Освітня програма Телекомунікаційні системи та мережі

Освітньо-наукова програма Телекомунікаційні системи та мережі

Студенти вивчають:

 • багаторівневу архітектуру та теорію побудови сучасних і перспективних телекомунікаційних систем (ТКС) та мереж;
 • методики розробки та проектування телекомунікаційних мереж наступних поколінь: мереж персонального зв’язку (Bluetooth, Zigbee, UWB), мереж доступу (Ethernet) і транспортних мереж (IP/ATM/MPLS);
 • методи планування, самоорганізації та оптимізації роботи безпроводових мереж (Li-Fi, Wi-Fi, WiMax, LTE), в т.ч. мереж мобільного зв’язку стандартів 2G/3G/4G;
 • принципи та методики планування та побудови систем радіочастотного моніторингу, а також технічні засоби й обладнання радіомоніторингу;
 • методи забезпечення  електромагнітної сумісності в ТКС;
 • технології комутації, маршрутизації та управління мережами, новітні хмарні технології контролю, надання послуг та підтримки мережних додатків;
 • принципи та методики метрологічного забезпечення ТКС;
 • сучасні принципи, методи та алгоритми функціонування, методики та алгоритми конфігурування мережного та серверного обладнання;
 • стеки мережних протоколів і механізми управління трафіком;
 • програмне забезпечення термінальних пристроїв, мережне програмне забезпечення хмарних платформ та сервісно-орієнтованих архітектур;
 • системи цифрового телебачення наступних поколінь;
 • міжнародні та корпоративні стандарти й апаратно-програмні засоби забезпечення мережної безпеки та протидії атакам;
 • інженерні методики монтажу, експлуатації та технічного обслуговування, профілактики, діагностування та ремонту комунікаційного обладнання;
 • методологію наукових досліджень у галузі телекомунікацій, методики проведення наукових експериментів, оформлення об’єктів інтелектуальної власності (патентів, авторських свідоцтв тощо).

Опис освітньої програми Телекомунікаційні системи та мережі

Підготовку за даною освітньою програмою здійснює кафедра інфокомунікаційної інженерії, яка також реалізовує підготовку студентів за спеціальністю 125 Кібербезпека, освітньою програмою «Управління інформаційною безпекою», а також освітньою програмою «Інфокомунікаційна інженерія» спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка. Це дозволило створити на кафедрі повний системний цикл підготовки фахівців з проектування, адміністрування та експлуатації телекомунікаційних систем та мереж із забезпеченням їх кібербезпеки. Серед співробітників кафедри 49 викладачів та 15 інженерів-лаборантів. На кафедрі викладають 11 докторів наук, професорів, а також більше, ніж 20 кандидатів наук, доцентів. Викладацький склад постійно поповнюється молодими викладачами та спеціалістами – випускниками аспірантури та докторантури на кафедрі.

Навчально-лабораторна база кафедри включає мережне, термінальне та серверне обладнання академій, центрів і лабораторій компаній Cisco, D-link, Oracle, які охоплюють всі сегменти інфокомунікаційних систем та мереж, мереж наступного покоління, програмно-конфігурованих мереж, безпроводових мереж і мереж мобільного зв’язку стандартів 2G/3G/4G, мереж доступу, транспортних мереж, засобів програмного, технічного захисту інформації та мережної безпеки.

Студенти, які проходять підготовку на кафедрі ІКІ, мають можливість навчання за кордоном у закладах Швеції, Німеччині, Польщі тощо за програмами подвійних дипломів.

Базові курси освітньої програми Телекомунікаційні системи та мережі

 • Сучасні програмні засоби моделювання систем;
 • Основи наукових досліджень в телекомунікаціях та радіотехніці;
 • Мультисервісні мережі зв’язку  наступних поколінь;
 • Системи інформаційної безпеки;
 • Методи проектування мультисервісних систем і мереж;
 • Логістика в інфокомунікаційних системах;
 • Конфігурування та інженерія інфокомунікаційних мереж нових поколінь;
 • Перспективи безпроводових систем;
 • Системи управління транспортними мережами;
 • Алгоритми управління та адаптації в ТКС;
 • Оптичні технології в телекомунікаціях;
 • Програмне конфігурування NGN;
 • Менеджмент та мережне адміністрування  підприємств;
 • Інтернет служби та платформи сервісів хмарних обчислень;
 • Широкосмугові оптичні телекомунікаційні системи;
 • Сенсорні системи та мережі, що самоорганізуються;
 • Метрологічне забезпечення ТКС;
 • Конвергенція телекомунікаційних мереж та послуг;
 • Пірингови та віртуальні приватні мережі  на основі Інтернет;
 • Сервісно-орієнтовані технології та послуги інфокомунікацій;
 • Віртуальні приватні мережі та домашні мережі «at home»;
 • Методи забезпечення  електромагнітної сумісності в ТКС;
 • Інфокомунікаційні послуги та якість обслуговування в ТКС;
 • Системи телебачення нових поколінь.

