Бадєєва Людмила Іванівна

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри українознавства

Освіта

Закінчила історичний факультет Харківського державного університету (нині ХНУ імені В.Н. Каразіна) 1986 р.

2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за фахом 07.00.01 – історія України на тему «Діяльність товариства «Просвіта» на Лівобережній Україні у ХХ столітті».

2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства.

Навчальна робота

Викладає дисципліни «Історія української культури в контексті світової» для студентів денної форми навчання; «Історія української культури» для студентів заочної форми навчання.

Наукова робота

Галузь наукових інтересів – історія Слобожанщини.

Публікує статті у фахових виданнях, бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуваннямдоповідей у збірниках наукових праць.

Керує науково-дослідною роботою студентів з написання тез доповідей та подальшою публікацією.


Публікації та патенти

Надруковано 30 наукових та методичних праць.