Вікторія Борисівна Іванова

Асистент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Освіта

2003 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю економічна кібернетика.
2004 р. – асистент кафедри ЕК Харківського національного університету радіоелектроніки.

Навчальна робота

Моделювання економіки, фондовий ринок та цінні папери, інформаційні системи в економіці, економіко-математичне моделювання, економічне обґрунтування проектів.
Сфера наукових інтересів: iнновації, інноваційна діяльність підприємств, моделювання інноваційних процесів, інновації в освіті, методи дослідження ринку цінних паперів, сучасні інформаційні технології в економіці.
Відповідальна за новий набір на 1-й курс по кафедрі ЕК.

Нагороди та премії

2013р. – Почесна грамота ХНУРЕ за багаторічну сумлінну працю з навчання і виховання студентської молоді та з нагоди Дня університету.
2014р. – Почесна грамота ф-ту ІТМ за сумлінну працю, особистий внесок в навчання і виховання студентської молоді та з нагоди Дня університету.
2015р. – Почесна грамота ХНУРЕ за успішне провадження нових та вдосконалення існуючих дисциплін та з нагоди Дня університету.
2016р. – Почесна грамота ХНУРЕ за вагомий внесок в навчання і виховання студентської молоді, наукові досягнення та з нагоди Дня університету.
2017р. – Почесна грамота ф-ту ІТМ за багаторічну сумлінну працю з навчання і виховання студентської молоді та вагомий внесок в розвиток факультету.


Публікації та патенти

Участь у міжнародних конференціях:

 1. Мусієнко В.О., Іванова В.Б. Аналіз фондового ринку – найважливіший етап управління портфелем цінних паперів // Материалы Международной научно- практической конференции «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2013)», Алушта, 9-15 сентября 2013 г. Тезисы докладов. – Харьков: ХНУРЭ, 2013. – 268 с. – С. 135-137.
 2. Мусієнко В.О., Іванова В.Б. Модель аналізу фондового ринку // Материалы Международной научно-практической конференции «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2014)», Коблево, 16-21 сентября 2014 г. Труды. – Харьков: ХНУРЭ, 2014. – С. 145-148.
 3. Мусієнко В.О., Іванова В.Б. Методи оцінки ефективності управління портфелем цінних паперів // Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2015)», Коблево, 14-20 сентября 2015 г. Труды. – Харьков: ХНУРЭ, 2015. – С. 133-137.
 4. Іванова В.Б. Теоретичні аспекти оцінки економічної ефективності портфелю інноваційних проектів // Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2016)», Коблево, 13-16 сентября 2016 г. Труды. – Харьков: ХНУРЭ, 2016. – С. 61-64
 5. Іванова В.Б., Єфремова О.О. Поєднання принципів гласності та конфіденційності як запорука економічної безпеки інноваційно-активних підприємств // XXII Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2016», 6-8 грудня 2016р. Труди. – Х.: НТУ «ХПІ», 2016р. – 210 с.
 6. Іванова В.Б., Величко А.О. Особливості страхування ризиків інноваційної діяльності підприємств // Сучасні наукові інновації (частина I): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 24-25 грудня 2016 року. – Київ: МЦНД, 2016. – 100 с. – С. 43-44.
 7. Іванова В.Б., Єфремова О.О. Безпека інформаційних ресурсів як важливий аспект корпоративної культури інноваційно-активних підприємств // Сучасні наукові інновації (частина I): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 15-16 лютого 2017 року. – Київ: МЦНД, 2017. – 84 с. – С. 10-12.
 8. Іванова В.Б. Розвиток інноваційної сфери як запорука підвищення рівня конкурентоспроможності країни // Міжнародна науково-практична конференція "Математичне моделювання процесів в економіці та управління проектами і програмами (ММП-2017)", Коблево, 12-13 вересня 2017 р. Праці – Харків: ХНУРЕ, 2017. – С. 74-77. (198 с.)
 9. Ivanova V.B., Moskavtsova K.O. The formation of the system of innovational activity motivation as a component of the enterprise's competitiveness // Напрями розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11 листопада 2017 р.). – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. – 200с. – С. 70-71

Статті у зарубіжних виданнях:

 1. Іванова В.Б. Дослідження механізму встановлення рівноважної ціни на основі павутиноподібної моделі // Perspective economic and management issues: Collection of scientific articles. – «East West» Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. – 480 p. – p. 394-398.
 2. Іванова В.Б. Адаптивний підхід до формування оптимального портфелю інноваційних проектів // Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2016. – 360 p. – p. 95-98.

Статті у фахових виданнях:

 1. Іванова В.Б. Дослідження фрактальних властивостей показника інноваційної активності промислових підприємств України / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Х: Херсонський державний університет. – Вип. № 22-1. – 2017. – С. 118-122.
 2. Мусієнко В.О., Іванова В.Б. Статистичний інструментарій аналізу інноваційної діяльності / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – Вип. №15-2. – 2017. – С. 31-35.
 3. Іванова В.Б. Дослідження феномену життєвого циклу інновації як просторово-часового континууму / Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія. – Вип. №5(11). Частина 1. – 2017. – С. 134-138.

