Катерина Олександрівна Соловйова

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної інформатики (СІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), завідувач науково-навчальним Центром управління знаннями.
Катерина Олександрівна Соловйова

+38 (057) 702-15-91

si@kture.kharkov.ua

Нагороди та премії

Нагородний знак у сфері наукової діяльності.

Інші відомості

Захоплення: практики розвитку (в тому числі - медитації, буддизм, Рейки (майстер Рейки), йога, альтернативні методи оздоровлення), робота зі знаннями, природа; раніше - живопис, мистецтво, література, поезія, театр, авторська пісня; фізкультура і спорт (великий теніс - професійно, підводне плавання, гірські лижі, гірський туризм).
Батьки Соловйової К.О. відновлювали наш університет після війни і викладали в ньому (в Гірському інституті) з 1948 року.

Освіта

Закінчила з відзнакою Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за фахом ЕОМ з присвоєнням кваліфікації інженер-математик.

Успішно закінчила аспірантуру при ХІРЕ і захистила кандидатську дисертацію за фахом – технічна кібернетика і теорія інформації (науковий керівник – доктор технічних наук, професор Ю.П. Шабанов-Кушнаренко).

Закінчила докторантуру при Харківському технічному університеті радіоелектроніки, науковий консультант – член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор М.Ф.Бондаренко, захистила докторську дисертацію за спеціальностями – АСУ та прогресивні інформаційні технології і Системний аналіз і теорія оптимальних рішень на тему: «Системологічні і математичні основи природної класифікації та їх застосування в інтелектуальних системах». У Харківському національному університеті радіоелектроніки (ХНУРЕ) працює викладачем за розподілом після закінчення аспірантури.

2003 р. – доктор технічних наук, професор кафедри Соловйова К.О. призначена завідуючою кафедри соціальної інформатики.

Навчальна робота

Лекційні курси: технології менеджменту знань, менеджмент знань, Knowledge Technologies, введення у спеціальність (конкурентна розвідка), раніше – бази даних, знань і експертні системи (ЕС); теорія понятійних знань, об’єктно-орієнтований аналіз та моделювання і багато інших лекційних курсів (системне програмування, системи управління даними, системи введення-виведення, штучний інтелект, Data Mining and Knowledge Technologies, програмування та ін), які також були поставлені і успішно прочитані Соловйовою К.О.  

Член державної екзаменаційної комісії по захисту магістерських атестаційних робіт зі спеціальності 8.18010015 – Консолідована інформація; член комісії з вступних іспитів на спеціальність 8.18010015, голова методичної комісії кафедри, керує курсовими та дипломними роботами магістрів і ін. Член державної екзаменаційної комісії по захисту магістерських атестаційних робіт зі спеціальності 8.18010015 – Консолідована інформація; член комісії з вступних іспитів на спеціальність 8.18010015, голова методичної комісії кафедри, керує курсовими та дипломними роботами магістрів і ін.

Наукова робота

Наукові інтереси – нова наукова школа «Ноосферні методи і технології вирішення проблем управління знаннями і конкурентної розвідки»; наукові керівники: член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, Бондаренко М.Ф.; доктор технічних наук, професор, Соловйова К.О.

Актуальна інноваційна наукова школа відноситься до нового інформаційного знанняорієнтованого напрямку, що бурхливо розвивається за кордоном і направленого на підвищення конкурентоспроможності та сталий розвиток організації (держави, людини), вирішення нового класу складних неформалізованих якісних задач, створення інформаційного суспільства. Базується на новій унікальній системологічній методології і потужних системологічних знанняорієнтованих когнітивних методах ноосферного етапу розвитку науки.

Основні напрямки наукової роботи:

 • розвиток і застосування системологічних методів у менеджменті знань;
 • класифікації, систематизації, отриманні нових глибинних знань;
 • онтологічному інжинірингу;
 • аналізі і розвитку інтелектуального капіталу та економіки знань;
 • конкурентній розвідці (консолідації інформації), моделюванні бізнесу; визначенні місії і стратегії організації (людини і т.д.), підтримці прийняття якісних рішень та інших сферах.

Наукові досягнення: новий метод системологічного класифікаційного аналізу та критерії природної класифікації, які дозволяють: отримувати нові знання, найбільш адекватно і об’єктивно систематизувати і моделювати глибинні понятійні знання на основі істотних (та сутнісних) властивостей об’єктів; розробляти потужні онтології слабкоструктурованих предметних областей для підвищення ефективності знанняорієнтованих систем і технологій, менеджменту знань; підвищення конкурентоспроможності та розвитку організацій, суспільства, людини.

Успішно керувала різними держбюджетними та госпдоговірними НДР, в ряді НДР була відповідальним виконавцем, у даний час є науковим керівником НДР 260-6.

