Про підрозділ

У рамках цільової комплексної програми ОЦ.026 ДКНТ СРСР (завдання 03.01.02 та 03.01.08, 1981–1985 рр., наук. кер. Бодянський Є. В.), які виконувалися відповідно до постанови ДКНТ і Держплану СРСР № 473/249 від 12.12.80 і № 126 від 30.03.84), потім науково-технічної програми 0.80.02 ДКНТ СРСР (завдання 35.01.05 П, 1986–1990 рр., наук. кер. Бодянський Є. В.), які виконувалися відповідно до постанови ДКНТ і Держплану СРСР від 21.10.85 № 543/228 та постанови ДКНТ від 30.10.85 № 555) розроблено нові принципи активно-адаптивного субоптимального керування динамічними стохастичними об’єктами з використанням багатокрокових упереджувачів у контурі. У цьому напрямку 1990 року Бодянським Є. В. захищена докторська дисертація.

У період 1986–1990 рр. ПНДЛ АСУ була головною організацією 11 вишів-співвиконавців України, Росії, Естонії з проблеми «Адаптивні системи управління» за завданням 35.01.05 П НТП 0.80.02 від Мінвузу СРСР; Бодянський Є. В. був заступником керівника робіт цього розділу програми, а також членом Міжвузівськї координаційної ради Держосвіти СРСР з проблеми «Інтегровані АСУ».

1987 р. головною організацією з НТП 0.80.02 від Мінприбору СРСР-ЦНІІКА, що є одночасно головною і з проблеми 2.2.3 КП НТП РЕВ, ПНДЛ АСУ було запропоновано виконувати роботи зі створення математичного забезпечення задач ідентифікації та керування промисловими об’єктами ПС-1 з теми 2.2.3.2 «Розробка методів та інструментальних засобів для вирішення завдань ідентифікації та керування промисловими процесами на основі математичних моделей» (країни учасниці КП НТП – Болгарія, Угорщина, Монголія, Польща, Румунія, Чехословаччина, СРСР).

У рамках міжвузівської програми № 40 Міністерства освіти України «Методи проектування і створення інтегрованих комп’ютеризованих систем і технологій» за держбюджетними фундаментальним темами № 128 «Розробка теоретичних основ систем керування, контролю і діагностики в технічних об’єктах» (1991–1993 рр., науковий керівник Бодянський Є. В.) та № 377 «Розробка нових принципів адаптивного керування технічними об’єктами й технологічними процесами в умовах апріорної невизначеності з урахуванням різного типу обмежень та ранньої діагностики несправностей» (1994–1996 рр., науковий керівник проф. Бодянський Є. В.) створені теоретичні основи нового класу систем – адаптивних систем керування, що самодіагностуються, призначених для вирішення задач контролю і визначення позаштатних режимів у системах реального часу підвищеної надійності з урахуванням екологічних обмежень.

У рамках комплексної міжфакультетської держбюджетної фундаментальної теми № 080 «Розробка теоретичних основ і математичного забезпечення для адаптивних нейро- й фаззі- систем керування з урахуванням обмежень на основі регуляторів, що параметрично оптимізуються» (1997–2000 рр., головна ПНДЛ АСУ, науковий керівник проф. Бодянський Є. В.), включеної до Координаційного плану № 9 Міністерства освіти України, були виконані фундаментальні дослідження з розробки ефективних методів адаптивного керування багатовимірними динамічними стохастичними об’єктами за наявності обмежень на фазові змінні й похибки на основі нейро-фаззі технологій, які мають розширені функціональні можливості та не мають аналогів.

В рамках комплексної міжфакультетської держбюджетної фундаментальної теми № 132 «Розробка теоретичних основ і математичного забезпечення нейро-фаззі систем ранньої діагностики, прогнозування та моделювання в умовах апріорної та поточної невизначеності» (2001–2003 рр., головна ПНДЛ АСУ, науковий керівник Бодянський Є. В.) створено теоретичні основи, методи й математичне забезпечення нейро-фаззі систем ранньої діагностики, прогнозування, динамічної реконструкції та моделювання часових рядів довільної природи (стохастичних, детермінованих, хаотичних, квазіперіодичних та ін.) в умовах апріорної, поточної й параметричної невизначеності. В основі розробки лежить ідея використання ансамблю нейронних мереж різної архітектури (як універсальних, так і спеціалізованих), що навчаються за допомогою різних процедур і підходів та дозволяють виявити різні приховані властивості аналізованих сигналів і забезпечують тим самим ефективне вирішення задачі прогнозування та раннього виявлення зміни властивостей. Результати дослідження носять фундаментальний характер і є внеском у загальну теорію обчислювального інтелекту, зокрема, гібридних нейро-фаззі систем. Сфера застосування: задачі автоматизації технологічних процесів, мехатроніки, обробки біомедичних, економічних, фінансових та екологічних рядів.

