Технології менеджменту знань

Обсяг: 5 ECTS

Мета та зміст: сформувати у студентів розуміння: необхідності, актуальності та особливостей діяльності з управління знаннями для підвищення конкурентоздатності організацій і підприємств; методів, технологій і систем, заснованих на знаннях; соціальні аспекти менеджменту знань; сформувати знання та практичні навички застосування основних методів інженерії знань , концептуального моделювання, отрима ння нових знань, онтологічного інжинірингу та об’єктного моделювання; інструментальних програмних засобів їх підтримки; доцільності моделювання знань на основі аналізу когнітивних процесів з точки зору системологічних позицій.

Розглядаються:

  1. Знання — як основний ресурс і головний фактор підвищення конкурентоздатності організації, держави, людини. Системні, когнітивні, методологічні, технологічні, організаційні аспекти знань і менеджменту знань.
  2. Явні і неявні знання; витяг, придбання, структурування, класифікація, систематизація, подання знань, класифікації як основа онтологій. Отримання нових знань на основі системологічного підходу.
  3. Основи об’єктного моделювання, основні принципи об’єктного моделювання, прецеденти та діаграми прецедентів, класи і відносини, діаграми класів, типові прийоми об’єктного моделювання.
  4. Основи інженерії знань і отнологічного інжинірингу, особливості знанняорієнтованих систем та їх розробки, організація та подання знань в ЕС, стратегії, методи і системи отримання знань.
  5. Інтелектуальний капітал та його особливості, організаційна культура, управління персональними знаннями, знання в навчається. Управління змінами.

Форми та методи навчання: лекції (презентації слайдів), практичні заняття, лабораторні заняття, домашня контрольна робота з систематизації знань вибраної предметної області.

Оцінювання: модульне випробування.

Ведучий лектор: проф., д.т.н. Соловйова К.О.

зберегти цю сторінку в PDF