Вікторія Леонідівна Циганенко

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Освіта

2002 року закінчила філологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за спеціальністю «Українська мова та література».
2012 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. Тема дисертації: «Густинський літопис і «Палінодія» Захарії Копистенського в контексті барокової історичної свідомості».
2016 року отримала вчене звання доцента кафедри українознавства.

Навчальна робота

Викладає дисципліни «Культура усного та письмового ділового мовлення», «Вербальний імідж фахівця ІТ-технологій» для студентів денної форми навчання, «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання.

Наукова робота

Наукові інтереси: українська література XVII століття.
Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.
Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.
Член вченої ради факультету навчання іноземних громадян.


Публікації та патенти

Надруковано 29 наукових та методичних праць.