Циганенко Вікторія Леонідівна

В. о. завідувача кафедри, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства

Освіта

2002 року закінчила філологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за спеціальністю «Українська мова та література».

2012 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. Тема дисертації: “Густинський літопис і “Палінодія” Захарії Копистенського в контексті барокової історичної свідомості”.

Навчальна робота

Викладає дисципліни «Культура усного та письмового ділового мовлення» для студентів денної форми навчання; «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання; «Сучасна українська мова, риторика, культура мовлення та фахова термінологія» для аспірантів. 

Наукова робота

Наукові інтереси: українська література XVII століття.

Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.

Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.

Громадська та міжнародна діяльність

Член Вченої ради факультету навчання іноземних громадян.


Публікації та патенти

Надруковано 23 наукові та методичні праці.