Наукові школи

Системний аналіз, прийняття рішень і математичне моделювання в соціально-економічних системах

Наукова школа плідно поєднує фундаментальні та прикладні напрямки досліджень: створення і дослідження математичних моделей розвитку територіально розподілених  міських і регіональних систем різного рівня та призначення; управління поведінкою групи людей; методів планування і прийняття управлінських рішень в умовах багатокритеріальності та невизначеності вихідних даних; розробку комплексних систем регіонального управління; створення розподілених інформаційних систем на основі комп’ютерних мереж; створення  інтелектуальних систем  підтримки прийняття рішень, зокрема, тих, що використовують математичні моделі та методи комбінаторної оптимізації та генерації; створення відповідних  програмних і апаратних засобів. 

Наукову школу  засновано  у 1967 р. на кафедрі теоретичної кібернетики (зараз кафедра системотехніки) докторами технічних наук  І.В. Кузьміним та Е.Г. Петровим. 

Проф. І.В. Кузьмін з 1976 р. обіймав посаду ректора Вінницького  ДТУ,  потім  працював на різних  посадах у Вінницькому ДТУ, зараз працює професором  університету. 

Проф. Е.Г. Петров  у  1976 – 2013 р. р. працював  на посаді завідуючого кафедрою системотехніки, з 1985 р.  до 1991 р. – проректор з наукової роботи ХНУРЕ, з 2001 р. до 2003 р. – декан факультету комп’ютерних наук. Помер 20.02.2015 р. 

Е.Г. Петров відомий в Україні та за її межами вчений, автор більш ніж 175 наукових праць, з них 19 наукових монографій і навчальних посібників, 5 авторських свідоцтв на винаходи. 

В теперішній час на кафедрі системотехніки  під керівництвом завідуючого  кафедрою  проф. І.В. Гребенніка  учні та послідовники  І.В. Кузьміна та Е.Г. Петрова виконують роботи  в даному  напрямку. Серед них: 

Розробка математичних моделей і методів реінжинірингу топологічних структур територіально розподілених об’єктів, науковий керівник проф. В.В. Безкоровайний. 

Генерація комбінаторних конфігурацій та комбінаторна оптимізація в задачах геометричного проектування, маршрутизації та математичного моделювання стійкого розвитку соціально-економічних систем, науковий керівник проф. І.В. Гребеннік. 

Розробка математичних моделей реалізації концепції стійкого розвитку соціально-економічних систем, наукові керівники  – доц. В.П. Писклакова, доц.  Є.В. Губаренко. 

Відомі представники наукової школи: д.т.н., проф. І.В. Кузьмін, д.т.н., проф. Е.Г. Петров,  к.т.н, проф. Б.Є. Кухарєв, к.т.н., проф. В.В. Євсєєв, к.т.н., проф. В.М. Кузьменко, к.т.н.,доц. Е.А. Сукесов , д.т.н., проф. Л.І. Нефедов ,  д.т.н. проф.  В.В Безкоровайний, к.т.н., доц. В.П. Пісклакова , к.т.н, проф. С.І. Чайніков , д.т.н., проф. А.О. Овезгельдиєв,  д.т.н., проф. І.В. Гребеннік , к.т.н., проф. В.Г.  Іванов  та інші. 

За останні 10 років розроблені: 

  • концепція інформатизації Харківської області;
  • технічний проект на пусковий комплекс Урядової інформаційно-аналітичної системи попередження НС;
  • технічний проект на автоматизовану систему реєстрації, обробки та контролю проходження поштових відправлень на території України;
  • концепція створення Державної інтегрованої інформаційно-аналітичної системи управління рухомими об’єктами.

 

Методології, методи та інформаційні технології розробки інтегрованих та web-базованих інформаційних систем

Зараз наукова школа працює над розв’язанням фундаментальних та прикладних проблем в галузі теоретичних та методологічних основ створення складних комп’ютеризованих інтегрованих комплексів, опису складних систем та інтеграції їх елементів, створення автоматизованих інструментальних засобів підтримки управлінських рішень, адаптивних інтегрованих систем управління підприємством, принципів проектування інформаційно-управляючих систем.

Харківська наукова школа Метеорної радіолокації

Науковцями школи вперше розроблені системи радіолокаційних реєстрацій метеорів в Україні. З 1957 р. колективом розроблено декілька поколінь метеорних радіолокаційних станцій, теорії про метеорне явище та методи обробки даних спостережень та підходи до інтерпретації результатів. За майже 50 років значно розвинуті прикладні аспекти метеорної радіолокації, використання її результатів у геофізиці та астрономії, зв’язку, синхронізації шкал часу і частоти.

Разработка мультимедийных стрелковых тренажеров

Работы проводятся кафедрой «Радиоэлектронные системы» совместно с  Учебно-техническим телевизионным центром. Разработаны метод дистанционного бесконтактного определения координат точек попадания в видеомишени и технология создания интерактивных видеофильмов для тренажеров. Ссылка на проект.