Викладачами кафедри постійно оновлюється методичне забезпечення навчальних дисциплін:

 1. Поповский В.В. Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных системах [Текст] / В. В. Поповский, А. В. Персиков. – Х.: Компания СМИТ, 2010. Ч. 1. – 2010. – 350 c. – ISBN 978-966-2028-56-0.
 2. Поповский, В.В. Основы криптографической защиты информации в телекоммуникационных системах [Текст] / В.В. Поповский, А.В. Персиков. – Х.: Компания СМИТ, 2010. Ч. 2. – 2010. – 294 c. – ISBN 978-966-2028-56-0.
 3. Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології [Текст]: підруч. У 2-х ч. Ч.1 / О. В. Лемешко, В. А. Лошаков, В. В. Поповський та ін. ; за заг. ред. проф. В.В. Поповського. − Х.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2010. – 470 с. ISBN 978-966-2028-67-6, ISBN 978-966-2028-68-3 (Ч.1).
 4. Багатоканальний електрозв’язок та телекомунікаційні технології [Текст]: підруч. У 2-х ч. Ч. 2 / О. В. Лемешко, В. А. Лошаков, В.В. Поповський та ін. ; за заг. ред, проф. В.В. Поповського. − X.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2010. — 482 с. ISBN 978-966-2028-67-6, ISBN 978-966-2028-69-0 (Ч.2).
 5. Поповский В.В. Математические основы управления и адаптации в телекоммуникационных системах [Текст]: учеб. / В. В. Поповский, В.Ф. Олейник. −: ООО «Компания СМИТ», 2011. − 362 с. ISBN 978-966-2028-72-0.
 6. Методы научных исследований в телекоммуникациях [Текст]. В 2-х томах. Т.1.: учеб. пособие / под ред. проф. В. В. Поповского. − X : Компания СМИТ, 2013. − 390 с. ISBN 978-617-621-003-0, ISBN 978-617-621-004-7 (Т.1).
 7. Методы научных исследований в телекоммуникациях [Текст]. В 2-х томах. Т.2.: учеб. пособие / под ред. проф. В. В. Поповского. — X : Компания СМИТ, 2013. − 330 с. ISBN 978-617-621-003-0, ISBN 978-617-621-005-4 (Т.2).
 8. Холод Л.М. Метрологічне забезпечення в телекомунікаційних системах та мережах: навч. посібник для студентів ВНЗ [Текст] / Л.М. Холод, С.О. Сабурова, Ю.Ю. Коляденко. – Х.: Компанія СМІТ, 2017. – 172 с. ISBN 978-617-068-9.
 9. Popovskyy V., Popovska K. Video Traffic Delivery over the Internet. Paperback. LAPLAMBERT Academical Publishing. 2017. 106 p.
 10. Поповский В.В. Основы теории телекоммуникационных систем. LAPLAMBERT Academical Publishing. 2018. 565 c.
 11. Поповський В.В. Основи теорії телекомунікаційних систем: підручник. – Харків: ХНУРЕ, 2018. – 368 с.
 12. Телекомунікаційні системи та мережі. Структура та основні функції [Електронний ресурс] / В. В. Поповський та ін. Т. 1. Харків: СМІТ. Друге видання. Виправлено та доповнено. 2018. Режим доступу: http://www.znanius.com/3534.html.
 13. Телекомунікаційні системи та мережі. Абонентський доступ і технології локальних мереж [Електронний ресурс] / В. В. Поповський та ін. Т. 2. Харків: СМІТ. Друге видання, доповнене. 2018. Режим доступу: http://www.znanius.com/3882.html?&L=0.
 14. System and Technologies of Digital Television: manual for graduate students. [Text]/ V.A. Loshakov, V . Popovsky, S.O. Saburova,  I.S. Shostko, M.Y. Oshepkov, K.O. Popovskaya, L.I. Melnikova.  Under the general editorship of  Professor V.A. Loshakov. – Kh: Company  SMIT”, 2019. – 416 p.

