Вікторія Олександрівна Шведун

Кандидат економічних наук, доцент кафедри соціальної інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Вікторія Олександрівна Шведун

Адреса: Україна, 61116, Харків, пр. Леніна, 14.

+38 (057) 70-21-591

viktoriya.shvedun@nure.ua

Освіта

2002 р. – закінчила інженерно-гуманітарний факультет Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури (ХДТУБА) за фахом економічна кібернетика, диплом з відзнакою, рекомендація до аспірантури.

2004 р. – закінчила аспірантуру ХДТУБА, спеціальність 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

2010 р. – кандидат економічних наук; тема дисертації «Формування та розподіл рекламного бюджету фармацевтичного підприємства» (науковий керівник к.ф.-м.н., проф. Шевченко Л.П., зав. каф. економічної кібернетики (ХДТУБА)).

Навчальна робота

Викладає магістрам і бакалаврам кафедри СІ такі дисципліни: додаткові розділи маркетингу; технології аналізу і автоматизації документообігу.

Успішно керує дипломними роботами магістрів кафедри.

Наукова робота

Участь у міжнародних наукових конференціях (Україна, Росія).

Пріоритетні наукові напрямки: моделювання економічних процесів; застосування інформаційних технологій в маркетингу

Громадська та міжнародна діяльність

З 2014 р. – член державної екзаменаційної комісії з захисту магістерських атестаційних робіт зі спеціальності 8.18010015 «Консолідована інформація»; член комісії зі вступних екзаменів на спеціальність 8.18010015; відповідальна за працевлаштування магістрів.


Публікації та патенти

42 наукові публікації, 9 навчально-методичних робіт.

1. Шведун В.А. Моделирование распределения ассигнований по средствам рекламы / В.А. Шведун // Модели управления в рыночной экономике: сб. науч. тр. – Донецк.: ДонНУ. – 2005. – Т.2 –  С. 320–324. – (Спец. вып.).

2. Шведун В.А. Использование уникальных информационных технологий для решения задач по оптимизации рекламного бюджета и оценке эффективности рекламы в рамках специальности «Маркетинг» / В.А. Шведун // Сучасна молодь – крок у майбутнє: тези доповідей на ХІІ міжвузовській науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу ХІНЕМ, (Харків, 25 квітня 2006 р.). – Х.ПВНЗ Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту, 2006. – С. 67–72.

3. Шведун В.А. Моделирование оценки коммуникативной эффективности рекламы / В.А. Шведун // Маркетинг: теорія и практика: збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ:  Вид.  СНУ  ім.  В. Даля  – 2006. – №  12. – С. 301–308.

4. Шведун В.А. Проблемы формализации процессов формирования и распределения рекламного бюджета отечественных предприятий на примере фармацевтики / В.А. Шведун // Соціально-економічний розвиток сучасного суспільства: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції науковців,  викладачів,  спеціалістів, (Харків, 12–14 листопада 2008 р.). – Х.: КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2008. – С. 147–148.