Про факультет

Загальні відомості

Факультет навчання іноземних громадян (ФНІГ) почав свою діяльність зі створення підготовчого факультету іноземних громадян (ПФ) відповідно до наказу ректора від 2 січня 1992 р. і приступив до підготовки іноземних громадян для подальшого навчання російською (українською) мовою в інженерних, медичних, економічних і гуманітарних вузах Україні і країн СНД.

У 2009 р. підготовчий факультет був реорганізований в центр навчання іноземних громадян (ЦНІГ). З 2012 р. за наказом ректора № 67 від 28.02.12 ЦНІГ – факультет навчання іноземних громадян.

До структури підготовчого факультету іноземних громадян входили деканат і кафедра російської мови. Першим деканом був призначений кандидат технічних наук, доцент (пізніше професор) Левикін Віктор Макарович, який зробив значний особистий внесок у процес становлення і розвиток факультету, набору студентів, удосконалення навчально-виховного процесу, організацію життя і побуту іноземних студентів університету.

З 1999 р. по 2009 р. деканом підготовчого факультету іноземних громадян був кандидат технічних наук, професор Немченко Володимир Петрович.

З 7 липня 2009 р. деканом підготовчого факультету іноземних громадян призначений доктор технічних наук, професор Омаров Мурад Анверович, який після реорганізації факультету став директором центру навчання іноземних громадян. З 2012 р. – деканом факультету навчання іноземних громадян (ФНІГ).

У 1993 р. кафедра російської мови була перейменована в кафедру мовної підготовки. Її очолив кандидат філологічних наук, професор Філатов Леонід Касьянович.

З 2007 р. кафедрою керує кандидат педагогічних наук, доцент Дементьєва Тетяна Іванівна.

З 1995 р. до складу факультету увійшла кафедра природознавчих наук, завідувач кафедри – кандидат фізико-математичних наук, професор Кармазін Віталій Володимирович. З 2009 р. кафедрою керує доктор технічних наук, професор Омаров Мурад Анверович.

З 2012 р. до складу ФНІГ увійшла кафедра українознавства, завідувач кафедри – кандидат історичних наук, професор Чорна Наталія Володимирівна.

За 20 років роботи близько 2500 іноземних студентів більш ніж з 40 країн світу отримали довузівську освіту.

З 2009 р. сфера діяльності ФНІГ значно розширилася. На кафедрі природничих наук викладають загальнонаукові дисципліни іноземним студентам 1-2 курсів. Наші випускники успішно продовжують навчання в ХНУРЕ та інших вищих навчальних закладах Харкова, Києва, Донецька, Одеси, Запоріжжя, Сімферополя, Вінниці та інших міст України та країн СНД.
Багато іноземних випускників після закінчення нашого університету продовжили навчання в аспірантурі, успішно захистили дисертації, отримали вчені ступені кандидатів технічних наук.

Навчання

Кафедра мовної підготовки. За роки роботи на кафедрі склалися добрі традиції з навчання іноземних слухачів і студентів; широко використовуються різноманітні форми позааудиторної роботи, а також різні заходи щодо соціально-психологічної адаптації слухачів і студентів.

Усі напрямки навчально-методичної роботи забезпечені відповідною літературою: посібниками, методичними рекомендаціями та вказівками для практичних занять і самостійної роботи.
До пріоритетних напрямків наукової діяльності кафедри належать:

  • розробка актуальних питань теорії і методики викладання російської і української мов як іноземних (дослідження структури, змісту та організації процесу навчання іноземних громадян);
  • глобалізаційні процеси в освітньому просторі Україні.

Результати наукових досліджень публікуються в наукових збірниках та журналах, апробуються на міжнародних та вітчизняних конференціях і семінарах.

Кафедра природознавчих наук. Готує іноземних слухачів з інженерно-технічного, медико- біологічного, економічного, гуманітарного напрямів. На кафедрі викладають математику, фізику, інформатику, біологію, хімію, економіку, економічну і соціальну географію, країнознавство, креслення. Також на кафедрі здійснюється навчання іноземних студентів 1–2 курсів з дисциплін: математика, фізика, алгоритмізація та програмування, інформатика, інженерна та комп’ютерна графіка. Для залучення молоді до наукової роботи кафедра організовує міжнародні наукові конференції іноземних студентів і слухачів.

Педагоги кафедри розробили унікальну методику викладання дисциплін для різномовної аудиторії студентів. Викладачі кафедри володіють розмовною та технічною англійською та французькою мовами.

Кафедра українознавства. Базується на підготовці студентів 1–2 курсів усіх спеціальностей університету денної, заочної, дистанційної форм навчання з дисциплін соціально-гуманітарного циклу. На кафедрі викладають дисципліни: історія України, історія української культури, політична та економічна історія зарубіжних країн (для студентів-іноземців спеціальності ЕК), українська мова (професійне спрямування), сучасна українська літературна мова, риторика, культура мови, термінологія (для аспірантів). Викладачі кафедри розробляють і видають навчальні посібники, методичні рекомендації, у тому числі для дистанційної форми навчання в системі LERSUS.

Завдання кафедри: удосконалення організації навчально-виховного процесу, читання лекцій і проведення практичних занять за допомогою мультимедійних технологій, орієнтація на розвиток творчої індивідуальності студента.

Наука та міжнародне співробітництво

Усі викладачі ФНІГ публікують наукові статті та доповіді в міжнародних науково-технічних журналах, беруть участь у науково-практичних конференціях. Є авторами навчально-методичних посібників, підручників з грифом МОН України. Підготовлено 3 кандидати наук. Здійснюється міжнародне співробітництво з кафедрами університетів Польщі, Болгарії, Чехії, Туреччини, Азербайджану, які готують іноземних слухачів і студентів.

зберегти цю сторінку в PDF