Наукова школа з телекомунікацій

Керівник наукової школи: доктор технічних наук, професор Володимир Володимирович Поповський. 

Відомі представники наукової школи: професор В.Ф. Олійник, професор В.С. Марчук, професор Л.О. Титаренко, професор Ю.Ю. Коляденко, професор О.В. Лемешко, доцент О.Ю. Євсєєва, доцент Д.В. Агеєв, доцент Є.В. Дуравкін та ін.

Проектування та технічна діагностика цифрових систем на кристалах, комп’ютерів і мереж

Наукова школа кафедри АПОТ «Проектування та технічна діагностика цифрових систем на кристалах, комп’ютерів і мереж» заснована в 1996 році. Наслідком розвитку ідей і сучасних наукових напрямків стало утворення в 2005 році наукової школи «Технології мозкоподібних і квантових обчислювальних процесів в кіберпросторі». Науковий керівник – д.т.н., проф. Хаханов В.І.

Проектування та діагностика обчислювальних систем і мереж

Наукова школа «Проектування та діагностика обчислювальних систем і мереж» заснована в 1977 році. Науковий керівник – д.т.н., проф. Кривуля Г.Ф.

Гібридні системи обчислювального інтелекту для аналізу даних, обробки інформації та керування

Наукову школу засновано у 1985 р. в Харківському інституті радіоелектроніки на базі проблемної науково-дослідної лабораторії автоматизованих систем управління. Науковий керівник школи Євгеній Володимирович Бодянський, доктор технічних наук, професор, професор кафедри штучного інтелекту, науковий керівник проблемної НДЛ АСУ Харківського національного університету радіоелектроніки.  

Теплові методи неруйнівного контролю якості матеріалів та виробів: дефектоскопія, дефектометрія та томографія

Заснована у 1976 році на базі Харківського інституту радіоелектроніки доктором технічних наук, професором Володимиром Олександровичем Стороженком, завідувачем кафедри фізики ХНУРЕ, членом Академії наук прикладної радіоелектроніки. Єдина в Україні, яка займається у повному обсязі усіма проблемами активного теплового неруйнівного контролю (АТНК). У 1999 році на базі наукової школи створено НТЦ «Термоконтроль». Вже понад 12 років НТЦ «Термоконтроль» є колективним членом Науково-технічного об’єднання теплової діагностики та неруйнівного контролю при НАН України.

Методи нормалізації, розпізнавання, аналізу та обробки зображень у системах комп’ютерного зору

Наукова школа заснована у 1984 році у Харківському інституті радіоелектроніки ім. акад. М.К. Янгеля на базі кафедри застосування електронних обчислювальних машин як складова частина наукових шкіл професора Ю.П. Шабанова-Кушнаренка та член-кореспондента Академії наук України професора М.Ф. Бондаренка.

Методи та системи дистанційного зондування атмосфери з використанням акустичних та електромагнітних хвиль

Школа дистанційних методів зондування атмосфери акустичними та електромагнітними хвилями в ХНУРЕ заснована на початку 60-х років минулого сторіччя і базується на фундаментальних результатах вітчизняної науки, отриманих академіком О.М. Обуховим, професором М.О. Калістратовою, професором В.І. Татарським  та іншими. Засновником  школи є доктор технічних наук  професор Є.Г. Прошкін.

Ноосферні методології та технології вирішення проблем управління знаннями та конкурентної розвідки

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор, Соловйова К.О. Актуальна наукова школа відноситься до нового інформаційного напряму, який бурхливо розвивається на Заході, а також тісно пов’язана з важливими напрямами системного аналізу, штучного інтелекту, інформаційних технологій.

Наукова школа біоніки інтелекту

Основним напрямом досліджень є створення нового покоління засобів обчислювальної техніки на основі відкриття «патентів Природи» – природних механізмів інтелектуальної діяльності людини, створення мозкоподібних ЕОМ, продуктивність яких суттєво перевищує продуктивність сучасної обчислювальної техніки.

Наукова школа з прикладної електродинаміки

Проводилися дослідження з широкого комплексу питань теорії та техніки антен і поширення радіохвиль: статистична теорія антен, адаптивні антенні решітки, антенні укриття і обтічники, антенні вимірювання, антени з нелінійними елементами (НЕ), діагностика фазованих антенних решіток, тропосферні та іоносферні поширення радіохвиль, загоризонтна радіолокація, вплив Землі на зони видимості РЛС.

Радіохвильова й інфрачервона діагностика матеріалів, середовищ і об’єктів

Основним науковим напрямком діяльності є створення новітніх методів і технічних засобів широкоформатної фізико-технічної діагностики функціональних матеріалів електроніки, технологічних середовищ у різних виробництвах, включаючи агропромисловість та біотехнології.

Інтелектуальна обробка інформації

Вченими вперше розроблені теорія і методи проектування спеціалізованих цифрових обчислювачів для швидкої обробки великих інформаційних масивів на підставі нейромережного підходу, сплайн-апроксимації та функціональної регенерації, які надали можливість створити обчислювальні структури нового покоління.