Андрій Дмитрович Тевяшев

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики (ПМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії наук прикладної радіоелектроніки.
Андрій Дмитрович Тевяшев

+38 (097) 332-97-66

tevjashev@kture.kharkov.ua

Інші відомості

Народився 26 березня 1945 році в Геленджику, Краснодарського краю, Росія.

Нагороди та премії:

Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України (2001 рік), Знак «Відмінник освіти України» (2004 рік), Знак «За наукові досягнення» (2005 рік), Грамота Верховної Ради України – 2010 рік.

Друге місце в конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Кращий викладач фундаментальних дисциплін» – 2000 рік.

Друге місце в конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Кращий завідувач кафедри» – 2003 рік.

Освіта

У 1963 році вступив до Харківського політехнічного інституту ім. В.І.Леніна (нині НТУ «ХПІ»), який закінчив з відзнакою в 1968 році за спеціальністю – математичні і лічильно-обчислювальні прилади та пристрої і отримав кваліфікацію інженер-електрик.

За розподілом працював інженером в Калузькому науково-дослідному радіотехнічному інституті в 1970 р.

З 1970  по 1972 рік проходив строкову службу в лавах Радянської Армії в званні лейтенанта.

З 1972 року працював у Харківському інституті радіоелектроніки на кафедрі ММДД інженером.

З 1974 по 1977 рік – навчався в аспірантурі ХІРЕ. Після закінчення аспірантури, в 1978 році, захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.01 – технічна кібернетика і теорія інформації.

У 1978 році перейшов за конкурсом в Харківський інститут інженерів комунального будівництва на посаду старшого викладача кафедри ПМ і ВТ.

У 1984 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.01 – технічна кібернетика і теорія інформації.

З 1986 р. працює завідувачем кафедри прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки. Професор кафедри прикладної математики. Дійсний член Української нафтогазової академії з 1996 року. Дійсний член Академії наук прикладної радіоелектроніки Білорусі, Росії, України з 2006 року.

Навчальна робота

За період роботи на кафедрі прикладної математики ХНУРЕ проф. Тевяшев А.Д. зробив істотний внесок у становлення і розвиток спеціальностей прикладна математика, системний аналіз та інформатика: поставив і прочитав курси лекцій: алгебра та геометрія, дискретна математика, чисельні методи, теорія ймовірностей і математична статистика, математичне програмування, стохастичне програмування, оптимальне стохастичне управління.

Наукова робота

Науковий напрямок – розробка та впровадження стохастичних моделей і методів, нових інформаційних ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій видобутку, підготовки, транспортування та розподілу цільових продуктів в системах енергетики. Науковий керівник понад 30 завершених і 3 ті, що опрацьовуються, науково-дослідних робіт. Керівник серії розроблених «Інформаційно-аналітичних систем управління технологічними процесами (ІАСУ ТП)» газопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення, які успішно впроваджуються на підприємствах України та Росії. У тому числі, в 2000 році розроблена і впроваджена в ДКП Харківкомуночиствод «Інформаційно-аналітична система керування насосними станціями КХВВ»; в 2003 році – «Регіональна автоматизована система управління об’єктами газопостачання»; в 2005 році – «Система оперативного виявлення витоків та несанкціонованих відборів з конденсатопроводів ДК «Укргазвидобування».

В 2006 році розроблена і впроваджена «Інформаційно-аналітична система оперативно-диспетчерського управління технологічними процесами водовідведення ДКП Харківкомуночиствод». У 2006 році – «Розробка та впровадження комплексу програм розрахунку і аналізу основних показників функціонування ГТС УМГ «Донбастрансгаз»; у 2008 році – «Розробка та впровадження комплексу програм моделювання та оптимізації режимів роботи КС «Новопсков» УМГ «Донбастрансгаз».

У 2011 році був розроблений, а в 2012 році впроваджується програмний комплекс прогнозування процесів споживання природного газу для всіх категорій внутрішніх споживачів газотранспортної системи України.

