Кафедра прикладної математики (ПМ)

У минулому – кафедра обчислювальної математики і математичної фізики.

Напрями: прикладна математика, системний аналіз, об’єктно-орієнтоване програмування.

Контакти

корпус «з», 2 поверх,
кімн. 26

+38 (057) 702-13-35,

+38 (057) 702-14-36

Андрій Дмитрович Тевяшев

Зав. кафедри
Андрій Дмитрович Тевяшев

Академік Української нафтогазової академії, доктор технічних наук, професор, член Вченої ради університету.

d_am@nure.ua

Навчання

Кафедра готує фахівців:

 • за напрямком 6.040301 – прикладна математика (бакалавр, кваліфікація – спеціаліст з прикладної математики);
 • за спеціальністю 7.04030101 – прикладна математика (спеціаліст, кваліфікації – математик-аналітик з дослідження операцій);
 • за спеціальністю 8.04030101 – прикладна математика (магістр, кваліфікація – науковий співробітник (прикладна математика));

а також:

 • за напрямком 6.040303 – системний аналіз (бакалавр, кваліфікація – спеціаліст з системного аналізу);
 • за спеціальністю 7. 04030301 – системний аналіз (спеціаліст, кваліфікація – математик-аналітик з дослідження операцій);
 • за спеціальністю 8. 04030301 – системний аналіз (магістр, кваліфікація – науковий співробітник (системний аналіз)).

Вивчаються фундаментальні математичні дисципліни:

 • математичний аналіз, функціональний аналіз, алгебра та геометрія, диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики, теорія ймовірностей та математична статистика, дискретна математика,

студенти вивчають різноманітні комп’ютерні дисципліни:

 • програмне забезпечення обчислювальних систем, технології програмування, системи управління базами даних, комп’ютерна графіка та обчислювальна геометрія, комп’ютерні мережі, WEB-технології, SCADA-системи, геоінформаційні системи та технології,

а також професійно-орієнтовані дисципліни:

 • випадкові процеси, чисельні методи, методи оптимізації, оптимальне стохастичне керування, методи дослідження операцій, актуарна математика, фінансова математика, інтервальна математика, аналіз часових рядів, імітаційне моделювання, теорія катастроф, теорія хаосу, системний аналіз, теорія штучного інтелекту, керування проектами, теорія підтримки та прийняття рішень, оцінювання та керування ризиками, принципи проектування та архітектура сучасних систем, методології комп’ютерної реалізації складних математичних моделей та методів, CASE-засоби проектування функціональних та інформаційних систем.

Наука та міжнародне співробітництво

Організовано школи-семінари для молодих вчених, яким читають лекції співробітники кафедри:

 • «Фрактали та мультифрактали» (доц. Л.О. Кіріченко),
 • «Стохастичні моделі й методи оперативного управління системами енергетики» (проф. А.Д. Тевяшев),
 • «Математичне моделювання та чисельний аналіз нестаціонарних режимів транспорту й розподілу цільових продуктів» (проф. І.Г. Гусарова)

Кафедра має «Школу олімпійського резерву з математики» (доц. каф. ПМ, к.ф-м.н. Сидоров М.В.) для підготовки студентів до олімпіад та вдосконалення знань з математики.

Укладено договір з університетом Вакса в Інституті математики і системної інженерії (Швеція) про обмін студентами, що дозволяє магістрам та бакалаврам ПМ та СА одержати диплом університету Ваксо.

Наукові школи кафедри:

 • «Стохастичні моделі й методи контролю та керування в системах енергетики» (проф. Тевяшев А.Д.),
 • «Методи стабілізації та фокусування розподілів неоднорідних марківських систем» (проф. Дикарєв В.А.).

Наукові напрямки кафедри:

 • стохастичні моделі й методи в системах енергетики,
 • математичне моделювання та оптимізація нестаціонарних неізотермічних режимів транспорту та розподілу природного газу в ГТС,
 • математичне моделювання та системний аналіз електроенергетичних систем,
 • інтервальний аналіз та його застосування,
 • геоінформаційні системи та технології в системах енергетики,
 • математичне моделювання та чисельний аналіз зображень комп’ютерної томографії,
 • системний аналіз і теорія оптимальних рішень,
 • проекційні методи розв’язання крайових задач та інтегральних рівнянь,
 • стохастичний аналіз в економіці та техніці,
 • моделі катастроф в ергатичних системах.

Пріоритети міжнародної діяльності – співпраця з європейськими університетами. Укладено договір з університетом Вакса (Швеція) про науково-технічне співробітництво.

Кафедра прикладної математики та Дрезденський технічний університет беруть участь у конкурсі  на одержання гранту на підготовку рукопису спільного підручника «Методи оптимізації».

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з Харківським НДІ Проблем машинобудування НАНУ, Харківським інститутом транспорту газу, Московським інститутом нафти й газу ім. Губкіна (Росія), Івано-Франківським інститутом нафти й газу, Науково-технічним об’єднанням  «Територіальні системи», РАН (Росія), Інститутом систем енергетики ім. Л.А. Мелентьєва, Сибірським відділенням Російської академії наук, СПКБ АСУ (Харків), Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАНУ, Математичним центром НАНУ (Львів), Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, розробником програмного забезпечення фірмою Wonderware, ТОВ «Клінкманн Україна» (Київ).

Аспірантура та докторантура:

спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Наукові керівники:

1. Андрій Дмитрович Тевяшев, доктор технічних наук, професор;

2. Юрій Григорович Стоян, доктор технічних наук, професор;

3. Ірина Григорівна Гусарова, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри ПМ;

4. Максим Вікторович Сидоров, кандидат технічних наук, доцент. 

5. Колосова Світлана Василівна, кандидат технічних наук, доцент. 

6. Кіріченко Людмила Олегівна, доктор фіз. - мат. наук, проф.

7. Наумейко Ігор Володимирович, кандидат технічних наук, доцент.