Едуард Анатолійович Коваленко

Кандидат філософських наук, доцент кафедри українознавства Харківськогонаціонального університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Освіта

1994 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т. Шевченка.
2005 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії на тему «Ценностная природа осознанного саморазвития личности: социально-философский анализ».
2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії і політології.

Навчальна робота

Викладає дисципліни «Історія української культури в контексті світової», «Сучасна світова культура» для студентів денної, заочної форм навчання та російською мовою для студентів-іноземців.

Наукова робота

Наукові інтереси: історія світової і української культури, соціальна філософія та філософія історії.
Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.
Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.


Публікації та патенти

Надруковано 33 наукових та методичних праць.