Науковий керівник кандидатів наук за спеціальностями 01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень, 05.13.23 – Системи та засоби штучного інтелекту, 05.13.06 – Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології – М.Ф. Вороного, О.А. Нестеренко, В.В. Кулібаби; аспірантів: М.Ю. Фролова, О.О. Андрейчікова, О.М. Лашиної, А.Д. Данилова та ін. Виступала опонентом щодо докторських та кандидатських дисертацій.

Близько 40 років успішно керує науковою роботою студентів, має численні спільні публікації зі студентами, в тому числі міжнародні, і численні подяки по університету за цю роботу. 

Громадська та міжнародна діяльність

Проходила стажування у Великобританії та Бельгії, підготувала, виграла і успішно реалізувала: індивідуальний IMG Tempus – грант з Лондонським університетом LSE; поїздку на ICT-2010 в Брюссель; тільки останнім часом уклала понад 10 міжнародних договорів. Брала участь в підготовці і подачі 6 проектів Темпус у співпраці з десятками зарубіжних університетів, при цьому була відповідальною за проекти від нашого університету. Брала участь у підготовці 3-х проектів з РФФД, які успішно пройшли відбір в Росії, і інших проектів.

Угоди зі Стокгольмським університетом, укладені нею, успішно реалізуються у науковій та навчальній діяльності кафедри. Три роки успішно проводить спільний курс Knowledge Management – Knowledge Technologies зі Стокгольмським університетом, при цьому стокгольмські колеги постійно відзначають високий рівень наших магістрантів.

Брала активну участь у введенні в Державний класифікатор професій України нового підкласу професій – професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу (відповідає Competitive Intelligence Professionals), нового виду робіт 2433.2 – аналітик консолідованої інформації, у відкритті нової інноваційної магістерської спеціальності – консолідована інформація (КІ) специфічних категорій підготовки; ліцензуванні та акредитації КІ в ХНУРЕ вперше в Україні; розробці галузевого стандарту (затверджений Міністром МОН України); ліцензуванні в ХНУРЕ спеціальності 8.04030203 – соціальна інформатика.

Багато років є членом експертної ради ДАК України з державного управління, двох методичних комісій за специфічними категоріями та інформатики, спеціалізованої ради по захисту докторських дисертацій, вченої ради факультету ПММ; працювала головою ДЕК магістрів та спеціалістів в НТУ ХПІ, і т.п.

Працювала членом екзаменаційної комісії по захисту докторських дисертацій у галузі менеджменту знань у Королівському Інституті Технологій в Стокгольмі.

Член Програмних комітетів різних Міжнародних конференцій, редколегій журналів, в тому числі: Information – Interaction – Intellect, Knowledge-Dialogue-Solution, General Information Theory, International Journal “Information Technologies and Knowledge”, International Journal ‘Information Models & Analyses “,«Інформаційні технології в науці, освіті, телекомунікації та бізнесі » (IT + & E` 12) і багатьох інших. Голова програмного комітету конференції «Управління знаннями та конкурентна розвідка» в рамках міжнародного молодіжного Форуму в ХНУРЕ. Учасник численних наукових конференцій та семінарів в нашій країні і за кордоном, у тому числі в Бельгії, Швеції, Болгарії, Росії та інших країнах.


Публікації та патенти

Близько 200 наукових праць, одноосібна монографія, навчальні посібники з грифами МОН України, численні міжнародні публікації в США, Англії, Бельгії, Німеччини, Болгарії, Росії, в тому числі:

