Юрій Григорович Стоян

доктор технічних наук, професор кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), завідувач відділу математичного моделювання й оптимального проектування Інституту проблем машинобудування ім. А. М. Подгорного НАН України, член-кореспондент НАН України.

+38 (057) 702-13-35

tevjashev@kture/kharkov.ua

Інші відомості

Народився 19 жовтня 1935 р.

Нагороди та премії

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Освіта

1958 р. – інженер-механік, Харківський авіаційний інститут.

1958 р. – інженер конструкторського бюро електроприладобудування, 1966 р. – завідувач лабораторії конструкторського бюро електроприладобудування,

1966 г. – кандидат фізико-математичних наук, Інститут кібернетики АН України.

1968–1972 рр. – завідувач кафедри обчислювальної математики Харківського інституту радіоелектроніки.

1970 р. – доктор технічних наук, Московський інженерний авіаційний інститут; тема дисертації – «Про оптимальне розміщення геометричних об’єктів».

1972 р. – професор кафедри обчислювальної математики Харківського інституту радіоелектроніки.

З 1972 р. – завідувач відділу математичного моделювання та оптимального проектування ІПМаш НАН України.

З 1993 р. – професор кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки.

Навчальна робота

Викладає загальну топологію і геометричне проектування складних систем.

Наукова робота

Наукові інтереси: математичне моделювання, дослідження операцій, методи оптимізації, топологія.

Ю.Г.Стоян – відомий вчений в галузі прикладної математики, обчислювальної геометрії, методів оптимізації, дослідження операцій. Основним напрямом його наукової діяльності є фундаментальні дослідження в галузі математичного моделювання та розробки методів вирішення оптимізаційних задач розміщення об’єктів довільної просторової форми та фізичної природи, у тому числі завдань упаковки, розкрою і покриття. Він є основоположником наукового напрямку – геометричного проектування, який успішно розвивається близько 40 років.

Зробив вагомий внесок у розвиток науки. На стику класичних методів математики та сучасних методів кібернетики він створив теорію, завдяки якій стало можливим розв’язання широкого кола важливих наукових і прикладних задач, пов’язаних з оптимізацією процесу розміщення реальних об’єктів. Метод phi-функцій для аналітичного опису відносин геометричних об’єктів та моделювання процесу їх розміщення, який він запропонував, дав можливість вперше в світі побудувати математичні моделі класу задач розміщення у вигляді задач математичного програмування.

З метою врахування похибок вихідних даних він запропонував новий напрямок теорії інтервального аналізу – інтервальну геометрію.

Автор нової прогресивної методології комп’ютерного моделювання задач геометричного проектування, реалізованої у вигляді інформаційних систем вирішення завдань розміщення геометричних об’єктів. Теорія геометричного проектування є основою для створення самостійних наукових напрямів, у тому числі: комбінаторної оптимізації, інтервальної геометрії і теорії phi-функцій. На основі його теоретичних розробок він та його учні побудували конструктивні засоби математичного та комп’ютерного моделювання та методи вирішення важливих прикладних задач в промислових технологіях, аерокосмічної галузі, біотехнологіях, сільському господарстві та медицині, матеріалознавстві, фізиці, хімії, охорони довкілля і неядерній енергетиці, ядерної енергетиці та її безпеки.

Громадська та міжнародна діяльність

Член SICUP ( Європейського товариства з проблем пакування і розтину). Оглядач Mathematical Reviews (США). Голова Харківської секції українського наукового товариства з проблеми «Кібернетика». Член ученої ради Д 64.180.01 зі спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання й обчислювальні методи, технічні та фізико-математичні науки при ІПМаш НАН України. Член ученої ради Д64.052.01 зі спеціальності 05.13.06 – автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технології, технічні науки при Харківському національному університеті радіоелектроніки.


Публікації та патенти

Понад 300 статей. Брав участь у 27 міжнародних симпозіумах.

Вибрані роботи:

 1. Стоян Ю.Г. Размещение геометрических объектов.- Киев, Наукова думка, 1975, 239с.Стоян Ю.Г., Гиль Н.И. Методы и алгоритмы размещения плоских геометрических объектов, - Киев, Наукова думка, 1976, 246с.
 2. Стоян Ю.Г., Панасенко А.А. Периодическое размещение геометрических объектов, -Киев, Наукова думка, 1978, 176с.
 3. Cтоян Ю.Г., Соколовский В.З. Решение некоторых многоэкстремальних задач методом сужающихся окрестностей, - Киев, Наукова думка, 1980, 206с.
 4. Стоян Ю.Г., Путятин В.П. Размещение источников физических полей,- Киев, Наукова думка, 1981, 186с.
 5. Стоян Ю.Г., Кулиш Е.Н. Автоматизация проектирования компоновки оборудования летательных аппаратов. М. Машиностроение, 1984, 190с.
 6. Стоян Ю.Г., Яковлев С.В. Математические модели и оптимизационные методы геометрического проектирования. - Киев, Наукова думка, 1986, 266с.
 7. Cтоян Ю.Г., Проценко В.C., Манько Г.П., Гончарюк И.В., Курпа А.В., Рвачев В.Л., Синекоп Н.С., Сироджа И.Б., Шевченко А.Н., Шейко Т.И. Теория R-функций и актуальные проблемы прикладной математики, Киев, Наук думка, 1986, 261с.
 8. Стоян Ю.Г., Путятин В.П. Оптимизация технических систем с источниками физических полей,- Киев, Наукова думка, 1988, 190с.
 9. Стоян Ю.Г., Емец О.А. Теоpия и методы евклидовой комбинатоpной оптимизации. -Киев, МКВО, 1993.-188с.
 10. Рвачев В.Л., Стоян Ю.Г. К задаче распознавания непересечения фигур специального вида // Кибернетика. - 1965. -  N 6.- С.85-94.
 11. Стоян Ю. Г. Об одном обобщении функции плотного размещения// Доклады АН УССР. - 1980. - N 8. - С.70-74.
 12. Стоян Ю.Г. Метрическое пространство центрированных интервалов// Доп. НАН України. 1995. №7. С.60-63.
 13. Stoyan Y, Gil N, Romanova T, Scheithauer G  (2004) Phi-functions for complex 2D objects. 4OR Quarterly Journal of the Belgian, French and Italian Operations Research Societies  2(1): 69-84.
 14. Scheithauer G, Stoyan Yu and Romanova T (2005) Mathematical modeling of interactions of primary geometric 3D objects. Cybernet. Systems Anal. 41: 332-342.
 15. Stoyan Y, Chugay A  (2008) Packing cylinders and rectangular parallelepipeds with distances between them. European J. Oper. Res.  197: 446-455.
 16. Stoyan Y, Patsuk V (2010) Covering a compact polygonal set by identical circles. Computational Optimization and Applications  46: 75-92.
 17. Chernov N, Stoyan Y,  Romanova T (2010)  Mathematical model and efficient algorithms for object packing problem. Computational Geometry: Theory and Applications 43(5):535-553.
 18. Bennell JA, Scheithauer G, Stoyan Yu and Romanova T (2010) Tools of mathematical modelling of arbitrary object packing problems, J. Annals of Operations Research, Publisher Springer Netherlands  179, 1: 343-368.
 19. G. Scheithauer, Y. G. Stoyan, T. Romanova, A. Krivulya/Covering a polygonal region by rectangles/Comput. Optimiz. Appl., Springer, Netherlands, vol. 48(3) (2011), pp.675-695.
 20. Stoyan Y and Yaskov G (2012) Packing congruent hyperspheres into a hypersphere. Journal of Global Optimization, 52 (2012), 4: 855-868.