Системний аналіз, прийняття рішень і математичне моделювання в соціально-економічних системах

Наукова школа плідно поєднує фундаментальні та прикладні напрямки досліджень: створення і дослідження математичних моделей розвитку територіально розподілених  міських і регіональних систем різного рівня та призначення; управління поведінкою групи людей; методів планування і прийняття управлінських рішень в умовах багатокритеріальності та невизначеності вихідних даних; розробку комплексних систем регіонального управління; створення розподілених інформаційних систем на основі комп’ютерних мереж; створення  інтелектуальних систем  підтримки прийняття рішень, зокрема, тих, що використовують математичні моделі та методи комбінаторної оптимізації та генерації; створення відповідних  програмних і апаратних засобів. 

Наукову школу  засновано  у 1967 р. на кафедрі теоретичної кібернетики (зараз кафедра системотехніки) докторами технічних наук  І.В. Кузьміним та Е.Г. Петровим. 

Проф. І.В. Кузьмін з 1976 р. обіймав посаду ректора Вінницького  ДТУ,  потім  працював на різних  посадах у Вінницькому ДТУ, зараз працює професором  університету. 

Проф. Е.Г. Петров  у  1976 – 2013 р. р. працював  на посаді завідуючого кафедрою системотехніки, з 1985 р.  до 1991 р. – проректор з наукової роботи ХНУРЕ, з 2001 р. до 2003 р. – декан факультету комп’ютерних наук. Помер 20.02.2015 р. 

Е.Г. Петров відомий в Україні та за її межами вчений, автор більш ніж 175 наукових праць, з них 19 наукових монографій і навчальних посібників, 5 авторських свідоцтв на винаходи. 

В теперішній час на кафедрі системотехніки  під керівництвом завідуючого  кафедрою  проф. І.В. Гребенніка  учні та послідовники  І.В. Кузьміна та Е.Г. Петрова виконують роботи  в даному  напрямку. Серед них: 

Розробка математичних моделей і методів реінжинірингу топологічних структур територіально розподілених об’єктів, науковий керівник проф. В.В. Безкоровайний. 

Генерація комбінаторних конфігурацій та комбінаторна оптимізація в задачах геометричного проектування, маршрутизації та математичного моделювання стійкого розвитку соціально-економічних систем, науковий керівник проф. І.В. Гребеннік. 

Розробка математичних моделей реалізації концепції стійкого розвитку соціально-економічних систем, наукові керівники  – доц. В.П. Писклакова, доц.  Є.В. Губаренко. 

Відомі представники наукової школи: д.т.н., проф. І.В. Кузьмін, д.т.н., проф. Е.Г. Петров,  к.т.н, проф. Б.Є. Кухарєв, к.т.н., проф. В.В. Євсєєв, к.т.н., проф. В.М. Кузьменко, к.т.н.,доц. Е.А. Сукесов , д.т.н., проф. Л.І. Нефедов ,  д.т.н. проф.  В.В Безкоровайний, к.т.н., доц. В.П. Пісклакова , к.т.н, проф. С.І. Чайніков , д.т.н., проф. А.О. Овезгельдиєв,  д.т.н., проф. І.В. Гребеннік , к.т.н., проф. В.Г.  Іванов  та інші. 

За останні 10 років розроблені: 

  • концепція інформатизації Харківської області;
  • технічний проект на пусковий комплекс Урядової інформаційно-аналітичної системи попередження НС;
  • технічний проект на автоматизовану систему реєстрації, обробки та контролю проходження поштових відправлень на території України;
  • концепція створення Державної інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління рухомими об’єктами.

 

зберегти цю сторінку в PDF