1.1 Технологія та інструментальні засоби створення міських геоінформаційних систем на базі програмних продуктів з відкритим кодом

ГАЛУЗЬ (СФЕРА), ДО ЯКОЇ НАЛЕЖИТЬ РОЗРОБКА: Інформаційні технології. Призначення розробки – інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності керівництва та посадових осіб органів місцевого самоврядування, організацій, підприємств та населення міста.

Потенційними клієнтами (споживачами) системи можуть бути міста й селища міського типу.

МЕТА (ПРОБЛЕМА) РОЗРОБКИ: Сучасне місто являє собою досить складну соціально-економічну й господарську систему, управління якою вимагає створення і впровадження ефективних механізмів, що базуються на сучасних інформаційних технологіях. Важливу роль у реалізації ефективних механізмів управління територіями відіграють сьогодні геоінформаційні системи й технології, що надають унікальні можливості моніторингу міської інфраструктури в просторі та часі з метою прийняття ефективних управлінських рішень. На це спрямовані представлені технології та інструментальні засоби створення міських геоінформаційних систем.

СТИСЛИЙ ОПИС РОЗРОБКИ: Розроблена муніципальна геоінформаційна система (МГІС) – є інструментальним засобом інтеграції та аналізу різнопланових інформаційних ресурсів міста й призначена для комплексного інформаційно – аналітичного забезпечення діяльності керівництва та посадових осіб органів місцевого самоврядування, організацій, підприємств та населення міста, а також для централізованого аналізу й прогнозу показників соціально – економічного розвитку міста. Використання уніфікованих програмних засобів, інформації єдиного міського фонду базових інформаційних ресурсів (БІР) у сукупності з даними відомчих інформаційних систем робить можливим автоматизувати процес підготовки якісних управлінських рішень на різних рівнях органів місцевого самоврядування міста.

Основними функціями МГІС є:

- інвентаризація та паспортизація ресурсів території міста (земельні ділянки й інші об’єкти нерухомості, у тому числі інженерні комунікації й інші);

- автоматизоване ведення цифрових моделей території міста (у тому числі цифрових планів зонування території);

- автоматизоване ведення містобудівного, земельного, майнового й інших міських кадастрів і реєстрів;

- інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування.

Виконання зазначених функцій забезпечується підсистемами першої черги МГІС у складі: Адресної системи міста, Автоматизованої системи ведення чергового цифрового топографічного плану міста та Автоматизованої системи ведення земельно-майнового кадастру.

Адресна система відноситься до базових інформаційних ресурсів міської геоінформаційної системи, є засобом автоматизованого ведення адрес об’єктів адресації на території міста і призначена для використання у якості єдиного офіційного джерела інформації про адреси в місті з метою однозначного, безпомилкового одержання актуальної адресної інформації.

Функціонально Адресна система складається з Адресного реєстру та Адресного плану. Адресний реєстр містить перелік усіх об’єктів адресації з їх атрибутами.

Робота з системою здійснюється у середовищі однієї з програм для перегляду Інтернету. Це може бути Internet Explorer фірми Microsoft, Mozilla Firefox тощо. Адресна система розміщується на віддаленому сервері і за допомогою сервера картографічних даних публікується в мережі Інтернет або Інтранет.

Автоматизована система ведення чергового цифрового топографічного плану міста включає цифровий черговий топографічний план, створений за результатами аеро – або космічного знімання та базове клієнт-серверне програмне забезпечення для роботи з цифровими картографічними матеріалами.

Система призначена для збору, реєстрації, аналізу й обліку просторової інформації, що становить цифровий черговий план міста, ведення моніторингу містобудівної діяльності, а також надання інформації суб’єктам ведення господарської діяльності, органам місцевого самоврядування і є базовим інформаційним ресурсом для створення та ведення земельно-майнового кадастру, чергових планів інженерних комунікацій тощо.

ІННОВАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗРОБКИ: Муніципальна геоінформаційна система міста побудована з використанням програмного забезпечення, розробленого в рамках міжнародного проекту OpenGIS і власних розробок в галузі геоінформаційних систем та електронної картографії. У цей час в Україні немає повних функціональних й інструментальних аналогів.

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБКИ: Переваги представленої технології витікають з принципів розробки МГІС:

– вертикальна й горизонтальна інтеграція наявних і зновстворюваних міських та корпоративних геоінформаційних систем;

– створення єдиного міського банку даних цифрової просторової інформації;

– випереджаюча, по відношенню до відповідних етапів створення МГІС, розробка нормативно-правового забезпечення;

– єдність організаційних, технічних і технологічних принципів побудови геоінформаційних підсистем міста;

– дотримання міжнародних та національних стандартів у галузі геоінформаційних технологій і систем;

– унікальність представлення (кодування) об’єктів міської інфраструктури в МГІС з метою їх однозначної ідентифікації;

– єдність даних (просторова, інформаційна, структурна).

АНАЛІЗ РИНКУ: Муніципальні геоінформаційні системи розроблено й впроваджено в багатьох країнах світу. Вони базуються на промислових інструментальних ГІС провідних міжнародних фірм. Їхня вартість у масштабах впровадження навіть у малих містах становить в межах 100 – 500 тис. у.о. Розроблена технологія створення ЗІС економічно ефективна навіть для міст із населенням від 30 тис. жителів.

ОЦІНКА ТРАНСФЕРУ РОЗРОБКИ: Запропоновані шляхи трансферу розробки: обмін досвідом та інформацією про науково-технологічні досягнення, проведення консультацій з питань застосування технологій, постачання технологій у межах договорів про їх трансфер з урахуванням ринкової потреби.

СТАДІЯ РОЗРОБКИ: Розроблена геоінформаційна система впроваджена в м. Чугуєві (Харківська обл.), впроваджується в м. Енергодарі (Запорізька обл.). Розроблено проект основних технічних рішень МГІС міста Харкова.

ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ НА РОЗРОБКУ: Фінансові витрати визначаються залежно від розмірів (площі) міста, кількості населення, міської інфраструктури.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА АБО АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ: Ткаченко Володимир Пилипович, к.т.н., проф.; Губа Микола Іванович, доц.

зберегти цю сторінку в PDF