Вміння та компетенції, якими буде володіти магістр за освітньою програмою Телекомунікаційні системи та мережі:

 1. Здатність контролювати та діагностувати стан обладнання та програмного забезпечення інформаційних і телекомунікаційних мереж, мереж теле- та радіомовлення, комп’ютерних мереж, систем передачі, систем комутації, кінцевих пристроїв користувача.
 2. Здатність аналізувати результати вимірювання параметрів і робочих характеристик інформаційних і телекомунікаційних мереж, систем передачі, систем комутації тощо.
 3. Здатність проектувати нові та модернізувати (реструктуризувати) існуючі інформаційні та телекомунікаційні мережі; виконувати адміністрування технічного стану телекомунікаційної мережі.
 4. Здатність монтувати, налагоджувати та ремонтувати цифрові й оптичні модулі обладнання мереж, кабельну систему мережі.
 5. Здатність виконувати профілактику та відновлювальне обслуговування устаткування телекомунікаційних мереж, систем передачі, систем комутації тощо.
 6. Здатність забезпечувати номенклатуру та нормативну якість надання послуг зв’язку.
 7. Здатність забезпечувати інформаційну безпеку телекомунікаційних мереж.
 8. Можливість навчання (магістр, аспірант) за кордоном у закладах Швеції, Німеччині, Польщі та інших країнах. Можливість участі в олімпіадах, студентських конкурсах наукових робіт, технічних виставках.

Студенти кафедри ІКІ регулярно беруть участь та перемагають на олімпіадах і конкурсах студентських робіт. Так, наприклад, 21-23 березня 2018 р. на базі Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова проводилась підсумкова науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Телекомунікації». Студентка Богдана Середа-Левітіна (група ТК-14-4) з роботою на тему «Дослідження відмовостійкої маршрутизації з балансуванням навантаження» (науковий керівник проф. Лемешко О.В.) виборола 3-тє місце у секції «Інформаційні мережі зв’язку».

Випускник за освітньою програмою підготовки Телекомунікаційні системи та мережі може працювати за фахом:

 • спеціаліст з розробки, тестування та експлуатації мережного програмного забезпечення (DevOps);
 • системний адміністратор (System Administrator);
 • системний інженер (System Engineer);
 • інженер з обслуговування мережі (Network Engineer);
 • адміністратор мережі (Network Administrator);
 • менеджер з мережної безпеки (Network Security Manager);
 • інженер з безпеки (Security Engineer);
 • системний аналітик (System Analyst);
 • бізнес-аналітик (Bysniness Analyst);
 • аудитор безпеки (Security Auditor);
 • аналітик кібербезпеки (CyberOps);
 • інженер операційного центру безпеки (Security Operations Center, SOC);
 • менеджер проектів (Project Manager);
 • спеціаліст з розробки та підтримки сервісів (Technical Product Manager / Product Lead / Product Director / Group Product Manager );
 • інженер з тестування програмного забезпечення (QA engineer).

Наші випускники успішно працевлаштовуються та працюють інженерами та менеджерами в телекомунікаційних фірмах і компаніях України, таких як Укртелеком, «Укрчастотнагляд», Lifecell, Vodafone, Київстар, Велтонтелеком та інших; інженерами-конструкторами в компаніях та підприємствах з проектування, розробки, експлуатації та обслуговування радіоелектронної та комп’ютерної апаратури, мережного та серверного обладнання. Кращі наші випускники працюють в компаніях Cisco, Google, Oracle та Facebook у різних куточках нашої планети.

 

Навчальний план (ОПП, 1.4, 2020) Освітньо-професійна програма «Телекомунікаційні системи та мережі» (1.4, 2020) Навчальний план (ОНП, 2020) Освітньо-наукова програма «Телекомунікаційні системи та мережі» (2020) Навчальний план (ОПП, 1.4, 2019) Освітньо-професійна програма «Телекомунікаційні системи та мережі» (1.4, 2019) Навчальний план (ОПП, 1.9, 2019) Освітньо-професійна програма «Телекомунікаційні системи та мережі» (1.9, 2019) Навчальний план (ОНП, 2019) Освітньо-наукова програма «Телекомунікаційні системи та мережі» (2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Телекомунікаційні системи та мережі» (2018) Навчальний план (ОНП, 2018) Освітньо-наукова програма «Телекомунікаційні системи та мережі» (2018)