Валентин Анатолійович Любченко

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Валентин Анатолійович Любченко

+38 (057) 702-14-19

lubchenko_v@mail.ru

Інші відомості

Захоплення – настільний теніс, гітара.

Освіта

1999 р. – інженер-математик, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, факультет прикладної математики та менеджменту, спеціальність – інформатика, диплом з відзнакою. 

2003 р. – закінчив аспірантуру. Науковий керівник: д.т.н., проф. Є.П. Путятін.

З 2003 р. – асистент, старший викладач кафедри інформатики ХНУРЕ.

2004 р. – кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – математичне моделювання та обчислювальні методи; тема дисертації – «Математичні моделі та методи нормалізації проективних перетворень в системах обробки зображень». Науковий керівник: д.т.н., проф. Є.П. Путятін.

З  2005 р. – доцент кафедри інформатики ХНУРЕ. 

Навчальна робота

Викладав дисципліни: інтелектуальний інструментарій інженера-математика (для студентів денної форми навчання спеціальності 6.080201 – інформатика), дослідження операцій  (для студентів денної форми навчання спеціальності 6.080201 – інформатика), програмування (для студентів денної форми навчання за напрямками підготовки 6 040302 – інформатика, 6 040301 – прикладна математика, 6 040303 – системний аналіз), алгоритмічні мови та програмування (для студентів денної форми навчання за напрямком підготовки 160101 –  інформаційна безпека), об’єктно-орієнтоване програмування (для студентів денної форми навчання за напрямком підготовки 6 040302 – інформатика; за цією дисциплиною також були підготовлені тести), нейромережеві методи обробки зорової інформації (для студентів денної форми навчання за напрямком підготовки 8.0802201 – інформатика, технології програмування (для студентів денної форми навчання за напрямком підготовки 160101 – БІКС).

Теми дипломних робіт пов’язані з обробкою зображень, наприклад: «Розробка алгоритму та програми нормалізації центро-проективних перетворень», «Розробка алгоритму та програм обчислення інваріантів геометричних перетворень зображень», «Розробка алгоритму та програми кластеризації зображень для оцінки якості твердих матеріалів», «Розробка алгоритму та програми реалізації фільтра Габора для виявлення облич на зображенні», «Розробка алгоритму та програми виділення об’єктів круглої і еліптичної форми на зображенні», «Розробка та реалізація розпізнавання зображень кореляційними методами». 

Наукова робота

Наукові інтереси – обробка і розпізнавання зображень. 


Публікації та патенти
 1. Путятин Е.П., Яковлева Е.В., Любченко А. Исследование инвариантных прямых и их применение в алгоритмах нормализации изображений / / АСУ и приборы автоматики. 1999. - Вып.109. - 95.- С. 84 -
 2. Путятин Е.П., Яковлева Е.В., Любченко А. Разложение матрицы центроаффинного преобразования для нормализации изображений / / радиоэлектроника и информатика.  1999.-  № 4 (05).-  94.- С. 91 -
 3. Любченко А., Путятин Е.П. Математические модели нормализации перспективы / / Проблемы Бионика - 2000. - № 53. - С. 22-27.
 4. Гарячевская И.В., Любченко А., Путятин Е.П. Проблема построения базы данных для системы поиска и распознавания изображений / / радиоэлектроника и информатика. - 2002. - № 1 (18). - С.40-42.
 5. Любченко А., Путятин Е.П. Математические модели зрительного восприятия и нормализации изображений / / Проблемы Бионика. - 2002. - № 56. - С. 44 - 48.
 6. Любченко А., Путятин Е.П. Математические модели разложения проективных преобразований в задачах нормализации / / радиоэлектроника и информатика. - 2002. - № 2 (19). - С. 57-59.
 7. Любченко А., Путятин Е.П. Нормализация проективной группы / / АСУ и приборы автоматики. - 2002. - Вып. 120. - С. 112 - 117.
 8. Любченко А., Путятин Е.П. Яковлева Е.В. Метод одномерных нормализаций геометрических преобразований в задачах распознавания изображений / / Вестник НТУ «ХПИ». Сборник научных трудов. Тематический выпуск «Системный анализ, управление и информационные технологии». Харьков: НТУ «ХПИ». -2005.  № 19.-  С. 105 - 110.-
 9. Передрий Е.О., Люченко В.А. Нахождение и нормализация объектов на изображениях, искаженных проективными преобразованиями на примере номерного знака / / Бионика интеллекта. 2007. № 1 (66). С.153-156
 10. Любченко В.А., Яковлева Е.В., Передрий Е.О. Нормализация перспективных преобразований проективно искаженных изображений / / Вестник НТУ «ХПИ». Системный анализ, управление и информационные технологии: сб. науч. тр. - Х: НТУ «ХПИ». - 2008. - № 26. - С.174-184;
 11. Любченко А., Кобылин О.А. Нормализация проективных преобразований методом одномерных корреляций / / Бионика интеллекта. Научно-технический журнал. № 1 (70). 2009. с. 90-95.
 12. Кобылин О.А., Любченко А. Использование уровней вейвлет преобразования для выделения контура изображения / / Бионика интеллекта. Научно-технический журнал. № 1 (72). 2010. с. 89-94.
 13. Любченко В. Путятин Е.П. Распознавание структуры сложных веществ в условиях неопределенности / / Восточно-Европейский журнал передовых технологий. № 2/9 (50), 2011.стр. 32-34.