2.2 Методи управління трафіком та структурою в оверлейних телекомунікаційних мережах

ГАЛУЗЬ (СФЕРА), ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ РОЗРОБКА: Інформаційні та комунікаційні технології, нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій. Цільовою аудиторією є виробники телекомунікаційного обладнання, провайдери та оператори зв’язку, науково-дослідні організації та навчальні заклади.

МЕТА (ПРОБЛЕМА) РОЗРОБКИ: Мета проекту полягає у підвищенні ефективності функціонування мереж доставки контенту (Content Delivery Network, CDN) та пірінгових мереж (Peer-to-peer, P2P) та забезпеченні гарантованої якості обслуговування в них за рахунок новітніх методів та інженерних методик управління трафіком.

СТИСЛИЙ ОПИС РОЗРОБКИ: Пропонується метод адаптивної маршрутизації запитів користувачів в гібридних мережах доставки контента, які належать до оверлейних телекомунікаційних мереж. Метод орієнтований на мережі, що допускають використання одночасно декількох серверів в якості джерела контента. У рамках методу реалізується багатошляхова стратегія маршрутизації (у загальному випадку одночасно від декількох джерел) із забезпеченням гарантій кількісних значень основних показників якості обслуговування – швидкості передачі (завантаження) контента і середнього часу завантаження. Оскільки метод при виборі маршруту враховує як стан телекомунікаційної мережі, так і стан серверів, одержуване рішення носить комплексний характер і дозволяє, по-перше, розподілити (перерозподілити) запити між контент-серверами, по-друге, розподілити потоки контента по трактах передачі транспортної мережі. У підсумку досягається висока ефективність використання мережних і обчислювальних ресурсів. Метод має невисоку обчислювальною складність, що робить його привабливим для протокольної реалізації в перспективних мережах доставки контента.

ІННОВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРОБКИ: Запропоновані методи управління трафіком базуються на поєднанні та вдосконаленні відомих ідей, стандартів та вже існуючих рішень в галузі мереж доставки контента, що забезпечує життєздатність розробки. Інженерні методики, отримані на підставі теоретичних досліджень, є конкурентоспроможними на вітчизняному та світовому ринках проектування телекомунікаційних систем та мереж. Результати оприлюднені у фахових виданнях України та на міжнародних конференціях, у тому числі під егідою ІЕЕЕ.

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБКИ: Проведений аналіз показує що, на відміну від відомих, запропоновані методи дозволяють забезпечити гарантії якості обслуговування одночасно за декількома показниками в умовах реалізації динамічних та багатошляхових стратегій управління, та мають під собою математичне підґрунтя, яке дозволяє знаходити оптимальне рішення щодо управління.

АНАЛІЗ РИНКУ: Найближчими аналогами є методи, реалізовані в комерційних мережах CDN, в т.ч. метод адаптивної маршрутизації запитів в мережі Akamai. Результати експериментів продемонстрували у порівнянні з відомими аналогами підвищення продуктивності та надійності, а також зниження експлуатаційної вартості за умов використання отриманих результатів.

ОЦІНКА ТРАНСФЕРУ РОЗРОБКИ: Можливими шляхами трансферу розробки є обмін досвідом та інформацією про науково-технологічні досягнення, проведення консультацій з питань застосування, укладання господарських договорів або угод у сфері інтелектуальної власності (ліцензійні угоди та інші угоди) з урахуванням ринкової потреби.

СТАДІЯ РОЗРОБКИ: Розроблено математичну модель, метод управління трафіком у гібридній мережі доставки контента, комплекс практичних рекомендацій щодо апаратної та алгоритмічно-програмної реалізації запропонованих результатів.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА РОЗРОБКУ: Фінансові витрати можуть знадобитися для проведення додаткових випробувань (натурного експерименту), які можливо організувати на мережі зацікавлених у розробці операторів зв’язку та провайдерів контента.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА АБО АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Поповський Володимир Володимирович, д.т.н., проф.; Євсєєва Оксана Юріївна, д.т.н., доц.; Лемешко Олександр Віталійович, д.т.н., проф.; Агеєв Дмитро Володимирович, д.т.н., проф.; Гаркуша Сергій Володимирович, д.т.н., доц.; Мохаммед Б. Кадер.

зберегти цю сторінку в PDF