Бере активну участь в атестації кадрів – є членом двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій: Д64.052.02 і Д64.807.02, а також головою спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій К64.052.07. Під його керівництвом успішно захищені 1 докторська і 17 кандидатських дисертацій. 

Громадська та міжнародна діяльність

Є членом методичної комісії з прикладної математики Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та бере активну участь у її роботі. Член секції Наукової ради МОНМС України з професійним спрямуванням «Енергетика та енергозбереження». Член оргбюро постійно діючого Міжнародного наукового семінару «Методичні питання дослідження надійності великих систем енергетики» СО РАН.

Є членом редакційних колегій журналів: наукового вісника Інституту економіки та нових технологій «Нові технології»; Східно-Європейського журналу передових технологій; науково-технічного збірника «Проблеми біоніки».

Член редакционных коллегий журналов: научного вестника Института экономики и новых технологий «Новые технологии»; Восточно-Европейского журнала передовых технологий; научно-технического сборника «Проблемы бионики.


Публікації та патенти

Має понад 300 наукових публікацій та 14 монографій. Є автором або співавтором 55 методичних розробок до практичних, лабораторних, курсових та дипломних робіт, а також чотирьох серій навчальних посібників (19 посібників) з грифом Міністерства освіти і науки України. Кожна серія включає навчальні посібники з основних фундаментальних і найбільш актуальним дисциплін. Відмінною особливістю посібників є поєднання функціональної повноти і чіткості викладу курсів з посиленням для самостійного вивчення завдяки ретельному відбору і детальному розбору великої кількості прикладів, задач та індивідуальних завдань.

Має 5 авторських свідоцтв.

Праці:

 1. Евдокимов А.Г., Дубровский В.В., Тевяшев А.Д. Потокораспределение в инженерных сетях -   М.: Стройиздат, 1979,- 199с.
 2. Евдокимов А.Г., Тевяшев А.Д. Оперативное управление потокораспределением в инженерных сетях -  Харьков: Вища школа,      1980,- 144с.
 3. Евдокимов А.Г., Дубровский В.В., Тевяшев А.Д.  Моделирование и оптимизация потокораспределения в инженерных сетях -   М.: Стройиздат, 1990,- 365с.
 4. Надёжность систем энергетики /Сухарев М.Г., Тевяшев А.Д.  и др./ – Новосибирск: Наука. Сибирское отделение РАН, 1999. – 434 с.
 5. Трубопроводные системы энергетики. Модели, приложения, информационные технологии / Сухарев М.Г., Тевяшев А.Д.  и др./ – М.: Нефть и газ, 2000. – 320с.
 6. Современные проблемы надежности систем энергетики: модели, рыночные отношения, управление реконструкцией и развитием / М.Г. Сухарев, Тевяшев А.Д. и др./ - М.: Нефть и газ, 2000. - 374 с.
 7. Надежность cистем энергетики, /под ред Воропай Н.И. , .Тевяшева А.Д.,/- Новосибирск: Наука, 2003,- 374 с.
 8. Трубопроводные системы энергетики. Управление развитием и функционированием, /под ред. Тевяшева А.Д./- Новосибирск: Наука, 2003,-586 с.
 9. Трубопроводные системы энергетики. Развитие теории и методов математического моделирования и оптимизации,/ Н.Н. Новицкий , М.Г. Сухарев, А.Д. Тевяшев и др./- Новосибирск: Наука,2008,-312 с.
 10. Трубопроводные системы энергетики: математическое моделирование и оптимизация,/ Н.Н. Новицкий , М.Г. Сухарев, А.Д. Тевяшев и др./- Новосибирск: Наука,2010,-419 с.
 11. Методические вопросы исследования недёжности больших систем энергетики, Вып..61, Проблемы исследования и обеспечения надежности либерализованных систем энергетики, /под ред. Воропай Н.И., Тевяшева А.Д.,/- Иркутск: ИСЭ СО РАН, 2011,- 548 с.