Технології підтримки прийняття рішень

Обсяг: 3 ECTS

Мета та зміст: вивчення загальних основ і методів теорії прийняття рішень і проблем, пов’язаних із практичним використанням цих методів. Особлива увага приділяється набуттю навичок рішення якісних задач прийняття рішень.

Розглядаються:

  1. Інформаційна підготовка до прийняття рішень (ПР); ролі людей в процесі ПР; особа, яка приймає рішення (ОПР); активні групи; експерт; консультант з ПР; альтернативи; критерії, типи завдань ПР.
  2. Порядкова класифікація альтернатив; безліч допустимих класів, центр класу, відстань між центром класу і альтернативою (А), достовірність віднесення А до класу, кількість додаткової інформації при віднесенні А до класу, інформативність А щодо класу, загальна інформативність А; вибір А, що класифікує ОПР; непряма класифікація; розбивка на довільну кількість класів: постановка завдання, лексикографічне опис.
  3. Впорядкування багатокритеріальних альтернатив.
  4. Вибір найкращої альтернативи.
  5. Аналітико-ієрархічний процес прийняття та обґрунтування рішень.
  6. Прийняття колективних рішень.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, лабораторні заняття.

Оцінювання: модульне випробування.

Ведучий лектор: доц., к.т.н. Єльчанінов Д.Б.

зберегти цю сторінку в PDF