Про кафедру

Навчання

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за напрямом «Радіотехніка», спеціалістів і магістрів – за спеціальністю «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення», бакалаврів – за напрямом «Акустотехніка», бакалаврів і магістрів – за спеціальністю «Електроніка», бакалаврів і магістрів – за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка».
У навчальному процесі задіяні п’ять лабораторій кафедри. Значна кількість занять проходить у сучасному відеоцентрі, оснащеному апаратурою японського й американського виробництва, де студенти вивчають проектування сучасних відеостудій, методи відеомонтажу та створення мультимедійної продукції з використанням сучасних програмних продуктів. Студенти створюють власну відеопродукцію, кращі відеофільми направляються для участі на молодіжні кінофестивалі, де здобувають призові місця.
У рамках навчального процесу кафедра співпрацює з відділом автоматизованих систем управління технологічними процесами Українського науково-технічного центру «Енергосталь», що сприяло створенню сучасного комп’ютерного класу проектування мікропроцесорних систем управління з апаратурою і ліцензійним програмним забезпеченням Siemens і CoDeSys.
За допомогою українського представництва компанії Siemens Automation and Drive Technologies і за підтримки харківського підприємства ПОВ «ХАРТЕП» були отримані ліцензійні пакети Simatic S7, WinCCFlexible, WinCC 6.0, що дають змогу програмувати промислові процесори Siemens і розробляти прикладне програмне забезпечення для SCADA системи WinCC. Разом з програмним забезпеченням придбані: лабораторний стенд разом з сучасним процесором, модулями вводу / виводу, комунікаційними модулями, панелями оператора фірми Siemens.
Слід відзначити тісну співпрацю кафедри МІРЕС з «Телевізійним центром ХНУРЕ», який створений при безпосередній участі співробітників кафедри і очолюється одним з викладачів кафедри. Приміщення телецентру виконані за сучасними стандартами, які вимагаються до телестудій (звукопоглинання, освітлення, колірна обробка поверхонь), що дозволяє виконувати професійний запис звуку та зображення. Телевізійна студія оснащена сучасними телекамерами, професійної станцією нелінійного монтажу звукових треків і відеоряду, декількома ПЕОМ із засобами апаратної обробки звуку і зображення. У телецентрі проходять лабораторні та практичні заняття, ведеться зйомка кількох програм для обласного телебачення, працюють студентські гуртки. Студенти створюють власну відеопродукцію, кращі відеофільми направляються для участі на молодіжні кінофестивалі, де здобувають призові місця.

Відповідно до вимог формування інформаційного суспільства в Україні на кафедрі постійно вдосконалюються навчальні плани підготовки фахівців. Вводяться нові дисципліни, які відповідають світовій тенденції розвитку радіоелектронних інформаційних мереж, оновлюється зміст нормативних, професійно-орієнтованих та вибіркових дисциплін. Значна увага приділяється комп’ютерній підготовці студентів: застосуванню сучасних мов програмування, баз даних та Інтернет-технологій під час проектування радіоелектронних пристроїв і систем.
Під керівництвом висококваліфікованих викладачів кафедри студенти ведуть наукову роботу, беруть участь у вузівських і міжнародних конкурсах, науково-технічних конференціях і форумах.
Затребуваність в наших випускників висока як в Україні, так і за кордоном.
На кафедрі є всі можливості для отримання необхідних знань і формування компетенцій студентів.

 

Наука та міжнародне співробітництво

Науково-дослідна робота кафедри є базою для підготовки кваліфікованих фахівців – розробників акустичних, відео- та мультимедійних систем.
Дослідження на кафедрі виконуються за наступними напрямками:

• Дослідження та розробка методів і засобів обробки, стиснення, передачі і відтворення звукових сигналів і відеозображень у спеціалізованих цифрових телевізійних системах (науковий керівник – доц. Коритцев І.В.);
• Розробка методів і систем дистанційного зондування атмосфери з використанням акустичних та електромагнітних хвиль (науковий керівник – проф. Карташов В.М.);
• Сучасні методи обробки сигналів і зображень, гаусових і негаусових випадкових процесів на основі моделей лінійного передбачення (науковий керівник – доц. Савченко І.В.);
• Розробка мультимедійних тренажерів різного призначення (науковий керівник – проф. Карташов В.М.).

