Освітня програма Інфокомунікаційна інженерія

Освітньо-професійна програма Інфокомунікаційна інженерія

Студенти вивчають:

 • багаторівневу архітектуру та теорію побудови (проектування) сучасних і перспективних інформаційно-комунікаційних систем і мереж;
 • методи планування, самоорганізації та оптимізації роботи безпроводових мереж (Li-Fi, Wi-Fi, WiMax, LTE), в т.ч. сенсорних мереж (стандартів Bluetooth, Zigbee, UWB), мереж мобільного зв’язку стандартів 2G/3G/4G;
 • сучасні принципи, методи та алгоритми функціонування мережного та серверного обладнання;
 • стеки мережних протоколів і механізми управління трафіком;
 • програмне забезпечення термінальних пристроїв, мережне програмне забезпечення хмарних платформ і сервісно-орієнтованих архітектур;
 • міжнародні та корпоративні стандарти й апаратно-програмні засоби забезпечення мережної безпеки та протидії атакам;
 • сучасні програмні засоби моделювання інфокомунікаційних систем, методики використання мережних симуляторів і пакетів навантажувального тестування;
 • методологію наукових досліджень у галузі інфокомунікацій, методики проведення наукових експериментів, оформлення об’єктів інтелектуальної власності (патентів, авторських свідоцтв тощо).

Опис освітньої програми Інфокомунікаційна інженерія.

Підготовку за даною освітньою програмою здійснює кафедра інфокомунікаційної інженерії, яка також реалізовує підготовку студентів за спеціальністю 125 Кібербезпека, освітньою програмою «Управління інформаційною безпекою», а також освітньою програмою «Телекомунікаційні системи та мережі» спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка. Це дозволило створити на кафедрі повний системний цикл підготовки фахівців з проектування, адміністрування та експлуатації інфокомунікаційних систем і мереж із забезпеченням їх кібербезпеки. Серед співробітників кафедри 49 викладачів і 15 інженерів-лаборантів. На кафедрі викладають 11 докторів наук, професорів, а також більш ніж 20 кандидатів наук, доцентів. Викладацький склад постійно поповнюється молодими викладачами та спеціалістами – випускниками аспірантури та докторантури на кафедрі.

Навчально-лабораторна база кафедри включає мережне, термінальне та серверне обладнання академій, центрів та лабораторій компаній Cisco, D-link, Oracle, які охоплюють всі сегменти інфокомунікаційних систем та мереж наступного покоління, програмно-конфігурованих мереж, безпроводових мереж і мереж мобільного зв’язку стандартів 2G/3G/4G, мереж доступу, транспортних мереж, засобів програмного, технічного захисту інформації та мережної безпеки.

Студенти, які проходять підготовку на кафедрі ІКІ, мають можливість навчання за кордоном у закладах Швеції, Німеччині, Польщі тощо за програмами подвійних дипломів.

Базові курси освітньої програми:

 • Основи наукових досліджень та сучасні програмні засоби моделювання інфокомунікаційних систем;
 • Мультисервісні мережі зв’язку наступних поколінь;
 • Системи інформаційної безпеки;
 • Логістика в інфокомунікаційних системах;
 • Конфігурування та інженерія інфокомунікаційних мереж нових поколінь;
 • Програмне конфігурування NGN;
 • Менеджмент та мережне адміністрування  підприємств;
 • Інтернет служби та платформи сервісів хмарних обчислень;
 • Сенсорні системи та мережі, що самоорганізуються;
 • Пірингові та віртуальні приватні мережі;
 • Сервісно-орієнтовані технології та послуги інфокомунікацій;
 • Інфокомунікаційні послуги та якість обслуговування в ІКС.

Вміння та компетентності, якими буде володіти магістр за освітньою програмою Інфокомунікаційна інженерія:

 1. Знання засобів аналітичного та імітаційного моделювання інфокомунікаційних систем Matlab/Simulink, MathCad, Maple; пакетів імітаційного моделювання Packet Tracer 7.х, Graphical Network Simulator (GNS) v.3; Network Simulator (NS v.2 та v.3), OPNET, OMNET, пакети навантажувального тестування IxChariot і D-ITG (Distributed Internet Traffic Generator).
 2. Планування, проектування та адміністрування апаратно-програмних комплексів мереж: розробка Web-додатків на платформі .Net, Java Programming, JavaScript, HTML5, CSS3, BootStrap тощо).
 3. Конфігурування технологій і систем управління інфокомунікаціями, мережних протоколів; створення та налаштування мережних сервісів, їх підтримка; налаштування систем моніторингу та управління станом інфокомунікаційних мереж (рішення на основі SNMP/CMIP та TMN).
 4. Знання операційних систем сучасних комутаторів і маршрутизаторів, конфігурування мережного та сервісного обладнання для забезпечення їх ефективного та безперебійного функціонування.
 5. Адміністрування інфокомунікаційних мереж і налаштування протокольних засобів щодо боротьби з перевантаженням та забезпечення заданого рівня якості обслуговування (QoS/QoE): протоколів маршрутизації (RIP/IGRP/EIGRP/OSPF/BGP), резервування ресурсів (RSVP/LDP), управління чергами (CQ/PQ/WFQ/LLQ/WRR/WRED), профілювання трафіка тощо.
 6. Створення та модифікація програмних і програмно-апаратних модулів забезпечення мережної безпеки за допомогою засобів автентифікації доступу, фільтрації трафіка.
 7. Знання методів, інженерних методик і програмних засобів щодо проектування та оптимізації мереж доступу, транспортних мереж (IP/MPLS), безпроводових (в т.ч. сенсорних) мереж стандартів IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (Wi-MAX), 3GPP LTE.

Випускник за освітньою програмою Інфокомунікаційна інженерія може працювати за фахом:

 • спеціаліст з розробки, тестування та експлуатації мережного програмного забезпечення (DevOps);
 • системний адміністратор (System Administrator);
 • системний інженер (System Engineer);
 • інженер з обслуговування мережі (Network Engineer);
 • адміністратор мережі (Network Administrator);
 • менеджер з мережної безпеки (Network Security Manager);
 • інженер з безпеки (Security Engineer);
 • системний аналітик (System Analyst);
 • бізнес-аналітик (Bysniness Analyst);
 • аудитор безпеки (Security Auditor);
 • аналітик кібербезпеки (CyberOps);
 • інженер операційного центру безпеки (Security Operations Center, SOC);
 • менеджер проектів (Project Manager);
 • спеціаліст з розробки та підтримки сервісів (Technical Product Manager / Product Lead / Product Director / Group Product Manager );
 • інженер з тестування програмного забезпечення (QA engineer).

Наші випускники успішно працевлаштовуються та працюють інженерами та менеджерами в інфокомунікаційних фірмах і компаніях України, таких як Укртелеком, «Укрчастотнагляд», Lifecell, Vodafone, Київстар, Велтонтелеком та інших; інженерами-конструкторами в компаніях та підприємствах з проектування, розробки, експлуатації та обслуговування радіоелектронної та комп’ютерної апаратури, мережного та серверного обладнання. Кращі наші випускники працюють у компаніях Cisco, Google, Oracle та Facebook в різних куточках нашої планети.

Навчальний план (ОПП, 2020) Освітньо-професійна програма «Інфокомунікаційна інженерія» (2020) Навчальний план (ОПП, 2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Інфокомунікаційна інженерія» (2018) Навчальний план (ОНП, 2018) Освітньо-наукова програма «Інфокомунікаційна інженерія» (2018)