Освітня програма Соціальна інформатика

Освітньо-професійна програма «Соціальна інформатика» орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють системою знань у галузі комп’ютерних наук, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, вміють формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі у своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів системологічних і комп’ютерних наук, що дає  можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Акцент програми зроблений на формуванні фахівця, здатного розв’язувати складні задачі, пов’язані з використанням сучасних та перспективних інтелектуальних знанняорієнтованих когнітивних методів і технологій ноосферного етапу розвитку науки; онтологічних, об’єктних та інших моделей інформації та знань будь-яких проблемних галузей для підвищення ефективності, якості та оптимізації ділової активності організації, держави, людини  на дослідницькому рівні професійної діяльності.

Уміння та компетенції, якими буде володіти магістр:

 1. Здатність до аналізу та дослідження інформації в інформаційному середовищі, в соціумі; використання методів информаційно-аналітичної діяльності та систематизації знань для пошуку, отримання та обробки інформації, забезпечення сталого розвитку на основі системологічного ноосферного підходу.
 2. Здатність вилучати та систематизувати знання в предметній галузі, створювати онтологічні моделі знань, використовувати основні методи та моделі менеджменту та інженерії знань з застосуванням системологічного класифікаційного аналізу.
 3. Здатність до виявлення закономірностей, застосування методів обробки інформації, даних та знань з використанням системологічного підходу.
 4. Здатність до побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей, моделювання предметних галузей для створення інформаційних систем.
 5. Здатність опанувати сучасні системологічні методи моделювання об’єктів, процесів і явищ з метою підвищення конкурентноспроможності організації.
 6. Здатність досліджувати та систематизувати поняттєві знання на основі критеріїв природньої класифікації.
 7. Здатність до ноосферного системного мислення; застосування методології ноосферного системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язування складних задач.
 8. Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методологій та технологій моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних систем на основі системологічного підходу.
 9. Здатність до застосування методології ноосферного системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язування системних задач.
 10. Здатність використовувати сучасні інструментальні засоби моделювання для оптимізації ділової активності з використанням системологічного підходу.
 11. Здатність до аналізу, формулювання, розробки та моделювання вимог замовника на основі системологічного підходу.
 12. Здатність проводити системологічний аналіз діяльності та структури організацій.
 13. Здатність до використання сучасних інтернет інструментів для оптимізації роботи організацій на основі системологічного підходу.
 14. Здатність забезпечувати аналітичний супровід діяльності організації на основі системологічного підходу.
 15. Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, створення та практичного застосування функціональних моделей складних систем на основі системологічного підходу.
 16. Здатність до пошуку, аналізу, накопичування та систематизації інформації та знань про внутрішнє та зовнішнє середовище організаційної системи на основі системологічного аналізу.
 17. Здатність проводити аналіз бізнес-систем та аналітичну обробку інформаційних ресурсів для забезпечення сталого функціонування складних систем на основі системологічного підходу.
 18. Здатність досліджувати та формувати інтелектуальний капітал, компетенції менеджменту знань та організаціїї, що навчаються.
 19. Здатність до дослідження та використання Big Data для отримання суттевих конкурентних переваг в бізнесі.

Обов’язкові дисципліни професійної підготовки:

 1. Вступ до спеціалізації (Соціальна інформатика).
 2. Технології менеджменту знань.
 3. Технології підтримки прийняття рішень.
 4. Технології аналізу бізнес-процесів.
 5. Управління вимогами.

Вибіркові дисципліни професійної підготовки:

 1. Математичні методи політичного аналізу.
 2. Технології інформаційного менеджменту.
 3. Об’єктне моделювання знань.
 4. Додаткові розділи UML.
 5. Соціальні мережі в Інтернеті.
 6. Додаткові розділи бізнес-аналізу.
 7. Технології аналізу і автоматизації документообігу.
 8. Консолідація інформаційних ресурсів.
 9. Основи PR діяльності в IT.
 10. Соціально-психологічні основи інформаційно-аналітичної діяльності.
Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Соціальна інформатика» (2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Соціальна інформатика» (2018)