Валентин Анатолійович Любченко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Валентин Анатолійович Любченко

+38 (057) 702-14-19

valentyn.liubchenko@nure.ua

Інші відомості
Захоплення: настільний теніс, гітара.

Освіта

1999 р. – інженер-математик, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ), факультет прикладної математики та менеджменту,
спеціальність – інформатика, диплом з відзнакою.
2003 р. – закінчив аспірантуру.
З 2003 р. – асистент, старший викладач кафедри інформатики ХНУРЕ.
2004 р. – кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – математичне моделювання та обчислювальні методи; дисертація на тему «Математичні моделі та методи нормалізації проективних перетворень в системах обробки зображень». Науковий керівник – д.т.н., проф. Є.П. Путятін.
З 2005 р. – доцент кафедри інформатики ХНУРЕ.

Навчальна робота

Викладав дисципліни: інтелектуальний інструментарій інженера-математика (для студентів денної форми навчання спеціальності 6.080201 – інформатика), дослідження операцій (для студентів денної форми навчання спеціальності 6.080201 – інформатика), програмування (для студентів денної форми навчання за напрямами підготовки 6 040302 – інформатика, 6 040301 – прикладна математика, 6 040303 – системний аналіз), алгоритмічні мови та програмування (для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 160101 – інформаційна безпека), об’єктно-орієнтоване програмування (для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6 040302 – інформатика; з цієї дисципліни також були підготовлені тести), нейромережеві методи обробки зорової
інформації (для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 8.0802201 – інформатика), технології програмування (для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 160101 – БІКС).
Теми дипломних робіт пов’язані з обробкою зображень, наприклад: «Розробка алгоритму та програми нормалізації центропроективних перетворень», «Розробка алгоритму та програми обчислення інваріантів геометричних перетворень зображень», «Розробка алгоритму та програми кластеризації зображень для оцінки якості твердих матеріалів», «Розробка алгоритму і програми реалізації фільтра Габора для виявлення осіб на зображенні», «Розробка алгоритму та програми виділення об’єктів круглої і еліптичної форм на зображенні», «Розробка та реалізація розпізнавання зображень кореляційними методами».

Наукова робота

Наукові інтереси – обробка та розпізнавання зображень.


Публікації та патенти

1. Путятин Е.П., Яковлева Е.В., Любченко А. Исследование инвариантных прямых и их применение в алгоритмах нормализации изображений / / АСУ и приборы автоматики. 1999. - Вып.109. - 95.- С. 84 -
2. Путятин Е.П., Яковлева Е.В., Любченко А. Разложение матрицы центроаффинного преобразования для нормализации изображений / / радиоэлектроника и информатика.  1999.-  № 4 (05).-  94.- С. 91 -

3. Любченко А., Путятин Е.П. Математические модели нормализации перспективы / / Проблемы Бионика - 2000. - № 53. - С. 22-27.
4. Гарячевская И.В., Любченко А., Путятин Е.П. Проблема построения базы данных для системы поиска и распознавания изображений / / радиоэлектроника и информатика. - 2002. - № 1 (18). - С.40-42.
5. Любченко А., Путятин Е.П. Математические модели зрительного восприятия и нормализации изображений / / Проблемы Бионика. - 2002. - № 56. - С. 44 - 48.
6. Любченко А., Путятин Е.П. Математические модели разложения проективных преобразований в задачах нормализации / / радиоэлектроника и информатика. - 2002. - № 2 (19). - С. 57-59.
7. Любченко А., Путятин Е.П. Нормализация проективной группы / / АСУ и приборы автоматики. - 2002. - Вып. 120. - С. 112 - 117.
8. Любченко А., Путятин Е.П. Яковлева Е.В. Метод одномерных нормализаций геометрических преобразований в задачах распознавания изображений / / Вестник НТУ «ХПИ». Сборник научных трудов. Тематический выпуск «Системный анализ, управление и информационные технологии». Харьков: НТУ «ХПИ». -2005.  № 19.-  С. 105 - 110.-
9. Передрий Е.О., Люченко В.А. Нахождение и нормализация объектов на изображениях, искаженных проективными преобразованиями на примере номерного знака / / Бионика интеллекта. 2007. № 1 (66). С.153-156
10. Любченко В.А., Яковлева Е.В., Передрий Е.О. Нормализация перспективных преобразований проективно искаженных изображений / / Вестник НТУ «ХПИ». Системный анализ, управление и информационные технологии: сб. науч. тр. - Х: НТУ «ХПИ». - 2008. - № 26. - С.174-184;
11. Любченко А., Кобылин О.А. Нормализация проективных преобразований методом одномерных корреляций / / Бионика интеллекта. Научно-технический журнал. № 1 (70). 2009. с. 90-95.
12. Кобылин О.А., Любченко А. Использование уровней вейвлет преобразования для выделения контура изображения / / Бионика интеллекта. Научно-технический журнал. № 1 (72). 2010. с. 89-94.
13. Любченко В. Путятин Е.П. Распознавание структуры сложных веществ в условиях неопределенности / / Восточно-Европейский журнал передовых технологий. № 2/9 (50), 2011.стр. 32-34.