4.5 Інформаційно-аналітична система підтримки прийняття рішень з планування і використання національного радіочастотного ресурсу

ГАЛУЗЬ (СФЕРА), ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ РОЗРОБКА: Радіомоніторинг. Інформаційні технології та інформаційно-аналітичні системи.

Потенційними споживачами розробки є державні Адміністрації зв’язку, радіочастотні органи і оператори зв’язку будь-якої країни кожного з трьох радіочастотних
Районів світу.

МЕТА (ПРОБЛЕМА) РОЗРОБКИ: Забезпечення надійного, оперативного і ефективного управління розподілом і використанням радіочастотного ресурсу в умовах стрімкого зростання кількості радіоелектронних засобів і інформаційних потоків між різними відомствами, юридичними і фізичними особами на основі  передових інформаційних технологій  і засобів автоматизації.

СТИСЛИЙ ОПИС РОЗРОБКИ: Для підтримки прийняття ефективних управлінських рішень у сфері регулювання і використання національного РЧР України, важливішого стратегічного ресурсу держави, пропонується інформаційно-аналітична система (ІАС), практичне використання якої радіочастотними органами різних рівнів і операторами зв’язку дозволяє значно підвищити ефективність планування і використання РЧР, а також ефективність взаємодії з Міжнародним союзом електрозв’язку (МСЕ), іноземними адміністраціями зв’язку і користувачами.

Розроблені в процесі створення ІАС підходи і практичні розробки дозволяють автоматизувати процеси ефективного планування і використання РЧР в будь-якій країні кожного з трьох радіочастотних Районів світу (відповідно до Регламенту радіозв’язку МСЕ).

У процесі розробки ІАС визначені завдання, які вирішуються ІАС для загальних і спеціальних користувачів. Найважливішим з них є забезпечення взаємодії радіочастотних органів (РЧО) різного рівня, як державних, так і міжнародних. Задачу взаємодії вирішено за допомогою програмного забезпечення (ПЗ), розробленого на базі передових web-технологій з використанням двомовного інтерфейсу (українська та англійська мови), що працює як в локальній мережі, так і в глобальній
мережі Internet.

ІАС реалізована таким чином, що база даних нормативно-правових актів у сфері планування та використання РЧР та програмне забезпечення динамічного формування Web-сторінок розміщується на сервері державного РЧО, а віддалені користувачі отримують доступ до вмісту бази даних через мережу Internet за допомогою Web-браузерів своїх комп’ютерів. Головною перевагою такої реалізації є повна відсутність обмежень до типу операційної системи і спеціальних вимог до ПЗ комп’ютерів віддалених користувачів.

Повна мережева версія ІАС, що розміщується на сервері Адміністрації зв’язку, призначена для надання доступу по мережі Internet віддаленим користувачам до Європейської таблиці розподілу смуг частот (ЄТРСЧ), Національної таблиці розподілу смуг радіочастот (НТРСРЧ), Плану використання радіочастотного ресурсу (ПВРЧР) України, забезпечуючи рішення пошукових завдань за цими нормативними документами. За запитами користувачів і з урахуванням прав доступу ІАС надає повний або вибірковий зміст зазначених документів у графічній або табличній формах українською та/або англійською мовами, що дозволяє оперативно проводити порівняльний аналіз цих нормативних документів.

Схему взаємодії складових системи представлено на рис. 1.

 

 

 

Розроблена ІАС реалізує наступні функції:

- вибір мови інтерфейсу: англійська або українська;

- представлення у табличному вигляді і вигляді частотних панорам змісту ЄТРСЧ (рис. 2);

- представлення у табличному вигляді і вигляді частотних панорам НТРСРЧ України (рис. 3);

- виконання пошукових завдань по ЄТРСЧ і НТРСРЧ за заданими/вибраними смугами частот, радіослужбами і категоріями користувачів з виведенням результатів пошуку у табличному вигляді;

- надання користувачеві змісту ПВРЧР у вигляді частотних панорам (рис. 4), що відображає виділення смуг частот будь-якої радіотехнології вибраного розділу Плану (діючі або перспективні радіотехнології) між загальними та спеціальними користувачами в кожному з типових діапазонів радіочастот;

- виконання пошукових завдань по ПВРЧР за заданими розділами (діючі або перспективні радіотехнології), категоріями користувачів (загальні або спеціальні), радіотехнологіями, радіослужбами, видами радіозв’язку, смугами частот, термінами дії радіотехнологій з виведенням результатів пошуку у табличному вигляді;

- перегляд приміток Регламенту радіозв’язку МСЕ для Району 1, ЄТРСЧ, НТРСРЧ України і перегляд додатків до ПВРЧР;

- виконання автоматизованого порівняння розподілу смуг радіочастот в Україні і в Європі (Регіон 1), а також автоматизованого порівняння відповідності розподілу смуг радіочастот в НТРСРЧ і ПВРЧР.

- ведення статистики відвідуваності системи за тиждень, місяць, рік (рис. 5).

 

 

Рис. 2 – Частотна панорама Європейської таблиці розподілу смуг частот

 

 

Рис. 3 – Повна частотна панорама НТРСРЧ

 

 

Рис. 4 – Повна частотна панорама ПВРЧР для діючих радіотехнологій

 

 

Рис. 5 – Статистика відвідування ІАС світовими державами за рік

 

ІННОВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРОБКИ: Інновація розробки полягає в забезпеченні за допомогою мережі Internet центральних РЧО і великої кількості віддалених користувачів повною інформацією щодо розподілу і виділенню національного РЧР на частотних панорамах та в табличному вигляді, вирішенні різноманітних пошуково-аналітичних завдань по Району 1, Європейському Союзу і окремій країні і економії інтелектуальних та часових витрат на відпрацювання відповідних рішень.

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБКИ: Запропонована система має наступні переваги:

– забезпечує оперативність і ефективність прийняття управлінських рішень в сфері планування і використання національного РЧР;

- побудована на відкритих програмних продуктах: Web-сервері Apache, об’єктно-орієнтованій мові програмування PHP, реляційній базі даних  Postgre SQL

- крос-платформеність (незалежність від апаратного забезпечення і операційної системи сервера);

АНАЛІЗ РИНКУ: За своїми функціональними можливостями і зручністю використання пропонована система перевершує відомі світові аналоги. При цьому більшість національних нормативно-правових актів у сфері управління радіочастотним ресурсом знаходяться в мережі Internet у вигляді текстових файлів, які не дозволяють автоматизувати пошукову і аналітичну роботу користувачів при управлінні і використанні РЧР (наприклад, http://www.ero.dk, пункт меню CEPT Administrations/National frequency tables). Ризик впровадження проекту за підтримки відповідних радіочастотних органів практично відсутній, про що свідчить реалізація даного проекту в Україні.

ОЦІНКА ТРАНСФЕРУ РОЗРОБКИ: Трансфер розробки передбачається шляхом укладання контрактів з урахуванням національних особливостей розподілу та використання РЧР і національної мови.

СТАДІЯ РОЗРОБКИ: Промисловий зразок, який впроваджено в Держзв’язку України.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА РОЗРОБКУ: Орієнтовна вартість розробки складає $150 000.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА АБО АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Дохов Олександр Іванович., к.т.н., проф.; Калюжний Микола Михайлович, к.т.н, с.н.с.; Попов Олександр Михайлович, к.т.н., доц.; Галкин Сергій Олександрович, к.т.н.; Колісник Вікторія Іванівна; Ковшар Валентин Олександрович.

зберегти цю сторінку в PDF