Для розвитку цих досліджень виконано комплексну держбюджетну фундаментальну тему № 177 «Інтелектуальний аналіз та обробка даних у реальному часі на основі засобів обчислювального інтелекту» (2004–2006 рр., головна ПНДЛ АСУ, науковий керівник Бодянський Є. В.) зі створення нових методів обчислювального інтелекту для вирішення широкого спектру задач аналізу даних, що обробляються в реальному часі в умовах структурної невизначеності, зокрема, розробка нових нейро-, фаззі-, нейро-фаззі, нео-фаззі, нейро-вейвлет-гібридних, адаптивних систем для попередньої обробки, емуляції, кластеризації, керування та компресії інформації, заданої в формі таблиць «об’єкт-властивість», кількість рядків яких змінюється в часі.

Результати досліджень призначені для використання при створенні конкурентоспроможних технологій інтелектуального аналізу даних та обробки медико-біологічної, технологічної, економічної інформації, в електронній комерції, Web-mining, при створенні відповідного програмного забезпечення, при підготовці студентів, аспірантів і докторантів.

У 2008–2010 рр. дослідження тривали в рамках комплексної держбюджетної фундаментальної теми № 214 «Синтез методів обробки інформації в умовах невизначеності на основі самонавчання та м’яких обчислень», а з 2011 р. – комплексної держбюджетної фундаментальної теми № 245 «Еволюційні гібридні системи обчислювального інтелекту зі змінною структурою для інтелектуального аналізу даних».

У виконанні вказаних вище НДР беруть участь докторанти, аспіранти, студенти, штатні наукові співробітники; в цьому науковому напрямку підготовлено 21 кандидатська та 7 докторських дисертацій.

Дев’ять виконавців НДР ПНДЛ АСУ є членами товариства IEEE Neural Network Soсiety, Signal Processing Soсiety і Control Systems Soсiety, один – членом European Neural Network Society.

Результати досліджень, отримані в ході виконання НДР, опубліковані в ряді міжнародних та національних академічних видань (у тому числі в “Радіоелектроніка, інформатика, управління”, “Радиоэлектроника и информатика”, “АСУ и приборы автоматики”, “Проблемы бионики”, “Электронное моделирование”, “Доповiдi Нацiональної академiї наук України”, “Известия вузов. Приборостроение”, “Проблемы управления и информатики”, “Автоматика и телемеханика”, “Известия РАН. Системы управления”, “Вісник ХГПУ. Системний аналіз, управління і інформаційні технології”, “Proceedings of ASI’98 “Life Cycle Approaches to Productions Systems”, Bremen, Germany”, “Proceedings Seventh Symp. on Artificial Intelligence and Neural Networks”, Ankara, Turkey, “Pattern Recognition and Image Analysis”, “J. of Computer and System Sci. International”, “Computational Intelligence and Applications”, Piraeus, Greece, “J. of Automation and Information Sci”, “Engineering Simulation”, “Computational Intelligence. Theory and Applications, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, “Fluctuation and Noise Letters”, “Automation and Remote Control”, “Meme Media Laboratory, Hokkaido University, Sapporo”, “Proceedings of European Control Conference ECC’99”, Karlsruhe, Germany, “Proceedings of the 44-th, 45-th Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, Vortragsreihen“, Ilmenau, Germany, “Proceedings of the First International Conference on Mechatronics and Robotics”, Saint-Petersburg, “Modeling and simulation of business systems”, Vilnius, Lithuania, “CIMCA Proceedings Intelligent Technologies. – Theory and Applications”, Amsterdam, Netherlands), представлені на світових конференціях, у тому числі в Україні, Росії, США, Японії, Англії, Греції, Туреччині, Фінляндії, Словаччині, Німеччині, представлені на виставках програмних засобів (одержано ряд дипломів переможців студентів та аспірантів), використовуються на ряді підприємств і організацій для вирішення реальних задач.

зберегти цю сторінку в PDF