151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (PhD)

Тематика наукових досліджень

 • Методи створення АСК процесами та комплексами різного призначення.
 • Формалізація завдань керування складними організаційно-технічними об’єктами та комплексами, розроблення критеріїв оцінювання якості їх функціонування.
 • Моделювання об’єктів та систем керування (статичні та динамічні, стохастичні та імітаційні, логіко-динамічні тощо моделі).
 • Інформаційне та програмне забезпечення АСК організаційно-технічними об’єктами та комплексами.
 • Ідентифікація та контроль параметрів об’єктів керування в різних галузях народного господарства.
 • Діагностування та забезпечення надійності АСК.
 • Системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при керуванні організаційно-технічними об’єктами і комплексами різного призначення.
 • Розробка методів моделювання і планування, математичного, алгоритмічного і програмного забезпечення задач аналізу/синтезу складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем, що відрізняються фізичними принципами реалізації, конструктивною та технологічною базами виконання, складом функціональних засобів і устаткування, технічним призначенням і методами керування на різних рівнях ієрархічної структури.
 • Теоретичні основи й методологія створення САПР, зокрема формалізація об’єктів, цілей та критеріїв проектування. Алгоритмізація завдань проектування, проблемна адаптація САПР.
 • Технологія реалізації САПР як складної організаційної, технічної та програмної системи на базі основних загальносистемних принципів включення, системної єдності, розвитку, комплексності, інформаційної єдності, сумісності, інваріантності.
 • Математичне моделювання й аналіз технічних об’єктів у САПР, зокрема методи ідентифікації об’єктів, декомпозиція та макромоделювання, чисельно-аналітичні методи аналізу об’єктів на мікро- та макрорівнях, моделювання логічних і функціональних схем дискретних пристроїв.
 • Синтез описів технічних об’єктів у САПР, зокрема: методи структурного аналізу та параметричної оптимізації, методи синтезу технічних розв’язань, компонування та розміщення структурних елементів, трасування комунікацій, синтез логічних схем.
 • Машинна графіка в завданнях проектування та виготовлення конструкторсько-технологічної інформації.
 • Пакети прикладних програм автоматизованого проектування.
 • Системи підтримки прийняття проектних рішень, експертні системи в САПР.
 • Автоматизовані місця проектувальників та інтерактивні графічні системи.
 • Методи та засоби забезпечення ефективності, надійності, контролю, діагностики, визначення параметрів, відлагодження, випробування, а також проектування високоефективних, надійних, придатних для контролю та діагностики комп’ютерних систем і мереж, їх пристроїв і компонентів.
 • Розроблення та дослідження методів і технологій автоматизованого проектування технічних і програмних засобів комп’ютерних систем і мереж, мов опису, моделей  і структурно-алгоритмічної організації систем і мереж для   різних ієрархічних рівнів їх подання, створення інтелектуалізованих систем аналізу і синтезу апаратних і програмних засобів комп’ютерних та інформаційно-вимірювальних систем, комп’ютерних мереж та їх компонентів.
Освітньо-наукова програма Навчальний план 2016/2017 Навчальний план 2017/2018 Навчальний план 2018/2019 (березень) Навчальний план 2018/2019 (жовтень) Навчальний план 2019/2020