Ірина Валеріївна Дронова-Вартанян

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної інформатики (СІ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1995 р. – інженер-системотехнік, закінчила факультет систем управління літальними апаратами Харківського авіаційного інституту ім. М.Є. Жуковського (кафедра автоматизованих систем управління) за спеціальністю – автоматизовані системи обробки інформації та управління, кваліфікація – інженер-системотехнік, диплом з відзнакою, рекомендація в аспірантуру.
2001 р. – закінчила аспірантуру Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» по кафедрі менеджменту, спеціальність 05.13.22 – управління проектами і розвиток виробництва.
2004 р. – кандидат технічних наук, тема дисертації – «Моделі та методи управління проектами на ринку освітніх послуг (в умовах інтеграції економіки України до єдиного європейського простору)» (науковий керівник – доктор технічних наук, професор Вартанян В.М., зав. каф. менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»).
2006 р. – отримала вчене звання – доцент кафедри менеджменту Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».
2005-2007 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України.
2007 р. – робота доцентом кафедри економіки і маркетингу Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».
2016 р. – доцент кафедри соціальної інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки.

Навчальна робота

Викладає магістрам кафедри СІ наступні дисципліни: управління вимогами, аналіз, розробка та управління вимогами, основи PR-діяльності, інформаційне забезпечення зв’язків з громадськістю та інші.

Наукова робота

2005-2007 рр. – переможець конкурсу грантів молодих вчених – Стипендіат Кабінету Міністрів України.
Пріоритетні наукові напрямки: інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в управлінні проектами та рекламному менеджменті; складні системи управління з використанням сучасних інформаційних технологій; сталий розвиток, прогресивні інформаційні технології, глобальне і регіональні інформаційні простори, управління проектами в освіті.

Громадська та міжнародна діяльність

Учасниця міжнародних наукових конференції та симпозіумів.


Публікації та патенти

Автор та співавтор статей в збірниках наукових робіт і наукових журналах, монографії, тез, навчальних посібників.

  1. Дронова-Вартанян І.В.: Вартанян В.М. Модели, методы и инструментальные средства поддержки принятия решений в наукоемком высокотехнологическом производстве: монография / В.М. Вартанян, Б.Б. Стелюк, М.А. Голованова, И.В. Дронова; Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т». - Х. : ИНЖЭК, 2009. - 224 c.
  2. Дронова-Вартанян И.В. Рекламний менеджмент: учеб. пособ. / Дронова-Вартанян И.В., Вартанян В.М. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2011. – 50 с.
  3. Дронова-Вартанян И.В. Интеллектуальные системы принятия решений в управлении мульти- и мегапроектами / Дронова-Вартанян И.В., Вартанян В.М. Тезисы докладов. Системний аналіз та інформаційні технології «SAIT 2011». Міжнародна науково-техніч. конфер. 23-28 травня 2011 р. – Київ, Нац. техн.. унів. «КПІ», 2011. – С. 211.
  4. Дронова-Вартанян И.В. Подготовка реализации стратегических изменений на предприятии в соответствии с путями решения задач устойчивого развития на основе моделей экономического роста / Дронова-Вартанян И.В., Вернидуб Я.Г., Пачков П.А. Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні: тези допов. Всеукр. наук.-техн. конф. 22 – 25 листопада 2011 р. – Х., 2011.- С. 130.