 1. Соловьева Е.А. Естественная классификация: системологические основания.- Харьков: ХТУРЭ, 1999.–222с.
 2. Mikhail Bondarenko, Nikolay Slipchenko, Kateryna Solovyova, Andriy Danylov, Ruslan Kovalchuk, Shcurenko Irina. Conceptual Knowledge Modeling and Systematization on the Basis of Natural Classification / International Journal “Information Theories and Applications”, Vol. 18, Number 2, 2011 Варна, Болгарія. Pp. 151–171.
 3. M. Bondarenko, K. Solovyova, S. Matorin and V. Matorin. Embedding Conceptual Models of Knowledge in Technology of Systemological Analysis. / Papers from the IFIP WG8.3 International Conference on Creativity and Innovation in Decision Making and Decision Support, vol. 2, p. 904–928, 2006, London, UK.
 4. Koen Vanhoof, Mikhail Bondarenko, Kateryna Solovyova, Olexiy Ukrayinets. Systemological Language for Intelligence Business Modelling. Proceedings of the 4th International Conference on Intelligent Systems & Knowledge Engineering (ISKE2009) Vol.2 «Intelligent Decision Making Systems». P. 439 – 444, Belgium, 2010.
 5. E. Solovyova. Mathematical Modeling of Conceptual System: a Method and Criteria of a Natural Classification. / Automatic Document and Mathematical Linguistics. Allertion Press, Inc., New York, 1991, V. 25, No. 2.
 6. E. Solovyova. Unified Model of Conceptual Knowledge, Terminological System, and Subject Area. / Automatic Document and Mathematical Linguistics. Allertion Press, Inc., New York: 1998, V. 31, No. 1.
 7. E Solovyova. Mathematical and Systemological Foundations of Natural Classification. / Automatic Document and Mathematical Linguistics. New York: Allerton Press, Inc., 2000. V. 33, No. 4.
 8. M. Bondarenko, E Solovyova, S. Matorin. Analysis Of Systemological Tools For Conceptual Modeling Of Application Fields. / Automatic Documentation and Mathematical Linguistics. Allerton Press, Inc. New York: V. 30. No. 2. 1997.
 9. Mikhail Bondarenko, Ekaterina Solovyova, Dmitriy Elchaninov. Systemological Bases of Business Intelligence. / Proceedings of the International Conference “Decision Making and Business Intelligence Strategies and Techniques”, International Book Series, Number 3 – Varna, 2008. P. 47–52.
 10. Bondarenko M.F., E Solovyova, Elchaninov D.B., Matorin S.I. Systemological and Mathematical Foundations of a Natural Classification. / Proc. 5st International Conference: ‘Information Theories and Applications’ (ITA–2001). Sofia. September 2001.
 11. M. Bondarenko, E. Solovyova. A knowledge-oriented technology of system-objective analysis and modelling of business-systems // International Conference "Knowledge-Dialog-Solution" – KDS 2003,Varna.–2003.
 12. Mikhail Bondarenko, Ekaterina Solovyova, Dmitriy Elchaninov. Systemological Bases of Management Consulting. / International Journal “Information Technologies and Knowledge”, Number 4 Vol.2 / 2008, p. 387–391.
 13. E. Solovyova, S. Matorin. Modeling Methods And Models Of Conceptual knowledge. / Automatic Documentation and Mathematical Linguistics. New York: Allertion Press, Inc. V. 23. No. 4. 1990.
 14. Mikhail Bondarenko, Nikolay Slipchenko, Kateryna Solovyova, Viktoriia Bobrovska, Andriy Danylov. Systemological Classification Analysis In Conceptual Knowledge Modeling. // Information Book Series «INFORMATION SCIENCE & COMPUTING». Supplement to the International Journal «INFORMATION TECHNOLOGIES & KNOWLEDGE» 2010. Варна, Болгарія. Pp. 169–176.
 15. Mikhail Bondarenko, Nikolay Slipchenko, Ekaterina Solovyova, Dmitriy Elchaninov, Olexiy Ukrayinets. The new science intensive standard of master preparation in sphere of Competitive intelligence on the basis of systemological knowledge-oriented technologies. / Proceedings of the Second International Conference “Methodologies and Tools of the Modern (e-) Learning”, International Book Series, Number 6 – Varna, 2008. P. 39-45.
 16. Bondarenko M., Solovyova K., Matorin S., Elchaninov D. A natural classification as a systemological method for knowledge modeling. / Proceedings of the international conference on computer science and informational technologies (CSIT'2006), Ukraine, Lviv, 2006. С. 116 – 117.

 Навчальні посібники:

 1. Бондаренко М.Ф., Маторин С.И., Соловьева Е.А. Моделирование и проектирование бизнес-систем: методы, стандарты, технологии (рекомендовано МОН Украины).
 2. Бондаренко М.Ф., Соловьева Е.А., Маторин С.И., Ельчанинов Д.Б. Объектная технология моделирования информационных и организационных систем. Учеб. пособие (рекомендовано МОН Украины).
 3. Бондаренко М.Ф., Соловьева Е.А., Маторин С.И., Ельчанинов Д.Б.  Системологическая технология моделирования информационных и организационных систем. Учеб. пособие (рекомендовано МОН Украины).
 4. Соловьева Е.А. Теория понятийных знаний (рекомендовано МОН Украины).
 5. Бондаренко М.Ф., Соловьева Е.А., Маторин С.И. Методология интеллектуальных автоматизированных систем: фундаментальность и гуманистичность научного направления.
 6. Бондаренко М.Ф., Соловьева Е.А., Маторин С.И. Основы системологии (рекомендовано МОН Украины).
 7. К.О. Соловйова, М.Ф. Бондаренко, С.І. Маторін, П.Ф. Павлов. Проектування банків природномовних знань (рекомендовано МОН Украины).