Василь Миколайович Явтушенко

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)
Василь Миколайович Явтушенко

+38 (057) 702 14 98

vasyl.yavtushenko@nure.ua

Інша інформація

Член Вченої ради факультету навчання іноземних громадян.

Освіта

1995 р. – закінчив філологічний факультет Харківського державного університету за спеціальністю «Українська мова та література».
1999 р.  - закінчив аспірантуру при кафедрі історії української літератури ХНУ імені В.Н. Каразіна.
2000 р. – захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література на тему «Твори І. Дніпровського як цикли імпресіоністичної прози».
2013 р.  - присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства.

Навчальна робота

Викладає дисципліни «Культура усного та письмового ділового мовлення» для студентів денної та заочної форм навчання; «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання; «Особливості наукової української мови» для аспірантів.

Наукова робота

Галузь наукових інтересів – історія української літератури ХІХ – початку ХХ ст., термінознавство.
Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.
Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.


Публікації та патенти

Співавтор навчального посібника «Українська мова за професійним спрямуванням» (2012 р.).
Надруковано 38 наукових та методичних праць.