Монографії:

 1. Мусієнко В.О., Іванова В.Б. Науково-методичні основи формування механізму ефективного управління інвестиційним портфелем // Economic systems management of in conditions of instability: Collective monograph. – C.E.I.M., Venezuela, 2016. – 104 p. – С. 4-15.
  Довідка №75 від 20 червня 2016р. видана Івановій В.Б. з підтвердженням про те, що вона дійсно брала участь у виконанні науково-дослідної теми: «Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації економіки», ДР 0113 U007516 наукового журналу «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ», м. Дніпропетровськ в якості співвиконавця.
 2. Довідка №75 від 20 червня 2016р. видана Івановій В.Б. з підтвердженням про те, що вона дійсно брала участь у виконанні науково-дослідної теми: «Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації економіки», ДР 0113 U007516 наукового журналу «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ», м. Дніпропетровськ в якості співвиконавця.
  Довідка №91 від 18 вересня 2016 р. видана Івановій Вікторії Борисівні з підтвердженням про те, що вона дійсно брала участь у виконанні науково-дослідної теми: «Формування механізму ефективного регулювання та управління економічною діяльністю підприємств» (ДР 0113 U007514) наукового журналу «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ», м. Дніпропетровськ в якості співвиконавця.

Навчальні посібники:

 1. Мусієнко В.О., Іванова В.Б. Фондовий ринок та цінні папери: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2013. – 180 с.
 2. Мусієнко В.О., Іванова В.Б. Фондовий ринок та цінні папери: теорія і практика: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2015. – 228 с. – Рос. мовою.

Керівництво науковою роботою студентів:

 1. Коленко А.Э. Методы разработки автоматизированного рабочего места маркетолога на предприятии // Материалы XVII-го Международного молодёжного форума «Радиоэлектроника и молодёжь в XXI веке». – Харьков: ХНУРЭ, 2013. – Том 7. – С. 253-254.
 2. Орлова Е.И. Способы нематериальной мотивации персонала // Материалы XVII-го Международного молодёжного форума «Радиоэлектроника и молодёжь в XXI веке». – Харьков: ХНУРЭ, 2013. – Том 7. – С. 307-308.
 3. Маркус А.Т. Основные принципы организации системы мониторинга банковских рисков // Материалы XVIII-го Международного молодёжного форума «Радиоэлектроника и молодёжь в XXI веке». – Харьков: ХНУРЭ, 2014. – Том 10. – С. 116-117.
 4. Гуренко М.І. Переваги й недоліки сучасних методик оцінки інвестиційної привабливості підприємства // Материалы XVIII-го Международного молодёжного форума «Радиоэлектроника и молодёжь в XXI веке». – Харьков: ХНУРЭ, 2014. – Том 10. – С. 186-187.
 5. Мендюк О.В. Оптимізація структури інвестиційного портфелю цінних паперів // Материалы XIX-го Международного молодёжного форума «Радиоэлектроника и молодёжь в XXI веке». – Харьков: ХНУРЭ, 2015. – Том 10. – С. 77-78.
 6. Пісковець А.С. Формування структури інвестиційного портфелю цінних паперів на основі моделі Квазі-Шарпа // Материалы XIX-го Международного молодёжного форума «Радиоэлектроника и молодёжь в XXI веке». – Харьков: ХНУРЭ, 2015. – Том 10. – С. 87-88.
 7. Бушля Ю.Г. Моделювання грошових потоків підприємства // Матеріали XX Ювілейного Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті». – Том 10. – Харків: ХНУРЕ, 2016. - С. 11-12.
 8. Когтева В.А. Проблеми функціонування фондового ринку України та шляхи їх подолання // Матеріали XX Ювілейного Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті». – Том 10. – Харків: ХНУРЕ, 2016. - С. 31-32.
 9. Коротун А.В. Моделювання мотивації персоналу в системі управління підприємством // Матеріали XX Ювілейного Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті». – Том 10. – Харків: ХНУРЕ, 2016. - С. 35-36.
 10. Іванова В.Б., Єфремова О.О. Поєднання принципів гласності та конфіденційності як запорука економічної безпеки інноваційно-активних підприємств // XXII Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2016», 6-8 грудня 2016р. Труди. – Х.: НТУ «ХПІ», 2016р. – 210 с.
 11. Іванова В.Б., Величко А.О. Особливості страхування ризиків інноваційної діяльності підприємств // Сучасні наукові інновації (частина I): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 24-25 грудня 2016 року. – Київ: МЦНД, 2016. – 100 с. – С. 43-44.
 12. Іванова В.Б., Єфремова О.О. Безпека інформаційних ресурсів як важливий аспект корпоративної культури інноваційно-активних підприємств // Сучасні наукові інновації (частина I): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 15-16 лютого 2017 року. – Київ: МЦНД, 2017. – 84 с. – С. 10
 13. Величко А.О. Методи аналізу фондового ринку // Матеріали XXI Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у XXI столітті». – Том 10. – Харків: ХНУРЕ, 2017. - С. 43-44.
 14. Ivanova V.B., Moskavtsova K.O. The formation of the system of innovational activity motivation as a component of the enterprise's competitiveness // Напрями розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11 листопада 2017 р.). – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2017. – 200с. – С. 70-71.