліджень:

– Проектування телекомунікаційних систем з гарантованою якістю обслуговування із забезпеченням масштабованості.
– Теорія, моделі та методи забезпечення відмовостійкості та безпеки в телекомунікаційних системах та мережах.
– Розробка динамічних моделей ТСР/IP-мереж з урахуванням нелінійних процесів інформаційного обміну.
– Моделі та методи аналізу та забезпечення структурної та функціональної стійкості телекомунікаційних систем та мереж.
– Ієрархічно-координаційні моделі та методи підвищення масштабованості рішень щодо маршрутизації й управління чергами на вузлах ТКС.
– Розробка моделей та методів розподілу ресурсів в територіально-розподілених оптичних мережах (в т.ч. за технологією IP-over-DWDM) за критерієм енергозбереження.
– Моделі та методи створення, верифікації та підтримки інфокомунікаційних сервісів в ТКС.
– Розробки інженерних методик вдосконалення процесу моніторингу рівня якості обслуговування в територіально-розподілених мультисервісних ТКС; розробка моделей та методів забезпечення необхідних значень надійності та доступності сервісів в територіально-розподілених конвергентних ТКС.
– Розробка методів забезпечення стійкості сервіс-орієнтованих систем до мережних атак різних типів в рамках територіально-розподілених конвергентних ТКС з QoS.
– Розробка методів проектування безпроводових Ad-Hoc і Mesh-мереж, оптимізація процесів управління трафіком та розподілу частотних ресурсів в мережах даного класу.
– Розробка методів підвищення масштабованості когнітивних радіомереж в рамках конвергентних ТКС шляхом оптимального розподілу частотного ресурсу в них.
– Теорія, моделі та методи частотно-часового проектування та планування LTE, WiMAX мереж.
– Моделі та методи просторово-часової обробки сигналів безпроводових ТКС
– Розробка методів фізико-математичного аналізу існуючих та нових принципів побудови систем та пристроїв випромінювання, приймання, оброблення та відтворення інформації в радіо- та оптичному діапазонах електромагнітних хвиль;
– Синтез оптимальних за різними критеріями систем та пристроїв випромінювання, приймання, оброблення та відтворення інформації в радіо- та оптичному діапазонах електромагнітних хвиль;
– Моделювання процесів в системах та пристроях випромінювання, приймання, оброблення та відтворення інформації в радіо- га оптичному діапазонах електромагнітних хвиль з метою одержання експериментальних даних без виготовлення діючих макетів;
– Планування та проведення експериментальних досліджень систем та пристроїв випромінювання, приймання, оброблення та відтворення інформації в радіо- та оптичному діапазонах електромагнітних хвиль.
– Моделі інформаційного локаційного каналу та методи обробки сигналів систем радіоакустичного зондування атмосфері.
– Вдосконалення методів виявлення, розділення та оцінки числа джерел випромінювання стохастичних сигналів
– Телевізійна система для керування віртуальним середовищем при студійних відео зйомках
– Вдосконалення систем передачі інформації по проводових каналах зв’язку на базі xDSL технології
– Методи підвищення ефективності радіолокаційних систем вертикального зондування атмосфери
– Розробка і дослідження методів виміру спектральних і статистичних характеристик сигналів у доплеровських радіолокаційних системах вертикального зондування атмосфери
– Оцінка параметрів метеорної зони атмосфери фазовими радіотехнічними системами
– Вдосконалення пристроїв розпізнавання радіолокаційних об’єктів в присутності перешкод з використанням статистичних характеристик вищих порядків
– Розвиток методів оцінювання впливу тропосфери на характеристики радіотехнічних систем
– Методи синтезу коректорів міжсимвольної інтерференції з використанням кумулятивних функцій третього порядку

Освітньо-наукова програма Навчальний план 2016/2017 Навчальний план 2017/2018 Навчальний план 2018/2019 Навчальний план 2019/2020 (березень) Навчальний план 2019/2020 (жовтень)