За цими напрямками викладачі та співробітники кафедри опублікували понад 500 наукових праць. У цих роботах відображений підсумок фундаментальних і прикладних досліджень кафедри.
Колектив кафедри досяг значних успіхів у розробці методів і засобів дистанційного зондування атмосфери, які дістали державне та міжнародне визнання. За результатами досліджень створено 8 експериментальних систем радіоакустичного зондування атмосфери, 4 експериментальні макети акустичних локаторів наземного та морського базування, розроблена й випробувана система комплексного акустичного та радіоакустичного зондування.
Наукова школа напряму «Зондування атмосфери» продовжує успішно розвиватися і в останні десятиліття. Під керівництвом проф. В.М. Олейникова розробляються нові радіолокаційні методи дослідження атмосферних динамічних процесів, а також виконується проектування програмно-апаратних засобів для експериментальних досліджень. За його особистої участі розроблені та введені в експлуатацію кілька моделей РЛС вертикального зондування атмосфери. З використанням розробленої апаратури ведуться дослідження атмосферних динамічних процесів за рядом міжнародних програм.
З 2006 р. кафедру МІРЕС очолює доктор технічних наук, професор В.М. Карташов. В.М. Карташов навчався в Харківському інституті  радіоелектроніки (зараз ХНУРЕ) з 1975 р. по 1980 р. і закінчив його за спеціальністю радіотехніка. З 1984 року працює в університеті. Пройшов шлях від молодшого наукового співробітника НДЧ до завідувача кафедри. Докторантуру ХНУРЕ закінчив в 2001 році за спеціальністю 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи, докторську дисертацію захистив у 2003 році. Тема докторської дисертації – «Розвиток теорії та вдосконалення систем радіоакустичного та акустичного зондування атмосфери». Є автором понад 200 друкованих праць, з яких: 2 навчальні посібники з грифом МОН України, 4 монографії, понад 20 патентів і авторських свідоцтв. Підготував 5 кандидатів наук, був науковим керівником 2 переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Радіотехніка». В.М. Карташов є дійсним членом Міжнародної академії прикладної  радіоелектроніки, головою спеціалізованої вченої ради Д 64.052.03 з захисту дисертацій в ХНУРЕ, членом редколегії науково-технічного збірника «Радіотехніка». Напрями наукових досліджень: обробка сигналів, системи дистанційного зондування атмосфери з використанням електромагнітних і акустичних хвиль, адаптація радіосистем і акустичних систем до поточних змін зовнішніх умов. Основні наукові результати – створення теорії векторних зондувальних радіоакустичних сигналів, розробка теоретичних основ оптимізації та адаптації пристроїв обробки сигналів систем радіоакустичного і акустичного зондування атмосфери. Ім’я проф. В.М. Карташова увійшло до енциклопедичного бібліографічного видання «Who in Science and Engineering, 2006-2007», опубліковане в США. Під його керівництвом і за безпосередньої участі успішно виконуються держбюджетні і госпдоговірні роботи на замовлення промислових підприємств і МОН України. Проф. В.М. Карташов є науковим керівником розділу комплексної НДР «Створення технологій побудови багатофункціонального радіотехнічного комплексу для екологічного моніторингу».
Проф. В.М. Карташов проводить значну роботу з адаптації спеціальностей кафедри до європейських норм і стандартів освіти. Зокрема: переглядаються навчальні плани, щоб спеціальності та спеціалізації кафедри відповідали вимогам Болонської конвенції, вивчаються і обґрунтовуються можливості відкриття нових спеціалізацій в рамках існуючих спеціальностей.
Нині кафедра взаємодіє з Інститутом метеорології та фізики (Відень, Австрія), Метеорологічною обсерваторією німецької служби погоди (Лінденберг, Німеччина). Співробітники кафедри постійно беруть участь у Міжнародних симпозіумах з акустичних методів дистанційного зондування атмосфери та океану (International Symposium on Acoustic Remote Sensing of the Atmosphere and Oceans – ISARS).
Кафедра МІРЕС веде підготовку науковців через аспірантуру та докторантуру, де зараз навчаються 5 аспірантів. За весь час роботи кафедри аспіранти та докторанти захистили 30 кандидатських і 3 докторські дисертації, більшість з яких було захищено за науковими спеціальностями 05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи, 05.12.04 – Радіолокація та радіонавігація.
На кафедрі велися роботи зі створення цифрових мережевих і абонентських модемів для телекомунікаційних мереж малої місткості. Виробляли модеми на підприємствах «Елтех» (Харків) та «Прожектор» (у м. Малин Житомирської обл.). Усього було виготовлено та встановлено в телекомунікаційних мережах України близько 5000 комплектів різних модифікацій.
З огляду на потребу силових структур України в інформаційних і технічних засобах боротьби з тероризмом, за участю проф. В.М. Карташова, проф. Г.І. Сидорова, доц. І.В. Коритцева і доц. О.В. Зубкова був розроблений «Універсальний мультимедійний комплекс стрілецької підготовки». Сім примірників даного комплексу змонтовані та введені в експлуатацію в державних і приватних бойових тирах Києва. За оцінками технічних фахівців СБУ розроблений комплекс не має рівних за критерієм «ціна-якість».
На даний час, згідно з дорученням Кабінету Міністрів України та Харківської обласної державної адміністрації, на кафедрі ведуться ініціативні роботи зі створення комп’ютеризованого комплексу стрілецької підготовки для збірної України з біатлону та малих комплексів для дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У вересні 2012 року під час святкування Дня фізичної культури і спорту в Києві, стрілецький тренажер для біатлону випробували президент НОК України С.Н. Бубка, голова Державної служби молоді та спорту України Р.С. Сафіуллін і президент Федерації біатлону України В.М. Бринзак.
У червні 2016 р. студентський проект «Лазерний малогабаритний стрілецький тренажер для біатлону» студентів Козуба І.Г., гр.РТ-13-3, і Нікулкіна В.О., гр .. РТ-13-4, виконаний на кафедрі медіаінженерії та інформаційних радіоелектронних систем, посів перше місце на Міському конкурсі студентських проектів «Харків – місто молодіжних ініціатив» у номінації конкурсу «Розумного міста – креативна молодь».

 

зберегти цю сторінку в PDF